مشاوره حقوقی قراردادها

امکان فسخ و اعتبار صلحنامه دستنویس

مشاوره حقوقی

امکان فسخ و اعتبار صلحنامه دستنویس

امکان فسخ صلحنامه دستنویس به شرایط مختلفی بستگی دارد.

در حالت کلی، صلحنامه دستنویس مانند هر قرارداد دیگری، قابل فسخ است.

اما، در برخی موارد، فسخ آن دشوارتر یا غیرممکن خواهد بود.

موارد زیر، از جمله مواردی هستند که می‌توانند در امکان فسخ صلحنامه دستنویس تأثیر بگذارند:

 • شرایط صلحنامه:
  • آیا صلحنامه به صورت قطعی نوشته شده است یا تعلیقی؟
  • آیا صلحنامه دارای شرط فسخ است یا خیر؟
  • آیا صلحنامه به صورت لازم الاجرا تنظیم شده است یا خیر؟
 • وضعیت طرفین صلحنامه:
  • آیا هر دو طرف صلحنامه اهلیت قانونی دارند؟
  • آیا هر دو طرف صلحنامه رضایت کامل به صلحنامه داده‌اند؟
  • آیا هر دو طرف صلحنامه به تعهدات خود در صلحنامه عمل کرده‌اند؟
 • وجود ایراد در صلحنامه:
  • آیا صلحنامه تحت اکراه یا تهدید تنظیم شده است؟
  • آیا صلحنامه به دلیل فریب یا کلاهبرداری تنظیم شده است؟
  • آیا صلحنامه به دلیل اشتباه یا جهل تنظیم شده است؟

در صورتی که صلحنامه دستنویس دارای ایراد باشد، ممکن است بتوان آن را فسخ کرد.

برای فسخ صلحنامه دستنویس، می‌توان از روش‌های مختلفی مانند توافق طرفین، رجوع به دادگاه یا داوری استفاده کرد.

بهترین روش برای فسخ صلحنامه دستنویس، مشورت با یک وکیل متخصص در امور قراردادها است.

 • مفاد صلحنامه واضح و بدون ابهام باشد.
 • صلحنامه به امضای طرفین یا نمایندگان قانونی آنها برسد.
 • تاریخ صلحنامه در آن ذکر شده باشد.
 • صلحنامه به طور کامل اجرا شود.

صلحنامه دستنویس که فاقد هر یک از این الزامات باشد، ممکن است در دادگاه قابل اجرا نباشد.

نکات مهم:

 • توصیه می شود برای تنظیم صلحنامه از یک وکیل استفاده کنید.
 • صلحنامه را در دفتر اسناد رسمی ثبت کنید تا از نظر حقوقی الزام آورتر باشد.
 • یک نسخه از صلحنامه را برای هر یک از طرفین نگه دارید.

فسخ صلحنامه در ایران تابع قواعد و مقررات خاصی است که در قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه پیش‌بینی شده است.

موارد فسخ صلحنامه:

 • وجود شرط فسخ در صلحنامه: طرفین صلحنامه می‌توانند در ضمن عقد صلح، شرطی را برای فسخ آن در نظر بگیرند. در این صورت، هر یک از طرفین می‌تواند با تحقق شرط، صلحنامه را فسخ کند.

 • خیارات قانونی: قانون مدنی برای برخی از عقود، از جمله صلح، خیارات قانونی را در نظر گرفته است. این خیارات به طرفین عقد این اختیار را می‌دهد که در شرایطی خاص، عقد را فسخ کنند.

 • اِعمال غش: اگر یکی از طرفین صلحنامه با فریب و حیله طرف دیگر را به صلح راضی کرده باشد، طرف فریب‌خورده می‌تواند با اثبات غش، صلحنامه را فسخ کند.

 • تدلیس: اگر یکی از طرفین صلحنامه با توسل به وسایل متقلبانه، طرف دیگر را به صلح راضی کرده باشد، طرف متضرر می‌تواند با اثبات تدلیس، صلحنامه را فسخ کند.

 • آفات صلح: آفات صلح مواردی هستند که موجب بطلان صلحنامه می‌شوند. در صورت تحقق هر یک از آفات صلح، صلحنامه باطل و از بین می‌رود.

نحوه فسخ صلحنامه:

 • فسخ خارج از دادگاه: اگر در صلحنامه شرط فسخ ذکر شده باشد، هر یک از طرفین می‌تواند با تحقق شرط، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، صلحنامه را فسخ کند.

 • فسخ در دادگاه: در سایر موارد فسخ صلحنامه، باید به دادگاه مراجعه کرد و دادخواست فسخ صلحنامه ارائه داد. دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، در صورت احراز شرایط قانونی، حکم به فسخ صلحنامه صادر خواهد کرد.

نکات مهم:

 • فسخ صلحنامه اثری قهقرایی دارد و به این معنی است که طرفین به وضعیت قبل از صلح باز می‌گردند.

 • اگر در صلحنامه برای فسخ آن مدتی تعیین شده باشد، حق فسخ فقط تا انقضای آن مدت قابل اعمال خواهد بود.

 • در صورتی که صلحنامه به طور قطعی به ثبت رسیده باشد، فسخ آن فقط از طریق دادگاه و با رعایت تشریفات قانونی

فسخ صلحنامه در ایران تابع قواعد و مقررات خاصی است که در قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه پیش‌بینی شده است.

موارد فسخ صلحنامه:

 • وجود شرط فسخ در صلحنامه: طرفین صلحنامه می‌توانند در ضمن عقد صلح، شرطی را برای فسخ آن در نظر بگیرند. در این صورت، هر یک از طرفین می‌تواند با تحقق شرط، صلحنامه را فسخ کند.

 • خیارات قانونی: قانون مدنی برای برخی از عقود، از جمله صلح، خیارات قانونی را در نظر گرفته است. این خیارات به طرفین عقد این اختیار را می‌دهد که در شرایطی خاص، عقد را فسخ کنند.

 • اِعمال غش: اگر یکی از طرفین صلحنامه با فریب و حیله طرف دیگر را به صلح راضی کرده باشد، طرف فریب‌خورده می‌تواند با اثبات غش، صلحنامه را فسخ کند.

 • تدلیس: اگر یکی از طرفین صلحنامه با توسل به وسایل متقلبانه، طرف دیگر را به صلح راضی کرده باشد، طرف متضرر می‌تواند با اثبات تدلیس، صلحنامه را فسخ کند.

 • آفات صلح: آفات صلح مواردی هستند که موجب بطلان صلحنامه می‌شوند. در صورت تحقق هر یک از آفات صلح، صلحنامه باطل و از بین می‌رود.

نحوه فسخ صلحنامه:

 • فسخ خارج از دادگاه: اگر در صلحنامه شرط فسخ ذکر شده باشد، هر یک از طرفین می‌تواند با تحقق شرط، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، صلحنامه را فسخ کند.

 • فسخ در دادگاه: در سایر موارد فسخ صلحنامه، باید به دادگاه مراجعه کرد و دادخواست فسخ صلحنامه ارائه داد. دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، در صورت احراز شرایط قانونی، حکم به فسخ صلحنامه صادر خواهد کرد.

نکات مهم:

 • فسخ صلحنامه اثری قهقرایی دارد و به این معنی است که طرفین به وضعیت قبل از صلح باز می‌گردند.

 • اگر در صلحنامه برای فسخ آن مدتی تعیین شده باشد، حق فسخ فقط تا انقضای آن مدت قابل اعمال خواهد بود.

 • در صورتی که صلحنامه به طور قطعی به ثبت رسیده باشد، فسخ آن فقط از طریق دادگاه و با رعایت تشریفات قانونی

نحوه فسخ صلحنامه به شرایط خاص صلحنامه و قوانین حاکم بر آن بستگی دارد. با این حال، به طور کلی، دو روش اصلی برای فسخ صلحنامه وجود دارد:

1. فسخ توافقی:

در این روش، طرفین صلحنامه با توافق یکدیگر صلحنامه را فسخ می کنند. این روش زمانی که هر دو طرف از صلحنامه ناراضی باشند یا دیگر تمایلی به اجرای آن نداشته باشند، ساده ترین روش است. توافق فسخ باید کتبی باشد و به امضای هر دو طرف برسد.

2. فسخ قضایی:

در این روش، یکی از طرفین صلحنامه از دادگاه درخواست می کند تا صلحنامه را فسخ کند. این امر می تواند به دلایل مختلفی از جمله موارد زیر انجام شود:

 • تخلف از صلحنامه توسط یکی از طرفین: اگر یکی از طرفین صلحنامه به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر می تواند از دادگاه درخواست فسخ صلحنامه را داشته باشد.
 • فریب یا کلاهبرداری: اگر یکی از طرفین برای انعقاد صلحنامه دیگری را فریب داده یا کلاهبرداری کرده باشد، طرف فریب خورده می تواند از دادگاه درخواست فسخ صلحنامه را داشته باشد.
 • اشتباه: اگر صلحنامه بر اساس اشتباه مادی یا حقوقی منعقد شده باشد، هر یک از طرفین می تواند از دادگاه درخواست فسخ صلحنامه را داشته باشد.
 • غیراخلاقی یا غیرقانونی بودن صلحنامه: اگر مفاد صلحنامه مغایر با اخلاق یا قانون باشد، دادگاه می تواند آن را فسخ کند.

ملاحظات:

 • فسخ صلحنامه می تواند عواقب پیچیده ای داشته باشد، بنابراین قبل از اقدام به هر اقدامی باید با یک وکیل مشورت کنید.
 • اگر صلحنامه در دادگاه ثبت شده باشد، برای فسخ آن باید از طریق دادگاه اقدام کنید.
 • در برخی موارد، ممکن است امکان اصلاح صلحنامه به جای فسخ آن وجود داشته باشد.

موارد فسخ صلحنامه

فسخ صلحنامه به معنای به هم زدن و از بین بردن آثار آن است.

قانون مدنی ایران موارد مختلفی را برای فسخ صلحنامه در نظر گرفته است که به شرح زیر است:

1. شرط فسخ:

 • طرفین صلحنامه می‌توانند در ضمن عقد صلح، شرطی برای فسخ آن در نظر بگیرند.
 • در این صورت، هر یک از طرفین می‌تواند با تحقق شرط، صلحنامه را فسخ کند.

2. خیارات:

 • خیارات قانونی که حق فسخ عقد را به یکی از طرفین یا هر دو طرف می‌دهند، در مورد صلحنامه نیز قابل اعمال هستند.
 • برخی از این خیارات عبارتند از:
  • خیار غبن
  • خیار عیب
  • خیار تدلیس
  • خیار شرط
  • خیار تخلف شرط
 • برای مثال، اگر یکی از طرفین در صلحنامه دچار غبن شده باشد، می‌تواند به استناد خیار غبن، صلحنامه را فسخ کند.

3. ایرادات عقد:

 • عقد صلح نیز مانند سایر عقود، ممکن است به دلیل وجود ایرادات، قابل فسخ باشد.
 • برخی از این ایرادات عبارتند از:
  • اکراه
  • اشتباه
  • فریب
  • عدم اهلیت طرفین
 • برای مثال، اگر صلحنامه تحت اکراه یکی از طرفین تنظیم شده باشد، آن صلحنامه قابل فسخ است.

4. عدم اجرای تعهدات:

 • اگر یکی از طرفین صلحنامه به تعهدات خود عمل نکند، طرف مقابل می‌تواند به استناد عدم اجرای تعهدات، صلحنامه را فسخ کند.
 • برای مثال، اگر در صلحنامه آمده باشد که یکی از طرفین ملزم به پرداخت مبلغی به طرف دیگر باشد و از این کار امتناع کند، طرف مقابل می‌تواند صلحنامه را فسخ کند.

5. حکم دادگاه:

 • در برخی موارد، دادگاه ممکن است حکم به فسخ صلحنامه دهد.
 • برای مثال، اگر در دادگاه ثابت شود که صلحنامه به دلیل فریب یا غبن تنظیم شده است، دادگاه می‌تواند حکم به فسخ آن دهد.