مشاوره حقوقي

امور حسبی در قانون چیست

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

امور حسبی در قانون ایران

امور حسبی به دسته‌ای از امور حقوقی گفته می‌شود که بدون نیاز به طرح دعوی و رسیدگی در دادگاه‌ها، توسط مراجع قضایی رسیدگی و فصل و حل می‌شوند. این امور به جهت حفظ نظم عمومی، حمایت از افراد ضعیف و بی‌سرپرست و همچنین صیانت از حقوق اشخاص در جامعه، از اهمیت بالایی برخوردارند.

موارد رسیدگی در امور حسبی:

قانون امور حسبی مصوب 1398، موارد متعددی را در زمره امور حسبی برشمرده است که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • امور مربوط به متوفیان: امور مربوط به تحریر ترکه، نصب وکیل یا امین برای اداره ترکه، تعیین قیم برای صغیر یا مجنون متوفی، امور مربوط به حجر و رفع آن، امور مربوط به وصایا و ارثیه و…
 • امور مربوط به محجوران: تعیین قیم برای صغیر یا مجنون، نصب امین برای اداره اموال محجور، امور مربوط به رفع حجر و…
 • امور مربوط به غایبین: اعلام غیبت، تعیین امین برای اداره اموال غایب، نصب قیم برای فرزند غایب، امور مربوط به رجوع غایب و…
 • امور مربوط به اتباع بیگانه: امور مربوط به سرپرستی اتباع بیگانه صغیر یا مجنون، امور مربوط به اموال اتباع بیگانه غایب یا متوفی و…
 • امور مربوط به وقف: امور مربوط به نصب متولی وقف، نظارت بر عملکرد متولی، امور مربوط به تعمیر و نگهداری موقوفه و…
 • امور مربوط به مهر و موم ترکه: امور مربوط به مهر و موم ترکه متوفی، رفع مهر و موم ترکه و…
 • امور مربوط به ناظر خاص: نصب ناظر خاص برای نظارت بر اموال اشخاص در موارد خاص
 • امور مربوط به امین: نصب امین برای اداره اموال اشخاص در موارد خاص

مراجع رسیدگی به امور حسبی:

به موجب قانون امور حسبی، مراجع ذیل صلاحیت رسیدگی به امور حسبی را دارند:

 • دادسرا: رسیدگی به امور حسبی مربوط به متوفیان، محجوران، غایبین، اتباع بیگانه و مهر و موم ترکه در صلاحیت دادسرا است.
 • شورای حل اختلاف: رسیدگی به برخی از امور حسبی مربوط به متوفیان، محجوران و غایبین در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
 • دادگاه خانواده: رسیدگی به برخی از امور حسبی مربوط به متوفیان، محجوران و غایبین در صلاحیت دادگاه خانواده است.
 • دادگاه عمومی حقوقی: در مواردی که مرجع رسیدگی به امور حسبی مشخص نشده باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت ذینفع به آن رسیدگی می‌کند.

نحوه رسیدگی به امور حسبی:

رسیدگی به امور حسبی تابع تشریفات خاصی است که در قانون امور حسبی و آیین‌نامه اجرایی آن مقرر شده است. به طور کلی، رسیدگی به این امور به صورت غیرترافعی و بدون نیاز به طرح دعوی و حضور طرفین در دادگاه انجام می‌شود.

مزایای رسیدگی به امور حسبی:

رسیدگی به امور حسبی از مزایای متعددی برخوردار است که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • سرعت: رسیدگی به امور حسبی به دلیل غیرترافعی بودن آن، به سرعت انجام می‌شود.
 • کاهش هزینه‌ها: از آنجا که نیازی به طرح دعوی و حضور طرفین در دادگاه نیست، هزینه‌های رسیدگی به امور حسبی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.
 • سادگی: تشریفات رسیدگی به امور حسبی ساده و قابل فهم است.
 • حفظ حقوق اشخاص: رسیدگی به امور حسبی به نحوی انجام می‌شود که حقوق اشخاص به بهترین نحو حفظ و صیانت شود.

نقش امور حسبی در نظام حقوقی ایران:

امور حسبی از جایگاه مهمی در نظام حقوقی ایران برخوردار است. این امور به حفظ نظم عمومی، حمایت از افراد ضعیف و بی‌سرپرست و همچنین صیانت از حقوق اشخاص در جامعه کمک می‌کنند.

 

موارد رسیدگی در امور حسبی:

امور حسبی به اموری گفته می‌شود که در آن مصلحت عمومی و نظم اجتماعی ایجاب می‌کند که بدون نیاز به طرح دعوا و رسیدگی ماهوی در دادگاه‌ها، توسط مراجع قضایی رسیدگی و اقدام شود.

برخی از مهمترین موارد رسیدگی در امور حسبی عبارتند از:

 • امور مربوط به اشخاص:
  • اموال صغیر و مجنون
  • نصب قیم و امین
  • امور مربوط به غائب مفقودالاثر
  • امور مربوط به متوفیات (مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، نصب وصی و …)
  • صدور گواهی حصر وراثت
 • امور مربوط به خانواده:
  • ازدواج و طلاق
  • حضانت و نگهداری از فرزندان
  • مهریه و نفقه
  • اعمال ولایت قهری
  • امتناع از تمکین زوجه
 • امور مربوط به وقف:
  • نصب متولی وقف
  • نظارت بر اداره امور موقوفات
  • حل اختلافات مربوط به موقوفات
 • امور مربوط به محجورین:
  • نصب امین برای اشخاصی که به حکم قانون از تصرف در اموال خود ممنوع هستند.
  • اداره امور محجورین و حفظ حقوق آنان
 • امور مربوط به اتباع بیگانه:
  • نصب قیم برای اتباع بیگانه‌ای که در ایران اقامت دارند و فاقد سرپرست قانونی هستند.
  • اداره امور اتباع بیگانه‌ای که در ایران فوت می‌کنند و وارثی در ایران ندارند.

مراجع رسیدگی به امور حسبی:

به طور کلی، چهار مرجع صلاحیت رسیدگی به امور حسبی را دارند:

 • دادسراها: دادسراها در همه ی امور حسبی که در حوزه قضایی آنها اتفاق می‌افتد، صلاحیت رسیدگی دارند.
 • شوراهای حل اختلاف: شوراهای حل اختلاف در برخی از امور حسبی، مانند امور مربوط به مهریه و نفقه، صلاحیت رسیدگی دارند.
 • دادگاه‌های خانواده: دادگاه‌های خانواده در برخی از امور حسبی، مانند امور مربوط به حضانت و نگهداری از فرزندان، صلاحیت رسیدگی دارند.
 • دادگاه‌های عمومی حقوقی: دادگاه‌های عمومی حقوقی در برخی از امور حسبی، مانند امور مربوط به اموال صغیر و مجنون، صلاحیت رسیدگی دارند.
 • صلاحیت مراجع رسیدگی به امور حسبی در قوانین مربوطه به طور دقیق مشخص شده است.
 • در صورت وقوع هرگونه امری که حسبی تلقی می‌شود، شما می‌توانید به یکی از مراجع صلاحیت‌دار مراجعه کنید و تقاضای رسیدگی کنید.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد امور حسبی و مراجع رسیدگی به آن، می توانید به وب سایت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به آدرس https://eadl.ir/ مراجعه کنید.

مراجع رسیدگی به امور حسبی در ایران

امور حسبی، اموری هستند که رسیدگی به آنها بدون نیاز به طرح دعوا و اقامه دعوی از طرف اشخاص و بر اساس قوانین و مقررات خاص انجام می شود.

رسیدگی به این امور بر عهده مراجع ذیل می باشد:

1- دادگاه های حقوقی:

 • مطابق ماده 3 قانون امور حسبی، رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید.
 • به طور کلی، صلاحیت رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به شرح ذیل می باشد:
  • امور مربوط به متوفیان: مانند امور مربوط به ارث، وصیت، تصفیه ترکه، نصب و عزل قیم و وصی
  • امور مربوط به محجوران: مانند امور مربوط به نصب و عزل قیم، اموال صغیر و مجنون
  • امور مربوط به غایبین: مانند امور مربوط به نصب امین، اداره اموال غایب
  • امور مربوط به اتباع بی سرپرست: مانند امور مربوط به نصب قیم یا امین برای اتباع بی سرپرست
  • امور مربوط به مهر و موم ترکه: مانند رفع مهر و موم ترکه، اموال متوفی
  • امور مربوط به حجر: مانند امور مربوط به رفع حجر، نصب و عزل امین
  • سایر امور حسبی: که در صلاحیت مراجع دیگر نیست.

2- سایر مراجع:

 • در برخی موارد، رسیدگی به امور حسبی به عهده مراجع دیگری به شرح ذیل می باشد:
  • اداره ثبت اسناد و املاک: امور مربوط به ثبت احوال، اموال صغیر و مجنون
  • سازمان بهزیستی: امور مربوط به کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
  • شورای حل اختلاف: امور مربوط به صلح و سازش در برخی از امور حسبی

تعیین مرجع صالح:

 • برای تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به امور حسبی، باید به قانون امور حسبی و سایر قوانین و مقررات مربوطه مراجعه نمود.
 • در صورت وجود ابهام یا اختلاف در صلاحیت مراجع، مرجع حل اختلاف، دادگاه عمومی محل اقامت ذینفع خواهد بود.

نکات مهم:

 • رسیدگی به امور حسبی، فوری بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی خارج از نوبت به این امور می باشد.
 • در امور حسبی، نیازی به حضور وکیل دادگستری نیست، لکن حضور وکیل می تواند در تسریع روند رسیدگی و احقاق حقوق ذینفعان موثر باشد.
 • در صورت عدم رضایت از رای دادگاه در امور حسبی، می توان به آن واخواهی و یا تجدیدنظرخواهی نمود.

نحوه رسیدگی به امور حسبی در ایران

امور حسبی، اموری هستند که بدون نیاز به طرح دعوا و بدون وجود اختلاف و نزاع در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند.

مرجع رسیدگی به این امور، دادگاه‌های حسبی هستند که در مرکز هر استان و در بعضی از شهرستان‌ها تشکیل شده‌اند.

مهمترین امور حسبی عبارتند از:

 • امور مربوط به متوفیات: مانند صدور گواهی حصر وراثت، تعیین قیم برای محجورین فرزندان متوفی، اداره ترکه و …
 • امور مربوط به محجورین: مانند نصب قیم یا امین برای افراد غایب مفقودالاثر، مجنون، صغیر و …
 • امور مربوط به سرپرستی: مانند تعیین سرپرست برای فرزندان بی‌سرپرست یا بدسرپرست
 • امور مربوط به وقف: مانند نصب متولی برای اداره موقوفات
 • امور مربوط به مهر و امضاء: مانند احراز وراثت و تغییر نام و نام خانوادگی

نحوه رسیدگی به امور حسبی:

 • برای رسیدگی به امور حسبی، باید به دادگاه حسبی مربوطه مراجعه کنید.
 • درخواست رسیدگی به امور حسبی باید به صورت کتبی و به همراه مدارک و مستندات لازم ارائه شود.
 • دادگاه حسبی پس از بررسی مدارک و مستندات، در صورت احراز شرایط قانونی، نسبت به صدور رای اقدام می کند.

آراء دادگاه حسبی قطعی هستند و قابلیت تجدید نظرخواهی ندارند.

نکات مهم:

 • رسیدگی به امور حسبی رایگان است و شما نباید برای آن پولی پرداخت کنید.
 • شما می توانید برای انجام امور حسبی، از وکیل دادگستری نیز کمک بگیرید.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه رسیدگی به امور حسبی، می توانید به وب سایت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید.