تعرفه مشاوره حقوقی

هزینه مشاوره حقوقی تلفنی

5 دقیقه
مشاوره
تومان 25000 5 دقیقه
5 دقیقه مشاوره حقوقی
مشاوره تلفنی( واتساپ-تلگرام- ایتا)
10 دقیقه
مشاوره
تومان 50000 10 دقیقه
10 دقیقه مشاوره حقوقی
مشاوره تلفنی( واتساپ-تلگرام- ایتا)
15 دقیقه
مشاوره
تومان 750000 15 دقیقه
15 دقیقه مشاوره حقوقی
مشاوره تلفنی( واتساپ-تلگرام- ایتا)
20 دقیقه
مشاوره
تومان 100000 20 دقیقه
20 دقیقه مشاوره حقوقی
مشاوره تلفنی( واتساپ-تلگرام- ایتا)
30 دقیقه
مشاوره
تومان 150000 30 دقیقه
30 دقیقه مشاوره حقوقی
مشاوره تلفنی( واتساپ-تلگرام- ایتا)
45 دقیقه
مشاوره
تومان 225000 45 دقیقه
45 دقیقه مشاوره حقوقی
مشاوره تلفنی( واتساپ-تلگرام- ایتا)
1 ساعت
مشاوره
تومان 300000 1 ساعت
1 ساعت مشاوره حقوقی
مشاوره تلفنی( واتساپ-تلگرام- ایتا)