مشاوره حقوقی طلاق, مشاوره حقوقی وصول مطالبات

توقیف سهم الارث بابت بدهی و مهریه

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین 24 ساعته

توقیف سهم الارث بدهکار بابت بدهی و مهریه

توقیف سهم الارث یکی از روش هایی است که طلبکاران می توانند برای وصول مطالبات خود از بدهکارانشان استفاده کنند.

موارد قابل توقیف:

 • سهم الارث قطعی: سهم الارثی که تعیین و مشخص شده باشد و قطعی شده باشد، قابل توقیف است.
 • سهم الارث مشاع: سهم الارثی که مشاع باشد و تعیین و مشخص نشده باشد، قابل توقیف نیست.

مراحل توقیف سهم الارث:

 1. دریافت حکم: طلبکار باید حکم قطعی مبنی بر محکومیت بدهکار به پرداخت دین یا مهریه از دادگاه دریافت کند.
 2. معرفی اموال: طلبکار باید سهم الارث بدهکار را به اداره اجرای احکام دادگستری معرفی کند.
 3. صدور اخطار: اداره اجرای احکام دادگستری به وراث اخطار می دهد که سهم الارث بدهکار را تا میزان حکم به طلبکار پرداخت نکنند.
 4. توقیف سهم الارث: در صورت عدم پرداخت سهم الارث توسط وراث، اداره اجرای احکام دادگستری سهم الارث بدهکار را توقیف می کند و آن را به طلبکار پرداخت می کند.

نکات مهم:

 • توقیف سهم الارث فقط تا میزان محکومیت بدهکار و هزینه های اجرایی امکان پذیر است.
 • وراث می توانند با تودیع وثیقه یا ارائه کفیل، از توقیف سهم الارث خود جلوگیری کنند.
 • در صورت وجود سایر طلبکاران، سهم الارث بدهکار به ترتیب تاریخ صدور احکام بین آنها تقسیم می شود.

توقیف سهم الارث بابت مهریه

در ایران، زوجه (زن) برای دریافت مهریه خود از طرق مختلفی از جمله توقیف اموال زوج (مرد) می تواند اقدام کند. یکی از این اموال، سهم الارث زوج از ماترک (اموال به جا مانده از متوفی) است.

مراحل توقیف سهم الارث بابت مهریه:

 1. دریافت حکم دادگاه: اولین قدم برای توقیف سهم الارث بابت مهریه، دریافت حکم قطعی از دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه است. این حکم می تواند از طریق طلاق، دادخواست مطالبه مهریه و یا سایر دعاوی حقوقی مرتبط با مهریه به دست آید.

 2. شناسایی اموال: پس از دریافت حکم دادگاه، زوجه باید اموال زوج، از جمله سهم الارث وی از ماترک را شناسایی کند. این کار می تواند از طریق استعلام از اداره ثبت احوال، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذی صلاح انجام شود.

 3. درخواست توقیف سهم الارث: زوجه با در دست داشتن حکم دادگاه و مدارک مربوط به سهم الارث زوج، می تواند به دادگاه محل وقوع ماترک مراجعه و درخواست توقیف سهم الارث زوج را به بابت مهریه خود ارائه دهد.

 4. رسیدگی دادگاه: دادگاه پس از بررسی درخواست زوجه و مدارک ارائه شده، در صورت احراز شرایط قانونی، دستور توقیف سهم الارث زوج را صادر می کند.

 5. اجرای حکم: دستور توقیف سهم الارث به اداره ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذی ربط ابلاغ می شود و از آن تاریخ به بعد، سهم الارث زوج تا زمان پرداخت کامل مهریه به زوجه، توقیف خواهد شد.

نکات مهم:

 • برای توقیف سهم الارث بابت مهریه، حتماً باید حکم قطعی از دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه وجود داشته باشد.
 • زوجه باید اموال زوج، از جمله سهم الارث وی از ماترک را به طور دقیق شناسایی کند.
 • درخواست توقیف سهم الارث باید به دادگاه محل وقوع ماترک ارائه شود.
 • در صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج، زوجه می تواند از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به وصول مهریه خود از محل سهم الارث توقیف شده اقدام کند.

توقیف سهم الارث در ایران

توقیف سهم الارث به معنای محدود کردن دسترسی یکی از وراث به سهم خود از遗产 است. این امر به درخواست یکی از طلبکاران یا اشخاص ذینفع و با دستور مقام قضایی انجام می شود.

موارد توقیف سهم الارث:
 • وجود دین یا تعهد: اگر یکی از وراث به طلبکار یا شخص دیگری دین یا تعهدی داشته باشد، طلبکار یا شخص ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات طلب خود، درخواست توقیف سهم الارث بدهکار را از ماترک نماید.
 • دعوای حقوقی: اگر بین وراث در مورد تقسیم ماترک یا مالکیت سهم الارث دعوای حقوقی مطرح باشد، دادگاه ممکن است برای جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان، دستور توقیف سهم الارث طرفین دعوا را صادر کند.
 • محجوریت: اگر یکی از وراث محجور باشد، به دستور دادستان یا قاضی امین، سهم الارث وی تا زمان رفع حجر توقیف می شود.

نحوه توقیف سهم الارث:

 • ارائه دادخواست: طلبکار یا شخص ذینفع باید با مراجعه به دادگاه محل سکونت یا محل فوت متوفی، دادخواست توقیف سهم الارث را به ثبت برساند.
 • اثبات طلب: در دادخواست باید طلب یا دلیل توقیف سهم الارث به طور دقیق و مستند بیان شود.
 • رسیدگی در دادگاه: دادگاه پس از بررسی دادخواست و مدارک ارائه شده، در صورت احراز شرایط قانونی، دستور توقیف سهم الارث را صادر می کند.
 • ابلاغ دستور: دستور توقیف سهم الارث به وراث و اداره ثبت اسناد و املاک ابلاغ می شود.

آثار توقیف سهم الارث:

 • محدودیت در نقل و انتقال: با توقیف سهم الارث، وارثی که سهم او توقیف شده است، تا زمان رفع توقیف، نمی تواند سهم خود را به دیگران نقل و انتقال دهد.
 • عدم پرداخت سهم: تا زمان رفع توقیف، سهم الارث وارث توقیف شده به او پرداخت نخواهد شد.
 • حفظ حقوق ذینفعان: توقیف سهم الارث از تضییع حقوق طلبکاران یا اشخاص ذینفع جلوگیری می کند.

نکات مهم:

 • توقیف سهم الارث فقط با دستور مقام قضایی امکان پذیر است.
 • وراثی که سهم آنها توقیف شده است، می توانند برای رفع توقیف به دادگاه مراجعه کنند.
 • توقیف سهم الارث مانع از ارث بردن وارث نمی شود، بلکه فقط دسترسی او به سهم خود را تا زمان رفع توقیف محدود می کند.

موارد توقیف سهم الارث طبق قانون ایران:

در قانون ایران، موارد متعددی وجود دارد که سهم الارث یک فرد ممکن است توقیف شود. این موارد به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

1. دیون و تعهدات:

 • دیون و تعهدات مربوط به متوفی: اگر متوفی قبل از فوت خود دیون و تعهداتی داشته باشد، طلبکاران می توانند سهم الارث وراث را تا میزان سهم آنها از دیون، به منظور وصول مطالبات خود، توقیف کنند.
 • دیون و تعهدات مربوط به وراث: اگر یکی از وراث، قبل از دریافت سهم الارث خود، دیونی داشته باشد، طلبکاران او می توانند سهم الارث وی را تا میزان سهم آنها از دیون، توقیف کنند.

2. مهریه:

 • اگر زوجه متوفی مهریه خود را دریافت نکرده باشد، می تواند سهم الارث زوج را تا میزان مهریه خود به عنوان وثیقه توقیف کند.

3. نفقه:

 • اگر زوجه متوفی، حضانت فرزند یا فرزندان را بر عهده داشته باشد و همسر سابق خود نفقه آنها را پرداخت نکند، می تواند سهم الارث او را تا میزان نفقه معوقه توقیف کند.

4. الزامات قانونی:

 • در برخی موارد، به موجب قانون، ممکن است سهم الارث یک فرد توقیف شود. به عنوان مثال، اگر کسی به جرمی محکوم شده باشد و به نفع دولت یا شخص ثالث دیه یا خسارت تعیین شده باشد، سهم الارث او تا میزان دیه یا خسارت قابل توقیف خواهد بود.

موارد دیگر:

 • در برخی موارد خاص، ممکن است دادگاه به دلایل دیگری دستور توقیف سهم الارث را صادر کند.

نکات مهم:

 • توقیف سهم الارث باید از طریق مراجع قضایی و با صدور حکم قضایی انجام شود.
 • وراثی که سهم الارث آنها توقیف شده است، می توانند با ارائه مدارک و مستندات به مراجع قضایی، نسبت به رفع توقیف اقدام کنند.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات و شرایط توقیف سهم الارث، می توانید به قانون ارث و وصیت، آیین نامه اجرایی قانون امور حسبی و همچنین نظرات مراجع قضایی مراجعه کنید.

نحوه توقیف سهم الارث

توقیف سهم الارث یکی از راه‌هایی است که طلبکاران می‌توانند برای وصول مطالبات خود از بدهکارانشان استفاده کنند. در این روش، طلبکار با مراجعه به مراجع قانونی و طی مراحل قانونی، سهم الارث بدهکار را تا میزان حکم به نفع خود توقیف می‌کند.

مراحل توقیف سهم الارث:

 1. دریافت حکم: اولین قدم برای توقیف سهم الارث، دریافت حکم قطعی از دادگاه مبنی بر محکومیت بدهکار به پرداخت دین یا مهریه است.
 2. معرفی اموال: پس از دریافت حکم، طلبکار باید به اداره اجرای احکام دادگستری مراجعه و سهم الارث بدهکار را به این مرجع معرفی کند.
 3. صدور اخطار: اداره اجرای احکام دادگستری به وراث اخطار می‌دهد که سهم الارث بدهکار را تا میزان حکم به طلبکار پرداخت نکنند.
 4. توقیف سهم الارث: در صورتی که وراث از پرداخت سهم الارث به طلبکار خودداری کنند، اداره اجرای احکام دادگستری سهم الارث بدهکار را توقیف می‌کند و آن را به طلبکار پرداخت می‌کند.

نکات مهم:

 • توقیف سهم الارث فقط تا میزان محکومیت بدهکار و هزینه‌های اجرایی امکان‌پذیر است.
 • وراث می‌توانند با تودیع وثیقه یا ارائه کفیل از توقیف سهم الارث خود جلوگیری کنند.
 • در صورت وجود سایر طلبکاران، سهم الارث بدهکار به ترتیب تاریخ صدور احکام بین آنها تقسیم می‌شود.
 • توقیف سهم الارث صرفاً در خصوص سهم الارث قطعی امکان‌پذیر است و سهم الارث مشاع (یعنی سهمی که هنوز تعیین و مشخص نشده) قابل توقیف نیست.

موارد قابل توقیف:

 • اموال منقول: اموال منقولی که قابل انتقال هستند، مانند خودرو، منزل، لوازم منزل و …
 • اموال غیرمنقول: اموال غیرمنقولی که قابل ثبت هستند، مانند زمین، آپارتمان و …
 • اوراق بهادار: سهام، اوراق قرضه و …
 • حساب‌های بانکی: موجودی حساب‌های بانکی بدهکار
 • حقوق و مطالبات: حقوق و مطالباتی که بدهکار از اشخاص ثالث دارد، مانند حقوق و مطالبات ناشی از قرارداد

مدارک لازم برای توقیف سهم الارث:

 • حکم قطعی مبنی بر محکومیت بدهکار
 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی طلبکار
 • نشانی دقیق محل سکونت یا دفتر کار وراث
 • اختیاری: آدرس و مشخصات کامل سهم الارث

مراجع قانونی:

 • اداره اجرای احکام دادگستری
 • دادگاه عمومی محل وقوع ماترک

توجه: در این پاسخ سعی شده است تا اطلاعاتی کلی در خصوص نحوه توقیف سهم الارث ارائه شود. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در خصوص جزئیات و ظرایف قانونی مربوط به این موضوع، می‌توانید به وکیل متخصص مراجعه کنید.

موارد توقیف سهم الارث در ایران

همانطور که در پاسخ قبلی به تفصیل توضیح داده شد، توقیف سهم الارث به معنای محدود کردن دسترسی یکی از وراث به سهم خود از ماترک به دستور مقام قضایی و به درخواست طلبکاران یا اشخاص ذینفع است.

در این بخش به طور خلاصه به موارد اصلی توقیف سهم الارث اشاره می کنیم:

1. وجود دین یا تعهد:

 • اگر یکی از وراث به طلبکار یا شخص دیگری دین یا تعهدی داشته باشد، طلبکار یا شخص ذینفع می تواند با اثبات طلب خود در دادگاه، درخواست توقیف سهم الارث بدهکار را از ماترک نماید.
 • این امر می تواند شامل دیون حال (مثل چک یا سفته) یا دیون استهال (مثل مهریه) باشد.

2. دعوای حقوقی:

 • اگر بین وراث در مورد تقسیم ماترک یا مالکیت سهم الارث دعوای حقوقی مطرح باشد، دادگاه ممکن است برای جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان، دستور توقیف سهم الارث طرفین دعوا را صادر کند.
 • این امر برای جلوگیری از انتقال مالکیت سهم الارث قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه انجام می شود.

3. محجوریت:

 • اگر یکی از وراث محجور باشد، به دستور دادستان یا قاضی امین، سهم الارث وی تا زمان رفع حجر توقیف می شود.
 • محجور به کسی گفته می شود که به دلیل کهولت سن، بیماری روانی یا علل دیگر، از قوه عقل و تمييز محروم بوده و توانایی اداره امور مالی خود را ندارد.

4. سایر موارد:

 • در برخی موارد خاص، ممکن است به دلایل دیگری مانند تامین خواسته یا تضمین پرداخت خسارات نیز دستور توقیف سهم الارث صادر شود.

نکات مهم:

 • توقیف سهم الارث فقط با دستور مقام قضایی امکان پذیر است.
 • وراثی که سهم آنها توقیف شده است، می توانند برای رفع توقیف به دادگاه مراجعه کنند.
 • توقیف سهم الارث مانع از ارث بردن وارث نمی شود، بلکه فقط دسترسی او به سهم خود را تا زمان رفع توقیف محدود می کند.