دسته‌بندی نشده

تنظیم قرارداد واگذاری، انتقال و صلح

مشاوره حقوقی آنلاین

تنظیم قرارداد واگذاری، انتقال و صلح

نکات کلی:

 • قرارداد واگذاری، انتقال و صلح، توافق‌نامه‌ای است که بین دو یا چند نفر در مورد واگذاری مال یا حقی از یک طرف به طرف دیگر تنظیم می‌شود.
 • این قرارداد باید به صورت کتبی و با رعایت تشریفات قانونی تنظیم شود.
 • در این قرارداد باید مشخصات طرفین معامله، موضوع قرارداد، شرایط واگذاری، ثمن معامله و سایر توافقات بین طرفین به طور دقیق قید شود.

مراحل تنظیم قرارداد:

 1. اطلاعات طرفین: در ابتدای قرارداد باید مشخصات کامل طرفین معامله شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و شماره تماس آنها قید شود.
 2. موضوع قرارداد: در این قسمت باید موضوع قرارداد به طور دقیق و روشن مشخص شود.
 3. شرایط واگذاری: در این قسمت باید شرایط واگذاری مال یا حق مورد معامله به طور کامل ذکر شود.
 4. ثمن معامله: در این قسمت باید مبلغی که بابت واگذاری مال یا حق مورد معامله پرداخت می‌شود، به طور واضح قید شود.
 5. تعهدات طرفین: در این قسمت باید تعهدات هر یک از طرفین معامله به طور مشخص ذکر شود.
 6. حل و فصل اختلافات: در این قسمت باید نحوه حل و فصل اختلافات احتمالی بین طرفین معامله تعیین شود.
 7. امضاء و اثر انگشت: در انتهای قرارداد باید طرفین معامله قرارداد را امضاء و اثر انگشت نمایند.
 8. شهود: در صورت تمایل طرفین، می‌توانند از یک یا دو نفر به عنوان شاهد در ذیل قرارداد نام ببرند و آنها نیز قرارداد را امضاء کنند.

نکات مهم:

 • در تنظیم قرارداد واگذاری، انتقال و صلح باید از اصطلاحات حقوقی دقیق و واضح استفاده شود.
 • در صورت وجود ابهام یا پیچیدگی در موضوع قرارداد، می‌توان از یک مشاور حقوقی برای تنظیم قرارداد کمک گرفت.
 • قبل از امضاء قرارداد، باید متن آن را به دقت مطالعه و از مفاد آن اطمینان حاصل کرد.
 • پس از امضاء قرارداد، یک نسخه از آن به هر یک از طرفین معامله تحویل داده شود.

نمونه فرم قرارداد واگذاری، انتقال و صلح:

این قرارداد بین _____________ به عنوان واگذار کننده و _____________ به عنوان متصالح منعقد می گردد.

ماده 1 – موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد واگذاری _____________ واقع در _____________ به پلاک ثبتی _____________ به مساحت _____________ متر مربع به _____________ به عنوان متصالح می باشد.

ماده 2 – ثمن معامله:

ثمن معامله این قرارداد _____________ تومان نقدی می باشد که _____________ همزمان با امضای این قرارداد به _____________ پرداخت گردید.

ماده 3 – تعهدات واگذار کننده:

 • _____________ متعهد می گردد که _____________ را تا تاریخ _____________ به _____________ تحویل دهد.
 • _____________ متعهد می گردد که _____________ را به _____________ انتقال دهد.

ماده 4 – تعهدات متصالح:

 • _____________ متعهد می گردد که ثمن معامله را به _____________ پرداخت نماید.
 • _____________ متعهد می گردد که _____________ را پس از تحویل به نحو مطلوب نگهداری نماید.

ماده 5 – حل و فصل اختلافات:

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای این قرارداد، _____________ و _____________ متعهد می گردند که موضوع را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. در غیر اینصورت، مرجع حل اختلاف _____________ می باشد.

ماده 6 – نسخ و امضاء:

این قرارداد در _____________ نسخه و در _____________ تاریخ به امضاء طرفین رسید.

امضاء واگذار کننده:


امضاء متصالح:


شهود:نکات پایانی:

 • این تنها یک نمونه فرم قرارداد واگذاری، انتقال و صلح است و شما می توانید با توجه به نیاز خودتان آن را تغییر دهید.
 • برای تنظیم یک قرارداد دقیق و بی عیب و نقص حتماً از یک مشاور حقوقی کمک بگیرید.

 

 

 

 

نحوه تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد یک فرایند مهم است که باید با دقت و ظرافت انجام شود تا از بروز مشکلات و سوء تفاهمات در آینده جلوگیری شود.

در اینجا مراحلی که باید برای تنظیم یک قرارداد اصولی و جامع طی کنید، ارائه شده است:

1. مشخص کردن طرفین قرارداد:

 • نام و نام خانوادگی، آدرس و شماره تماس کلیه طرفین قرارداد باید به طور دقیق ذکر شود.
 • در مورد اشخاص حقوقی، نام شرکت، شماره ثبت و شناسه ملی و نام و نام خانوادگی مدیرعامل یا نماینده تام الاختیار باید درج شود.

2. موضوع قرارداد:

 • موضوع قرارداد باید به طور واضح و روشن بیان شود تا هیچ ابهامی در مورد تعهدات طرفین باقی نماند.
 • در صورت لزوم، می توان جزئیات موضوع قرارداد را در قالب پیوست به قرارداد اضافه کرد.

3. تعهدات طرفین:

 • تعهدات هر یک از طرفین قرارداد باید به طور دقیق و مشخص بیان شود.
 • باید زمان بندی انجام تعهدات، نحوه انجام تعهدات و ضمانت های لازم برای انجام تعهدات مشخص شود.

4. فسخ قرارداد:

 • شرایطی که در آن هر یک از طرفین می تواند قرارداد را فسخ کند باید به طور مشخص در قرارداد قید شود.
 • همچنین، باید در مورد نحوه جبران خسارات ناشی از فسخ قرارداد تعیین تکلیف شود.

5. حل و فصل اختلافات:

 • مرجعی که در صورت بروز اختلاف بین طرفین صلاحیت رسیدگی به آن را دارد باید در قرارداد مشخص شود.
 • این مرجع می تواند دادگاه، داوری یا هر مرجع دیگری باشد که طرفین توافق می کنند.

6. امضاء و مهر:

 • در نهایت، قرارداد باید توسط کلیه طرفین امضاء و مهر شود.
 • در مورد اشخاص حقوقی، قرارداد باید توسط فردی که دارای صلاحیت امضاء قرارداد به نیابت از شرکت است، امضاء شود.

نکات مهم:

 • قبل از تنظیم قرارداد، باید در مورد موضوع قرارداد و تعهدات طرفین به طور کامل بحث و گفتگو شود و به توافق نهایی برسید.
 • برای تنظیم قرارداد می توانید از نمونه قراردادهای موجود در اینترنت استفاده کنید، اما به یاد داشته باشید که این نمونه ها فقط جنبه راهنمایی دارند و ممکن است نیاز به ویرایش و Anpassung داشته باشند.
 • در صورت تمایل می توانید برای تنظیم قرارداد از یک وکیل یا مشاور حقوقی استفاده کنید.

نمونه هایی از قراردادهای رایج:

 • قرارداد خرید و فروش
 • قرارداد اجاره
 • قرارداد پیمانکاری
 • قرارداد وکالت
 • قرارداد مشارکت

 

قرارداد صلح ملک

ماده ۱ – طرفین:

این قرارداد بین آقای/خانم …………… به عنوان مصالح و آقای/خانم …………… به عنوان متصالح منعقد می گردد.

ماده ۲ – موضوع صلح:

موضوع این صلح نامه، ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت ………….. متر مربع واقع در ………….. به پلاک ثبتی ………….. و فرعی ………….. و مفروز و مجزی شده از ………….. با مشخصات ثبتی ………….. می باشد.

ماده ۳ – شرایط صلح:

 • مصالح، ششدانگ آپارتمان مذکور را به طور بلاعوض و صلحاً به متصالح منتقل می نماید.
 • متصالح از تاریخ ………….. مالک رسمی ششدانگ آپارتمان مذکور بوده و حق هرگونه تصرف در آن را دارد.
 • مصالح حق هرگونه ادعایی نسبت به آپارتمان مذکور در آینده را از خود سلب و به متصالح اسقاط نمود.

ماده ۴ – تعهدات طرفین:

 • مصالح متعهد می گردد که تا تاریخ ………….. سند رسمی صلح نامه را به نام متصالح در دفترخانه ………….. تنظیم و به ایشان تحویل نماید.
 • متصالح متعهد می گردد که در صورت فوت مصالح، نسبت به پرداخت دیون و تعهدات قانونی مصالح تا میزان سهم خود از آپارتمان اقدام نماید.

ماده ۵ – حل و فصل اختلافات:

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای این قرارداد، طرفین متعهد می گردند که موضوع را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. در غیر اینصورت، مراجع قضایی صالحه مرجع حل اختلاف خواهند بود.

ماده ۶ – نسخ و امضاء:

این صلح نامه در دو نسخه و در تاریخ …………… تنظیم و به امضاء طرفین رسید.

امضاء مصالح:


امضاء متصالح:


شهود:نکات:

 • این تنها یک نمونه فرم قرارداد صلح ملک است و شما می توانید با توجه به نیاز خودتان آن را تغییر دهید.
 • برای تنظیم یک قرارداد صلح دقیق و بی عیب و نقص حتماً از یک مشاور حقوقی کمک بگیرید.
 • ذکر مشخصات کامل ملک از جمله آدرس، پلاک ثبتی، مساحت و مشخصات ثبتی در قرارداد صلح ضروری است.
 • در قرارداد صلح باید به طور واضح مشخص شود که ملک به طور بلاعوض یا با پرداخت وجه صلح به متصالح منتقل می شود.
 • تعیین تکلیف دیون و تعهدات قانونی مصالح در صورت فوت ایشان در قرارداد صلح ضروری است.
 • صلح نامه باید در دو نسخه تنظیم و به امضای طرفین و شهود برسد.

 

 

 

مراحل تنظیم قرارداد

تنظیم یک قرارداد دقیق و اصولی، امری ضروری برای حفظ حقوق و منافع طرفین معامله است. در این بخش، به طور خلاصه مراحل تنظیم قرارداد را شرح می‌دهیم:

1. مشخص کردن طرفین قرارداد:

 • در ابتدای امر، باید مشخص شود که چه کسانی طرفین قرارداد هستند. نام، نام خانوادگی، آدرس و شماره تماس هر یک از طرفین باید به طور دقیق در قرارداد قید شود.
 • در صورتی که یکی از طرفین قرارداد شخص حقوقی باشد، نام کامل شرکت یا سازمان، شماره ثبت، آدرس و مشخصات نماینده قانونی آن باید درج شود.

2. موضوع قرارداد:

 • موضوع قرارداد باید به طور واضح و روشن بیان شود. در این قسمت باید مشخص شود که طرفین در قبال یکدیگر چه تعهداتی دارند و چه چیزی مبادله می‌شود.
 • برای مثال، موضوع قرارداد می‌تواند خرید و فروش کالا، ارائه خدمات، انجام پروژه، اجاره ملک و یا هر مورد دیگری باشد.

3. تعهدات طرفین:

 • تعهدات هر یک از طرفین قرارداد باید به طور دقیق و مشخص بیان شود. در این قسمت باید قید شود که هر طرف موظف به انجام چه اقداماتی است و در صورت عدم انجام تعهدات، چه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است.
 • برای مثال، در یک قرارداد خرید و فروش، تعهد فروشنده تحویل کالا در زمان و مکان مشخص و تعهد خریدار پرداخت ثمن معامله در موعد مقرر است.

4. مدت قرارداد:

 • در صورت تمایل طرفین، می‌توان مدت زمان اجرای قرارداد را در آن ذکر کرد.
 • درج مدت قرارداد، از بروز اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری می‌کند.

5. مبلغ قرارداد:

 • در صورتی که قرارداد شامل مبادله وجه باشد، باید مبلغ آن به طور واضح و مشخص درج شود.
 • همچنین باید قید شود که مبلغ به چه صورت و در چه موعدی پرداخت خواهد شد.

6. حل و فصل اختلافات:

 • در این قسمت باید مشخص شود که در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، چگونه باید برای حل آن اقدام کرد.
 • معمولاً در قراردادها، مرجعی برای حل و فصل اختلافات مانند داوری یا مراجع قضایی پیش‌بینی می‌شود.

7. امضاء و اثر انگشت:

 • در نهایت، طرفین قرارداد باید قرارداد را امضاء و اثر انگشت خود را در آن درج کنند.
 • در صورت وجود شهود، باید مشخصات و امضای آنها نیز در قرارداد قید شود.

نکات مهم:

 • قبل از تنظیم قرارداد، حتماً از یک کارشناس حقوقی یا مشاور املاک معتبر مشورت بگیرید.
 • از صحت و سلامت اطلاعات و مدارکی که در قرارداد ارائه می‌شود، اطمینان حاصل کنید.
 • قبل از امضای نهایی قرارداد، متن آن را به دقت مطالعه کنید و در صورت وجود هرگونه ابهام یا اشکال، حتماً آن را رفع کنید.
 • یک نسخه از قرارداد را برای خودتان نگهداری کنید.