مشاوره حقوقی قراردادها

تسلیم و قبض در عقود مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

تسلیم و قبض در حقوق ایران

تسلیم و قبض دو مفهوم مرتبط با یکدیگر در حقوق ایران هستند که در زمینه معاملات و تعهدات کاربرد دارند.

تسلیم به معنای انتقال تصرف و اختیار مبیع یا تعهد از سوی متعهد به متعهدله است. به عبارت دیگر، تسلیم زمانی اتفاق می‌افتد که متعهد، مال یا تعهد مورد نظر را در اختیار متعهدله قرار می‌دهد.

قبض به معنای تصرف و تحت اختیار درآوردن مال یا تعهد توسط متعهدله است. به عبارت دیگر، قبض زمانی اتفاق می‌افتد که متعهدله، مال یا تعهد را از متعهد تحویل می‌گیرد و بر آن تسلط پیدا می‌کند.

تفاوت تسلیم و قبض:

 • تسلیم یک عمل حقوقی است، در حالی که قبض یک عمل مادی است.
 • تسلیم توسط متعهد انجام می‌شود، در حالی که قبض توسط متعهدله انجام می‌شود.
 • تسلیم شرط انتقال مالکیت در معاملات معوض است، در حالی که قبض شرط انتقال مالکیت در معاملات غیرمعوض است.

آثار تسلیم و قبض:

 • انتقال مالکیت: در معاملات معوض، با تسلیم و قبض، مالکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود.
 • سقوط تعهد: با قبض تعهد توسط متعهدله، تعهد متعهد ساقط می‌شود.
 • شروع ضمان: با قبض مبیع توسط مشتری، ضمان بایع از بین می‌رود و ضمان مشتری آغاز می‌شود.

انواع تسلیم و قبض:

 • تسلیم و قبض مادی: در این نوع تسلیم و قبض، متعهد مال یا تعهد را به طور فیزیکی به متعهدله تحویل می‌دهد و متعهدله آن را تصرف می‌کند.
 • تسلیم و قبض حکمى: در این نوع تسلیم و قبض، متعهد با انجام اقدامی، حکم تصرف مال یا تعهد را به متعهدله منتقل می‌کند.
 • تسلیم و قبض حقوقی: در این نوع تسلیم و قبض، متعهد با انجام اقدامی، حقوق مربوط به مال یا تعهد را به متعهدله منتقل می‌کند.

نکات:

 • در برخی موارد، ممکن است تسلیم و قبض به طور همزمان انجام شود.
 • در برخی دیگر از موارد، ممکن است تسلیم و قبض با فاصله زمانی از یکدیگر انجام شود.
 • در معاملات معوض، تسلیم و قبض شرط انتقال مالکیت است. به این معنی که تا زمانی که مبیع به مشتری تسلیم و توسط او قبض نشود، مالکیت به مشتری منتقل نمی‌شود.
 • در معاملات غیرمعوض، قبض شرط انتقال مالکیت است. به این معنی که تا زمانی که مبیع به طور کامل توسط مشتری قبض نشود، مالکیت به او منتقل نمی‌شود.

انواع تسلیم و قبض در حقوق ایران

در حقوق ایران، تسلیم و قبض از ارکان مهم عقود معوض به شمار می‌روند. به طور کلی، تسلیم به معنای انتقال فیزیکی مال مورد معامله از بایع (فروشنده) به خریدار و قبض به معنای تسلط و اختیار یافتن خریدار بر مال مورد معامله است.

انواع تسلیم و قبض را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

1. از نظر واقعی و ظاهری:

 • تسلیم و قبض واقعی: در این نوع تسلیم و قبض، مال مورد معامله به طور فیزیکی به خریدار منتقل می‌شود و خریدار بر آن تسلط و اختیار می‌یابد. به عنوان مثال، تحویل کلید آپارتمان به خریدار در عقد بیع آپارتمان، مصداق تسلیم و قبض واقعی است.
 • تسلیم و قبض ظاهری: در این نوع تسلیم و قبض، ظاهراً مال به خریدار منتقل می‌شود، اما در واقع هنوز در اختیار بایع باقی می‌ماند. به عنوان مثال، در عقد بیع سهم مشاع، ممکن است سهم به طور فیزیکی در اختیار بایع باقی بماند، اما اسناد و مدارک مربوط به آن به خریدار منتقل شود.

2. از نظر حکم و اثر:

 • تسلیم و قبض حکم: در این نوع تسلیم و قبض، مال به طور حکم قانون به خریدار منتقل می‌شود، حتی اگر به طور فیزیکی در اختیار او نباشد. به عنوان مثال، در عقد هبه (بخشش)، با انعقاد عقد، مال به طور حکم قانون به مالکیت گیرنده منتقل می‌شود، حتی اگر هنوز در اختیار هبه کننده باشد.
 • تسلیم و قبض اثر: در این نوع تسلیم و قبض، انتقال مال به خریدار، آثار و نتایج حقوقی را به دنبال دارد. به عنوان مثال، در عقد بیع، با تسلیم و قبض، خریدار مالک مال مورد معامله می‌شود و می‌تواند بر آن تصرفات حقوقی مانند بیع، رهن و هبه انجام دهد.

