مشاوره حقوقي

حق عمری، رقبی و سکنی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

حق عمری در حقوق ایران

تعریف:

حق عمری حقی است انتفاعی که به موجب آن، منتفع (کسی که حق به او داده می‌شود) می‌تواند تا زمان فوت خود از مال غیرمنقول متعلق به مالک (کسی که حق را می‌دهد) به طور رایگان و بلاعوض استفاده کند.

ملاحظات:

 • حق عمری حقی است شخصی و غیرقابل انتقال به غیر است.
 • حق عمری با فوت منتفع منقضی می‌شود و وراث او نمی‌توانند از آن استفاده کنند.
 • مالک حق دارد هر تصرفی در مال مورد حق عمری انجام دهد، مشروط بر اینکه منافی با حق انتفاع منتفع نباشد.
 • منتفع موظف است از مال مورد حق عمری به نحو متعارف استفاده و نگهداری کند.
 • در صورت تلف شدن یا از بین رفتن مال مورد حق عمری به دلیل تقصیر منتفع، او ضامن خواهد بود.

نحوه ایجاد حق عمری:

 • حق عمری به دو طریق ایجاد می‌شود:
  • توافق: حق عمری می‌تواند با توافق بین مالک و منتفع و تنظیم سند رسمی در دفترخانه ایجاد شود.
  • وصیت: مالک می‌تواند در وصیت نامه خود، حق عمری را برای شخص یا اشخاصی در اموال خود ایجاد کند.

شرایط ایجاد حق عمری:

 • برای ایجاد حق عمری، رعایت شرایط زیر ضروری است:
  • اهلیت کامل مالک و منتفع
  • رضایت آزادانه مالک و منتفع
  • معین بودن مال مورد حق عمری
  • عدم مغایرت با شرع و قانون

آثار ایجاد حق عمری:

 • با ایجاد حق عمری، منتفع حق دارد تا زمان فوت خود از مال مورد حق عمری به طور رایگان و بلاعوض استفاده کند.
 • مالک حق دارد هر تصرفی در مال مورد حق عمری انجام دهد، مشروط بر اینکه منافی با حق انتفاع منتفع نباشد.
 • منتفع موظف است از مال مورد حق عمری به نحو متعارف استفاده و نگهداری کند.
 • در صورت تلف شدن یا از بین رفتن مال مورد حق عمری به دلیل تقصیر منتفع، او ضامن خواهد بود.

انفساخ حق عمری:

 • حق عمری به طرق زیر منفسخ می‌شود:
  • فوت منتفع
  • توافق مالک و منتفع
  • فسخ توسط مالک در صورت سوء استفاده منتفع از مال مورد حق عمری
  • از بین رفتن مال مورد حق عمری

تفاوت حق عمری با سایر حقوق انتفاعی:

 • حق سکنی: حق سکنی حقی است که به موجب آن، منتفع می‌تواند تا زمان فوت خود از یک واحد مسکونی متعلق به مالک به طور رایگان و بلاعوض استفاده کند.
 • حق رقبی: حق رقبی حقی است انتفاعی که به موجب آن، منتفع می‌تواند تا زمان معین یا انقضای عمر خود از مال غیرمنقول متعلق به مالک به طور رایگان و بلاعوض استفاده کند.
 • موارد ذکر شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی باشد.
 • قوانین و مقررات مربوط به حق عمری ممکن است در طول زمان تغییر کند.

 

 

حق عمری، رقبی و سکنی در قانون مدنی ایران:

حقوق انتفاع از جمله حقوق ارتفاقی هستند که به موجب آن، شخص به دیگری اجازه می دهد از منافع ملک او استفاده کند، بدون اینکه مالکیت آن ملک را به دست آورد.

در قانون مدنی ایران، سه نوع حق انتفاع به شرح زیر تعریف شده است:

1. حق عمری:

 • حقی است که به موجب آن، مالک به شخص دیگری اجازه می دهد که تا زمان فوت خود از منافع تمام یا قسمتی از یک ملک استفاده کند. ([ماده 438 قانون مدنی])
 • حق عمری قابل انتقال به غیر نیست و با فوت منتفع منقرض می شود. ([ماده 441 قانون مدنی])
 • در صورتی که حق عمری برای شخص ثالثی نیز شرط شده باشد، حق انتفاع بعد از فوت منتفع اول به منتفع دوم تعلق می گیرد. ([ماده 442 قانون مدنی])

2. حق رقبی:

 • حقی است که به موجب آن، مالک به شخص دیگری اجازه می دهد که از منافع تمام یا قسمتی از یک ملک برای مدت معین استفاده کند. ([ماده 42 قانون مدنی])
 • حق رقبی قابل انتقال به غیر است و بعد از انقضای مدت، خود به خود منقرض می شود. ([ماده 443 قانون مدنی])
 • در صورت تجدید اجاره، شرایط جدید باید در سند اجاره نامه قید شود.

3. حق سکنی:

 • حقی است که به موجب آن، مالک به شخص دیگری اجازه می دهد که از تمام یا قسمتی از یک ملک فقط برای سکونت استفاده کند. ([ماده 43 قانون مدنی])
 • حق سکنی می تواند به صورت عمری یا رقبی باشد. ([ماده 444 قانون مدنی])
 • احکام مربوط به حق عمری و حق رقبی در مورد حق سکنی نیز قابل اجراست.

نکات:

 • حقوق انتفاع از جمله حقوقی هستند که به طور کامل در قانون مدنی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.
 • در صورت اختلاف در مورد حقوق انتفاع، مراجع قضایی صالح به رسیدگی می باشند.
 • برای تنظیم اسناد و مدارک مربوط به حقوق انتفاع، باید به وکیل یا متخصص امور حقوقی مراجعه کرد.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه ی اطلاع رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی باشد. برای بررسی دقیق شرایط خود و دریافت مشاوره حقوقی لازم، باید به وکیل یا کارشناس امور حقوقی مراجعه کنید.

حق رقبی در قانون مدنی ایران

مفهوم:

حق رقبی یکی از انواع حق انتفاع است که در قانون مدنی ایران به آن پرداخته شده است. حق انتفاع به طور کلی، حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مال دیگری بدون اینکه آن مال را تملک کند، استفاده کند.

ماده 97 قانون مدنی حق رقبی را به این صورت تعریف می کند: “حق رقبی حقی است که به موجب آن به شخص اختیار داده می شود که از تمام یا قسمتی از ملک غیر برای سکنی یا غیر سکنی به شرطی که به بنای آن لطمه نزند، استفاده کند.”

ویژگی های حق رقبی:

 • حق رقبی حقی است تبعی، به این معنی که وجود آن وابسته به مال غیرمنقول دیگری است.
 • حق رقبی حقی است انتفاعی، به این معنی که صاحب حق رقبی مالک منافع ملک دیگری است، نه خود آن ملک.
 • حق رقبی حقی است غیر قابل انتقال، به این معنی که صاحب حق رقبی نمی تواند این حق را به دیگری منتقل کند.
 • حق رقبی حقی است غیر قابل ارث، به این معنی که پس از فوت صاحب حق رقبی، این حق از بین می رود.

شرایط ایجاد حق رقبی:

 • وجود یک مال غیرمنقول
 • وجود یک سند رسمی که حق رقبی را به شخص داده باشد
 • عدم مغایرت حق رقبی با نظم عمومی و اخلاق حسنه

موارد انقضای حق رقبی:

 • فوت صاحب حق رقبی
 • از بین رفتن مال غیرمنقولی که حق رقبی بر آن قرار گرفته است
 • فسخ حق رقبی توسط صاحب ملک
 • انقضای مدتی که برای حق رقبی تعیین شده است (در صورتی که حق رقبی برای مدت معین باشد)

آثار حق رقبی:

 • صاحب حق رقبی می تواند از تمام یا قسمتی از ملک غیر برای سکنی یا غیر سکنی به شرطی که به بنای آن لطمه نزند، استفاده کند.
 • صاحب حق رقبی می تواند برای استفاده از حق خود، در ملک تغییراتی ایجاد کند که برای استفاده از حقش ضروری باشد، به شرطی که به بنای ملک لطمه نزند و پس از انقضای حق، تغییرات ایجاد شده را به حالت اول برگرداند.
 • صاحب حق رقبی می تواند حق خود را به دیگری واگذار کند (در صورتی که این حق در سند رسمی قید شده باشد).

تفاوت حق رقبی با حق سکنی و حق ارتفاق:

 • حق سکنی: حق سکنی فقط به استفاده از ملک برای سکونت محدود می شود، در حالی که حق رقبی می تواند برای سکونت و یا غیر سکونت استفاده شود.
 • حق ارتفاق: حق ارتفاق فقط به استفاده از یک یا چند خدمت یا انتفاع از ملک مربوط می شود، در حالی که حق رقبی به استفاده از تمام یا قسمتی از ملک برای سکنی یا غیر سکنی به شرطی که به بنای آن لطمه نزند، می پردازد.

حق سکنی

حق سکنی در اصطلاح حقوقی، به ** حقی گفته می‌شود که به موجب آن، شخص می‌تواند از مال غیرمنقول متعلق به دیگری، بدون اینکه مالک آن باشد، برای سکونت خود استفاده کند.**

انواع حق سکنی:

 • حق سکنی عمری: در این نوع حق سکنی، شخص حق دارد تا زمانی که زنده است در مال سکونت کند.
 • حق سکنی رقبی: در این نوع حق سکنی، شخص حق دارد تا مدت زمان معینی در مال سکونت کند.
 • حق سکنی حبس: در این نوع حق سکنی، شخص حق دارد تا زمانی که مالک اصلی در قید حیات است در مال سکونت کند.

نحوه ایجاد حق سکنی:

 • حق سکنی می‌تواند به موجب عقد، وصیت یا حکم دادگاه ایجاد شود.
 • در عقد حق سکنی، دو طرف (موروثی و منتفع) در یک عقد توافق می‌کنند که منتفع حق سکونت در مال موروثی را داشته باشد.
 • در وصیت، وصیت‌کننده می‌تواند در وصیت خود حق سکونت در مال خود را به شخص دیگری وصیت کند.
 • در حکم دادگاه، ممکن است در برخی موارد، دادگاه حکم به ایجاد حق سکنی برای یک شخص در مال دیگری صادر کند.

آثار حق سکنی:

 • منتفع حق سکنی فقط می‌تواند از مال برای سکونت خود استفاده کند و حق ندارد آن را به دیگری اجاره یا واگذار دهد.
 • منتفع حق سکنی موظف است که از مال به نحو متعارف استفاده کند و به آن صدمه‌ای نزند.
 • مالک حق دارد که در صورت فوت منتفع یا انقضای مدت حق سکنی، مال را از تصرف او خارج کند.

تفاوت حق سکنی با حق انتفاع:

 • حق سکنی فقط ناظر به سکونت در مال است، در حالی که حق انتفاع می‌تواند شامل استفاده از منافع مال نیز باشد.
 • در حق سکنی، منتفع نمی‌تواند از مال به دیگری اجاره یا واگذار دهد، در حالی که در حق انتفاع، منتفع می‌تواند با اجازه مالک، از مال به دیگری اجاره یا واگذار دهد.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای بررسی دقیق وضعیت خود و اقدامات لازم، باید با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.

نحوه ایجاد حق سکنی در قانون ایران

حق سکنی در قانون ایران به حقی اطلاق می شود که به موجب آن، یک شخص حق استفاده و سکونت در یک ملک را به مدت معین یا نامحدود، با یا بدون قید مالکیت، برای خود یا دیگری ایجاد می کند.

روش های ایجاد حق سکنی:

 • قرارداد: متداول ترین روش ایجاد حق سکنی، عقد قرارداد بین صاحب ملک و منتفع (کسی که حق سکنی به او داده می شود) است. در این قرارداد، شرایط حق سکنی از جمله مدت، محل سکونت، تعهدات طرفین و … باید به طور دقیق مشخص شود.
 • وصیت: وصیت نامه یکی دیگر از روش های ایجاد حق سکنی است. وصیت کننده می تواند در وصیت نامه خود، حق سکنی در یک ملک را برای شخص یا اشخاصی تعیین کند.
 • حکم دادگاه: در برخی موارد، دادگاه می تواند حکم به ایجاد حق سکنی برای یک شخص در یک ملک صادر کند. این امر معمولاً در مواردی اتفاق می افتد که شخص به دلیل طلاق، نفقه، حضانت فرزند و … مستحق سکونت در یک ملک باشد.

شرایط ایجاد حق سکنی:

 • اهلیت طرفین: صاحب ملک و منتفع باید اهلیت لازم برای انعقاد قرارداد یا انجام سایر اقدامات قانونی را داشته باشند.
 • رضایت طرفین: ایجاد حق سکنی باید با رضایت کامل صاحب ملک و منتفع صورت گیرد.
 • معین بودن موضوع حق سکنی: موضوع حق سکنی، یعنی ملکی که شخص حق سکونت در آن را پیدا می کند، باید به طور دقیق مشخص شود.
 • مشروع بودن هدف: هدف از ایجاد حق سکنی باید مشروع و قانونی باشد.

نکات مهم:

 • حق سکنی قابل انتقال به غیر است، مگر اینکه در قرارداد یا وصیت نامه خلاف آن شرط شده باشد.
 • حق سکنی قابل ارث است و وراث منتفع می توانند از آن استفاده کنند.
 • در صورت فوت صاحب ملک، حق سکنی همچنان باقی می ماند و منتفع می تواند تا پایان مدت سکونت در ملک سکونت کند.
 • در صورت بروز اختلاف در مورد حق سکنی، می توان به مراجع قضایی یا مراجع حل اختلاف مراجعه کرد.

اطلاعات ارائه شده در این پاسخ به صورت کلی است و ممکن است در مورد حق سکنی خاص متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات دقیق در مورد نحوه ایجاد حق سکنی در مورد خاص خود، باید به یک وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

ویژگی های حق رقبی طبق قانون مدنی ایران:

حق رقبی یکی از انواع حقوق انتفاع است که به موجب آن، مالک به شخص دیگری اجازه می دهد تا از منافع تمام یا قسمتی از یک ملک برای مدت معین استفاده کند.

مهمترین ویژگی های حق رقبی عبارتند از:

 • مدت دار بودن: حق رقبی برخلاف حق عمری، برای مدت معینی برقرار می شود و پس از انقضای مدت، خود به خود منقرض می شود. ([ماده 42 قانون مدنی])
 • قابل انتقال بودن: حق رقبی برخلاف حق عمری، قابل انتقال به غیر است. ([ماده 443 قانون مدنی])
 • انقضاء خود به خود: در صورت انقضای مدت حق رقبی، نیازی به فسخ یا اقدام خاصی برای از بین رفتن آن نیست و خود به خود منقرض می شود.
 • تجدید اجاره: در صورتی که مستأجر تمایل به ادامه ی استفاده از ملک بعد از انقضای مدت حق رقبی داشته باشد، می تواند با مالک برای تمدید اجاره نامه و تعیین شرایط جدید توافق کند.
 • قابل فسخ بودن: حق رقبی، مانند سایر عقود، در شرایطی قابل فسخ است. به عنوان مثال، در صورت تخلف مستأجر از تعهدات خود، مالک می تواند حق رقبی را فسخ کند. ([ماده 445 قانون مدنی])
 • قابل رهن و وثیقه بودن: حق رقبی می تواند به عنوان رهن یا وثیقه برای دین یا تعهدی قرار داده شود.
 • ارث بردن: در صورت فوت مستأجر، حق رقبی به ورثه ی او منتقل می شود. ([ماده 446 قانون مدنی])

مقایسه حق رقبی با حق عمری:

ویژگی حق رقبی حق عمری
مدت معین تا زمان فوت منتفع
قابلیت انتقال قابل انتقال غیرقابل انتقال
انقضاء خود به خود منقرض می شود با فوت منتفع منقرض می شود
تجدید اجاره امکان پذیر است امکان پذیر نیست
فسخ در شرایطی قابل فسخ است در شرایط محدودی قابل فسخ است
رهن و وثیقه قابل رهن و وثیقه است قابل رهن و وثیقه نیست
ارث به ورثه منتقل می شود به ورثه منتقل نمی شود

 

توجه: این اطلاعات فقط جنبه ی اطلاع رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی باشد. برای بررسی دقیق شرایط خود و دریافت مشاوره حقوقی لازم، باید به وکیل یا کارشناس امور حقوقی مراجعه کنید.

شرایط ایجاد حق سکنی

برای ایجاد حق سکنی، شرایطی وجود دارد که باید رعایت شوند. این شرایط به شرح زیر است:

1. اهلیت طرفین:

 • هر دو طرف عقد حق سکنی (موروثی و منتفع) باید اهلیت کامل داشته باشند.
 • اهلیت به معنای توانایی حقوقی برای انجام معاملات است.
 • افراد صغیر، مجنون و غیر رشید اهلیت کامل را ندارند و نمی‌توانند عقد حق سکنی را به طور صحیح و نافذ منعقد کنند.

2. رضایت طرفین:

 • عقد حق سکنی باید با رضایت کامل و آزادانه دو طرف (موروثی و منتفع) انجام شود.
 • هیچ‌کدام از طرفین نباید تحت اکراه یا اجبار برای انعقاد عقد قرار بگیرند.

3. معین بودن مورد عقد:

 • مورد عقد حق سکنی باید به طور دقیق و مشخص تعیین شود.
 • مورد عقد باید یک مال غیرمنقول باشد که قابلیت سکونت داشته باشد.
 • مشخصات و حدود و ثغور مال باید به طور واضح در عقد ذکر شود.

4. مشروعیت جهت عقد:

 • جهت عقد حق سکنی باید مشروع و قانونی باشد.
 • منظور از جهت، هدف و غایت از انعقاد عقد است.
 • جهت عقد حق سکنی نباید مغایر با شرع، قانون و نظم عمومی باشد.

5. رعایت تشریفات قانونی:

 • در صورتی که حق سکنی به موجب عقد ایجاد شود، باید تشریفات قانونی مربوط به عقد رعایت شود.
 • این تشریفات شامل مواردی مانند تنظیم سند رسمی، حضور شهود و غیره است.

نکات مهم:

 • توجه داشته باشید که حق سکنی یک حق ارتفاقی است و بر خلاف حق انتفاع، مالکیت را به منتفع منتقل نمی‌کند.
 • منتفع حق سکنی فقط می‌تواند از مال برای سکونت خود استفاده کند و حق ندارد آن را به دیگری اجاره یا واگذار دهد.
 • مالک حق دارد که در صورت فوت منتفع یا انقضای مدت حق سکنی، مال را از تصرف او خارج کند.

توجه: این اطلاعات فقط جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نیست. برای بررسی دقیق وضعیت خود و اقدامات لازم، باید با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *