مشاوره حقوقی ثبت اموال

حق انتفاع از مباحات مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

حق انتفاع از مباحات در قانون ایران

حق انتفاع در قانون ایران به حقی اطلاق می شود که به موجب آن، یک شخص (منتفع) می تواند از منافع یک مال (مباح) بدون اینکه مالک آن باشد، استفاده کند.

مباحات: اموالی هستند که به طور طبیعی مالک خاص ندارند و هر کس می تواند آنها را تملک کند. مانند حیوانات وحشی، گیاهان خودرو، معادن بکر، گنجینه های پنهان و …

مصادیق حق انتفاع از مباحات:

 • چرای دام در مراتع: چوپانان می توانند دام های خود را در مراتع طبیعی برای چرا ببرند.
 • جمع آوری گیاهان خودرو: افراد می توانند گیاهان خودرو را برای مصارف مختلف مانند خوراک دام، دارو و … جمع آوری کنند.
 • استخراج معادن: افراد می توانند با اخذ پروانه قانونی از معادن بکر استخراج کنند.
 • کاوش گنجینه های پنهان: افراد می توانند با اخذ مجوز قانونی به کاوش گنجینه های پنهان بپردازند.

شرایط حق انتفاع از مباحات:

 • مباح بودن مال: مالی که حق انتفاع از آن ایجاد می شود باید مباح باشد.
 • اهلیت منتفع: منتفع باید اهلیت لازم برای استفاده از منافع مال را داشته باشد.
 • عدم ضرر به غیر: استفاده از منافع مال نباید به حقوق دیگران لطمه ای وارد کند.
 • رعایت نظم عمومی: استفاده از منافع مال باید با نظم عمومی و مقررات قانونی مغایرت نداشته باشد.

محدودیت های حق انتفاع از مباحات:

 • محدودیت زمانی: در برخی موارد، حق انتفاع از مباحات برای مدت زمان محدودی به منتفع داده می شود.
 • محدودیت مکانی: در برخی موارد، حق انتفاع از مباحات فقط در محدوده مکانی خاصی به منتفع داده می شود.
 • محدودیت نوع استفاده: در برخی موارد، نوع استفاده از منافع مال توسط منتفع محدود می شود.

نحوه ایجاد حق انتفاع از مباحات:

 • قانون: در برخی موارد، قانون حق انتفاع از مباحات را برای اشخاص به رسمیت می شناسد. مانند حق چرای دام در مراتع.
 • قرارداد: افراد می توانند با انعقاد قرارداد بین خود، حق انتفاع از مباحات را به یکدیگر واگذار کنند.
 • مجوز: در برخی موارد، برای استفاده از منافع مباحات، نیاز به اخذ مجوز از مراجع قانونی است. مانند مجوز کاوش گنجینه های پنهان.

آثار حق انتفاع از مباحات:

 • منتفع حق استفاده از منافع مال را دارد، ولی مالک آن نیست.
 • منتفع نمی تواند مال را به دیگری منتقل کند یا آن را به ارث بگذارد.
 • منتفع موظف است از مال به نحو صحیح استفاده کند و به آن صدمه نزند.
 • در صورت استفاده غیرمجاز از مال، منتفع باید به صاحب آن خسارت بپردازد.

اطلاعات ارائه شده در این پاسخ به صورت کلی است و ممکن است در مورد حق انتفاع از مباحات خاص متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات دقیق در مورد حق انتفاع از مباحات و شرایط قانونی آن، باید به یک وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

مصادیق حق انتفاع از مباحات طبق قانون مدنی ایران:

مباحات به اموالی گفته می شود که شرعاً برای همه مردم آزاد بوده و کسی بر آنها مالکیت ندارد.

حق انتفاع از مباحات به معنای استفاده از منافع اموال مباح بدون اینکه مالکیت آنها به دست آید، می باشد.

برخی از مصادیق حق انتفاع از مباحات عبارتند از:

1. حق چرای دام در مراتع عمومی:

 • طبق قانون مدنی، هر کس می تواند دام خود را در مراتع عمومی که برای چرا آزاد است، به چرا ببرد. ([ماده 959 قانون مدنی])
 • این حق تا زمانی که به حقوق دیگران لطمه نزند، قابل اعمال است.

2. حق جمع آوری هیزم و میوه از درختان خودرو:

 • هر کس می تواند از درختان خودرو در بیابان یا کوهستان، هیزم و میوه جمع آوری کند. ([ماده 960 قانون مدنی])
 • این حق تا زمانی که به درختان آسیب نرسد، قابل اعمال است.

3. حق صید و شکار در شکارگاه های عمومی:

 • طبق قوانین و مقررات مربوط به شکار و صید، افراد مجاز به شکار و صید در شکارگاه های عمومی هستند.
 • این حق باید با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه انجام شود.

4. حق استفاده از آب های عمومی:

 • طبق قانون توزیع عادلانه آب، استفاده از آب های عمومی برای شرب، کشاورزی، و صنعت، با رعایت مقررات مربوطه، مجاز است.

5. حق عبور و مرور در معابر عمومی:

 • هر کس می تواند در معابر عمومی که برای عبور و مرور آزاد است، عبور و مرور کند.
 • این حق تا زمانی که به حقوق دیگران لطمه نزند، قابل اعمال است.

نکات:

 • حق انتفاع از مباحات، محدود به مواردی است که در قانون ذکر شده است.
 • در استفاده از حق انتفاع از مباحات، باید به حقوق دیگران و مقررات مربوطه احترام گذاشته شود.
 • در صورت بروز اختلاف در مورد حق انتفاع از مباحات، مراجع قضایی صالح به رسیدگی می باشند.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه ی اطلاع رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی باشد. برای بررسی دقیق شرایط خود و دریافت مشاوره حقوقی لازم، باید به وکیل یا کارشناس امور حقوقی مراجعه کنید.

شرایط حق انتفاع از مباحات

در قانون مدنی ایران، به طور صریح به شرایط حق انتفاع از مباحات پرداخته نشده است.

با این حال، از قواعد کلی فقه و حقوق می توان شرایطی را برای حق انتفاع از مباحات استنباط کرد:

1. مشروعیت انتفاع:

 • انتفاع از مباح باید مشروع باشد، یعنی مخالف شرع و قانون نباشد.
 • به عنوان مثال، انتفاع از یک رودخانه برای شرب و آبیاری مشروع است، اما انتفاع از آن برای غرق کردن افراد غیرمجاز است.

2. عدم ضرر به دیگران:

 • انتفاع از مباح نباید به حقوق دیگران لطمه بزند.
 • به عنوان مثال، استفاده از یک چشمه آب به گونه ای که مانع دسترسی دیگران به آب شود، غیرمجاز است.

3. عدم مغایرت با نظم عمومی:

 • انتفاع از مباح نباید با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایر باشد.
 • به عنوان مثال، استفاده از یک مکان عمومی برای قمار یا فساد غیرمجاز است.

4. اهلیت انتفاع کننده:

 • انتفاع کننده باید اهلیت لازم برای انتفاع از مباح را داشته باشد.
 • به عنوان مثال، صغیر یا مجنون اهلیت لازم برای انتفاع از مباح را ندارد.

5. رضایت صاحب مباح (در صورت وجود):

 • در صورتی که مباح دارای صاحب مشخص باشد، انتفاع از آن بدون رضایت صاحب مجاز نیست.
 • به عنوان مثال، استفاده از یک باغ میوه بدون رضایت صاحب باغ غیرمجاز است.

نکات مهم:

 • حق انتفاع از مباحات، حقی است تبعی، به این معنی که وجود آن وابسته به وجود خود مباح است.
 • با از بین رفتن مباح، حق انتفاع از آن نیز از بین می رود.
 • حق انتفاع از مباحات قابل انتقال به غیر است، مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.
 • حق انتفاع از مباحات قابل ارث است.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه ی اطلاع رسانی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود. برای دریافت مشاوره حقوقی در مورد حق انتفاع از مباحات، با یک فقیه یا حقوقدان متخصص مشورت کنید.

محدودیت های حق انتفاع از مباحات

حق انتفاع، حقی است که به موجب آن، شخص می‌تواند از مال غیرمنقول متعلق به دیگری، بدون اینکه مالک آن باشد، برای استفاده و بهره‌برداری منافع آن استفاده کند.

در حالی که اموال مباح، اموالی هستند که شرعاً برای همه افراد آزاد است و هر کس می‌تواند از آنها به طور مطلق استفاده کند، حق انتفاع از مباحات دارای برخی محدودیت‌ها است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

1. محدودیت به اذن شارع:

 • استفاده از مباحات تا زمانی مجاز است که به اذن شارع (دستور خداوند) باشد.
 • به عنوان مثال، استفاده از آب رودخانه برای کشاورزی یا شرب، تا زمانی که به ضرر دیگران نباشد، مجاز است.
 • اما استفاده از آب رودخانه برای غرق کردن دیگران یا تخریب اموال، به دلیل اینکه به اذن شارع نیست، ممنوع است.

2. محدودیت به نظم عمومی:

 • استفاده از مباحات تا زمانی مجاز است که به نظم عمومی جامعه خدشه وارد نکند.
 • به عنوان مثال، برپایی چادر در پارک برای تفریح، تا زمانی که مزاحمتی برای عبور و مرور دیگران ایجاد نکند، مجاز است.
 • اما برپایی چادر در پارک به نحوی که مانع عبور و مرور دیگران شود، به دلیل اینکه به نظم عمومی خدشه وارد می‌کند، ممنوع است.

3. محدودیت به حقوق دیگران:

 • استفاده از مباحات تا زمانی مجاز است که به حقوق دیگران تجاوز نکند.
 • به عنوان مثال، چیدن میوه از درختان در باغی که صاحب آن رضایت داده، تا زمانی که به درختان صدمه‌ای نزند، مجاز است.
 • اما چیدن میوه از درختان در باغی که صاحب آن رضایت نداده، به دلیل اینکه به حقوق صاحب باغ تجاوز می‌کند، ممنوع است.

4. محدودیت به قوانین و مقررات:

 • استفاده از مباحات تا زمانی مجاز است که مغایر با قوانین و مقررات موضوعه نباشد.
 • به عنوان مثال، ماهیگیری در دریا تا زمانی که به قوانین و مقررات مربوط به صید و شکار مغایر نباشد، مجاز است.
 • اما ماهیگیری در دریا به نحوی که مغایر با قوانین و مقررات مربوط به صید و شکار باشد، ممنوع است.

نکات مهم:

 • محدودیت‌های حق انتفاع از مباحات، در واقع ناظر به نحوه استفاده از این اموال است.
 • این محدودیت‌ها به این معنا نیست که افراد حق استفاده از اموال مباح را به طور کامل ندارند.
 • بلکه افراد می‌توانند از این اموال در چارچوب ضوابط و مقررات شرعی، قانونی و اجتماعی استفاده کنند.

 

توجه: این اطلاعات فقط جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای بررسی دقیق وضعیت خود و اقدامات لازم، باید با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.

نحوه ایجاد حق انتفاع از مباحات در حقوق ایران

در حقوق ایران، مباحات به اموالی گفته می‌شود که مالک خاصی ندارند و برای همه افراد آزاد است.

ایجاد حق انتفاع از مباحات به دو صورت امکان پذیر است:

1. تملک:

 • هر کس می‌تواند با تصرف در مباحات، مالک آنها شود.
 • به عنوان مثال، اگر کسی زمینی را که بایر و بدون صاحب است، احیا کند، مالک آن زمین می‌شود.

2. عقد:

 • اشخاص می‌توانند با انعقاد عقد، حق انتفاع از مباحات را به یکدیگر منتقل کنند.
 • به عنوان مثال، شخصی می‌تواند با اجاره یک زمین بایر به دیگری، به او حق انتفاع از آن زمین را برای مدت معین بدهد.

شرایط ایجاد حق انتفاع از مباحات:

 • برای ایجاد حق انتفاع از مباحات، باید شرایط زیر رعایت شود:
  • اهلیت کامل طرفین قرارداد
  • رضای آزادانه طرفین قرارداد
  • معین بودن مورد انتفاع
  • مشروع و معقول بودن جهت انتفاع

آثار ایجاد حق انتفاع از مباحات:

 • با ایجاد حق انتفاع از مباحات، منتفع حق دارد تا زمان انقضای قرارداد یا از بین رفتن مورد انتفاع، از آن استفاده کند.
 • مالک حق دارد هر تصرفی در مورد انتفاع انجام دهد، مشروط بر اینکه منافی با حق انتفاع منتفع نباشد.
 • منتفع موظف است از مورد انتفاع به نحو متعارف استفاده و نگهداری کند.
 • در صورت تلف شدن یا از بین رفتن مورد انتفاع به دلیل تقصیر منتفع، او ضامن خواهد بود.

موارد انفساخ حق انتفاع از مباحات:

 • حق انتفاع از مباحات به طرق زیر منفسخ می‌شود:
  • انقضای مدت قرارداد
  • از بین رفتن مورد انتفاع
  • توافق طرفین قرارداد
  • فسخ توسط مالک در صورت سوء استفاده منتفع از مورد انتفاع

تفاوت حق انتفاع از مباحات با سایر حقوق انتفاعی:

 • حق سکنی: حق سکنی حقی است که به موجب آن، منتفع می‌تواند تا زمان فوت خود از یک واحد مسکونی متعلق به مالک به طور رایگان و بلاعوض استفاده کند.
 • حق رقبی: حق رقبی حقی است انتفاعی که به موجب آن، منتفع می‌تواند تا زمان معین یا انقضای عمر خود از مال غیرمنقول متعلق به مالک به طور رایگان و بلاعوض استفاده کند.
 • موارد ذکر شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی باشد.
 • قوانین و مقررات مربوط به حق انتفاع از مباحات ممکن است در طول زمان تغییر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *