مشاوره حقوقی ملکی

اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

اجرت المثل ایام تصرف ملک چیست؟

اجرت المثل ایام تصرف ملک به معنای مبلغی است که متصرف غیرقانونی یک ملک باید به مالک آن ملک به دلیل استفاده از ملک بدون مجوز پرداخت کند.

مبنای قانونی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف:

 • ماده 30 قانون مدنی: “هر کس که بدون مجوز قانونی در مال دیگری تصرف کند، ضامن مثل یا قیمت آن چیز خواهد بود، اعم از اینکه تصرف به نحو اقرار باشد یا انکار و اگر مال تلف یا مفقود شده باشد، ضامن مثل یا قیمت آن روز خواهد بود و اگر قیمت روز معلوم نباشد، به قیمت عادلی که در آن روز دارد ضامن خواهد بود.”
 • ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: “هرگاه کسی مالکیت یا حق انتفاع از مال غیرمنقولی را به موجب حکم قطعی یا سند رسمی به دیگری منتقل کند و متصرف ملک از تخلیه آن امتناع کند، دادگاه به درخواست ذی‌حق حکم تخلیه ملک را صادر و متصرف را به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ صدور حکم تا روز تخلیه محکوم خواهد کرد.”

شرایط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف:

 • اثبات مالکیت خواهان: خواهان باید مالکیت خود بر ملک را به اثبات برساند.
 • اثبات تصرف غیرقانونی خوانده: خواهان باید ثابت کند که خوانده بدون مجوز قانونی از ملک استفاده کرده است.
 • رابطه سببیت بین تصرف و ضرر: خواهان باید ثابت کند که بین تصرف خوانده و ضرری که به او وارد شده است، رابطه سببیت وجود دارد.

نحوه تعیین اجرت المثل ایام تصرف:

 • نظر کارشناس: معمولاً اجرت المثل ایام تصرف توسط کارشناس و با توجه به عوامل مختلفی از جمله نوع کاربری ملک، موقعیت جغرافیایی ملک، ارزش روز ملک و … تعیین می شود.
 • موافقت طرفین: در برخی موارد، طرفین می توانند با توافق یکدیگر بر سر مبلغ اجرت المثل ایام تصرف به توافق برسند.

مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف:

دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

مدارک لازم برای طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف:

 • سند مالکیت
 • دلایل اثبات تصرف غیرقانونی خوانده (مانند شهادت شهود، اقرارنامه، سند و …)
 • نظریه کارشناس (در صورت وجود)

هزینه طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف:

هزینه طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف شامل هزینه دادرسی و هزینه وکیل (در صورت تمایل) می باشد.

مزایای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف:

 • جبران خسارت وارده به مالک
 • ایجاد انگیزه برای متصرفان غیرقانونی برای تخلیه ملک
 • پیشگیری از تصرفات غیرقانونی

نکات مهم در مورد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف:

 • هر چه مدت تصرف غیرقانونی بیشتر باشد، مبلغ اجرت المثل نیز بیشتر خواهد بود.
 • جهت جلوگیری از اطاله دادرسی، قبل از طرح دعوا، از یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت بگیرید.

مبنای قانونی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در ایران

مبنای قانونی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در ایران، قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی است.

قانون مدنی در مواد مختلفی به موضوع تصرف و اجرت المثل اشاره کرده است. از جمله:

 • ماده 30 قانون مدنی: “هرکس مال دیگری را بدون رضای صاحب آن تصرف کند، ضامن مثل یا قیمت آن چیز خواهد بود، اعم از اینکه تصرف به عنوان ملکیت باشد یا به عنوان امانت یا به عنوان هر عنوان دیگر.”
 • ماده 515 قانون مدنی: “اگر کسی در ملک دیگری بدون اجازه صاحب آن تصرف کند و صاحب آن از او رفع تصرف کند، متصرف در مقابل صاحب ملک به اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ تصرف تا رفع تصرف مسؤول خواهد بود.”

آیین دادرسی مدنی نیز در مواد مربوط به دعوای خلع ید، به اجرت المثل ایام تصرف به عنوان یکی از خواسته‌های قانونی اشاره کرده است.

علاوه بر این قوانین، رویه قضایی نیز در تفسیر و تکمیل مفهوم اجرت المثل ایام تصرف نقش مهمی ایفا کرده است.

شرایط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف:

 • وجود مال: باید مالی وجود داشته باشد که بدون رضای صاحب آن تصرف شده باشد.
 • تصرف بدون رضایت: تصرف باید بدون رضایت و اذن صاحب مال انجام شده باشد.
 • اثبات مالکیت: خواهان باید مالکیت خود نسبت به مال تصرف شده را به اثبات برساند.
 • اثبات تصرف: خواهان باید اثبات کند که خوانده در مال او تصرف داشته است.
 • اثبات علم و اطلاع خوانده: در مواردی که خوانده به طور ناآگاهانه در مال تصرف کرده باشد، ممکن است ملزم به پرداخت اجرت المثل نباشد.

نحوه محاسبه اجرت المثل ایام تصرف:

میزان اجرت المثل ایام تصرف توسط کارشناس رسمی دادگستری با در نظر گرفتن نوع مال، موقعیت آن، عرف و عادت محل و سایر جهات مربوطه تعیین می‌شود.

نکات مهم:

 • مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، دعوایی مالی است و خواهان باید تمهیدات لازم برای پرداخت هزینه‌های دادرسی و کارشناسی را فراهم کند.
 • در برخی موارد، ممکن است در قرارداد بین طرفین شروطی در خصوص اجرت المثل ایام تصرف تعیین شده باشد. در این صورت، شروط قرارداد مقدم بر قانون خواهد بود.
 • برای طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، توصیه می‌شود از یک وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرید.

شرایط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در ایران

اجرت المثل ایام تصرف، مبلغی است که متصرف بدون مجوز قانونی از مال غیر استفاده کرده و باید به صاحب مال پرداخت کند. برای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

1. وجود مال:

 • اولاً باید مالی وجود داشته باشد که از آن استفاده شده باشد. این مال می تواند ملموس یا غیر ملموس باشد، مانند زمین، آپارتمان، خودرو، حق انتفاع و …

2. تصرف بدون مجوز:

 • ثانیاً، متصرف باید بدون مجوز قانونی از مال استفاده کرده باشد. این مجوز می تواند کتبی یا شفاهی باشد و از سوی صاحب مال یا نماینده قانونی او صادر شده باشد.

3. علم و آگاهی متصرف:

 • ثالثاً، متصرف باید در زمان تصرف علم و آگاهی از عدم رضایت صاحب مال و عدم مجاز بودن تصرف خود داشته باشد.

4. ورود ضرر به صاحب مال:

 • رابعاً، در اثر تصرف متصرف، ضرری به صاحب مال وارد شده باشد.

5. تقاضای صاحب مال:

 • خامساً، صاحب مال باید تقاضای اجرت المثل ایام تصرف را داشته باشد.

موارد استثنای عدم پرداخت اجرت المثل:

در برخی موارد، حتی اگر شرایط فوق وجود داشته باشد، ممکن است متصرف ملزم به پرداخت اجرت المثل نباشد، از جمله:

 • در صورتی که تصرف به رضایت صاحب مال باشد.
 • در صورتی که تصرف ناشی از ضرورت و برای حفظ جان یا مال خود یا دیگری باشد.
 • در صورتی که تصرف ناشی از حکم قانون یا حکم دادگاه باشد.

نحوه محاسبه اجرت المثل:

میزان اجرت المثل ایام تصرف توسط کارشناس رسمی دادگستری با توجه به عرف و عادت محل، نوع و کاربری مال، اوضاع و احوال زمان و مکان و سایر عوامل ذیربط تعیین می شود.

مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل:

دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

نکات مهم:

 • برای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، باید به یک وکیل متخصص در امور املاک و مستغلات مراجعه کنید.
 • وکیل شما با بررسی اسناد و مدارک شما و شرایط پرونده، به شما در تنظیم دادخواست و پیگیری دعوای خود در مراجع قضایی کمک خواهد کرد.

توجه: اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه‌ی اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود. برای دریافت مشاوره حقوقی در مورد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، باید به یک وکیل متخصص مراجعه کنید.

نحوه تعیین اجرت المثل ایام تصرف در ایران

اجرت المثل ایام تصرف، مبلغی است که به شخصی که مال او به طور غیرقانونی تصرف شده است، به عنوان جبران خسارت پرداخت می شود.

مراحل تعیین اجرت المثل ایام تصرف به شرح زیر است:

1. طرح دعوی:

 • اولین قدم برای تعیین اجرت المثل ایام تصرف، طرح دعوی در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع تصرف است.
 • خواهان (صاحب مال) باید با تقدیم دادخواست، مدارک و شواهد لازم مبنی بر تصرف غیرقانونی مال خود را به دادگاه ارائه دهد.

2. رسیدگی در دادگاه:

 • دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد ارائه شده توسط خواهان، در صورت احراز تصرف غیرقانونی، قرار کارشناسی صادر می کند.

3. کارشناسی:

 • در این مرحله، دادگاه یک کارشناس رسمی دادگستری را برای تعیین اجرت المثل ایام تصرف تعیین می کند.
 • کارشناس باید با بررسی نوع مال، موقعیت آن، مدت زمان تصرف و سایر عوامل مؤثر، مبلغ اجرت المثل را تعیین کند.

4. اظهارنظر کارشناس:

 • کارشناس پس از بررسی و انجام کارشناسی، نظر خود را در قالب یک گزارش کتبی به دادگاه ارائه می دهد.

5. اعتراض به نظریه کارشناس:

 • طرفین دعوی (خواهان و خوانده) می توانند نسبت به نظریه کارشناس اعتراض کنند.
 • در صورت اعتراض، دادگاه مجدد پرونده را بررسی و در صورت لزوم، کارشناس دیگری را برای بررسی مجدد تعیین می کند.

6. صدور حکم:

 • در نهایت، دادگاه با توجه به نظریه کارشناس و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده، حکم خود را در خصوص مبلغ اجرت المثل ایام تصرف صادر می کند.

نکات مهم:

 • مبلغ اجرت المثل ایام تصرف در هر پرونده با توجه به نوع مال، موقعیت آن، مدت زمان تصرف و سایر عوامل مؤثر، توسط کارشناس و دادگاه تعیین می شود.
 • در صورت تمایل می توان از یک وکیل متخصص در امور حقوقی برای طرح دعوی و پیگیری پرونده استفاده کرد.
 • در نظر داشته باشید که طرح دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نیازمند پرداخت هزینه های دادرسی است.

توجه: اطلاعات ارائه شده در این پاسخ به صورت کلی است و ممکن است در هر مورد خاص با توجه به شرایط شما، جزئیات دیگری نیز مورد نیاز باشد. برای کسب اطلاعات دقیق تر و راهنمایی در مورد نحوه تعیین اجرت المثل ایام تصرف در ایران، توصیه می شود به یک وکیل متخصص در امور حقوقی مراجعه کنید.

مدارک لازم برای طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

برای طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در دادگاه، به مدارک زیر نیاز دارید:

1. سند مالکیت:

 • سند مالکیت ملک مورد تصرف یکی از مهم‌ترین مدارک در این دعوا است.
 • اگر سند مالکیت به نام شما نیست، باید مدارک معتبر مبنی بر مالکیت خود مانند قولنامه معتبر یا مبایعه‌نامه را ارائه کنید.

2. دلایل اثبات تصرف غیرمجاز:

 • باید با ارائه مدارک و شواهد اثبات کنید که خوانده بدون مجوز شما در ملک شما تصرف کرده است.
 • این مدارک می‌تواند شامل شهادت شهود، گزارش ماموران نظام یا هر نوع مدرک معتبر دیگر باشد.

3. دلایل اثبات تاریخ شروع و پایان تصرف:

 • شما باید با ارائه مدارک و شواهد تاریخ شروع و پایان تصرف خوانده را اثبات کنید.
 • این مدارک می‌تواند شامل شهادت شهود، قرارداد اجاره فسخ شده یا هر نوع مدرک معتبر دیگر باشد.

4. دلایل اثبات نرخ اجرت المثل:

 • شما باید با ارائه مدارک و شواهد نرخ متعارف اجاره ملک مشابه در همان منطقه و در همان زمان تصرف را اثبات کنید.
 • این مدارک می‌تواند شامل نظریه کارشناس رسمی دادگستری، آگهی‌های مطبوعاتی مربوط به املاک مشابه یا هر نوع مدرک معتبر دیگر باشد.

5. دادخواست:

 • شما باید دادخواستی مطابق با فرم‌های چاپ شده دادگستری تنظیم و به همراه مدارک مذکور به دادگاه ارائه کنید.
 • در دادخواست باید اطلاعاتی مانند مشخصات شما و خوانده، مشخصات ملک مورد تصرف، تاریخ شروع و پایان تصرف، نرخ اجرت المثل و مبلغ کل خواسته شما درج شود.

نکات مهم:

 • قبل از طرح دعوا حتماً با یک وکیل مشورت کنید تا از حقوق خود آگاه شوید و مدارک لازم را به طور کامل جمع‌آوری کنید.

