دسته‌بندی نشده

اخطاريه تبادل لوايح مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

اخطاریه تبادل لوایح

اخطاریه تبادل لوایح سندی است که توسط دادگاه به طرفین دعوا ابلاغ می شود و آنها را موظف می کند که لوایح خود را در مهلت مقرر به دادگاه ارائه دهند.

محتوای اخطاریه تبادل لوایح:

 • شماره پرونده: شماره پرونده مربوط به دعوا در اخطاریه قید می شود.
 • نام و نام خانوادگی طرفین دعوا: نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده در اخطاریه ذکر می شود.
 • موضوع دعوا: موضوع دعوا در اخطاریه به طور خلاصه بیان می شود.
 • مهلت ارائه لایحه: مهلت مقرر برای ارائه لایحه توسط هر یک از طرفین در اخطاریه قید می شود.
 • هشدار در خصوص عدم ارائه لایحه: در اخطاریه به طرفین اخطار داده می شود که در صورت عدم ارائه لایحه در مهلت مقرر، حق ارائه هرگونه ایراد و دفاع از آنها سلب خواهد شد.
 • امضاء و مهر دادگاه: اخطاریه توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده امضاء و مهر می شود.

نحوه ابلاغ اخطاریه تبادل لوایح:

اخطاریه تبادل لوایح به طریق کتبی به طرفین دعوا ابلاغ می شود. ابلاغ اخطاریه می تواند به صورت حضوری، توسط مامور ابلاغ یا از طریق پست انجام شود.

آثار اخطاریه تبادل لوایح:

 • ایجاد تکلیف برای طرفین: اخطاریه تبادل لوایح برای طرفین دعوا ایجاد تکلیف می کند که لوایح خود را در مهلت مقرر به دادگاه ارائه دهند.
 • سلب حق ایراد و دفاع در صورت عدم ارائه لایحه: در صورتی که یکی از طرفین دعوا در مهلت مقرر لایحه خود را به دادگاه ارائه ندهد، حق ارائه هرگونه ایراد و دفاع از او سلب خواهد شد.
 • تکمیل پرونده و امکان اظهارنظر طرفین: با ارائه لوایح توسط طرفین، پرونده دعوا تکمیل می شود و دادگاه می تواند با در نظر گرفتن نظرات و ادعاهای هر دو طرف، رای خود را صادر کند.

نکات:

 • مهلت مقرر برای ارائه لایحه معمولا 10 روز است، اما این مهلت می تواند توسط قاضی پرونده به تشخیص خود افزایش یا کاهش یابد.
 • در صورتی که یکی از طرفین دعوا در مهلت مقرر لایحه خود را ارائه ندهد، طرف مقابل می تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم غیابی کند.
 • برای تنظیم لایحه می توانید از وکیل یا مشاوره حقوقی مجرب کمک بگیرید.

محتوای اخطاریه تبادل لوایح

اخطاریه تبادل لوایح، سندی است که توسط خواهان یا وکیل او به خوانده یا وکیل او ابلاغ می‌شود و در آن خواستار تبادل لوایح و استدلالات کتبی مربوط به پرونده قبل از رسیدگی در دادگاه می‌شود.

محتوای اخطاریه تبادل لوایح به طور کلی شامل موارد زیر است:

 • مشخصات خواهان و خوانده: نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و کد ملی یا شماره شناسنامه
 • عنوان پرونده: موضوع دعوی و خواسته خواهان
 • مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده: نام دادگاه یا شعبه
 • شماره پرونده:
 • تاریخ و مهلت تبادل لوایح: خواهان از خوانده می‌خواهد که ظرف مهلت مقرر (معمولاً 10 تا 20 روز) لوایح و استدلالات کتبی خود را به او و دادگاه ارائه دهد.
 • هشدار در صورت عدم تبادل لوایح: در این بخش ذکر می‌شود که در صورت عدم تبادل لوایح توسط خوانده، خواهان می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم غیابی کند.
 • امضای خواهان یا وکیل او:

نکات مهم:

 • اخطاریه تبادل لوایح باید به صورت کتبی تنظیم و ابلاغ شود.
 • ابلاغ اخطاریه باید به رویه قانونی انجام شود، به طوری که خوانده یا وکیل او از مفاد آن آگاه شوند.
 • مهلت مقرر برای تبادل لوایح باید متناسب با پیچیدگی پرونده باشد.
 • در صورت عدم تبادل لوایح توسط خوانده، خواهان می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم غیابی کند.

نمونه اخطاریه تبادل لوایح:

خواهان: [نام و نام خانوادگی خواهان]

خوانده: [نام و نام خانوادگی خوانده]

عنوان پرونده: [موضوع دعوی و خواسته خواهان]

مرجع قضایی: [نام دادگاه یا شعبه]

شماره پرونده: [شماره پرونده]

اخطاریه تبادل لوایح

بدین وسیله به خوانده محترم ابلاغ می‌گردد که ظرف مدت [تعداد روز] از تاریخ ابلاغ این اخطاریه، لوایح و استدلالات کتبی خود را به اینجانب و دادگاه محترم ارائه نماید.

در غیر این صورت، خواهان حق دارد از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم غیابی نماید.

[تاریخ]

[امضای خواهان یا وکیل او]

نحوه ابلاغ اخطاریه تبادل لوایح

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، دو روش برای ابلاغ اخطاریه تبادل لوایح به طرف مقابل وجود دارد:

1. ابلاغ حضوری:

 • در این روش، مأمور ابلاغ اخطاریه را به صورت حضوری به طرف مقابل یا نماینده قانونی او تحویل می‌دهد.
 • مأمور ابلاغ باید زمان و مکان ابلاغ را در ذیل اخطاریه قید و امضاء کند.
 • طرف مقابل نیز باید دریافت اخطاریه را در ذیل آن امضاء کند.

2. ابلاغ از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی:

 • در این روش، اخطاریه به صورت الکترونیکی به دفتر خدمات الکترونیکی قضایی طرف مقابل ارسال می‌شود.
 • طرف مقابل موظف است پس از ورود به سامانه و مشاهده اخطاریه، آن را تأیید کند.
 • تأیید اخطاریه به منزله ابلاغ آن محسوب می‌شود.

نکات:

 • ابلاغ اخطاریه تبادل لوایح باید قبل از تعیین وقت رسیدگی به دعوا انجام شود.
 • هدف از ابلاغ اخطاریه تبادل لوایح این است که طرف مقابل از محتوای لوایح و مدارک ارائه شده توسط خواهان مطلع شود و بتواند لوایح و مدارک خود را در مهلت مقرر به دادگاه ارائه دهد.
 • مهلت تبادل لوایح توسط دادگاه تعیین می‌شود و در اخطاریه قید می‌شود.
 • در صورت عدم تبادل لوایح در مهلت مقرر، دادگاه به لوایح ارائه شده توسط خواهان اعتماد می‌کند.

ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص نحوه ابلاغ اخطاریه تبادل لوایح مقرر می‌دارد:

«اخطاریه تبادل لوایح به وسیله ابلاغ حضوری یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی انجام می‌شود. در ابلاغ حضوری، مأمور ابلاغ باید اخطاریه را به رویت طرف ابلاغ برساند و در صورت تمایل، رونوشت آن را به او تسلیم کند و ذیل اخطاریه، تاریخ و محل ابلاغ و نیز امضای خود را قید نماید. طرف ابلاغ نیز باید ذیل اخطاریه، دریافت آن را امضاء کند. در ابلاغ از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، اخطاریه به دفتر خدمات الکترونیکی قضایی طرف ابلاغ ارسال می‌شود و پس از رویت و تأیید توسط وی، ابلاغ انجام شده تلقی می‌شود.»

 • در این پاسخ، صرفاً به اطلاعات کلی مربوط به نحوه ابلاغ اخطاریه تبادل لوایح اشاره شده است. برای بررسی دقیق وضعیت و ارائه مشاوره حقوقی مناسب، لازم است به یک وکیل متخصص مراجعه شود.

آثار اخطاریه تبادل لوایح

اخطاریه تبادل لوایح، سندی است که توسط خواهان به خوانده ابلاغ می‌شود و در آن، خواهان از خوانده می‌خواهد که لایحه دفاعیه خود را در خصوص دعوای مطرح شده، به دادگاه ارائه نماید.

آثار اخطاریه تبادل لوایح به شرح زیر است:

آثار نسبت به خواهان:

 • ایجاد تکلیف برای خواهان: با ابلاغ اخطاریه تبادل لوایح، تکلیفی برای خواهان ایجاد می‌شود تا لایحه خود را به دادگاه ارائه نماید.
 • محدودیت در طرح ادعا و دفاع: خواهان فقط می‌تواند ادعاها و دفاعیاتی را که در لایحه خود مطرح کرده است، در دادگاه مطرح نماید.
 • سقوط حق تجدید نظر: در صورتی که خواهان لایحه خود را به موقع به دادگاه ارائه ندهد، حق تجدید نظرخواهی از رأی دادگاه را از دست خواهد داد.

آثار نسبت به خوانده:

 • ایجاد تکلیف برای خوانده: با ابلاغ اخطاریه تبادل لوایح، تکلیفی برای خوانده ایجاد می‌شود تا لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارائه نماید.
 • محدودیت در طرح ادعا و دفاع: خوانده فقط می‌تواند ادعاها و دفاعیاتی را که در لایحه خود مطرح کرده است، در دادگاه مطرح نماید.
 • سقوط حق تجدید نظر: در صورتی که خوانده لایحه خود را به موقع به دادگاه ارائه ندهد، حق تجدید نظرخواهی از رأی دادگاه را از دست خواهد داد.

آثار نسبت به دادگاه:

 • دادگاه موظف است که به لوایح طرفین رسیدگی کند: دادگاه موظف است که به لوایح طرفین دعوا رسیدگی کند و آنها را در مبنای صدور رأی خود قرار دهد.
 • دادگاه می‌تواند به لوایح طرفین استناد کند: دادگاه می‌تواند در رأی خود به لوایح طرفین استناد کند.

نکات مهم:

 • مهلت ارائه لایحه: مهلت ارائه لایحه توسط خواهان و خوانده، در اخطاریه تبادل لوایح تعیین می‌شود.
 • نحوه ارائه لایحه: لایحه باید به صورت کتبی و به تعداد دو نسخه به دادگاه ارائه شود.
 • شرایط لایحه: لایحه باید حاوی مشخصات طرفین دعوا، موضوع دعوا، ادعاها و دفاعیات خواهان و خوانده و مستندات آنها باشد.

تذکرات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ، صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به هیچ وجه جایگزین مشاوره تخصصی با وکیل یا کارشناسان ذیربط نمی‌باشد.
 • قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی در حال تغییر است و لذا برای اطمینان از صحت و به روز بودن اطلاعات، حتماً به مراجع ذیربط مراجعه نمایید.

قوانین مربوط به اخطاریه تبادل لوایح در نظام حقوقی ایران:

1. قانون آیین دادرسی مدنی:

 • ماده 306: “پس از صدور رای، هر یک از طرفین می‌توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به آن تجدید نظر خواهی کنند.”
 • ماده 307: “دادگاه بدوی پس از وصول دادخواست تجدید نظر، اخطاریه صادر و به طرف مقابل ابلاغ می‌کند که ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، لوایح خود را به دفتر دادگاه تسلیم دارد.”
 • ماده 308: “هر یک از طرفین می‌توانند تا زمانی که لوایح خود را به دفتر دادگاه تسلیم ننموده باشند، از تجدید نظر خواهی خود عدول کنند.”
 • ماده 309: “دادگاه بدوی پس از انقضای موعد مقرر برای تسلیم لوایح، پرونده را به همراه لوایح به مرجع تجدید نظر ارسال می‌کند.”

2. قانون آیین دادرسی کیفری:

 • ماده 301: “پس از صدور رای، هر یک از طرفین می‌توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به آن واخواهی کنند.”
 • ماده 302: “دادگاه بدوی پس از وصول درخواست واخواهی، اخطاریه صادر و به طرف مقابل ابلاغ می‌کند که ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، لوایح خود را به دفتر دادگاه تسلیم دارد.”
 • ماده 303: “هر یک از طرفین می‌توانند تا زمانی که لوایح خود را به دفتر دادگاه تسلیم ننموده باشند، از واخواهی خود عدول کنند.”
 • ماده 304: “دادگاه بدوی پس از انقضای موعد مقرر برای تسلیم لوایح، پرونده را به همراه لوایح به مرجع تجدید نظر ارسال می‌کند.”

3. آیین‌نامه اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی:

 • ماده 104: “اخطاریه تبادل لوایح باید به طور کتبی و به شرح زیر صادر شود:
  • نام و نام خانوادگی و سمت و اقامتگاه فرستنده اخطاریه
  • نام و نام خانوادگی و سمت و اقامتگاه گیرنده اخطاریه
  • موضوع اخطاریه
  • مهلت انجام عمل
  • محل انجام عمل
  • امضاء و مهر فرستنده اخطاریه”

4. رویه قضایی:

 • مطابق با رویه قضایی، اخطاریه تبادل لوایح باید به صورت صحیح و کامل به طرف مقابل ابلاغ شود.
 • در صورت عدم ابلاغ صحیح اخطاریه، طرف مقابل می‌تواند به عدم ابلاغ صحیح ایراد بگیرد و از ادامه رسیدگی به پرونده جلوگیری کند.
 • همچنین، طرف مقابل می‌تواند تا زمانی که لوایح خود را به دفتر دادگاه تسلیم نکرده است، از تجدید نظر خواهی یا واخواهی خود عدول کند.

نکات:

 • اخطاریه تبادل لوایح در واقع یک دعوت‌نامه رسمی است که از طرف دادگاه به طرفین دعوا ارسال می‌شود تا لوایح خود را در خصوص پرونده به دادگاه ارائه دهند.
 • لوایح شامل دفاعیات، مدارک و مستندات طرفین دعوا است.
 • تبادل لوایح از مراحل مهم رسیدگی به پرونده در مراجع قضایی است و به قاضی در صدور رای نهایی کمک می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید