مشاوره حقوقي

حق مسکن زوجه

مشاوره حقوقی رایگان شبانه روزی

حق مسکن زوجه در ایران

حق مسکن زوجه در ایران، حقی است که طبق قانون به او تعلق می‌گیرد و به موجب آن، زن استحقاق دارد که در منزل مسکونی شوهر خود سکونت کند.

مبنای قانونی:

 • ماده 1102 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: “زن باید در منزلی که شوهر برای او تهیه می‌کند سکونت کند مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به او داده شده باشد.”
 • تبصره 1 ماده 1103 قانون مدنی نیز تصریح می‌کند: “اگر شوهر از تهیه مسکن مناسب برای زن خود امتناع کند، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند.”

شرایط اعمال حق مسکن:

 • وجود رابطه زوجیت: برای اعمال حق مسکن، باید رابطه زوجیت بین زن و شوهر برقرار باشد.
 • تهیه مسکن توسط شوهر: شوهر موظف است مسکن مناسب برای زن خود تهیه کند.
 • تناسب مسکن با شان و منزلت زن: مسکن تهیه شده توسط شوهر باید با شان و منزلت زن متناسب باشد.
 • عدم تمکین زن: اگر زن بدون دلیل موجه از تمکین شوهر خودداری کند، حق مسکن او ساقط می‌شود.

انواع مسکن:

 • مسکن استیجاری: شوهر می‌تواند منزل مسکونی را برای زن خود اجاره کند.
 • مسکن ملکی: شوهر می‌تواند منزل مسکونی را برای زن خود خریداری کند.
 • مسکن پدری شوهر: در برخی موارد، زن می‌تواند در منزل پدری شوهر خود سکونت کند.

حل اختلاف:

 • اگر در مورد حق مسکن بین زن و شوهر اختلافی ایجاد شود، می‌توانند به دادگاه خانواده مراجعه و از دادگاه تقاضای رسیدگی کنند.
 • دادگاه با بررسی دلایل و مدارک طرفین، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.

نکات مهم:

 • حق مسکن زوجه یک حق مالی است و قابل انتقال به غیر نیست.
 • زن می‌تواند از حق مسکن خود صرف‌نظر کند.
 • اگر شوهر مسکن مناسب برای زن خود تهیه نکند، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند.

قوانین حق مسکن زوجه در ایران

مسکن یکی از مهمترین نیازهای اساسی انسان است و در ایران، قوانینی برای تامین این نیاز برای زوجین وضع شده است.

حق مسکن زوجه به معنای حق زوجه در استفاده از مسکن مناسب برای زندگی مشترک است. این حق در قانون مدنی ایران به صراحت بیان نشده است، اما از طریق استنباط از مواد مختلف قانون و همچنین رویه قضایی، می‌توان به وجود این حق پی برد.

مهمترین قوانین مربوط به حق مسکن زوجه عبارتند از:

 • ماده 1105 قانون مدنی: طبق این ماده، ریاست خانواده از جمله تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر بر خانواده است. به این معنی که شوهر موظف است مسکن مناسب برای زندگی مشترک را تعیین کند.
 • ماده 1114 قانون مدنی: طبق این ماده، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکونت کند، مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد.
 • شروط ضمن عقد نکاح: زوجین می‌توانند در ضمن عقد نکاح، شرطی راجع به مسکن تعیین کنند. به عنوان مثال، می‌توانند توافق کنند که حق تعیین مسکن با زوجه باشد یا اینکه زوج موظف باشد مسکن مستقلی را برای زوجه تهیه کند.
 • رویه قضایی: دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مربوط به حق مسکن زوجه، به رویه قضایی نیز توجه می‌کنند. رویه قضایی نشان‌دهنده نحوه تفسیر و اجرای قوانین توسط دادگاه‌ها است.

نکات مهم در مورد حق مسکن زوجه:

 • حق مسکن زوجه حقی است مطالبهی: یعنی زوجه می‌تواند در صورت عدم تمکین شوهر، از طریق دادگاه الزام او را به تهیه مسکن مناسب مطالبه کند.
 • حق مسکن زوجه حقی است مالی: یعنی زوجه می‌تواند در صورت تمکین، از شوهر خود نفقه مطالبه کند که شامل مسکن نیز می‌شود.
 • حق مسکن زوجه حقی است استیفایی: یعنی زوجه می‌تواند در صورت عدم تمکین شوهر، از طریق دادگاه تقاضای طلاق کند.

حقوق زوجه در حق مسکن در ایران

حقوق زوجه در حق مسکن در ایران، ترکیبی از قوانین شرعی و قانونی است که در ادامه به شرح آنها می‌پردازیم:

قانون مدنی:

 • ماده 1105 قانون مدنی: ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
 • ماده 1114 قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

بر اساس این مواد، به طور کلی، اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند.

اما استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد:

 • شرط ضمن عقد: زوجین می‌توانند ضمن عقد نکاح شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد. در این صورت، زن می‌تواند محل سکونت را انتخاب کند و شوهر موظف به تمکین از او در این خصوص است.
 • اذن شوهر: در صورتی که شوهر به زوجه اجازه دهد که محل سکونت را انتخاب کند، زن می‌تواند در منزلی که به آن رضایت دارد، سکونت کند.
 • عدم تمکین شوهر: اگر شوهر از ارائه مسکن مناسب به زوجه امتناع کند، زوجه می‌تواند از تمکین او امتناع کند و به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق یا مطالبه نفقه نماید.
 • ضرر و زیان: اگر سکونت در منزل تعیین شده توسط شوهر برای زوجه ضرر و زیان داشته باشد، زوجه می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای تغییر محل سکونت را بنماید.

موارد ضرر و زیان عبارتند از:

 • فاصله زیاد منزل تا محل کار یا تحصیل زوجه
 • عدم امنیت محل سکونت
 • عدم تناسب مسکن با شان و منزلت زوجه
 • موجودیت بیماری یا مشکلاتی که سکونت در آن محل را برای زوجه دشوار می‌کند

قانون حمایت خانواده:

 • ماده 11 قانون حمایت خانواده: در صورت تمکین زن از شوهر، نفقه او شامل مسکن، البسه، غذا و اثاث منزل متناسب با وضعیت زن و شوهر خواهد بود.

بر اساس این ماده، شوهر موظف است مسکن مناسب برای زوجه فراهم کند، حتی اگر اختیار تعیین محل سکونت با زوجه باشد.

نکات مهم:

 • در صورت بروز اختلاف در مورد حق مسکن، زوجه می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای رسیدگی به موضوع را بنماید.
 • برای اثبات ادعای خود، زوجه باید مدارک و مستندات لازم را به دادگاه ارائه دهد.
 • در این موارد، مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده می‌تواند بسیار مفید باشد.

 

 

 

 

حق مسکن زوجه در ازدواج

در نظام حقوقی ایران، در خصوص حق مسکن زوجه در ازدواج، دو دیدگاه کلی وجود دارد:

دیدگاه اول: حق سکنی

طبق ماده 1105 قانون مدنی، ریاست خانواده از خصایص شوهر است. یکی از آثار ریاست شوهر، تعیین مسکن برای خانواده است. به موجب ماده 1114 این قانون، “زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکونت کند مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد”.

بر اساس این دیدگاه، زوجه موظف است در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکونت کند و در این خصوص حق انتخابی ندارد.

دیدگاه دوم: حق تمکین

برخی از حقوقدانان معتقدند که حق مسکن زوجه، حقی تمکینی است. به این معنی که زوجه در قبال تمکین از شوهر، مستحق سکونت در مسکن مناسب است.

بر اساس این دیدگاه، اگر شوهر مسکن مناسب برای زوجه فراهم نکند، زوجه می تواند از تمکین خودداری کند و نفقه به او تعلق می گیرد.

موارد استثنای حق تعیین مسکن توسط شوهر:

در برخی موارد، زن حق انتخاب مسکن را دارد، از جمله:

 • شرط ضمن عقد: در صورتی که در عقد نکاح شرط شده باشد که زن حق انتخاب مسکن را داشته باشد، شوهر موظف به تمکین از این شرط است.
 • اذن شوهر: اگر شوهر به طور صریح یا ضمنی به زن اختیار تعیین مسکن را بدهد، زن می تواند مسکن را به دلخواه خود انتخاب کند.
 • عدم تمکین شوهر از وظایف خود: اگر شوهر از وظایف خود در قبال زوجه، مانند پرداخت نفقه، سوء رفتار با زوجه و…، تمکین نکند، زوجه می تواند از تمکین خودداری کند و نفقه به او تعلق می گیرد. در این صورت، زن می تواند مسکن را به دلخواه خود انتخاب کند.

نکات مهم:

 • در هر صورت، زوجه حق دارد از مسکنی که در شان او نباشد، امتناع کند.
 • اگر بین زن و شوهر در خصوص مسکن اختلاف ایجاد شود، می توانند به دادگاه خانواده مراجعه کنند و از دادگاه تقاضای رسیدگی نمایند.
 • در صورت اثبات عدم تمکین زوجه از مسکن تعیین شده توسط شوهر، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود.

وظیفه زوج در تهیه مسکن

در نظام حقوقی ایران، وظایف متعددی بر عهده زوج گذاشته شده است که یکی از مهمترین آنها، تهیه مسکن مناسب برای زوجه و خانواده می باشد.

مبنای قانونی:

 • ماده 1106 قانون مدنی: “شوهر مکلف است به قدر استطاعت خود نفقه زن خود را بر وفق شرایط مقرره در این قانون بدهد حتی اگر زن از اموال خود نفقه داشته باشد”.
 • تبصره 1 ماده 1106 قانون مدنی: “در مورد زنانی که شاغل هستند نیز حقوق مذکور در این ماده برقرار است مگر آنکه توافق دیگری بین زن و شوهر در خصوص میزان نفقه وجود داشته باشد”.

وظایف زوج در خصوص مسکن:

 • تهیه مسکن مناسب: بر اساس ماده 1106 قانون مدنی، شوهر موظف است به قدر استطاعت خود مسکن مناسب برای زوجه و خانواده تهیه کند.
 • تامین هزینه های مسکن: هزینه های مربوط به مسکن، مانند اجاره بها، شارژ، و…، نیز بر عهده زوج می باشد.
 • حفظ و نگهداری مسکن: شوهر موظف است از مسکن به نحو مطلوب حفظ و نگهداری کند و آن را در شرایط قابل سکونت نگه دارد.

موارد استثنای وظیفه تهیه مسکن توسط زوج:

در برخی موارد، زوج از وظیفه تهیه مسکن برای زوجه معاف می شود، از جمله:

 • عدم تمکین زوجه: اگر زوجه از تمکین شوهر بدون دلیل شرعی و قانونی خودداری کند، مستحق نفقه و مسکن نخواهد بود.
 • اعسار و عدم توانایی مالی: در صورتی که زوج ثابت کند که توانایی مالی برای تهیه مسکن را ندارد، دادگاه می تواند او را از این وظیفه معاف کند.
 • شروط ضمن عقد: در صورتی که در عقد نکاح شرط شده باشد که زن و شوهر در مسکن جداگانه زندگی کنند، شوهر از وظیفه تهیه مسکن برای زوجه معاف می شود.

حقوق زوجه در صورت عدم تهیه مسکن توسط زوج:

در صورتی که زوج از تهیه مسکن مناسب برای زوجه خودداری کند، زوجه می تواند از حقوق ذیل برخوردار باشد:

 • است مطالبه نفقه: زوجه می تواند از طریق مراجعه به دادگاه خانواده، نفقه خود را از شوهر مطالبه کند.
 • حق طلاق: در برخی موارد، عدم تهیه مسکن توسط زوج می تواند به عنوان عسر و حرج تلقی شده و به زوجه حق طلاق دهد.
 • ترک سکونت: زوجه می تواند از مسکن تعیین شده توسط شوهر امتناع کند و در منزل دیگری سکونت کند.