3. از نظر نوع مال:

 • تسلیم و قبض منقولات: در مورد اموال منقول مانند خودرو، تلفن همراه و لوازم منزل، تسلیم و قبض معمولاً به صورت واقعی انجام می‌شود.
 • تسلیم و قبض غیرمنقولات: در مورد اموال غیرمنقول مانند زمین و آپارتمان، تسلیم و قبض می‌تواند به صورت واقعی یا ظاهری انجام شود.

نکات مهم:

 • در برخی از عقود، مانند عقد رهن، علاوه بر تسلیم و قبض رهن (مال مورد رهن)، تسلیم و قبض وکالت نیز وجود دارد. وکالت به این معناست که بایع به خریدار وکالت می‌دهد تا در صورت عدم پرداخت وجه رهن، مال مورد رهن را بفروشد و به طلب خود برسد.
 • در صورت امتناع بایع از تسلیم مال مورد معامله، خریدار می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه و از طریق دادخواست الزام به تسلیم، بایع را ملزم به انجام تعهد خود کند.

 

قوانین تسلیم و قبض در ایران

تسلیم و قبض دو مفهوم مهم در حقوق ایران هستند که در معاملات مختلف، به ویژه در عقد بیع، کاربرد دارند.

تسلیم به معنای انتقال مالکیت یا تصرف یک شیء از بایع به خریدار است. قبض به معنای دریافت و تصرف یک شیء توسط خریدار است.

قوانین مربوط به تسلیم و قبض در ایران در قانون مدنی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه آمده است.

مهمترین نکات مربوط به تسلیم و قبض در ایران عبارتند از:

 • تسلیم و قبض در معاملات معوض، مانند بیع، از شرایط صحت معامله محسوب می‌شوند.
 • تسلیم و قبض باید به طور صحیح و کامل انجام شود.
 • زمان و مکان تسلیم و قبض باید طبق توافق طرفین یا حکم قانون باشد.
 • هزینه‌های مربوط به تسلیم و قبض بر عهده بایع است.
 • در صورتی که بایع از تسلیم مبیع امتناع کند، خریدار می‌تواند از او بابت خسارات وارده مطالبه خسارت کند.
 • در صورتی که خریدار از قبض مبیع امتناع کند، بایع می‌تواند مبیع را به امانت نزد شخص ثالثی بگذارد و از خریدار بابت هزینه‌های امانت‌داری مطالبه خسارت کند.

انواع تسلیم و قبض:

 • تسلیم و قبض واقعی: در این نوع تسلیم و قبض، مبیع به طور فیزیکی به خریدار تحویل داده می‌شود.
 • تسلیم و قبض حکمى: در این نوع تسلیم و قبض، مالکیت مبیع به طور حقوقی به خریدار منتقل می‌شود، اما خریدار هنوز مبیع را به طور فیزیکی دریافت نکرده است.
 • تسلیم و قبض رمزی: در این نوع تسلیم و قبض، با انجام یک عمل سمبلیک، مالکیت مبیع به خریدار منتقل می‌شود.

آثار تسلیم و قبض:

 • انتقال مالکیت مبیع از بایع به خریدار
 • شروع ضمان قهری بایع در قبال عیوب مبیع
 • از بین رفتن حق خیار فسخ برای بایع

قوانین مربوط به تسلیم و قبض در برخی از عقود خاص:

 • در عقد هبه: تسلیم و قبض هبه از شرایط صحت هبه محسوب می‌شود.
 • در عقد رهن: رهن دهنده باید عین مرهونه را به مرتهن تسلیم کند.
 • در عقد ودیعه: ودیعه گذار باید مال مورد ودیعه را به ودیعه دار تسلیم کند.

 • این اطلاعات فقط جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به منزله مشاوره حقوقی نیست.
 • برای دریافت مشاوره حقوقی در مورد تسلیم و قبض، باید به یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در امور قرارداد مراجعه کنید.

قوانین مربوط به تسلیم و قبض در حقوق ایران

قوانین مربوط به تسلیم و قبض در قانون مدنی ایران و سایر قوانین مرتبط با معاملات و تعهدات بیان شده‌اند.

مهم‌ترین قواعد مربوط به تسلیم و قبض عبارتند از:

 • تسلیم و قبض شرط انتقال مالکیت در معاملات معوض است. به موجب ماده 932 قانون مدنی، “در معاملات معوضه، تسلیم و قبض مبیع و ثمن شرط انتقال مالکیت است.” به این معنی که تا زمانی که مبیع به مشتری تسلیم و توسط او قبض نشود، مالکیت به مشتری منتقل نمی‌شود.

 • قبض شرط انتقال مالکیت در معاملات غیرمعوض است. به موجب ماده 1006 قانون مدنی، “در هبه، قبض شرط تملک است.” به این معنی که تا زمانی که مبیع به طور کامل توسط مشتری قبض نشود، مالکیت به او منتقل نمی‌شود.

 • تسلیم و قبض باید به طور صحیح انجام شود. تسلیم و قبض باید به گونه‌ای انجام شود که متعهدله بتواند بر مال یا تعهد مورد نظر تسلط کامل پیدا کند.

 • تسلیم و قبض باید در موعد مقرر انجام شود. اگر برای تسلیم و قبض موعدی تعیین شده باشد، متعهد باید در آن موعد مبیع یا تعهد را به متعهدله تسلیم کند و متعهدله نیز باید آن را قبض کند.

 • تسلیم و قبض باید در محل مقرر انجام شود. اگر برای تسلیم و قبض محلی تعیین شده باشد، متعهد باید مبیع یا تعهد را در آن محل به متعهدله تسلیم کند و متعهدله نیز باید آن را در آن محل قبض کند.

 • تسلیم و قبض باید بدون قید و شرط انجام شود. اگر متعهد مبیع یا تعهد را با قید و شرطی به متعهدله تسلیم کند، متعهدله می‌تواند آن را با قید و شرط بپذیرد یا رد کند.

 • در صورت امتناع متعهد از تسلیم، متعهدله می‌تواند از او مطالبه تسلیم کند. متعهدله می‌تواند از طریق مراجع قضایی از متعهد مطالبه تسلیم مبیع یا تعهد را بنماید.

 • در صورت امتناع متعهدله از قبض، متعهد می‌تواند مبیع یا تعهد را به امانت نزد شخص ثالثی بگذارد و از متعهدله مطالبه خسارات کند.

قوانین خاص مربوط به تسلیم و قبض:

در برخی از موارد، قوانین خاصی در مورد تسلیم و قبض وجود دارد. برای مثال، در قانون آیین دادرسی مدنی، قواعدی در مورد نحوه توقیف و مزایده اموال منقول و غیرمنقول بیان شده است که به طور غیرمستقیم به موضوع تسلیم و قبض مربوط می‌شود.

قواعد مربوط به تسلیم و قبض

در قانون مدنی ایران، قواعد متعددی در خصوص تسلیم و قبض در معاملات وجود دارد. این قواعد برای تعیین تکلیف طرفین معامله و جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی در آینده، از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

مفهوم تسلیم و قبض:

 • تسلیم: به معنای فعل انتقال مبیع از ید بایع به ید مشتری است.
 • قبض: به معنای فعل استیلاء و تصرف مشتری بر مبیع است.

اقسام تسلیم و قبض:

 • تسلیم و قبض حقیقی: در این نوع تسلیم و قبض، مبیع به طور فیزیکی به مشتری منتقل می‌شود و او می‌تواند بر آن تصرف کند.
 • تسلیم و قبض حکمى: در این نوع تسلیم و قبض، نیازی به انتقال فیزیکی مبیع نیست و با انجام اقداماتی مانند ثبت سند یا تنظیم صورت‌جلسه، حکم به تصرف مشتری داده می‌شود.

آثار تسلیم و قبض:

 • ایفاء تعهد بایع: با تسلیم مبیع به مشتری، تعهد بایع در بیع ایفا می‌شود.
 • انتقال مالکیت: در برخی موارد، تسلیم و قبض موجب انتقال مالکیت مبیع به مشتری می‌شود.
 • شروع ضمان قهری: با قبض مبیع توسط مشتری، ضمان قهری بایع آغاز می‌شود. به این معنا که اگر مبیع قبل از تسلیم به مشتری تلف شود، بایع ضامن آن خواهد بود.
 • سقوط حق حبس: با تسلیم مبیع، حق حبس مشتری (اگر وجود داشته باشد) ساقط می‌شود.

شرایط صحت تسلیم و قبض:

 • اهلیت: طرفین معامله باید اهلیت لازم برای انجام تسلیم و قبض را داشته باشند.
 • رضایت: تسلیم و قبض باید با رضایت طرفین انجام شود.
 • معین بودن مبیع: مبیع باید معین و مشخص باشد.
 • سلامت مبیع: مبیع باید عاری از عیب و نقص باشد.
 • قدرت تسلیم: بایع باید قادر به تسلیم مبیع به مشتری باشد.

مکان تسلیم:

 • در قانون مدنی، مکانی برای تسلیم مبیع تعیین نشده است.
 • به طور کلی، مکان تسلیم باید به گونه‌ای باشد که برای هر دو طرف معامله مناسب و قابل دسترسی باشد.
 • در برخی موارد، طرفین می‌توانند در ضمن عقد، مکان تسلیم را به طور خاص تعیین کنند.

زمان تسلیم:

 • در قانون مدنی، زمانی برای تسلیم مبیع تعیین نشده است.
 • به طور کلی، تسلیم مبیع باید در اسرع وقت پس از انعقاد عقد انجام شود.
 • در برخی موارد، طرفین می‌توانند در ضمن عقد، زمان تسلیم را به طور خاص تعیین کنند.

نحوه تسلیم:

 • نحوه تسلیم مبیع به نوع مبیع و شرایط معامله بستگی دارد.
 • در معاملات املاک و مستغلات، تسلیم با انتقال سند رسمی در دفترخانه انجام می‌شود.
 • در معاملات اموال منقول، تسلیم با قبض و اقباض (تحویل و تسلیم فیزیکی مبیع) انجام می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *