مشاوره حقوقی وصول مطالبات

تنظیم دادخواست مطالبه وجه

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

تنظیم دادخواست مطالبه وجه

برای تنظیم دادخواست مطالبه وجه، باید مراحل زیر را طی کنید:

1. جمع آوری مدارک:

 • مدارک شناسایی:
  • رونوشت شناسنامه
  • کارت ملی
 • مدارک مربوط به طلب:
  • هر نوع سندی که نشان دهنده ی طلب شما باشد، مانند:
   • چک
   • سفته
   • فاکتور
   • رسید
   • قرارداد
   • پرینت حساب بانکی
   • شهادت شهود
 • ارسال اظهارنامه:
  • قبل از تنظیم دادخواست، می توانید برای اخطار به طرف مقابل، اظهارنامه ارسال کنید.
  • ارسال اظهارنامه الزامی نیست، اما می تواند در روند رسیدگی به پرونده موثر باشد.

2. مراجعه به دادگاه:

 • با در دست داشتن مدارک لازم، به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی محل سکونت خوانده مراجعه کنید.
 • در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نام کنید و با ورود به سامانه، نسبت به تکمیل و ثبت دادخواست اقدام نمایید.

3. تکمیل فرم دادخواست:

 • در فرم دادخواست باید اطلاعات زیر را درج کنید:
  • مشخصات خواهان (شما) و خوانده (بدهکار)
  • موضوع دعوا (مطالبه وجه)
  • مبلغ طلب
  • شرح مدارک و مستندات
  • دلایل و مستندات قانونی
  • خواسته (مطالبه اصل وجه، خسارت تأخیر تادیه، و هزینه های دادرسی)

4. پرداخت هزینه دادرسی:

 • پس از تکمیل فرم دادخواست، باید هزینه دادرسی را پرداخت کنید.
 • میزان هزینه دادرسی بر اساس مبلغ طلب شما تعیین می شود.

5. ارائه دادخواست به دادگاه:

 • پس از پرداخت هزینه دادرسی، دو نسخه از دادخواست را چاپ کرده و به همراه مدارک به دفتر دادگاه ارائه دهید.
 • در دفتر دادگاه، تاریخ وقت رسیدگی تعیین می شود و به شما ابلاغ می شود.

نکات مهم:

 • در صورت تمایل می توانید از وکیل برای تنظیم دادخواست و پیگیری پرونده خود استفاده کنید.
 • اگر مدارک و مستندات کافی داشته باشید، احتمال موفقیت شما در دادگاه زیاد خواهد بود.
 • در دادگاه با شرح دقیق ماجرا و ارائه ی مدارک و مستندات، حق خود را به اثبات برسانید.
 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفا جهت آشنایی شما با موضوع تنظیم دادخواست مطالبه وجه بوده و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی با وکیل متخصص نمی باشد.
 • برای تنظیم دقیق دادخواست و پیگیری پرونده خود، حتما با یک وکیل مجرب مشورت کنید.

 

نکات حقوقی تنظیم دادخواست مطالبه وجه

برای تنظیم یک دادخواست مطالبه وجه که از نظر حقوقی کامل و دقیق باشد، باید به نکات زیر توجه کرد:

مشخصات خواهان و خوانده:

 • در ابتدای دادخواست باید مشخصات کامل خواهان (طلبکار) و خوانده (بدهکار) شامل نام و نام خانوادگی، آدرس، کد ملی و شماره تماس ذکر شود.

موضوع دعوا:

 • موضوع دعوا باید به طور واضح و مشخص بیان شود. در مورد مطالبه وجه، موضوع دعوا، “مطالبه وجه به مبلغ …” است که باید مبلغ مورد مطالبه به طور دقیق ذکر شود.

تاریخ و امضاء:

 • در پایان دادخواست باید تاریخ تنظیم دادخواست و امضاء خواهان یا وکیل او درج شود.

دلایل و مستندات:

 • خواهان باید دلایل و مستندات خود را برای اثبات طلب خود به دادگاه ارائه دهد. این دلایل و مستندات می تواند شامل موارد زیر باشد:
  • سند عادی یا رسمی که نشان دهنده ی بدهی خوانده باشد، مانند سفته، چک، فاکتور، قرارداد و …
  • شهادت شهود
  • اقرار خوانده
  • هر نوع دلیل و مدرک دیگری که به اثبات طلب خواهان کمک کند

متن دادخواست:

 • متن دادخواست باید به طور واضح و خوانا نوشته شود و از به کار بردن عبارات مبهم و پیچیده خودداری شود.
 • در متن دادخواست باید به شرح مختصری از ماجرا و چگونگی ایجاد دین اشاره شود.
 • همچنین باید به ذکر این نکته اشاره شود که خواهان قبل از طرح دعوا، از طریق ارسال اظهارنامه، طلب خود را از خوانده مطالبه کرده است، اما خوانده از پرداخت آن امتناع کرده است.

خواسته:

 • در قسمت خواسته ی دادخواست، خواهان باید به طور مشخص بیان کند که چه چیزی را از دادگاه تقاضا دارد. در مورد مطالبه وجه، خواسته ی دادخواست، “محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …” به علاوه ی خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه است.

نکات تکمیلی:

 • در صورت تمایل، خواهان می تواند در دادخواست خود از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف اموال خوانده را نیز داشته باشد.
 • اگر خواهان وکیل داشته باشد، باید در دادخواست به وکالت او اشاره شود و وکالت نامه ی وکیل به پیوست دادخواست ارائه شود.
 • دادخواست باید در دو نسخه تنظیم و به همراه مدارک و مستندات به دادگاه مربوطه ارائه شود.

ذکر این نکته ضروری است که مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفا جهت اطلاع رسانی بوده و به هیچ وجه جایگزین مشاوره ی حقوقی با یک وکیل مجرب نمی باشد.

 

 

قوانین تنظیم دادخواست مطالبه وجه

برای تنظیم دادخواست مطالبه وجه، باید به نکات زیر توجه کنید:

موارد ضروری در دادخواست:

 • مشخصات خواهان و خوانده: شامل نام و نام خانوادگی، آدرس و کد ملی یا شماره شناسنامه
 • موضوع دادخواست: مطالبه وجه
 • ذکر مبلغ مورد مطالبه: به طور دقیق و خوانا
 • تاریخ و منشأ ایجاد تعهد: شرح چگونگی ایجاد دین، مانند قرض، ثمن معامله، اجرت کار و …
 • دلیل و مدرک مستند: ارائه هرگونه مدرک و مستند دال بر اثبات دین، مانند قرارداد، سفته، چک، رسید، سند عادی، فیش بانکی و …
 • درخواست صدور حکم: مطالبه وجه به علاوه خسارات دیرکرد، تأخیر تأدیه و سایر خسارات قانونی

نکات تکمیلی:

 • در صورت تعدد خواهان یا خوانده، اسامی و مشخصات هریک باید به طور جداگانه ذکر شود.
 • اگر دادخواست به وکالت تقدیم می شود، مشخصات وکیل و مجوز وکالت او نیز باید درج شود.
 • دادخواست باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه تهیه و تقدیم شود.
 • پرداخت هزینه دادرسی مطابق تعرفه قانونی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی الزامی است.
 • خواهان می تواند در صورت تمایل، از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تنظیم دادخواست استفاده کند.

مراجع صالح:

 • شورای حل اختلاف: برای دعاوی با مبلغ کمتر از 20 میلیون تومان
 • دادگاه حقوقی: برای دعاوی با مبلغ 20 میلیون تومان به بالا

قوانین و مقررات مرتبط:

 • قانون آیین دادرسی مدنی
 • قانون مدنی
 • قانون شورای حل اختلاف
 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست.
 • برای تنظیم دقیق دادخواست و اطمینان از صحت آن، توصیه می شود از وکیل یا مشاوره حقوقی متخصص کمک بگیرید.

متن دادخواست مطالبه وجه

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

خواهان: [نام و نام خانوادگی خواهان] به نشانی [آدرس کامل خواهان] و شماره تماس [شماره تماس]

خوانده: [نام و نام خانوادگی خوانده] به نشانی [آدرس کامل خوانده] و شماره تماس [شماره تماس]

موضوع: مطالبه وجه

متن دادخواست:

ریاست محترم دادگاه

با سلام و احترام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب خواهان، مبلغ [مبلغ مورد مطالبه] تومان از خوانده طلبکار دارم که به شرح ذیل می‌باشد:

 • [شرح کامل دلیل بدهکاری خوانده، به عنوان مثال: وجه بابت معامله مورخ [تاریخ معامله]، چک شماره [شماره چک]، سفته شماره [شماره سفته]، اجاره بهای مربوط به [ماه و سال]، و …]
 • [ارائه مستندات و مدارک مربوط به طلب، به عنوان مثال: رونوشت چک، رونوشت سفته، قرارداد، رسید، صورتحساب، و …]

خوانده علی‌رغم مطالبات مکرر اینجانب، از پرداخت وجه مذکور خودداری می‌نماید. لذا با تقدیم این دادخواست و مستندات مربوطه، از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ذیل را دارم:

 1. محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ [مبلغ مورد مطالبه] تومان به عنوان اصل طلب.
 2. محکومیت خوانده به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ شروع تأخیر] تا زمان پرداخت کامل وجه مورد مطالبه.
 3. محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های دادرسی و خسارات قانونی.

دلائل و مستندات:

 1. [ارائه مستندات و مدارک مربوط به طلب، به عنوان مثال: رونوشت چک، رونوشت سفته، قرارداد، رسید، صورتحساب، و …]
 2. [شهادت شهود] (در صورت وجود)

خواهان:

[نام و نام خانوادگی]

امضاء و تاریخ

نکات:

 • متن فوق نمونه‌ای از دادخواست مطالبه وجه است و ممکن است با توجه به شرایط خاص پرونده شما نیاز به تغییر و یا اضافه شدن مطالب داشته باشد.
 • برای تنظیم دقیق دادخواست، توصیه می‌شود از وکیل یا مشاوره حقوقی استفاده نمایید.
 • قبل از مراجعه به دادگاه، جهت تشکیل پرونده و پرداخت هزینه دادرسی، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.

موارد ضروری در دادخواست مطالبه وجه

برای تنظیم یک دادخواست مطالبه وجه صحیح و کامل، باید به نکات زیر توجه کنید:

اطلاعات مربوط به خواهان و خوانده:

 • نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، کد ملی، شماره تماس و آدرس دقیق محل سکونت هر دو طرف.
 • در صورتی که وکیل برای پیگیری پرونده وکالت گرفته باشد، مشخصات کامل وکیل شامل نام و نام خانوادگی، شماره پروانه و آدرس دفتر وکیل باید قید شود.

مشخصات و خواسته دادخواست:

 • عنوان دادخواست باید به صورت “دادخواست مطالبه وجه” باشد.
 • شرح مختصری از موضوع دعوا و خواسته خواهان باید بیان شود.
 • مبلغ دقیق طلب به صورت ریال و همچنین خواسته‌های فرعی مانند خسارت دیرکرد باید ذکر شود.

دلایل و مستندات:

 • خواهان باید مدارک و مستنداتی که به اثبات طلب او کمک می‌کند را به دادخواست پیوست کند. این مدارک می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
  • قراردادها
  • سفته، چک، برات
  • فاکتورها
  • رسیدها
  • صورتحساب‌ها
  • پیامک‌ها و ایمیل‌ها
  • شهادت شهود
 • در صورتی که اصل مدارک را به دادگاه ارائه می‌کنید، باید رونوشت آنها را نیز برای خودتان ضمیمه کنید.

مرجع صالح:

 • خواهان باید دادخواست خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند. مطابق قانون، مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه، دادگاه محل اقامت خوانده است.

موارد دیگر:

 • در دادخواست باید تاریخ تنظیم آن قید شود.
 • دادخواست باید به امضاء یا اثر انگشت خواهان یا وکیل او برسد.
 • تعداد نسخه‌های مورد نیاز از دادخواست را باید در ذیل آن قید کرد.

نکات تکمیلی:

 • استفاده از نمونه‌های آماده دادخواست مطالبه وجه که در مراجع مختلف مانند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا وب سایت‌های حقوقی ارائه می‌شود، می‌تواند در تنظیم صحیح دادخواست به شما کمک کند.
 • در صورت تمایل می‌توانید برای تنظیم دادخواست از وکیل متخصص در امور حقوقی کمک بگیرید.
 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل مجرب نمی‌باشد.
 • قوانین و مقررات مربوط به دعاوی مطالبه وجه ممکن است در طول زمان تغییر کند، لذا برای اطمینان از صحت و به روز بودن اطلاعات، قبل از اقدام به تنظیم دادخواست، حتماً با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید