مشاوره حقوقی طلاق

بخشش مهریه در خارج از کشور مشاوره حقوقی

مشاور حقوقی آنلاین

بخشش مهریه در ایران

بخشش مهریه به معنای آن است که زوجه به طور کامل یا قسمتی از مهریه خود را به شوهرش ببخشد.

بخشش مهریه می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.

بخشش مهریه کتبی:

 • در این روش، زوجه در یک سند رسمی مانند صلح نامه یا اقرارنامه، مهریه خود را به شوهرش می‌بخشد.
 • سند بخشش مهریه باید در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شود تا از نظر قانونی اعتبار داشته باشد.

بخشش مهریه شفاهی:

 • در این روش، زوجه به طور شفاهی به شوهرش اعلام می‌کند که مهریه خود را می‌بخشد.
 • اثبات بخشش مهریه شفاهی در مراجع قضایی دشوارتر است و ممکن است برای اثبات آن به شهادت شهود یا سایر دلایل و مستندات نیاز باشد.

آثار بخشش مهریه:

 • بخشش مهریه قطعی است و زوجه حق رجوع از آن را ندارد.
 • با بخشش مهریه، دیگر هیچ تعهدی از بابت مهریه بر ذمه شوهر باقی نمی‌ماند.
 • در صورتیکه مهریه به صورت عندالمطالبه باشد، بخشش آن مشمول ضمانت اجرایی ثبت اسناد رسمی می‌شود.
 • در صورتیکه مهریه به صورت عندالاستحقاق باشد، بخشش آن باید به طور کتبی انجام شود و در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شود.

نکاتی که باید در مورد بخشش مهریه به آنها توجه کرد:

 • بخشش مهریه باید از روی اراده و اختیار کامل زوجه باشد.
 • زوجه نباید تحت هیچگونه اکراه یا فشاری برای بخشش مهریه خود قرار گیرد.
 • قبل از بخشش مهریه، زوجه باید از حق و حقوق خود در خصوص مهریه آگاهی کامل داشته باشد.
 • در صورتیکه زوجه در خصوص بخشش مهریه تردید دارد، می‌تواند با یک وکیل دادگستری مشورت کند.

قوانینی که مربوط به بخشش مهریه هستند:

 • ماده 1006 قانون مدنی: “هرگاه زن مهریه خود را به شوهر بذل کند و یا در مقابل تعهدی به نفع او بکند و یا به او ببخشد، حق رجوع ندارد.”
 • ماده 1142 قانون مدنی: “در هر مورد که سند و اقرارنامه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود، بر اموال و تعهدات مندرج در آن کسی که سند یا اقرارنامه را به نفع خود یا به نفع غیر تنظیم کرده و نیز بر اموال و تعهدات کسی که اقرار به نفع او شده است، نافذ و لازم الاجراء خواهد بود.”

قوانین مربوط به بخشش مهریه در ایران

در نظام حقوقی ایران، بخشش مهریه تابع قواعد عمومی ابراء است.

ابراء به معنای اعلام برائت و صرف نظر کردن از حق است.

بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مدنی ایران، ابراء عبارت است از “صرف نظر کردن طلبکار از حق خود”.

بنابراین، زمانی که زوجه مهریه خود را به زوج می‌بخشد، در واقع از حق خود در خصوص مطالبه مهریه صرف نظر می‌کند.

قوانین مربوط به بخشش مهریه به شرح زیر است:

1. شرایط اساسی صحت ابراء:

 • اهلیت طرفین: طرفین ابراء (زوج و زوجه) باید از اهلیت کامل برخوردار باشند.
 • رضا و رضایت طرفین: ابراء باید با رضایت کامل و اراده آزاد طرفین انجام شود.
 • معین بودن موضوع ابراء: موضوع ابراء باید به طور دقیق و روشن مشخص شود.
 • قابل نقل و انتقال بودن موضوع ابراء: موضوع ابراء باید مالیت داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد.

2. آثار بخشش مهریه:

 • انقطاع علاقه: با بخشش مهریه، رابطه حقوقی مربوط به مهریه به طور کامل قطع می‌شود و زوجه دیگر حق مطالبه مهریه را نخواهد داشت.
 • غیرقابل رجوع بودن: ابراء مهریه، غیرقابل رجوع است و زوجه نمی‌تواند بعد از بخشش مهریه، از آن رجوع کند و مهریه خود را مطالبه کند.
 • اثباتی: اثبات بخشش مهریه بر عهده زوجه است.

3. نکات مهم در مورد بخشش مهریه:

 • بخشش مهریه می‌تواند به صورت لفظی یا کتبی انجام شود.
 • در صورتی که بخشش مهریه به صورت کتبی انجام شود، سند مربوطه باید در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شود تا از نظر قانونی معتبر باشد.
 • بخشش مهریه می‌تواند صرف یا معوض باشد.
 • در بخشش مهریه صرف، زوجه هیچ گونه عوضی در قبال بخشش مهریه دریافت نمی‌کند.
 • در بخشش مهریه معوض، زوجه در قبال بخشش مهریه، عوضی از زوج دریافت می‌کند.
 • بخشش مهریه می‌تواند به طور مطلق یا مشروط باشد.
 • در بخشش مهریه مطلق، زوجه بدون هیچ قید و شرطی مهریه خود را به زوج می‌بخشد.
 • در بخشش مهریه مشروط، بخشش مهریه به تحقق یک شرط خاص منوط می‌شود.

4. مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به بخشش مهریه:

 • دعاوی مربوط به بخشش مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده محل اقامت زوجه است.

مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به بخشش مهریه

در نظام حقوقی ایران، دعاوی مربوط به بخشش مهریه در دو دسته کلی قابل بررسی هستند:

1. دعاوی مربوط به صحت و اثبات بخشش مهریه:

 • دادگاه خانواده:

  • در صورتی که صحت و اثبات بخشش مهریه در قالب دادخواست طلاق مطرح شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده محل اقامت زوجه خواهد بود.
  • همچنین، اگر زوجه به تنهایی و مستقل از دادخواست طلاق، تقاضای اثبات و تأیید بخشش مهریه را داشته باشد، می‌تواند به دادگاه خانواده محل سکونت خود مراجعه کند.
 • دادگاه عمومی حقوقی:

  • در برخی موارد خاص، مانند زمانی که بخشش مهریه در قالب یک عقد مستقل و جداگانه انجام شده باشد، رسیدگی به دعوای مربوط به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع عقد خواهد بود.

2. دعاوی مربوط به آثار و تبعات بخشش مهریه:

 • دادگاه خانواده:
  • دعاوی مربوط به آثار و تبعات بخشش مهریه، مانند مطالبه مهریه توسط زوجه در صورت رجوع از بخشش، یا مطالبه معوض مهریه توسط زوجه در صورت طلاق، در صلاحیت دادگاه خانواده محل اقامت زوجه خواهد بود.

نحوه طرح دعوا:

 • برای طرح دعوای مربوط به بخشش مهریه، خواهان (زوجه یا زوج) باید به یکی از مراجع قضایی صالح (دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی حقوقی) مراجعه کند.
 • دادخواست مربوطه باید به طور کامل و دقیق تنظیم و به همراه مدارک و مستندات لازم به دادگاه ارائه شود.
 • پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود و قاضی دادگاه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط طرفین و همچنین اظهارات آنها می‌پردازد.
 • در نهایت، قاضی دادگاه با توجه به محتویات پرونده، رأی خود را صادر می‌کند.

نکاتی در مورد مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به بخشش مهریه:

 • در صورت عدم آگاهی از مرجع قضایی صالح برای طرح دعوا، می‌توانید به دفتر خدمات قضایی مراجعه و راهنمایی لازم را دریافت کنید.
 • برای تنظیم دقیق دادخواست و پیگیری پرونده خود، می‌توانید از وکیل متخصص در امور خانواده کمک بگیرید.
 • در نظر داشته باشید که رویه قضایی در مورد دعاوی مربوط به بخشش مهریه در حال تغییر است و ممکن است در آینده تغییراتی در مراجع رسیدگی به این دعاوی ایجاد شود.

 

 

طلاق از خارج کشور

طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین کشور محل اقامت آنها است.

مراحل کلی طلاق از خارج کشور:

1. انتخاب وکیل:

 • اولین قدم، انتخاب یک وکیل متخصص در امور خانواده در ایران است. وکیل شما در تمام مراحل طلاق از جمله پیگیری امور حقوقی در ایران و همچنین در صورت نیاز، هماهنگی با مقامات قضایی کشور محل اقامت شما، یاریگر شما خواهد بود.

2. جمع آوری مدارک:

 • برای طلاق از خارج کشور، باید مدارک زیر را جمع آوری کنید:
  • شناسنامه و کارت ملی زوج و زوجه
  • سند ازدواج
  • گذرنامه معتبر
  • مدارک مربوط به اقامت در کشور محل سکونت (مانند کارت اقامت)
  • دلایل و مستندات مربوط به درخواست طلاق (در صورت وجود)
  • صورتحساب پرداخت هزینه‌های مربوطه

3. تنظیم و ارسال دادخواست:

 • وکیل شما پس از جمع آوری مدارک لازم، دادخواست طلاق را مطابق با قوانین ایران تنظیم و به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ایران ارسال می‌کند.

4. رسیدگی در دادگاه:

 • پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود و قاضی دادگاه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط زوجین و همچنین اظهارات آنها می‌پردازد.
 • در برخی از موارد، قاضی ممکن است زوجین را به منظور صلح و سازش به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

5. صدور حکم:

 • در نهایت، قاضی دادگاه با توجه به محتویات پرونده، رأی خود را صادر می‌کند.
 • حکم طلاق پس از قطعی شدن، به وکیل شما ابلاغ می‌شود و وکیل شما نسبت به ارسال آن به شما اقدام خواهد کرد.

نکاتی در مورد طلاق از خارج کشور:

 • فرآیند طلاق از خارج کشور ممکن است پیچیده و زمان‌بر باشد و نیازمند پیگیری مداوم توسط وکیل متخصص باشد.
 • هزینه‌های طلاق از خارج کشور می‌تواند با توجه به پیچیدگی پرونده و همچنین حق‌الزحمه وکیل متفاوت باشد.
 • در برخی از موارد، ممکن است لازم باشد که یکی از زوجین برای حضور در دادگاه و یا انجام سایر اقدامات قانونی به ایران سفر کند.
 • قوانین مربوط به طلاق در ایران در حال تغییر است و به همین دلیل، قبل از اقدام به طلاق از خارج کشور، باید از آخرین قوانین و مقررات مربوطه مطلع شوید.

 

قوانین طلاق از خارج کشور

قوانین طلاق از خارج کشور تابع شرایط مختلفی از جمله تابعیت زوجین، محل اقامت آنها در زمان وقوع طلاق و محل وقوع صیغه طلاق است.

در حالت کلی، می توان به دو دسته کلی از قوانین حاکم بر طلاق از خارج کشور اشاره کرد:

1. طلاق طبق قانون کشور محل اقامت زوجین در زمان وقوع طلاق:

 • اگر زوجین در زمان وقوع طلاق، هر دو در یک کشور اقامت داشته باشند، طلاق آنها تابع قانون آن کشور خواهد بود.
 • برای مثال، اگر زوج ایرانی در آلمان اقامت داشته باشند و در آلمان تقاضای طلاق بدهند، طلاق آنها تابع قوانین طلاق آلمان خواهد بود.

2. طلاق طبق قانون کشور محل وقوع صیغه طلاق:

 • اگر زوجین در زمان وقوع طلاق در دو کشور مختلف اقامت داشته باشند و صیغه طلاق در یکی از این کشورها جاری شود، طلاق آنها تابع قانون آن کشور خواهد بود.
 • برای مثال، اگر زوج ایرانی در ایران و آلمان اقامت داشته باشند و صیغه طلاق در آلمان جاری شود، طلاق آنها تابع قوانین طلاق آلمان خواهد بود.

نکات مهم:

 • در برخی موارد، ممکن است توافقات زوجین در مورد طلاق و مسائل مربوط به آن (مانند حضانت فرزند، مهریه، نفقه) در دادگاه های کشور محل اقامت آنها قابل اجرا نباشد.
 • برای طلاق از خارج کشور، لازم است به قوانین و مقررات مربوط به طلاق در هر دو کشور (کشور محل اقامت زوجین و کشور محل وقوع صیغه طلاق) توجه شود.
 • برای طلاق از خارج کشور، وکیل دادگستری می تواند راهنمایی و مشاوره لازم را ارائه دهد.

تذکرات:

 • در این پاسخ، صرفاً به ذکر موارد اصلی و کلی قوانین طلاق از خارج کشور اشاره شد و از ذکر جزییات بیشتر خودداری گردید.
 • برای اطلاع از کلیه احکام و مقررات مربوط به طلاق از خارج کشور، باید به قوانین مربوطه در هر دو کشور (کشور محل اقامت زوجین و کشور محل وقوع صیغه طلاق) و همچنین معاهدات بین المللی مربوطه مراجعه شود.

 

 

 

نحوه بخشش مهریه در خارج از کشور

نحوه بخشش مهریه در خارج از کشور به قانون کشور محل اقامت زوج و زوجه بستگی دارد.

قوانین مربوط به خانواده و اموال در هر کشور متفاوت است.

بنابراین، برای ارائه اطلاعات دقیق در مورد نحوه بخشش مهریه در خارج از کشور، به اطلاعات بیشتری در مورد ملیت زوج و زوجه و کشور محل اقامت آنها نیاز دارم.

با این حال، به طور کلی، مراحل کلی بخشش مهریه در خارج از کشور به شرح زیر است:

1. مراجعه به کنسولگری یا سفارت ایران:

 • زوج و زوجه باید به کنسولگری یا سفارت ایران در کشور محل اقامت خود مراجعه کنند.
 • آنها باید تقاضای طلاق و بخشش مهریه را به صورت کتبی ارائه دهند.

2. تنظیم سند طلاق و بخشش مهریه:

 • در کنسولگری یا سفارت ایران، سند طلاق و سند بخشش مهریه طبق قوانین ایران تنظیم می‌شود.
 • این اسناد باید به زبان فارسی و زبان کشور محل اقامت زوج و زوجه ترجمه شود.

3. امضای اسناد توسط زوج و زوجه:

 • زوج و زوجه باید اسناد تنظیم شده را به طور خودکار امضا کنند.
 • امضای آنها باید توسط مقامات کنسولگری یا سفارت ایران تأیید شود.

4. ثبت اسناد در دفترخانه اسناد رسمی:

 • اسناد طلاق و بخشش مهریه باید در دفترخانه اسناد رسمی در ایران ثبت شود.
 • برای ثبت اسناد، ارائه اصل اسناد و ترجمه آنها به زبان فارسی ضروری است.

نکات مهم:

 • قبل از اقدام به هرگونه اقدامی، زوج و زوجه باید از قوانین مربوط به خانواده و اموال در کشور محل اقامت خود اطلاع کافی کسب کنند.
 • توصیه می‌شود که زوج و زوجه برای انجام مراحل بخشش مهریه در خارج از کشور از یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در امور بین‌المللی کمک بگیرند.
 • هزینه‌های مربوط به بخشش مهریه در خارج از کشور ممکن است متفاوت باشد.