مشاوره حقوقي

جرایم مواد مخدر مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

جرایم مواد مخدر در ایران

قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران، جرایم مربوط به مواد مخدر را به دو دسته کلی تولید، توزیع و حمل و مصرف تقسیم می‌کند:

جرایم تولید، توزیع و حمل مواد مخدر:

 • این جرایم از جمله جرایم سنگین محسوب می‌شوند و مجازات‌های آنها بسیار شدید است.
 • مجازات این جرایم بسته به نوع، میزان و نحوه ارتکاب جرم، از حبس و جزای نقدی تا اعدام و مصادره اموال متغیر است.

موارد جرایم تولید، توزیع و حمل مواد مخدر:

 • تولید، ساخت، تبدیل، استحصال، تخلیص و تجهیز مواد مخدر
 • نگهداری، ذخیره، مخفی کردن، حمل، انتقال و توزیع مواد مخدر
 • خرید، فروش، معاوضه و تهیه مواد مخدر
 • کاشت، داشت، برداشت و نگهداری گیاهان مواد مخدر
 • تأسیس، اداره و حمایت از محل‌های تولید و توزیع مواد مخدر

جرایم مصرف مواد مخدر:

 • مصرف مواد مخدر جرم محسوب می‌شود، اما مجازات آن سبک‌تر از جرایم مربوط به تولید، توزیع و حمل مواد مخدر است.
 • مجازات این جرم شامل حبس، جزای نقدی، معالجه اجباری و محرومیت از حقوق اجتماعی است.

موارد جرایم مصرف مواد مخدر:

 • مصرف هر نوع مواد مخدر
 • حضور در محل‌های تولید، توزیع و استعمال مواد مخدر
 • حمایت از مصرف کنندگان مواد مخدر

توجه:

 • قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران بسیار سختگیرانه است و مجازات‌های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته است.
 • هدف از این قانون کاهش عرضه و تقاضا برای مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد و حمایت از افراد در معرض خطر است.

 

جرایم تولید، توزیع و حمل مواد مخدر در ایران

در قانون جمهوری اسلامی ایران، تولید، توزیع و حمل مواد مخدر جرم محسوب شده و برای هریک از این اعمال مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.

مجازات تولید مواد مخدر:

 • تولید، تملک، نگهداری، حمل و یا انتقال هر مقدار مواد مخدر اعم از تریاک، هروئین، شیشه، مورفین، کوکائین و سایر مشتقات تریاک و سایر مواد مخدر طبیعی و یا صنعتی، مجازات اعدام و جریمه نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش مواد مخدر خواهد بود.

مجازات توزیع مواد مخدر:

 • توزیع هر مقدار مواد مخدر، مجازات اعدام و جریمه نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش مواد مخدر خواهد بود.
 • در مورد توزیع مواد مخدر به افراد زیر ۱۸ سال، مجازات اعدام و مصادره اموال در نظر گرفته شده است.

مجازات حمل مواد مخدر:

 • حمل بیش از پنج گرم از مواد مخدر سنتی، مجازات حبس از پنج تا پانزده سال و جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش مواد مخدر خواهد بود.
 • حمل بیش از دو گرم از مواد مخدر صنعتی، مجازات حبس از پنج تا پانزده سال و جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش مواد مخدر خواهد بود.
 • حمل بیش از سی گرم از مواد مخدر سنتی یا پانزده گرم از مواد مخدر صنعتی، مجازات حبس از پانزده تا بیست سال و جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش مواد مخدر خواهد بود.
 • حمل بیش از یکصد گرم از مواد مخدر سنتی یا شصت گرم از مواد مخدر صنعتی، مجازات حبس بیست تا سی سال و جریمه نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش مواد مخدر خواهد بود.

توجه:

 • در صورت ارتباط جرم با باندهای سازمان یافته یا اقدام مسلحانه، مجازات مرتکبان مشدد خواهد شد.
 • معافیت از مجازات در برخی موارد، مانند همکاری با مقامات قضایی و انتظامی یا ابتلاء به بیماری‌های صعب العلاج، ممکن است در نظر گرفته شود.

 

موارد جرایم تولید، توزیع و حمل مواد مخدر در ایران:

قانون مجازات اسلامی جرایم مربوط به مواد مخدر را به دسته‌های زیر تقسیم می‌کند:

1. جرایم مربوط به تولید:

 • کشت مواد مخدر: کشت هر نوع گیاهی که از آن مواد مخدر به دست می‌آید، جرم است و مجازات آن حبس از سه تا شش سال و جزای نقدی تا دو برابر ارزش محصول است. ([ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1392])
 • تولید، تملک یا نگهداری مواد مخدر: تولید، تملک یا نگهداری هر مقدار مواد مخدر، جرم است و مجازات آن با توجه به نوع و مقدار مواد مخدر، از حبس تا اعدام و جزای نقدی تا دو برابر ارزش مواد مخدر متغیر است. ([ماده 3 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1392])
 • تاسیس یا اداره محل تولید مواد مخدر: تاسیس یا اداره هر مکانی برای تولید مواد مخدر، جرم است و مجازات آن حبس از شش تا پانزده سال و جزای نقدی تا دو برابر ارزش مواد مخدر تولیدی است. ([ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1392])

2. جرایم مربوط به توزیع:

 • خرید و فروش مواد مخدر: خرید و فروش هر مقدار مواد مخدر، جرم است و مجازات آن با توجه به نوع و مقدار مواد مخدر، از حبس تا اعدام و جزای نقدی تا دو برابر ارزش مواد مخدر متغیر است. ([ماده 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1392])
 • حمل و نگهداری مواد مخدر به قصد توزیع: حمل و نگهداری هر مقدار مواد مخدر به قصد توزیع، جرم است و مجازات آن با توجه به نوع و مقدار مواد مخدر، از حبس تا اعدام و جزای نقدی تا دو برابر ارزش مواد مخدر متغیر است. ([ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1392])
 • استفاده از وسایل نقلیه برای حمل مواد مخدر: استفاده از هر نوع وسیله نقلیه برای حمل مواد مخدر، جرم است و مجازات آن ضبط وسیله نقلیه و حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی تا دو برابر ارزش مواد مخدر است. ([ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1392])

3. جرایم مربوط به حمل:

 • حمل مواد مخدر: حمل هر مقدار مواد مخدر، جرم است و مجازات آن با توجه به نوع و مقدار مواد مخدر، از حبس تا اعدام و جزای نقدی تا دو برابر ارزش مواد مخدر متغیر است. ([ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1392])
 • حمایت از قاچاقچیان مواد مخدر: حمایت از قاچاقچیان مواد مخدر، جرم است و مجازات آن حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی تا دو برابر ارزش مواد مخدر است. ([ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1392])

نکات:

 • مجازات‌های جرایم مواد مخدر در ایران بسیار شدید است و در برخی موارد شامل اعدام نیز می‌شود.
 • قوانین مربوط به مواد مخدر در ایران پیچیده است و توصیه می‌شود برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با یک وکیل یا متخصص حقوقی مشورت کنید.
 • در برخی موارد، ممکن است جرمی مرتبط با مواد مخدر مشمول تخفیف یا تعلیق مجازات شود. برای مثال، اگر فردی برای اولین بار مرتکب جرم حمل مواد مخدر به مقدار کم شود، ممکن است مشمول تخفیف مجازات شود.

جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

**1. جرایم مربوط به تخلفات مواد مخدر:

 • مصرف مواد مخدر: طبق ماده 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هر شخصی که به هر نحو مواد مخدر را غیرمجاز مصرف نماید، به مجازات جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال یا حبس از دو تا شش ماه یا هر دو مجازات به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود.
 • نگهداری مواد مخدر: طبق ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هر شخصی به هر نحو مواد مخدر را به قصد مصرف غیرمجاز در حد مجاز موضوع تبصره 2 این ماده نگهداری نماید، به مجازات جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از سه تا شش ماه یا هر دو مجازات به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود.
 • خرید و فروش مواد مخدر: طبق ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس به منظور استفاده غیرمجاز، مواد مخدر را خریداری، حمل یا نگهداری نماید، به حبس از سه تا شش ماه و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و یا به یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.
 • توزیع مواد مخدر: طبق ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هر شخصی به هر نحو مواد مخدر را به قصد توزیع غیرمجاز در حد مجاز موضوع تبصره 2 این ماده نگهداری نماید، به مجازات حبس از پنج تا پانزده سال و جزای نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود.

**2. جرایم مربوط به تخلفات مرتبط با مواد مخدر:

 • کاشت، داشت و برداشت مواد مخدر: طبق ماده 14 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هر شخصی به هر نحو در ایران اقدام به کاشت، داشت یا برداشت مواد مخدر نماید، به مجازات حبس از پنج تا پانزده سال و جزای نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود.
 • حمل و نقل مواد مخدر: طبق ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس مواد مخدر را به قصد حمل غیرمجاز در داخل کشور نگهداری یا حمل نماید، به حبس از سه تا شش سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود.
 • ورود و صدور مواد مخدر: طبق ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس مواد مخدر را به قصد ورود به کشور یا صدور از کشور نگهداری یا حمل نماید، به حبس از پنج تا پانزده سال و جزای نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود.

جرم حمل و نقل مواد مخدر در ایران

حمل و نقل مواد مخدر در ایران جرم محسوب می‌شود و مجازات آن با توجه به نوع و مقدار مواد مخدر، از حبس تا اعدام و جزای نقدی تا دو برابر ارزش مواد مخدر متغیر است.

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1392 موارد زیر را جرم حمل مواد مخدر می‌داند:

 • حمل هر مقدار مواد مخدر، اعم از طبیعی یا صنعتی ([ماده 4 این قانون])
 • حمل مواد مخدر به قصد توزیع، اعم از طبیعی یا صنعتی ([ماده 7 این قانون])
 • حمل مواد مخدر در زندان یا اماکن نظامی ([ماده 10 این قانون])

مجازات حمل مواد مخدر به شرح زیر است:

 • حمل تا 50 گرم مواد مخدر سنتی: حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی تا یکصد میلیون ریال ([ماده 4 این قانون])
 • حمل 50 تا 500 گرم مواد مخدر سنتی: حبس از سه تا شش سال و جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال ([ماده 4 این قانون])
 • حمل 500 گرم تا 5 کیلوگرم مواد مخدر سنتی: حبس از پنج تا ده سال و جزای نقدی تا یک میلیارد ریال ([ماده 4 این قانون])
 • حمل بیش از 5 کیلوگرم مواد مخدر سنتی: اعدام و جزای نقدی تا دو برابر ارزش مواد مخدر ([ماده 4 این قانون])
 • حمل مواد مخدر صنعتی: مجازات حمل مواد مخدر صنعتی سنگین‌تر از مجازات حمل مواد مخدر سنتی است. به عنوان مثال، حمل 5 تا 15 گرم هروئین در دفعه اول، حبس از 15 تا 20 سال و جزای نقدی تا دو برابر ارزش مواد مخدر را به دنبال دارد. ([ماده 8 این قانون])

نکات:

 • معاونت در جرم حمل مواد مخدر نیز جرم است و مجازات آن مشابه مجازات مباشر جرم است. ([ماده 12 این قانون])
 • اگر قاچاقچی مسلح باشد، مجازات او تشدید می‌شود. ([ماده 13 این قانون])
 • اگر قاچاقچی از کودکان یا نوجوانان برای حمل مواد مخدر استفاده کند، مجازات او تشدید می‌شود. ([ماده 14 این قانون])

قانون جدید مجازات‌های اسلامی نیز برای برخی از جرایم مربوط به حمل مواد مخدر، مجازات‌های جدیدی در نظر گرفته است. به عنوان مثال، حمل بیش از 50 کیلوگرم تریاک یا 2 کیلوگرم هروئین در دفعه اول، به حبس ابد و جزای نقدی تا دو برابر ارزش مواد مخدر مجازات می‌شود. ([ماده 74 این قانون])

 

قانون نگهداری مواد مخدر در ایران

نگهداری مواد مخدر در ایران جرم محسوب می‌شود و مجازات آن بسته به نوع، میزان و سابقه جرم متفاوت خواهد بود.

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389، مهمترین قانون مربوط به جرایم مواد مخدر در ایران است.

موارد کلیدی این قانون در خصوص نگهداری مواد مخدر عبارتند از:

 • مصرف مواد مخدر: طبق ماده 6 این قانون، هر شخصی که به هر نحو مواد مخدر را غیرمجاز مصرف نماید، به مجازات جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال یا حبس از دو تا شش ماه یا هر دو مجازات به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود.
 • نگهداری مواد مخدر:
  • در حد مجاز: طبق ماده 7 این قانون، هر شخصی به هر نحو مواد مخدر را به قصد مصرف غیرمجاز در حد مجاز موضوع تبصره 2 این ماده نگهداری نماید، به مجازات جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از سه تا شش ماه یا هر دو مجازات به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود.
   • تبصره 2: منظور از حد مجاز برای اشخاصی که سابقه محکومیت قطعی به جرایم مواد مخدر ندارند، پانزده گرم از تریاک یا یک گرم از سایر مواد مخدر است.
  • بیش از حد مجاز: طبق ماده 8 این قانون، هر شخصی به هر نحو مواد مخدر را به قصد توزیع غیرمجاز در حد مجاز موضوع تبصره 2 این ماده نگهداری نماید، به مجازات حبس از پنج تا پانزده سال و جزای نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود.
   • تبصره 2: منظور از حد مجاز برای اشخاصی که سابقه محکومیت قطعی به جرایم مواد مخدر ندارند، پنجاه گرم از تریاک یا پنج گرم از سایر مواد مخدر است.

نکات مهم:

 • مجازات‌های جرایم مواد مخدر در موارد مشدد و مخفف متفاوت خواهد بود.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین و مجازات‌های مربوط به جرایم مواد مخدر، می‌توانید به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و سایر منابع حقوقی مراجعه کنید.

قانون خرید و فروش مواد مخدر در ایران

خرید و فروش مواد مخدر در ایران جرم محسوب می‌شود و مجازات آن با توجه به نوع و مقدار مواد مخدر، از حبس تا اعدام و جزای نقدی تا دو برابر ارزش مواد مخدر متغیر است.

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1392 موارد زیر را جرم خرید و فروش مواد مخدر می‌داند:

 • خرید هر مقدار مواد مخدر، اعم از طبیعی یا صنعتی ([ماده 6 این قانون])
 • فروش هر مقدار مواد مخدر، اعم از طبیعی یا صنعتی ([ماده 6 این قانون])
 • خرید و فروش مواد مخدر در زندان یا اماکن نظامی ([ماده 10 این قانون])

مجازات خرید و فروش مواد مخدر به شرح زیر است:

 • خرید و فروش تا 50 گرم مواد مخدر سنتی: حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی تا یکصد میلیون ریال ([ماده 6 این قانون])
 • خرید و فروش 50 تا 500 گرم مواد مخدر سنتی: حبس از سه تا شش سال و جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال ([ماده 6 این قانون])
 • خرید و فروش 500 گرم تا 5 کیلوگرم مواد مخدر سنتی: حبس از پنج تا ده سال و جزای نقدی تا یک میلیارد ریال ([ماده 6 این قانون])
 • خرید و فروش بیش از 5 کیلوگرم مواد مخدر سنتی: اعدام و جزای نقدی تا دو برابر ارزش مواد مخدر ([ماده 6 این قانون])
 • خرید و فروش مواد مخدر صنعتی: مجازات خرید و فروش مواد مخدر صنعتی سنگین‌تر از مجازات خرید و فروش مواد مخدر سنتی است. به عنوان مثال، خرید و فروش 5 تا 15 گرم هروئین در دفعه اول، حبس از 15 تا 20 سال و جزای نقدی تا دو برابر ارزش مواد مخدر را به دنبال دارد. ([ماده 8 این قانون])

نکات:

 • معاونت در جرم خرید و فروش مواد مخدر نیز جرم است و مجازات آن مشابه مجازات مباشر جرم است. ([ماده 12 این قانون])
 • اگر قاچاقچی مسلح باشد، مجازات او تشدید می‌شود. ([ماده 13 این قانون])
 • اگر قاچاقچی از کودکان یا نوجوانان برای خرید و فروش مواد مخدر استفاده کند، مجازات او تشدید می‌شود. ([ماده 14 این قانون])

قانون جدید مجازات‌های اسلامی نیز برای برخی از جرایم مربوط به خرید و فروش مواد مخدر، مجازات‌های جدیدی در نظر گرفته است. به عنوان مثال، خرید و فروش بیش از 50 کیلوگرم تریاک یا 2 کیلوگرم هروئین در دفعه اول، به حبس ابد و جزای نقدی تا دو برابر ارزش مواد مخدر مجازات می‌شود. ([ماده 74 این قانون])