مشاوره حقوقي

جرم گواهی خلاف واقع مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

جرم گواهی خلاف واقع در ایران

گواهی خلاف واقع یا شهادت دروغ به معنای ادای شهادت خلاف واقع در دادگاه یا مراجع قضایی است که به قصد فریب مقامات قضایی و تغییر روند رسیدگی به پرونده انجام می شود.

عنصر مادی جرم گواهی خلاف واقع:

 • ادای شهادت: اظهارات شفاهی یا کتبی در حضور مقامات قضایی
 • خلاف واقع بودن شهادت: عدم تطابق اظهارات با واقعیت
 • سوء نیت: قصد فریب مقامات قضایی و تغییر روند رسیدگی به پرونده

عنصر معنوی جرم گواهی خلاف واقع:

 • سوء نیت: قصد و علم به دروغ بودن شهادت
 • آگاهی از مجرمانه بودن عمل: علم به اینکه گواهی خلاف واقع جرم است

مجازات جرم گواهی خلاف واقع:

 • حبس از یک تا پنج سال
 • جزای نقدی از دو میلیون تا بیست میلیون ریال
 • شلاق از بیست تا یکصد ضربه

آثار جرم گواهی خلاف واقع:

 • بطلان شهادت: در صورت اثبات گواهی خلاف واقع، شهادت فرد باطل و بی اثر می شود.
 • مسئولیت مدنی: در صورت اثبات ضرر و زیان به دلیل گواهی خلاف واقع، مرتکب به پرداخت خسارات به طرف مقابل محکوم می شود.
 • سوء پیشینه کیفری: محکومیت به جرم گواهی خلاف واقع در سوابق کیفری فرد ثبت می شود.

موارد عدم وقوع جرم گواهی خلاف واقع:

 • اشتباه در ادراک: در صورتی که فرد به دلیل اشتباه در ادراک، خلاف واقع شهادت دهد، جرمی مرتکب نشده است.
 • عدم علم به دروغ بودن شهادت: در صورتی که فرد علم به دروغ بودن شهادت خود نداشته باشد، جرمی مرتکب نشده است.
 • اظهار نظر: در صورتی که اظهارات فرد به عنوان نظر شخصی تلقی شود و نه شهادت، جرمی مرتکب نشده است.

نکات مهم:

 • ادای شهادت یک امر مهم و خطیر است و باید با صداقت و امانتداری انجام شود.
 • قبل از ادای شهادت، باید از صحت و درستی اطلاعات خود اطمینان حاصل کنید.
 • در صورت عدم اطلاع از موضوع مورد شهادت، از ادای شهادت خودداری کنید.
 • در صورت مشاهده گواهی خلاف واقع، می توانید آن را به مقامات قضایی گزارش دهید.

 

 

 

عنصر مادی جرم گواهی خلاف واقع

عنصر مادی جرم گواهی خلاف واقع به اقداماتی گفته می شود که رکن قانونی این جرم را تشکیل می دهند.

بر اساس ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی، عنصر مادی جرم گواهی خلاف واقع شامل موارد زیر است:

1. اظهار خلاف واقع:

 • متهم باید در مراجع قضایی یا اداری، اظهارات خلاف واقع انجام دهد.
 • اظهارات خلاف واقع می تواند شفاهی یا کتبی باشد.
 • اظهارات خلاف واقع باید با سوء نیت و به قصد فریب مقامات انجام شده باشد.

2. موضوع اظهارات خلاف واقع:

 • اظهارات خلاف واقع باید در خصوص امور کیفری یا حقوقی باشد.
 • اظهارات خلاف واقع می تواند در مورد خود متهم، دیگران یا دلایل و مستندات باشد.

3. علم به خلاف واقع بودن اظهارات:

 • متهم باید در زمان اظهار خلاف واقع، علم به خلاف واقع بودن اظهارات خود داشته باشد.
 • اگر متهم جهالت به خلاف واقع بودن اظهارات خود داشته باشد، مرتکب جرم گواهی خلاف واقع نخواهد شد.

4. ضرر:

 • ضرری از اظهارات خلاف واقع به مقامات، دیگران یا عدالت وارد شده باشد.

مثال:

 • شخصی در دادگاه علیه دوست خود شهادت می دهد که او در صحنه جرم حضور نداشته است، در حالی که می داند دوستش در صحنه جرم حضور داشته است. این شخص مرتکب جرم گواهی خلاف واقع شده است.

نکات مهم:

 • عنصر مادی جرم گواهی خلاف واقع، رکن اصلی این جرم است.
 • اثبات وجود عنصر مادی جرم گواهی خلاف واقع، برای تحقق این جرم ضروری است.
 • قانونگذار برای جرم گواهی خلاف واقع، مجازات های سنگینی در نظر گرفته است.

 

 

 

 

 

 

عنصر معنوی جرم گواهی خلاف واقع:

عنصر معنوی جرم گواهی خلاف واقع، همان سوء نیت یا علم و آگاهی مرتکب از دروغ بودن اظهارات خود است. به عبارت دیگر، برای تحقق این جرم، اثبات دو عنصر زیر ضروری است:

1. سوء نیت:

 • مرتکب باید قصد فریب مقامات قضایی یا اداری را داشته باشد.
 • صرف اشتباه در بیان واقعیت کافی نیست و باید ثابت شود که فرد آگاهانه و با قصد سوء خلاف واقع گواهی داده است.

2. علم و آگاهی از دروغ بودن اظهارات:

 • مرتکب باید بداند که اظهارات او خلاف واقع است.
 • اگر فرد به اشتباه و بدون علم به دروغ بودن اظهارات خود گواهی دهد، مرتکب این جرم نخواهد شد.

علاوه بر این دو عنصر اصلی، برخی از حقوقدانان معتقدند که برای تحقق جرم گواهی خلاف واقع، اثبات قصد اضرار نیز ضروری است. به این معنا که مرتکب باید قصد داشته باشد تا با گواهی دروغ به دیگری ضرر برساند.

ارکان تشکیل دهنده سوء نیت در جرم گواهی خلاف واقع:

 • منفعت طلبی: قصد کسب منفعت مالی یا غیرمالی برای خود یا دیگری
 • کینه و انتقام جویی: قصد آسیب رساندن به دیگری به دلیل کینه یا خصومت شخصی
 • ترس و واهمه: قصد رهایی از مجازات یا خطر برای خود یا دیگری
 • غرض ورزی: قصد ترویج عقیده یا مرام خاص

مجازات جرم گواهی خلاف واقع

گواهی خلاف واقع  جرمی است که در صورت اثبات، می تواند با مجازات های مختلفی از جمله جریمه نقدی و حبس روبرو شود.

میزان مجازات جرم گواهی خلاف واقع به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • اهمیت موضوع: هر چه موضوعی که در مورد آن گواهی خلاف واقع داده شده است از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، مجازات نیز شدیدتر خواهد بود.
 • منظور و قصد مرتکب: اگر مرتکب قصد فریب مقامات یا تضییع حقوق دیگران را داشته باشد، مجازات شدیدتر خواهد بود.
 • آثار و پیامدهای گواهی خلاف واقع: هر چه گواهی خلاف واقع آثار و پیامدهای زیانبارتری به دنبال داشته باشد، مجازات نیز شدیدتر خواهد بود.

انواع مجازات جرم گواهی خلاف واقع :

 • جریمه نقدی: رایج ترین مجازات جرم گواهی خلاف واقع، جریمه نقدی است. میزان جریمه نقدی بسته به عوامل ذکر شده در بالا می تواند از چند صد یورو تا چند هزار یورو متغیر باشد.
 • حبس: در مواردی که گواهی خلاف واقع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد یا آثار و پیامدهای بسیار زیانباری به دنبال داشته باشد، ممکن است مرتکب به حبس نیز محکوم شود.
 • مجازات های دیگر: علاوه بر جریمه نقدی و حبس، قاضی ممکن است مجازات های دیگری نیز برای مرتکب در نظر بگیرد، مانند محرومیت از حقوق اجتماعی یا انتشار حکم در روزنامه ها.

موارد زیر نمونه هایی از گواهی خلاف واقع  هستند:

 • دادن شهادت دروغ در دادگاه: اگر کسی در دادگاه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا شهادت دروغ دهد، مرتکب جرم گواهی خلاف واقع شده است.
 • ارائه اطلاعات نادرست به مقامات دولتی: اگر کسی به طور عمدی اطلاعات نادرستی را به مقامات دولتی ارائه دهد، مانند ارائه اطلاعات نادرست در مورد درآمد خود در اظهارنامه مالیاتی، مرتکب جرم گواهی خلاف واقع شده است.
 • تنظیم اسناد جعلی: اگر کسی اسناد جعلی مانند گواهی پزشکی یا مدرک تحصیلی جعلی تنظیم کند، مرتکب جرم گواهی خلاف واقع شده است.

 

انواع مجازات جرم گواهی خلاف واقع در ایران

مجازات جرم گواهی خلاف واقع در ایران بر اساس شدت جرم و شرایط خاص هر پرونده توسط قاضی تعیین می شود.

مجازات های اصلی جرم گواهی خلاف واقع عبارتند از:

 • حبس: از یک تا پنج سال
 • جزای نقدی: از دو میلیون تا بیست میلیون ریال
 • شلاق: از بیست تا یکصد ضربه

قاضی در تعیین مجازات، موارد زیر را در نظر می گیرد:

 • میزان و گستردگی دروغگویی: هر چه دروغگویی گسترده تر و تاثیرگذارتر باشد، مجازات سنگین تر خواهد بود.
 • هدف از گواهی خلاف واقع: اگر هدف از گواهی خلاف واقع، اخاذی، تهمت یا تضییع حقوق دیگران باشد، مجازات سنگین تر خواهد بود.
 • سابقه کیفری مرتکب: اگر مرتکب سابقه جرم گواهی خلاف واقع یا سایر جرایم را داشته باشد، مجازات سنگین تر خواهد بود.
 • تاثیر گواهی خلاف واقع بر روند رسیدگی به پرونده: اگر گواهی خلاف واقع باعث تضییع حقوق افراد، اتلاف وقت دادگاه یا سایر خسارات شده باشد، مجازات سنگین تر خواهد بود.

علاوه بر مجازات های اصلی، قاضی ممکن است مجازات های تکمیلی نیز برای مرتکب در نظر بگیرد، مانند:

 • محرومیت از حقوق اجتماعی: مانند محرومیت از حق اشتغال به کار در مشاغل دولتی یا عمومی
 • محرومیت از حقوق سیاسی: مانند محرومیت از حق رای دادن یا نامزد شدن در انتخابات
 • لغو مجوزهای قانونی: مانند لغو پروانه وکالت یا پروانه پزشکی

نکته مهم:

 • در برخی موارد، ممکن است با توجه به شرایط خاص پرونده، قاضی از مجازات حبس و جزای نقدی برای مرتکب خودداری کند و به جای آن، مجازات های جایگزین حبس مانند پرداخت دیه یا انجام خدمات عمومی را برای او در نظر بگیرد.

توصیه می شود برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد مجازات جرم گواهی خلاف واقع در مورد خاص خود، با یک وکیل متخصص مشورت کنید.

قوانین مربوط به صدور گواهی خلاف واقع در ایران

صدور گواهی خلاف واقع جرمی است که در قانون مجازات اسلامی ایران برای آن مجازات تعیین شده است. این جرم زمانی اتفاق می افتد که شخصی با علم به خلاف واقع بودن موضوع، گواهی کتبی یا شفاهی به ضرر دیگری یا برای نفع خود یا دیگری صادر کند.

ماده 538 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد:

“هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.”

ماده 539 قانون مجازات اسلامی نیز در خصوص صدور گواهی خلاف واقع توسط اشخاص غیرپزشک مقرر می دارد:

“هرگاه غیر طبیب تصدیق‌نامه‌ای برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.”

عناصر و ارکان جرم صدور گواهی خلاف واقع:

 • سوء نیت: مرتکب باید قصد فریب و ضرر رساندن به دیگری یا نفع بردن خود را داشته باشد.
 • علم به خلاف واقع بودن موضوع: مرتکب باید بداند که موضوع گواهی خلاف واقع است.
 • صدور گواهی کتبی یا شفاهی: گواهی می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.
 • ضرر به دیگری یا نفع برای خود یا دیگری: صدور گواهی باید به ضرر دیگری یا برای نفع خود یا دیگری باشد.

مجازات صدور گواهی خلاف واقع:

 • حبس: حبس از شش ماه تا دو سال
 • جزای نقدی: سه تا دوازده میلیون ریال

موارد صدور گواهی خلاف واقع:

 • صدور گواهی پزشکی خلاف واقع برای معافیت از خدمت سربازی یا معافیت های دیگر
 • صدور گواهی حکم طلاق یا فسخ نکاح خلاف واقع
 • صدور گواهی فوت خلاف واقع
 • صدور گواهی تمکن مالی خلاف واقع
 • صدور گواهی سکونت خلاف واقع

آثار صدور گواهی خلاف واقع:

 • بطلان گواهی: گواهی خلاف واقع باطل و بی اثر است.
 • مجازات کیفری: مرتکب به حبس و جزای نقدی محکوم می شود.
 • مسئولیت مدنی: مرتکب در صورت اثبات ضرر، به جبران خسارت زیاندیده محکوم می شود.

نکات مهم:

 • اثبات جرم صدور گواهی خلاف واقع دشوار است و نیاز به ارائه مدارک و شواهد کافی دارد.
 • برای اثبات این جرم می توان از شهادت شهود، گواهی پزشکی، استعلامات ثبتی و سایر ادله قانونی استفاده کرد.
 • در صورت اثبات جرم صدور گواهی خلاف واقع، مرتکب به مجازات های مقرر در قانون محکوم می شود.