مشاوره حقوقی اداره کار

حق سنوات مشاوره حقوقی

مشاوره حانواده

حق سنوات چیست؟

حق سنوات یا پاداش پایان خدمت، مبلغی است که کارفرما طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، موظف است به ازای هر سال سابقه کار به کارگر پرداخت کند. این مبلغ در زمان‌هایی مانند بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، استعفا و یا پایان قرارداد کار پرداخت می‌شود.

میزان حق سنوات:

طبق ماده ۲۴ قانون کار، حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی کارگر در زمان پایان کار است.

نحوه محاسبه حق سنوات:

برای محاسبه حق سنوات، باید مراحل زیر را طی کرد:

 1. محاسبه آخرین حقوق و مزایای دریافتی: آخرین حقوق و مزایای دریافتی کارگر، شامل حقوق پایه، اضافه کاری، مزایای غیر مشمول بیمه و سایر پرداختی‌های مشابه است.
 2. ضرب آخرین حقوق و مزایا در تعداد سال‌های سابقه: تعداد سال‌های سابقه کارگر، از تاریخ شروع کار تا تاریخ پایان کار محاسبه می‌شود.
 3. محاسبه حق سنوات: با ضرب آخرین حقوق و مزایا در تعداد سال‌های سابقه، حق سنوات کارگر به دست می‌آید.

به عنوان مثال:

فرض کنید کارگری با حقوق پایه 5 میلیون تومان و مزایای 2 میلیون تومان در مجموع 7 میلیون تومان در ماه دریافت می‌کند. سابقه کار این کارگر نیز 5 سال است.

حق سنوات این کارگر به شرح زیر محاسبه می‌شود:

 • آخرین حقوق و مزایا: 7 میلیون تومان
 • تعداد سال‌های سابقه: 5 سال
 • حق سنوات: 7 میلیون تومان * 5 سال = 35 میلیون تومان

نکات مهم:

 • کارگرانی که کمتر از یک سال سابقه کار دارند، نیز به نسبت مدت کارکردشان، مشمول دریافت حق سنوات می‌شوند.
 • در صورت فوت کارگر، حق سنوات به ورثه او تعلق می‌گیرد.
 • در صورت استعفای کارگر، پس از دو سال سابقه کار، مشمول دریافت حق سنوات خواهد بود.
 • در برخی موارد، مانند از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار، کارگر می‌تواند با کمتر از دو سال سابقه کار نیز از حق سنوات برخوردار شود.

قوانین مربوط به حق سنوات:

 • ماده ۲۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران
 • آیین نامه نحوه محاسبه پرداخت حق سنوات پایان کار

میزان حق سنوات در سال 1402 به دو روش محاسبه می‌شود:

1. سنوات سالیانه:

در این روش، به ازای هر سال سابقه کار کارگر، معادل یک ماه آخرین حقوق وی به عنوان حق سنوات تعلق می‌گیرد.

مثال:

فرض کنید کارگری 5 سال سابقه کار دارد و آخرین حقوق او 10 میلیون تومان است. در این صورت، حق سنوات او معادل 5 ماه حقوق، یعنی 50 میلیون تومان خواهد بود.

2. سنوات تجمیعی:

در این روش، سنوات سال‌های مختلف با هم جمع می‌شوند تا سنوات تجمیعی کارگر محاسبه شود. سپس، از این مبلغ مالیات و حق بیمه کسر می‌شود و مابقی به عنوان حق سنوات به کارگر پرداخت می‌گردد.

محاسبه سنوات تجمیعی:

 • محاسبه پایه سنوات:

مبنای محاسبه سنوات تجمیعی، “پایه سنوات” است که هر ساله توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود. پایه سنوات در سال 1402 برای هر روز 1/336000 تومان است.

 • محاسبه سنوات تجمیعی:

برای محاسبه سنوات تجمیعی، باید تعداد روزهای کارکرد کارگر در طول تمام سال‌های خدمت او را ضرب در پایه سنوات کرد.

مثال:

فرض کنید کارگری 5 سال سابقه کار دارد و در طول این مدت به طور میانگین 250 روز در سال کار کرده است. در این صورت، سنوات تجمیعی او به شرح زیر محاسبه می‌شود:

سنوات تجمیعی = 5 سال × 250 روز × 1/336000 تومان = 375000 تومان

نکات:

 • در سنوات تجمیعی، کسری از سال نیز محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، اگر کارگری 6 ماه سابقه کار داشته باشد، سنوات او معادل 1/2 سال (6 ماه) محاسبه می‌شود.
 • از سنوات تجمیعی، مالیات و حق بیمه کسر می‌شود. نرخ مالیات سنوات تجمیعی 10% و نرخ حق بیمه آن 7% است.

موارد مشمول پرداخت حق سنوات:

 • بازنشستگی
 • ازکارافتادگی
 • فوت
 • استعفا (در برخی موارد)
 • فسخ قرارداد توسط کارفرما

موارد عدم پرداخت حق سنوات:

 • اخراج به دلیل سوء رفتار
 • ترک کار بدون مجوز

همچنین، می‌توانید از کارشناسان حقوق و دستمزد یا مشاوران مالی برای محاسبه دقیق حق سنوات خود استفاده کنید.

نحوه محاسبه حق سنوات در سال 1403

محاسبه حق سنوات در سال 1403 بر اساس دو عامل اصلی انجام می‌شود:

1. پایه سنوات:

 • پایه سنوات معادل یک ماه حقوق پایه در سال 1403 است.
 • حقوق پایه طبق مصوبه شورای عالی کار، برای هر کارگر در سال 1403 حداقل 5.253.000 تومان تعیین شده است.
 • بنابراین، پایه سنوات در سال 1403 حداقل 5.253.000 تومان است.

2. سابقه کار:

 • به ازای هر سال سابقه کار، معادل یک ماه پایه سنوات به عنوان حق سنوات به کارگر تعلق می‌گیرد.
 • به عنوان مثال، اگر کارگری 5 سال سابقه کار داشته باشد، حق سنوات او معادل 5 ماه پایه سنوات خواهد بود.

فرمول محاسبه حق سنوات:

حق سنوات = (پایه سنوات) × (سابقه کار)

مثال:

فرض کنید کارگری با حقوق پایه 6.000.000 تومان و 3 سال سابقه کار قصد ترک کار خود را دارد. حق سنوات این کارگر به شرح زیر محاسبه می‌شود:

پایه سنوات: 6.000.000 تومان (طبق حقوق پایه) سابقه کار: 3 سال حق سنوات: 6.000.000 تومان × 3 سال = 18.000.000 تومان

نکات:

 • در صورت فوت کارگر، حق سنوات به ورثه او تعلق می‌گیرد.
 • در صورت ازکارافتادگی کلی کارگر، حق سنوات به او تعلق می‌گیرد.
 • در صورت استعفای کارگر، پس از اتمام دو سال از تاریخ شروع کار، حق سنوات به او تعلق می‌گیرد.
 • در صورت اخراج کارگر بدون دلیل موجه، حق سنوات به او تعلق می‌گیرد.
 • کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، مانند کارمندان دولت، مشمول دریافت حق سنوات نمی‌شوند.

قوانین مربوط به حق سنوات در ایران

قوانین مربوط به حق سنوات در ماده ۲۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران آمده است.

طبق این ماده:

 • کارفرما مکلف است به ازای هر سال خدمت کارگر به او معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی وی به عنوان عیدی و پاداش پایان خدمت پرداخت کند.
 • این مبلغ باید در موقع قطع کار به کارگر پرداخت شود.
 • مبلغ پرداختی مشمول مالیات بر حقوق و مزایا نخواهد بود.

نکات مهم:

 • حق سنوات به تمام کارگرانی که مشمول قانون کار هستند تعلق می‌گیرد، اعم از کارگران موقت، دائمی، ساعتی و روزمزد.
 • برای کارگرانی که کمتر از یک سال کار کرده‌اند، حق سنوات به نسبت کارکرد آنها پرداخت می‌شود.
 • در صورت فوت کارگر، حق سنوات به ورثه او تعلق می‌گیرد.
 • در صورت استعفای کارگر، پس از گذشت یک سال از تاریخ استعفا، کارگر مستحق دریافت حق سنوات خواهد بود.

نحوه محاسبه حق سنوات:

 • برای محاسبه حق سنوات، باید آخرین حقوق و مزایای دریافتی کارگر در 6 ماه آخر قرارداد کار را در نظر گرفت.
 • این مبلغ را باید به ازای هر سال سابقه کار به کارگر پرداخت کرد.

به عنوان مثال:

 • اگر کارگری در طول 5 سال سابقه کار، ماهیانه 10 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده باشد، حق سنوات او معادل 60 میلیون تومان خواهد بود (5 سال سابقه کار × 10 میلیون تومان حقوق و مزایا در ماه).

قوانین دیگری نیز در مورد حق سنوات وجود دارد که در آیین‌نامه‌های مربوطه به آنها اشاره شده است.

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا مشاوره در مورد حق سنوات، می‌توانید به اداره کار و امور اجتماعی یا یک وکیل متخصص در امور کار مراجعه کنید.

موارد عدم پرداخت حق سنوات در ایران

طبق قانون کار ایران، کارفرما موظف است در پایان هر سال خدمت کارگر، معادل یک ماه حقوق و مزایای او را به عنوان حق سنوات پرداخت کند. با این حال، در برخی موارد ممکن است کارفرما از پرداخت این حق و حقوق خودداری کند.

موارد شایع عدم پرداخت حق سنوات عبارتند از:

 • ورشکستگی یا ورشکستگی کارفرما: در صورتی که کارفرما به دلیل مشکلات مالی ورشکسته شود، ممکن است نتواند حق سنوات کارگران خود را پرداخت کند.
 • سوء استفاده از کارگر: برخی از کارفرمایان ممکن است از عدم آگاهی کارگران از قوانین مربوط به حق سنوات سوء استفاده کرده و از پرداخت آن خودداری کنند.
 • اختلاف نظر بین کارگر و کارفرما: در برخی موارد ممکن است بین کارگر و کارفرما در مورد میزان حق سنوات اختلاف نظر وجود داشته باشد که منجر به عدم پرداخت آن شود.
 • فقدان مدارک و مستندات: برای اثبات سابقه کار و دریافت حق سنوات، کارگر باید مدارک و مستندات لازم را ارائه کند. در صورتی که کارگر این مدارک را نداشته باشد، ممکن است در دریافت حق سنوات خود با مشکل مواجه شود.

در صورت عدم پرداخت حق سنوات، کارگر می‌تواند از طریق مراجع قانونی پیگیری کند.

مراحل پیگیری عدم پرداخت حق سنوات:

 • ارسال اظهارنامه: کارگر ابتدا باید با ارسال اظهارنامه، کارفرما را از مطالبه خود آگاه کند.
 • طرح دعوا در مراجع حل اختلاف اداره کار: در صورت عدم نتیجه‌بخش بودن اظهارنامه، کارگر می‌تواند با طرح دعوا در مراجع حل اختلاف اداره کار، حق و حقوق خود را پیگیری کند.
 • مراجعه به دادگاه کار: در صورتی که کارگر در مراجع حل اختلاف اداره کار به نتیجه مطلوب نرسد، می‌تواند به دادگاه کار مراجعه کند.

نکات مهم:

 • برای طرح دعوا در مورد حق سنوات، ارائه مدارک و مستندات لازم مانند قرارداد کار، فیش‌های حقوقی و لیست بیمه ضروری است.
 • کارگر می‌تواند برای پیگیری حق و حقوق خود از وکیل متخصص در امور کار نیز کمک بگیرد.
 • در صورت اثبات عدم پرداخت حق سنوات توسط کارفرما، کارفرما علاوه بر پرداخت حق سنوات، ملزم به پرداخت جریمه نیز خواهد بود.
 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا مشاوره در مورد حق سنوات، می‌توانید به اداره کار و امور اجتماعی یا یک وکیل متخصص در امور کار مراجعه کنید.

موارد مشمول پرداخت حق سنوات

طبق ماده 24 قانون کار، حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی کارگر در زمان پایان کار است. این حقوق و مزایا شامل موارد زیر می‌شود:

 • حقوق پایه: مبلغی که به طور عادی و به طور مستمر به عنوان حقوق کارگر در مقابل کارکرد وی پرداخت می‌شود.

 • مزایای مشمول بیمه: مزایایی که به موجب قانون یا قرارداد کار و عرف کارگاه به کارگر تعلق می‌گیرد و مشمول کسر حق بیمه و مالیات می‌شود، مانند:

  • کمک هزینه مسکن
  • کمک هزینه خواروبار
  • عیدی و پاداش
  • بن سفر
  • کمک هزینه تلفن
  • کمک هزینه ایاب و ذهاب
  • مزایای مربوط به سختی کار و زیان‌آوری
  • مزایای مربوط به نوبت کاری
 • مزایای غیر مشمول بیمه: مزایایی که به موجب قانون یا قرارداد کار و عرف کارگاه به کارگر تعلق می‌گیرد و مشمول کسر حق بیمه و مالیات نمی‌شود، مانند:

  • پاداش سنوات
  • پاداش مرخصی
  • کمک هزینه ازدواج
  • کمک هزینه فوت
  • کمک هزینه تحصیلی
  • کمک هزینه عائله‌مندی

نکات مهم:

 • در برخی موارد، مانند اضافه کاری، کار در روزهای تعطیل و جمعه، و یا انجام کار در ایام مرخصی، مزایای جداگانه‌ای به کارگر تعلق می‌گیرد که این مزایا نیز در محاسبه حق سنوات مشمول خواهد بود.
 • برای اطلاع دقیق از لیست کامل موارد مشمول پرداخت حق سنوات، می‌توانید به آیین نامه نحوه محاسبه پرداخت حق سنوات پایان کار مراجعه کنید.