مشاوره حقوقي

اعاده حیثیت و مطالبه هزینه دادرسی و مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی

مشاوره حانواده

اعاده حیثیت در ایران

اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران به معنای جبران تمامی ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی است که قربانی اشتباهات قضایی گردیده یا محکومیت قضایی یافته‌اند و رفتارشان در طول زمان به نحوی بوده که عدالت و انصاف اقتضای آن را دارد که آثار محکومیت کیفری‌شان محو شود.

مبنای قانونی اعاده حیثیت:

 • اصل ۱۷۱ قانون اساسی: “هیچ کس حق تجسس در زندگی خصوصی افراد را ندارد مگر به حکم قانون”
 • ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی: “هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون آن اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.”
 • ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی: “هر کس از عمل دیگری که زیان به او وارد می کند مسئول است که زیان وارده را جبران کند مگر اینکه ثابت کند که عمل او به علت قصور یا عدم رعایت مقررات قانونی یا عرفی نبوده یا اینکه به علت فورس ماژور یا حادثه قهری بوده است.”

شرایط اعاده حیثیت:

 • اثبات وقوع هتک حیثیت: اولین شرط اعاده حیثیت، اثبات وقوع هتک حیثیت است. این امر می تواند از طریق شهادت شهود، ارائه مدارک و مستندات و یا سایر طرق قانونی انجام شود.
 • اثبات ضرر و زیان: شرط دوم اعاده حیثیت، اثبات ضرر و زیان ناشی از هتک حیثیت است. ضرر و زیان می تواند مادی یا معنوی باشد. ضرر و زیان مادی شامل خسارات مالی وارده به فرد می شود و ضرر و زیان معنوی شامل لطمه به آبرو، اعتبار و حیثیت فرد می شود.
 • رابطه سببیت: شرط سوم اعاده حیثیت، اثبات رابطه سببیت بین هتک حیثیت و ضرر و زیان وارده است. به عبارت دیگر باید ثابت شود که ضرر و زیان وارده به طور مستقیم ناشی از هتک حیثیت بوده است.
 • عدم شمول مرور زمان: دعوای اعاده حیثیت مشمول مرور زمان نیست و هر زمان که فرد متوجه هتک حیثیت و ضرر و زیان ناشی از آن شود می تواند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه کند.

نحوه طرح دعوای اعاده حیثیت:

دعوای اعاده حیثیت باید در دادگاه عمومی محل وقوع جرم یا محل اقامت خوانده مطرح شود. خواهان باید دادخواست اعاده حیثیت را به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ارائه کند و در آن مشخصات طرفین، شرح مفصل ماجرا، دلایل و مستندات و خواسته خود را ذکر کند.

مرجع رسیدگی به دعوای اعاده حیثیت:

دعوای اعاده حیثیت در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع جرم یا محل اقامت خوانده است.

آثار اعاده حیثیت:

در صورت اثبات اعاده حیثیت، دادگاه متخلف را به جبران ضرر و زیان وارده به
شخص و همچنین اعاده حیثیت از طریق نشر حکم در روزنامه یا سایر رسانه ها محکوم می کند.

نکات مهم:

 • اعاده حیثیت یک حق
  است و قابل اسقاط و
  گذشت نیست.

شخصی که قصد اعاده حیثیت دارد می تواند از وکیل متخصص در امور حقوقی مشاوره و کمک دریافت کند.

 

اعاده حیثیت و مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی

در نظام حقوقی ایران، دو راهکار مجزا برای جبران ضرر و زیان ناشی از هتک حیثیت و سایر侵害ات به شخصیت افراد وجود دارد:

1. دعوای اعاده حیثیت:

 • هدف: احیای حیثیت و اعتبار از دست رفته ی فرد در اثر رفتارهای خلاف قانون یا عرف جامعه
 • مرجع رسیدگی: دادگاه عمومی حقوقی
 • شرایط:
  • اثبات وقوع فعل زیان‌بار (مانند توهین، افتراء، نشر اکاذیب و …)
  • اثبات ورود ضرر و زیان به حیثیت و اعتبار فرد
  • وجود رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر و زیان
 • مجازات:
  • حکم به اعلام صریح برائت یا رفع اتهام از شخص در جراید کثیرالانتشار یا محل وقوع جرم و یا از طریق دیگر
  • درج مطلب در روزنامه یا سایر رسانه‌ها به دستور دادگاه
  • مجازات‌های دیگری مانند حبس، جزای نقدی، شلاق و … (در صورت اثبات جرم)

2. دعوای مطالبه خسارت:

 • هدف: جبران ضرر و زیان مالی و معنوی ناشی از هتک حیثیت و سایر侵害ات به شخصیت افراد
 • مرجع رسیدگی: دادگاه عمومی حقوقی
 • شرایط:
  • اثبات وقوع فعل زیان‌بار (مانند توهین، افتراء، نشر اکاذیب و …)
  • اثبات ورود ضرر و زیان مالی یا معنوی به فرد
  • وجود رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر و زیان
 • مجازات:
  • جبران خسارات مالی و معنوی وارده به شخص زیان‌دیده

نکات مهم:

 • در برخی موارد، خواهان می‌تواند به طور همزمان دعوای اعاده حیثیت و مطالبه خسارت را مطرح کند.
 • اثبات هتک حیثیت و میزان ضرر و زیان وارده در این دعاوی از اهمیت بالایی برخوردار است.
 • جمع‌آوری مدارک و شواهد، مانند اسناد، فیلم، عکس، شهادت شهود و …، می‌تواند در اثبات ادعای خواهان بسیار موثر باشد.
 • در صورت نیاز، می‌توان از نظرات کارشناسان و متخصصان مربوطه مانند روانپزشک، جامعه‌شناس و … نیز برای اثبات ضرر و زیان معنوی استفاده کرد.
 • برای طرح دعاوی اعاده حیثیت و مطالبه خسارت، مشاوره با وکیل متخصص ضروری است.

مطالبه هزینه دادرسی

هزینه دادرسی، مبالغی است که طبق قانون، از خواهان و خوانده در مقابل انجام اقدامات و تشریفات قانونی در دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دریافت می شود.

موارد قابل مطالبه:

 • هزینه های تمبر دادرسی: برای هر برگ لایحه، دادخواست، اظهارنامه و سایر اوراق قضایی باید تمبر الصاق شود.
 • هزینه های حق الوکاله: در صورتی که خواهان یا خوانده وکیل داشته باشند، باید حق الوکاله وکیل را به دفتردار دادگاه پرداخت کنند.
 • هزینه های کارشناسی: در برخی از پرونده ها، قاضی برای روشن شدن موضوع، از کارشناس نظرخواهی می کند. هزینه ی کارشناسی به عهده ی طرفی است که قاضی آن را تعیین می کند.
 • هزینه های اجرای احکام: پس از صدور حکم قطعی، برای اجرای آن، باید هزینه هایی به دایره اجرای احکام پرداخت شود.
 • هزینه های دیگر: مانند هزینه ی ارسال اخطار، هزینه ی چاپ آگهی و …

نحوه ی مطالبه:

 • درخواست کتبی: متقاضی باید دادخواستی به دادگاه ارائه دهد و در آن، مبلغ هزینه دادرسی مورد مطالبه و دلایل و مستندات خود را ذکر کند.
 • پیوست مدارک: به همراه دادخواست، باید مدارک و مستنداتی که نشان دهنده ی پرداخت هزینه دادرسی توسط متقاضی باشد، به دادگاه ارائه شود.
 • رسیدگی: دادگاه به درخواست رسیدگی می کند و در صورت احراز صحت ادعای متقاضی، حکم به پرداخت هزینه دادرسی توسط طرف مقابل صادر خواهد کرد.

نکات مهم:

 • مهلت مطالبه: طبق قانون، هزینه دادرسی باید ظرف یک سال از تاریخ قطعی شدن حکم یا صدور قرار توسط ذینفع مطالبه شود.
 • تقسیط هزینه دادرسی: در برخی از موارد، دادگاه می تواند به درخواست متقاضی، هزینه دادرسی را تقسیط کند.
 • معافیت از پرداخت هزینه دادرسی: در برخی از موارد، اشخاص از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.

قوانین اعاده حیثیت در ایران

در نظام حقوقی ایران، قوانین متعددی برای حمایت از حیثیت و اعتبار افراد و جبران ضرر و زیان ناشی از هتک حیثیت وضع شده است. مهمترین این قوانین عبارتند از:

1. قانون مجازات اسلامی:

 • ماده 697: این ماده به طور خاص به جرم “نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر” می‌پردازد و مجازات مرتکب را حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه و همچنین اعاده حیثیت در صورت امکان، تعیین می‌کند.
 • ماده 698: این ماده نیز به جرم “افترا” می‌پردازد و مجازات مرتکب را حبس از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون تومان و همچنین اعاده حیثیت در صورت امکان، تعیین می‌کند.
 • ماده 701: این ماده به جرم “توهین” می‌پردازد و مجازات مرتکب را حبس از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون تومان، یا شلاق از ده تا بیست و پنج ضربه، یا هر دو مجازات به طور توام، تعیین می‌کند.

2. قانون آیین دادرسی کیفری:

 • مواد 304 تا 312: این مواد به نحوه ی طرح شکایت، رسیدگی و صدور حکم در جرایم مربوط به هتک حیثیت می‌پردازند.

3. قانون مسئولیت مدنی:

 • ماده 10: این ماده هر کس را که به دیگری زیان عمدی یا غیرعمدی وارد کند، مسئول جبران خسارت میداند.
 • ماده 11: این ماده انواع خسارات قابل مطالبه را شامل “دیه”، “منفعت” و “مازاد بر دیه” معرفی می‌کند.

4. سایر قوانین و مقررات:

 • در کنار قوانین فوق، مقررات و دستورالعمل‌های متعددی نیز توسط مراجع ذیصلاح مانند قوه قضاییه و وزارت دادگستری در زمینه اعاده حیثیت و جبران ضرر و زیان ناشی از هتک حیثیت ابلاغ شده است.

نحوه ی طرح دعوای اعاده حیثیت:

 • برای طرح دعوای اعاده حیثیت، می‌توان به دو طریق اقدام کرد:
  • طرح شکایت کیفری: در این روش، باید به مرجع قضایی (دادسرا یا دادگاه) مراجعه و با تنظیم شکواییه، جرم ارتکابی را به مقامات قضایی اعلام کرد.
  • طرح دعوای حقوقی: در این روش، باید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و با تقدیم دادخواست، خواستار اعاده حیثیت و جبران ضرر و زیان ناشی از هتک حیثیت شد.

اثبات اعاده حیثیت:

 • اثبات اعاده حیثیت در دادگاه از اهمیت بالایی برخوردار است. برای اثبات این امر، می‌توان از مدارک و شواهد مختلفی مانند:
  • شهادت شهود: شهادت افرادی که شاهد وقوع جرم بوده‌اند.
  • فیلم یا عکس: در صورت وجود فیلم یا عکس از وقوع جرم.
  • گزارش پزشکی قانونی: در صورت وجود آثار جرم بر روی بدن یا روان فرد آسیب‌دیده.
  • نظرات کارشناسی: نظرات کارشناسان مربوطه مانند روانپزشک، جامعه‌شناس و …

نقش وکیل در دعاوی اعاده حیثیت:

 • دعاوی اعاده حیثیت از جمله دعاوی پیچیده و تخصصی در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شوند. لذا مشاوره با وکیل متخصص در این دعاوی ضروری است. وکیل متخصص می‌تواند با بررسی دقیق پرونده، بهترین راهکار را برای احقاق حقوق موکل خود ارائه دهد و او را در مسیر دادرسی یاری کند.

شرایط اعاده حیثیت

در قانون جمهوری اسلامی ایران، اعاده حیثیت به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. اعاده حیثیت مدنی:

در این نوع اعاده حیثیت، فردی که به حیثیت و اعتبار او در جامعه خدشه وارد شده است، می‌تواند از طریق مراجع قضایی، خواهان احقاق حق خود و جبران خسارات وارده شود.

شرایط اعاده حیثیت مدنی:

 • اثبات وقوع فعل زیان‌بار: خواهان باید ثابت کند که به حیثیت و اعتبار او در جامعه خدشه وارد شده است. این امر می‌تواند از طریق شهادت شهود، ارائه اسناد و مدارک و یا سایر طرق قانونی اثبات شود.
 • انتساب فعل زیان‌بار به خوانده: خواهان باید ثابت کند که فعل زیان‌بار توسط خوانده یا شخص ثالث به instigation یا با رضایت او انجام شده است.
 • وجود ضرر و زیان: خواهان باید ثابت کند که در اثر خدشه به حیثیت و اعتبار او، ضرر و زیانی متوجه او شده است.

مجازات اعاده حیثیت مدنی:

مجازات اعاده حیثیت مدنی بسته به نوع و شدت جرم ارتکابی و همچنین میزان ضرر و زیان وارده به شاخه می‌شود. این مجازات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • محکومیت به پرداخت خسارات مالی: خوانده ملزم به پرداخت خسارات مالی به خواهان بابت ضرر و زیان وارده به او خواهد بود.
 • محکومیت به انتشار مطالب خلاف واقع در رسانه‌ها: خوانده ملزم به انتشار مطالب خلاف واقع که در مورد خواهان منتشر کرده است، در رسانه‌ها خواهد بود.
 • محکومیت به انجام سایر اقدامات لازم: قاضی می‌تواند خوانده را به انجام سایر اقدامات لازم برای اعاده حیثیت خواهان، مانند عذرخواهی حضوری یا کتبی، محکوم کند.

2. اعاده حیثیت کیفری:

در این نوع اعاده حیثیت، فردی که به او افترا زده شده یا مورد توهین و هتک حرمت قرار گرفته است، می‌تواند از طریق مراجع کیفری، خواهان مجازات مرتکب جرم شود.

شرایط اعاده حیثیت کیفری:

 • اثبات وقوع جرم: خواهان باید ثابت کند که جرمی از قبیل افترا، توهین یا هتک حرمت علیه او ارتکاب یافته است.
 • وجود سوء نیت: خواهان باید ثابت کند که مرتکب جرم، سوء نیت در ارتکاب جرم داشته است.

مجازات اعاده حیثیت کیفری:

مجازات اعاده حیثیت کیفری بسته به نوع جرم ارتکابی و همچنین سابقه کیفری مرتکب جرم می‌شود. این مجازات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • حبس: مرتکب جرم به حبس تعزیری از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
 • جزای نقدی: مرتکب جرم به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
 • شلاق: مرتکب جرم به 80 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

نکات مهم:

 • تفاوت اعاده حیثیت مدنی و کیفری: در اعاده حیثیت مدنی، هدف جبران خسارات وارده به فرد زیان‌دیده است، در حالی که در اعاده حیثیت کیفری، هدف مجازات مرتکب جرم و تنبیه او است.
 • امکان طرح دعوای اعاده حیثیت مدنی و کیفری به طور همزمان: فردی که به او افترا زده شده یا مورد توهین و هتک حرمت قرار گرفته است، می‌تواند به طور همزمان دعوای اعاده حیثیت مدنی و کیفری را در مراجع قضایی مطرح کند.
 • مرجع رسیدگی: دعوای اعاده حیثیت مدنی در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب و دعوای اعاده حیثیت کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری است.

نقش وکیل در دعاوی اعاده حیثیت

دعاوی اعاده حیثیت از جمله دعاوی پیچیده و تخصصی در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شوند. طرح این دعاوی نیازمند دانش و تخصص حقوقی در زمینه ی قوانین مربوط به هتک حیثیت، آیین دادرسی و همچنین قواعد اثبات دعوا است.

وکیل متخصص در دعاوی اعاده حیثیت می‌تواند در مراحل مختلف این دعاوی به شما یاری رساند، از جمله:

1. مشاوره و راهنمایی:

 • وکیل می‌تواند با بررسی دقیق پرونده شما، شرایط و مقدمات لازم برای طرح دعوای اعاده حیثیت را به شما توضیح دهد.
 • همچنین می‌تواند بهترین راهکار را برای احقاق حقوق شما با توجه به اوضاع و احوال پرونده ارائه دهد.

2. تنظیم شکواییه یا دادخواست:

 • تنظیم شکواییه یا دادخواست از جمله اقدامات مهم در شروع یک دعوای حقوقی است. یک شکواییه یا دادخواست خوب باید به طور دقیق و کامل مشخصات طرفین دعوا، دلایل و مستندات و خواسته ی خواهان را بیان کند.
 • وکیل متخصص با تسلط بر قوانین و قواعد آیین دادرسی، می‌تواند شکواییه یا دادخواستی منظم و حرفه‌ای تنظیم کند تا احتمال موفقیت شما در دادگاه افزایش یابد.

3. جمع آوری مدارک و شواهد:

 • اثبات وقوع هتک حیثیت و میزان ضرر و زیان وارده در دعاوی اعاده حیثیت از اهمیت بالایی برخوردار است.
 • وکیل می‌تواند با راهنمایی شما در جمع آوری مدارک و شواهد لازم مانند شهادت شهود، فیلم یا عکس، گزارش پزشکی قانونی و … به شما کمک کند.

4. حضور در جلسات دادرسی:

 • در جلسات دادرسی، وکیل می‌تواند از شما در مقابل قاضی و طرف مقابل دفاع کند.
 • وکیل با تسلط بر قوانین و رویه قضایی، استدلالات حقوقی لازم را به دادگاه ارائه می‌دهد و از حقوق شما در مسیر دادرسی محافظت می‌کند.

5. پیگیری پرونده:

 • دعاوی حقوقی ممکن است مدت زمان زیادی به طول انجامد. وکیل می‌تواند با پیگیری مستمر پرونده، شما را از جریان کار مطلع کند و اقدامات لازم را برای پیشبرد پرونده انجام دهد.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی اعاده حیثیت:

 • افزایش احتمال موفقیت در دادگاه
 • کاهش استرس و نگرانی شما
 • صرفه‌جویی در وقت و هزینه
 • دسترسی به دانش و تخصص حقوقی
 • محافظت از حقوق شما در مسیر دادرسی

انتخاب وکیل:

 • برای انتخاب وکیل مناسب برای دعاوی اعاده حیثیت، می‌توانید از طرق زیر اقدام کنید:
  • استعلام از کانون وکلای دادگستری
  • پرس و جو از دوستان و آشنایان
  • جستجو در اینترنت