مشاوره حقوقي

تحقیق از شاهد مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

قوانین تحقیق از شاهد در ایران

در نظام حقوقی ایران، تحقیق از شاهد یکی از ادله اثبات دعوی در مراجع قضایی و شبه قضایی محسوب می‌شود.

قوانین مربوط به تحقیق از شاهد در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات مرتبط مانند آئین نامه اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده‌اند.

مراحل تحقیق از شاهد:

 1. استحضار شاهد: اولین قدم برای تحقیق از شاهد، استحضار او به دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده به دعوی است. استحضار شاهد می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.
 2. حضور شاهد: در وقت مقرر، شاهد باید در محل دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده به دعوی حاضر شود.
 3. تحلف شاهد: اگر شاهد بدون عذر موجه حاضر نشود یا از ادای شهادت امتناع کند، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.
 4. ادای سوگند: قبل از ادای شهادت، از شاهد خواسته می‌شود که سوگند یاد کند که صدق و راستگویی را در بیانات خود رعایت کند.
 5. سئوال از شاهد: قاضی یا طرفین دعوی می‌توانند از شاهد سئوال کنند. سئوالات باید به طور واضح و روشن و مربوط به موضوع دعوی باشد.
 6. اظهار نظر کارشناس: در برخی موارد، ممکن است برای ارائه نظر کارشناسی در خصوص اظهارات شاهد از کارشناس استفاده شود.
 7. ثبت اظهارات شاهد: اظهارات شاهد در صورتجلسه ثبت می‌شود و به امضای او و قاضی می‌رسد.

شرایط شاهد:

 • بلوغ: شاهد باید به سن بلوغ رسیده باشد. سن بلوغ برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری است.
 • عقل: شاهد باید عاقل باشد.
 • عدالت: شاهد باید عادل باشد. عدالت به معنی عدم وجود گناه کبیره و فسق و عدم اشتغال به تكفير است.
 • طهارت مولد: شاهد باید از پدر و مادر مسلمان متولد شده باشد.
 • عدم خصومت با طرفین دعوی: شاهد نباید با هیچ یک از طرفین دعوی خصومت یا دشمنی داشته باشد.
 • ذینفع نبودن در دعوی: شاهد نباید در نتیجه دعوی ذی‌نفع باشد.

موارد ممنوعیت شهادت:

 • دیوانگان: دیوانگان مجنون حق شهادت ندارند.
 • معتادان به مواد مخدر: معتادان به مواد مخدر در حال مستی حق شهادت ندارند.
 • محکومین به جرایم خاص: افرادی که به جرایم خاصی مانند شهادت دروغ، سرقت و خیانت محکوم شده‌اند، حق شهادت ندارند.

نکات مهم:

 • تضمین حضور شاهد: در برخی موارد، قاضی می‌تواند برای تضمین حضور شاهد از او وثیقه یا ضامن بگیرد.
 • منافع شاهد: شاهد می‌تواند از بابت هزینه رفت و آمد و خورد و خواب خود در زمان حضور در دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده به دعوی از طرف خواهان یا خوانده مطالبه کند.
 • معاضدت قضایی: اگر شاهد بی‌سواد یا ناتوان در نوشتن باشد، می‌تواند از معاضدت قضایی استفاده کند.

شرایط شاهد در دادگاه‌های ایران

در نظام حقوقی ایران، شهادت یکی از ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود و برای اثبات وقوع یا عدم وقوع جرم یا امری در دادگاه‌ها از آن استفاده می‌شود.

شرایط عمومی شاهد در دادگاه:

 • بلوغ: شاهد باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد. سن بلوغ برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری است.
 • عقل: شاهد باید عاقل و مجنون نباشد.
 • ایمان: شاهد باید مسلمان یا اهل ذمه باشد.
 • عدالت: شاهد باید عادل باشد. به این معنا که گناهان کبیره مرتکب نشده باشد و امانتدار باشد.
 • طهارت مولد: شاهد باید از زنا متولد نشده باشد.
 • ولگرد نبودن: شاهد نباید ولگرد و فاقد شغل و مسکن باشد.
 • عدم اشتغال به تکدی‌گری: شاهد نباید متکدی باشد.
 • نداشتن خصومت با طرفین دعوا: شاهد نباید با هیچ یک از طرفین دعوا خصومت شخصی داشته باشد.
 • ذی‌نفع نبودن در موضوع: شاهد نباید در موضوع دعوا ذی‌نفع باشد.

شرایط اختصاصی شاهد در برخی از دعاوی:

 • در دعاوی قتل: در دعاوی قتل، دو شاهد مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل لازم است.
 • در دعاوی زنا: در دعاوی زنا، چهار شاهد مرد عادل لازم است.
 • در دعاوی ربا: در دعاوی ربا، دو شاهد مرد عادل لازم است.

وظایف شاهد:

 • حضور در دادگاه و ادای شهادت: شاهد موظف است در وقت مقرر در دادگاه حاضر شده و با سوگند، شهادت خود را بیان کند.
 • بیان حقایق: شاهد موظف است حقایق را بدون پنهان‌کاری و به طور کامل بیان کند.
 • بی‌طرفی: شاهد موظف است در بیان شهادت خود بی‌طرف بوده و به نفع یا ضرر هیچ یک از طرفین دعوا نظر ندهد.

موارد منع از شهادت:

 • افراد فاقد شرایط عمومی شاهد:
 • محکومان به حد یا تعزیر:
 • خویشاوندان نزدیک طرفین دعوا:
 • دارندگان خصومت با طرفین دعوا:
 • ذی‌نفعان در موضوع دعوا:

موارد ممنوعیت شهادت در ایران

در قانون ایران، شهادت برخی افراد در برخی موارد ممنوع است. این ممنوعیت‌ها به منظور حفظ نظم عمومی، عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق افراد وضع شده است.

مهمترین موارد ممنوعیت شهادت در ایران عبارتند از:

1. فقدان شرایط سنی و عقلی:

 • افراد زیر سن قانونی (18 سال تمام برای مردان و 16 سال تمام برای زنان)
 • افراد مجنون یا دیوانه
 • افراد سفیه (افرادی که به دلیل ضعف قوای عقلی، توان اداره اموال خود را ندارند)

2. محکومیت‌های کیفری:

 • افرادی که به جرایم خاصی مانند شهادت دروغ، رشوه، سرقت، کلاهبرداری و خیانت محکوم شده‌اند.
 • افرادی که به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.

3. نسب و قرابت:

 • زوجین در مقابل یکدیگر (به جز در برخی موارد خاص)
 • پدر و مادر در مقابل فرزندان و بالعکس
 • اجداد و اباعد در مقابل یکدیگر
 • خواهر و برادر در مقابل یکدیگر

4. روابط مالی:

 • بستانکار و بدهکار در مقابل یکدیگر
 • شریک و شریک در مقابل یکدیگر
 • موجر و مستأجر در مقابل یکدیگر

5. سایر موارد:

 • اشخاصی که به نفع یا ضرر خود در دعوا شهادت می‌دهند.
 • اشخاصی که به واسطه دشمنی یا کینه با یکی از طرفین دعوا، قصد شهادت دروغ دارند.
 • اشخاصی که به دلیل سوء پیشینه یا عدم اعتبار، قابل اعتماد برای شهادت شناخته نمی‌شوند.

نکات مهم:

 • ممنوعیت شهادت، امری مطلق نیست و در برخی موارد ممکن است استثناهایی برای آن وجود داشته باشد.
 • در صورت وجود ابهام یا سوال در مورد ممنوعیت شهادت افراد خاص، باید به یک وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی متخصص مراجعه کرد.
 • در صورتی که فردی برخلاف مقررات قانونی شهادت دهد، ممکن است مورد مجازات قرار گیرد.

 

 

مراحل تحقیق از شاهد در قانون آیین دادرسی کیفری ایران:

تحقیق از شاهد یکی از مهم‌ترین ادله اثبات جرم در نظام دادرسی کیفری ایران است. در این فرآیند، مقام قضایی اظهارات و مشاهدات شهود را در خصوص جرم ارتکابی جمع‌آوری می‌کند تا از این طریق به کشف حقیقت و روشن شدن زوایای مختلف پرونده کمک نماید.

مراحل تحقیق از شاهد در قانون آیین دادرسی کیفری ایران به شرح زیر است:

1. دعوت از شاهد:

 • مقام قضایی با صدور اخطار احضار یا ابلاغیه، شاهد را برای حضور در مرجع قضایی جهت ادای شهادت دعوت می‌کند.
 • در اخطار احضار یا ابلاغیه باید نام و نام خانوادگی، شغل، سن، محل سکونت و سایر مشخصات شاهد، تاریخ و ساعت حضور در مرجع قضایی، و موضوع شهادت قید شود.

2. حضور شاهد در مرجع قضایی:

 • شاهد در وقت مقرر در مرجع قضایی حاضر می‌شود و هویت او توسط مقام قضایی احراز می‌گردد.
 • در صورت عدم حضور شاهد بدون عذر موجه، مقام قضایی می‌تواند دستور جلب او را صادر کند.

3. تفهیم مراتب قانونی به شاهد:

 • مقام قضایی قبل از اخذ شهادت، مراتب قانونی را به شاهد تفهیم می‌دهد.
 • در این تفهیمات باید به شاهد گوشزد شود که او موظف است طبق سوگند و با وجدان کامل، حقیقت را بیان کند و از بیان هرگونه کذب یا خلاف واقع خودداری نماید.
 • همچنین باید به شاهد اعلام شود که در صورت بیان مطالب خلاف واقع، مشمول مجازات خواهد بود.

4. اخذ سوگند از شاهد:

 • قبل از اخذ شهادت، از شاهد سوگند یا تعهد اخذ می‌شود.
 • در مورد مسلمانان، سوگند به قرآن کریم و در مورد غیرمسلمانان، سوگند یا تعهد طبق آیین و مذهب آنها انجام می‌شود.

5. اخذ شهادت:

 • مقام قضایی از شاهد سوالاتی در خصوص جرم مورد رسیدگی، هویت متهم، چگونگی وقوع جرم و سایر اطلاعات مرتبط با پرونده می‌پرسد.
 • شاهد باید به سوالات مقام قضایی به طور کامل، دقیق و بدون پنهان‌کاری پاسخ دهد.
 • اظهارات شاهد باید به صورت کتبی در صورتجلسه تحقیق درج و توسط شاهد و مقام قضایی امضا و تأیید شود.

6. مواجهه حضوری شاهد با متهم:

 • در برخی موارد، مقام قضایی ممکن است دستور مواجهه حضوری شاهد با متهم را صادر کند.
 • در این مواجهه، شاهد و متهم روبروی یکدیگر قرار می‌گیرند و شاهد می‌تواند اظهارات خود را در حضور متهم بیان کند.

7. ختم تحقیقات:

 • پس از اخذ شهادت از تمام شهود و انجام سایر تحقیقات لازم، مقام قضایی اقدام به ختم تحقیقات می‌نماید.
 • در این مرحله، پرونده آماده صدور رأی می‌شود.

نکات مهم:

 • هر شخصی که از وقوع جرمی مطلع باشد، مکلف است مراتب را به مقامات قضایی یا ضابطان دادگستری اعلام کند.
 • در صورت امتناع از ادای شهادت یا بیان خلاف واقع، شاهد مشمول مجازات خواهد بود.
 • شاهد می‌تواند برای ادای شهادت از وکیل خود استفاده کند.
 • حضور وکیل در مراحل تحقیق از شاهد، به او کمک می‌کند تا از حقوق خود آگاه شده و به نحو صحیح از آنها دفاع نماید.

توصیه:

 • اگر شما به عنوان شاهد به مرجع قضایی احضار شده‌اید، حتماً در وقت مقرر حاضر شوید و با مقام قضایی همکاری نمایید.
 • قبل از حضور در مرجع قضایی، با یک وکیل متخصص مشورت کنید تا از حقوق و تکالیف خود در مقام شاهد آگاه شوید.
 • در هنگام ادای شهادت، صداقت و راستی را پیشه خود قرار دهید و از بیان هرگونه کذب یا خلاف واقع خودداری نمایید.

 

اخذ سوگند از شاهد

در نظام حقوقی ایران، سوگند از جمله ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود و در برخی موارد، قاضی یا مقام قضایی می‌تواند از شاهد برای کشف حقیقت و احراز عدالت سوگند بگیرد.

شرایط سوگند خوردن شاهد:

 • بلوغ: شاهد باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.
 • عقل: شاهد باید عاقل باشد.
 • ایمان: شاهد باید به یکی از ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت یا زرتشتی معتقد باشد.
 • عدالت: شاهد باید عادل باشد. به عبارت دیگر، فاسق و گناهکار نباشد.
 • صلاحیت: شاهد باید در مورد موضوعی که شهادت می‌دهد، علم و آگاهی داشته باشد.

نحوه اخذ سوگند از شاهد:

 • توسط قاضی یا مقام قضایی: قاضی یا مقام قضایی در حضور طرفین دعوا و سایر اشخاص حاضر در جلسه رسیدگی، از شاهد سوگند می‌گیرد.
 • لفظ سوگند: لفظ سوگند به موجب قانون تعیین شده است و شاهد باید به طور کامل و صحیح آن را ادا کند.
 • محتوای سوگند: محتوای سوگند باید به موضوعی که شاهد در مورد آن شهادت می‌دهد، مرتبط باشد.

آثار سوگند دروغ:

 • مجازات کیفری: سوگند دروغ جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
 • مسئولیت مدنی: شاهد در صورت سوگند دروغ، به طرفی که به او ضرر وارد شده است، مسئول پرداخت خسارات خواهد بود.

نکات مهم:

 • اخذ سوگند از شاهد، امری اختیاری برای قاضی یا مقام قضایی است و در همه موارد الزامی نیست.
 • در صورت امتناع شاهد از سوگند، قاضی یا مقام قضایی می‌تواند او را به حبس تا یک ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال محکوم کند.
 • برای اخذ سوگند از شاهد، حتماً باید از یک وکیل مجرب استفاده کنید.

 

 

 

قوانین شهادت دروغ در ایران

شهادت دروغ یکی از جرایم سنگین در نظام حقوقی ایران است و مجازات سختی برای آن در نظر گرفته شده است.

ماده 650 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد:

هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

عناصر تشکیل دهنده جرم شهادت دروغ:

 • ادای شهادت در دادگاه: شهادت دروغ باید در دادگاه و نزد مقامات رسمی مانند قاضی، دادستان و مامور قضایی اداء شود.
 • سوء نیت: مجرم باید سوء نیت داشته باشد یعنی قصد فریب دادگاه و ضرر رساندن به دیگری را داشته باشد.
 • علم به دروغ بودن شهادت: مجرم باید بداند که شهادت او دروغ است.

مجازات شهادت دروغ:

مجازات شهادت دروغ طبق ماده 650 قانون مجازات اسلامی حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال است.

آثار شهادت دروغ:

 • نقض حکم دادگاه: در صورت اثبات شهادت دروغ، حکم صادر شده بر اساس آن شهادت نقض می‌شود.
 • جبران خسارات: مجرم باید خسارات وارده به شخص متضرر را جبران کند.
 • سوء پیشینه: شهادت دروغ در سوابق کیفری فرد ثبت می‌شود و می‌تواند محدودیت‌هایی برای او ایجاد کند.

نحوه اثبات شهادت دروغ:

اثبات شهادت دروغ کار آسانی نیست و نیاز به دلایل و مدارک کافی دارد. برخی از این دلایل و مدارک عبارتند از:

 • اقرار خود متهم: اگر متهم به شهادت دروغ اقرار کند، کار اثبات جرم آسانتر می‌شود.
 • شهادت شهود: افرادی که شاهد ادای شهادت دروغ توسط متهم بوده‌اند، می‌توانند شهادت دهند.
 • کارشناسی: در برخی موارد، ممکن است از کارشناس برای بررسی اظهارات شاهد و تشخیص دروغ بودن آن استفاده شود.
 • قرائن و امارات: قاضی می‌تواند بر اساس قرائن و امارات وجود شهادت دروغ را اثبات کند.

نکات مهم:

 • توجه به سوگند: قبل از ادای شهادت، از شاهد خواسته می‌شود که سوگند یاد کند که صدق و راستگویی را در بیانات خود رعایت کند.
 • مسئولیت مدنی: علاوه بر مجازات کیفری، مرتکب شهادت دروغ در برابر صاحب مال مسئولیت مدنی نیز دارد و موظف به پرداخت خسارات وارده به او است.
 • مشاوره با وکیل: اگر معتقدید که کسی علیه شما شهادت دروغ داده است، می‌توانید با مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری از حقوق قانونی خود آگاه شوید و اقدامات لازم را برای اثبات شهادت دروغ انجام دهید.