هزینه طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

هزینه طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • موضوع دعوا: نوع ملک (مسکونی، تجاری، اداری، …) و متراژ آن در تعیین هزینه دادرسی موثر است.
 • محل وقوع ملک: هزینه دادرسی در شهرهای مختلف یکسان نیست.
 • ارزش ملک: هرچه ارزش ملک بیشتر باشد، هزینه دادرسی نیز بیشتر خواهد بود.
 • نحوه ی طرح دعوا: طرح دعوا به صورت وکالتی یا غیر وکالتی نیز در میزان هزینه ها تاثیرگذار است.
 • اقدامات انجام شده در پرونده: هزینه ی کارشناسی، ارشد وکیل و سایر اقدامات انجام شده در روند رسیدگی به پرونده نیز به هزینه های نهایی اضافه خواهد شد.

به طور کلی، می توان برآوردی از هزینه های این دعوا به شرح زیر ارائه کرد:

 • هزینه دادرسی: معمولاً بین 0.5% تا 2% ارزش ملک است.
 • هزینه تمبر مالیاتی: حدود 1% ارزش ملک است.
 • هزینه ی وکیل: هزینه ی وکیل بسته به تعرفه و توافق با وکیل متفاوت است.
 • هزینه ی کارشناسی: در صورت نیاز به کارشناسی، هزینه ی آن به صورت جداگانه محاسبه می شود.
 • هزینه ی ارشد وکیل: در برخی موارد، دادگاه به طرف برنده دعوا اجازه می دهد تا مبلغی را به عنوان هزینه وکیل از طرف مقابل دریافت کند.

برای اطلاع دقیق از هزینه های طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، باید به یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در امور املاک مراجعه کنید.

نکات مهم:

 • قبل از طرح دعوا، از یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت بگیرید تا از میزان هزینه های آن اطلاع حاصل کنید.
 • در صورت تمایل، می توانید دعوای خود را به صورت وکالتی مطرح کنید تا وکیل شما پیگیر کار باشد.
 • مدارک لازم برای طرح دعوا را به طور کامل جمع آوری کنید.
 • در دادگاه حضور داشته باشید و از خودتان دفاع کنید.

مراحل اجرت المثل ایام تصرف ملک

اجرت المثل ایام تصرف، به پولی گفته می‌شود که مالک به جای استفاده از ملک خود، از متصرف غیرمجاز مطالبه می‌کند.

برای دریافت اجرت المثل ایام تصرف، باید مراحلی را طی کنید که در ادامه به آنها اشاره می‌کنم:

مرحله اول: جمع‌آوری مدارک

 • سند مالکیت: اولین قدم برای طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، ارائه مدارک معتبر مبنی بر مالکیت شما از ملک مورد نظر است. این مدارک می‌تواند شامل سند مالکیت، قولنامه معتبر یا مبایعه‌نامه باشد.
 • دلایل اثبات تصرف غیرمجاز: شما باید با ارائه مدارک و شواهد اثبات کنید که خوانده بدون مجوز شما در ملک شما تصرف کرده است. این مدارک می‌تواند شامل شهادت شهود، گزارش ماموران نظام یا هر نوع مدرک معتبر دیگر باشد.
 • دلایل اثبات تاریخ شروع و پایان تصرف: شما باید با ارائه مدارک و شواهد تاریخ شروع و پایان تصرف خوانده را اثبات کنید. این مدارک می‌تواند شامل شهادت شهود، قرارداد اجاره فسخ شده یا هر نوع مدرک معتبر دیگر باشد.
 • دلایل اثبات نرخ اجرت المثل: شما باید با ارائه مدارک و شواهد نرخ متعارف اجاره ملک مشابه در همان منطقه و در همان زمان تصرف را اثبات کنید. این مدارک می‌تواند شامل نظریه کارشناس رسمی دادگستری، آگهی‌های مطبوعاتی مربوط به املاک مشابه یا هر نوع مدرک معتبر دیگر باشد.

مرحله دوم: تنظیم دادخواست

 • پس از جمع‌آوری مدارک لازم، باید دادخواستی مطابق با فرم‌های چاپ شده دادگستری تنظیم و به همراه مدارک مذکور به دادگاه ارائه کنید.
 • در دادخواست باید اطلاعاتی مانند مشخصات شما و خوانده، مشخصات ملک مورد تصرف، تاریخ شروع و پایان تصرف، نرخ اجرت المثل و مبلغ کل خواسته شما درج شود.

مرحله سوم: رسیدگی در دادگاه

 • پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت دادرسی، شما و خوانده باید در دادگاه حاضر شوید و دلایل و مدارک خود را ارائه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید