مشاوره حقوقی طلاق

برای طلاق چند شاهد لازم است؟​

مشاوره حقوقی آنلاین

برای طلاق، حضور دو شاهد عادل در زمان اجرای صیغه طلاق ضروری است. این شرط در شرع اسلام و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.

شرایط شاهد طلاق:

 • عدالت: شاهدین باید مسلمان، عاقل، بالغ، و دارای ایمان و تقوا باشند.
 • مرد بودن: در طلاق رجعی، حضور دو شاهد مرد الزامی است.
 • زن بودن: در طلاق غیررجعی، حضور دو شاهد زن یا یک شاهد زن و دو شاهد مرد کفایت می کند.
 • غیرزوج بودن: شاهدین نباید زوجین باشند.
 • حضور در مجلس طلاق: شاهدین باید در تمام مراحل اجرای صیغه طلاق حضور داشته باشند و صیغه را بشنوند.

وظایف شاهد طلاق:

 • تأیید صحت طلاق: شاهدین باید صحت و شرعی بودن طلاق را تأیید کنند.
 • ثبت طلاق: در صورت لزوم، شاهدین می توانند طلاق را در دفتر ثبت ازدواج و طلاق ثبت کنند.

عدم حضور شاهد در طلاق:

در صورت عدم حضور شاهد در زمان اجرای صیغه طلاق، طلاق باطل خواهد بود.

نکات مهم:

 • حضور شاهد در طلاق فقط در مورد طلاق خلع و مبارات الزامی است و در طلاق توافقی و عاطفی نیازی به شاهد نیست.
 • در صورتیکه صیغه طلاق در حضور شاهدین جاری شده باشد، اما بعداً زوجین در مورد آن اختلاف داشته باشند، شهادت شهود در اثبات وقوع طلاق معتبر خواهد بود.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات احکام شرعی و قانونی طلاق، می توانید به مراجع ذیصلاح دینی و حقوقی مراجعه نمایید.

شرایط شاهد طلاق در فقه شیعه و قانون ایران:

در فقه شیعه و قانون ایران، برای صحت طلاق حضور دو شاهد عادل شرط لازم است. این شاهدان باید دارای شرایط زیر باشند:

1. مسلمان:

اولین شرط برای شاهد طلاق، مسلمان بودن است. طلاق با شهادت دو شاهد غیرمسلمان صحیح نیست.

2. عادل:

دومین شرط برای شاهد طلاق، عادل بودن است. عادل به کسی گفته می‌شود که واجب شرعی را انجام می‌دهد و از محرمات الهی اجتناب می‌کند.

3. بلوغ:

سومین شرط برای شاهد طلاق، بلوغ است. طلاق با شهادت دو شاهد نابالغ صحیح نیست.

4. عقل:

چهارمین شرط برای شاهد طلاق، عقل است. طلاق با شهادت دو شاهد مجنون یا دیوانه صحیح نیست.

5. اختیار:

پنجمین شرط برای شاهد طلاق، اختیار است. طلاق با شهادت دو شاهد مکره یا مجبور صحیح نیست.

6. ذکورت:

در فقه شیعه، برای شاهد طلاق ذکورت شرط لازم است. به این معنا که طلاق با شهادت دو شاهد زن صحیح نیست.

7. عدم محرمیت با زوجین:

شاهد طلاق نباید با یکی از زوجین محرم باشد. محرمیت نسبی و سببی مانع از شهادت برای طلاق می‌شود.

8. عدم دشمنی با زوجین:

شاهد طلاق نباید با یکی از زوجین دشمنی داشته باشد. دشمنی به حدی که موجب عدم عدالت در شهادت شود، مانع از شهادت برای طلاق می‌شود.

9. علم به وقوع طلاق:

شاهد طلاق باید به وقوع طلاق علم داشته باشد. به این معنا که باید مشاهده کند که صیغه طلاق به درستی جاری شده است.

10. حضور در مجلس طلاق:

شاهد طلاق باید در مجلس طلاق حضور داشته باشد و صیغه طلاق را بشنود.

تفاوت شرایط شاهد طلاق در فقه شیعه و قانون ایران:

در قانون ایران، برخلاف فقه شیعه، برای شاهد طلاق شرط ذکورت و عدم محرمیت با زوجین وجود ندارد. به این معنا که در قانون ایران، زنان نیز می‌توانند برای طلاق شهادت دهند و محرمیت با زوجین مانع از شهادت برای طلاق نمی‌شود.

نکات مهم:

 • در صورت عدم حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق، طلاق صحیح نیست.
 • اگر یکی از شهود طلاق فاقد یکی از شرایط مذکور باشد، شهادت او پذیرفته نمی‌شود و طلاق باطل می‌شود.
 • در صورت اثبات رشوه یا تبانی شهود طلاق، شهادت آنها باطل و طلاق نیز باطل می‌شود.

عدم حضور شاهد در طلاق

طبق قانون ایران، حضور دو شاهد مرد در طلاق الزامی است. در صورت عدم حضور شهود، نکاح همچنان به قوت خود باقی است و طلاق صورت نمی‌گیرد.

دلایل عدم حضور شهود در طلاق:

 • فوت شهود
 • بیماری یا ناتوانی شهود
 • مسافرت شهود
 • غیبت عمدی شهود
 • عدم تمایل شهود به حضور در جلسه طلاق

راه‌حل‌های عدم حضور شاهد در طلاق:

 • معرفی شهود جدید: زوجین می‌توانند دو شاهد جدید معرفی کنند تا در جلسه طلاق حضور یابند.
 • اخذ نیابت از شهود: زوجین می‌توانند از شهود غایب نیابت بگیرند و به جای آنها اشخاص دیگری را به عنوان شاهد معرفی کنند.
 • استجازه از دادگاه: زوجین می‌توانند با تقدیم دادخواست به دادگاه و بیان دلیل عدم حضور شهود، از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق بدون حضور شاهد کنند.

دادگاه در صورتی که عذر زوجین را موجه تشخیص دهد، با صدور حکم طلاق، نیاز به حضور شهود را منتفی می‌کند.

نکات:

 • در صورت عدم حضور شهود در طلاق، زوجین می‌توانند با مراجعه به وکیل یا مشاوره حقوقی، از راهنمایی و مشاوره لازم در این خصوص بهره‌مند شوند.
 • عدم حضور شهود در طلاق می‌تواند روند طلاق را با مشکل مواجه کند و به طول آن بیفزاید.
 • زوجین برای جلوگیری از بروز مشکلاتی از این قبیل، می‌توانند قبل از اقدام به طلاق، از حضور و تمایل شهود در جلسه طلاق اطمینان حاصل کنند.

قوانین مربوط به شاهد طلاق در ایران:

در قانون مدنی ایران، شرایط و احکام مربوط به شاهد طلاق در مواد 1156 تا 1161 بیان شده است که در ادامه به شرح آنها می‌پردازیم:

شرایط شاهد طلاق:

 • ماده 1156: برای صحت طلاق حضور دو شاهد عادل شرط است.
 • ماده 1157: عادل کسی است که واجب شرعی را انجام می‌دهد و از محرمات الهی اجتناب می‌کند.
 • ماده 1158: شاهد طلاق باید مسلمان، عاقل، بالغ، مختار و ذکور باشد.
 • ماده 1159: زن و شوهر و اقارب نسبی و سببی آنها تا درجه چهارم نمی‌توانند شهود طلاق باشند.
 • ماده 1160: اشخاصی که با یکی از زوجین دشمنی دارند نیز نمی‌توانند برای طلاق آنها شهادت دهند.

احکام مربوط به شاهد طلاق:

 • ماده 1161: شهود طلاق باید در مجلس طلاق حاضر باشند و صیغه طلاق را بشنوند.
 • ماده 1162: اگر یکی از شهود طلاق فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده 1158 باشد، شهادت او پذیرفته نمی‌شود و طلاق باطل می‌شود.
 • ماده 1163: در صورت اثبات رشوه یا تبانی شهود طلاق، شهادت آنها باطل و طلاق نیز باطل می‌شود.

نکات مهم:

 • در قانون ایران، برخلاف فقه شیعه، برای شاهد طلاق شرط ذکورت و عدم محرمیت با زوجین وجود ندارد. به این معنا که در قانون ایران، زنان نیز می‌توانند برای طلاق شهادت دهند و محرمیت با زوجین مانع از شهادت برای طلاق نمی‌شود.
 • در صورت عدم حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق، طلاق صحیح نیست.
 • در صورت اثبات غلط بودن شهادت شهود طلاق، طلاق باطل می‌شود.

نکات حقوقی شاهد طلاق

حضور دو شاهد عادل در زمان اجرای صیغه طلاق، شرطی ضروری برای صحت طلاق در شرع اسلام و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است.

انتخاب شاهد طلاق:

 • انتخاب با زوجین: انتخاب شهود طلاق با زوجین است و آنها می توانند از هر فرد عادلی که شرایط لازم را دارد به عنوان شاهد دعوت کنند.
 • توصیه به انتخاب افراد معتمد: توصیه می شود که زوجین از افراد معتمد و مورد وثوق خود به عنوان شاهد دعوت کنند تا در صورت بروز اختلاف در آینده، شهادت آنها مورد تردید قرار نگیرد.

شرایط شاهد طلاق:

 • عدالت: شاهدین باید مسلمان، عاقل، بالغ، و دارای ایمان و تقوا باشند.
 • مرد بودن: در طلاق رجعی، حضور دو شاهد مرد الزامی است.
 • زن بودن: در طلاق غیررجعی، حضور دو شاهد زن یا یک شاهد زن و دو شاهد مرد کفایت می کند.
 • غیرزوج بودن: شاهدین نباید زوجین باشند.
 • حضور در مجلس طلاق: شاهدین باید در تمام مراحل اجرای صیغه طلاق حضور داشته باشند و صیغه را بشنوند.

وظایف شاهد طلاق:

 • تأیید صحت طلاق: شاهدین باید صحت و شرعی بودن طلاق را تأیید کنند.
 • ثبت طلاق: در صورت لزوم، شاهدین می توانند طلاق را در دفتر ثبت ازدواج و طلاق ثبت کنند.

عدم حضور شاهد در طلاق:

در صورت عدم حضور شاهد در زمان اجرای صیغه طلاق، طلاق باطل خواهد بود.

مسئولیت شاهد طلاق:

شاهد طلاق وظیفه دارد که واقعیت را به درستی شهادت دهد و از بیان هرگونه کذب یا اغراق خودداری کند. در غیر این صورت، ممکن است به مجازات شرعی و قانونی برسد.

نکات مهم:

 • در صورتیکه صیغه طلاق در حضور شاهدین جاری شده باشد، اما بعداً زوجین در مورد آن اختلاف داشته باشند، شهادت شهود در اثبات وقوع طلاق معتبر خواهد بود.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات احکام شرعی و قانونی طلاق، می توانید به مراجع ذیصلاح دینی و حقوقی مراجعه نمایید.