نکات مهم:

 • در خصوص اینکه چه مسکنی مناسب تلقی می شود، به شرایط و اوضاع و احوال زوجین، مانند تمکن مالی، تعداد فرزندان، و عرف محل زندگی آنها بستگی دارد.
 • در صورت بروز اختلاف در خصوص مسکن، زوجین می توانند به دادگاه خانواده مراجعه کنند و از دادگاه تقاضای رسیدگی نمایند.
 • توصیه می شود برای آگاهی دقیق از حقوق و تکالیف خود در خصوص مسکن، با یک وکیل مجرب مشورت نمایید.

حقوق زوجه در صورت عدم تهیه مسکن توسط زوج

در قانون مدنی ایران، تکلیف تهیه مسکن مناسب بر عهده زوج است.

اگر زوج از انجام این تعهد امتناع کند، زوجه می‌تواند از حقوق زیر برخوردار باشد:

1. حق مطالبه نفقه: نفقه شامل تمامی نیازهای زندگی زوجه مانند خوراک، پوشاک، مسکن و … می‌شود.

 • زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، نفقه خود را از زوج مطالبه کند.
 • دادگاه پس از رسیدگی، زوج را به پرداخت نفقه به میزان و به نحوی که تعیین می‌کند، محکوم خواهد کرد.

2. حق حبس:

 • حبس به معنای خودداری زوجه از تمکین به زوج است.
 • زوجه می‌تواند تا زمانی که زوج مسکن مناسب تهیه نکرده است، از تمکین به زوج خودداری کند.
 • البته، این حق حبس باید به دادگاه اعلام شود و دادگاه نیز آن را تأیید کند.

3. حق طلاق:

 • در برخی موارد، عدم تهیه مسکن توسط زوج می‌تواند به عنوان عسر و حرج تلقی شود و زوجه می‌تواند به همین دلیل از زوج طلاق بگیرد.
 • عسر و حرج به شرایطی گفته می‌شود که تحمل آن برای زوجه دشوار و غیرقابل تحمل باشد.
 • برای اثبات عسر و حرج، زوجه باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و مدارک و شواهد لازم را ارائه دهد.

نکاتی که باید در نظر داشت:

 • اثبات عدم تهیه مسکن توسط زوج بر عهده زوجه است.
 • زوجه باید قبل از طرح دعوی در دادگاه، از زوج مهلت برای تهیه مسکن مناسب درخواست کند.
 • اگر زوج مسکن تهیه کند، ولی مسکن مناسب نباشد، زوجه می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و تقاضای تغییر مسکن را داشته باشد.

 

 

 

 

موارد استثنای وظیفه تهیه مسکن توسط زوج در ایران

طبق قانون مدنی ایران، شوهر موظف است مسکن مناسب برای زن خود تهیه کند.

با این حال، در برخی موارد، استثناهایی برای این وظیفه وجود دارد و شوهر ملزم به تهیه مسکن برای زن خود نیست.

موارد استثنا:

 1. عدم تمکین زن: اگر زن بدون دلیل موجه از تمکین شوهر خودداری کند، شوهر ملزم به تهیه مسکن برای او نیست.

  • تمکین به معنای حضور زن در منزل شوهر و اطاعت از او در امور زناشویی است.
  • دلایل موجه عدم تمکین شامل سوء معاشرت شوهر، ضرب و شتم، ترک زندگی مشترک توسط شوهر و عدم پرداخت نفقه می‌شود.
 2. اشتغال زن به شغل غیرمشروع: اگر زن به شغلی مشغول باشد که از نظر شرع و قانون غیرمشروع تلقی شود، شوهر ملزم به تهیه مسکن** برای او نیست.

 3. فاسق بودن زن: اگر زن فاسق باشد، یعنی مرتکب زنا یا اعمال منافی عفت شده باشد، شوهر ملزم به تهیه مسکن برای او نیست.

 4. عدم تمکن مالی شوهر: اگر شوهر از نظر مالی تمکن تهیه مسکن را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از این وظیفه معاف کند.

  • دادگاه در این خصوص به وضعیت مالی شوهر، توانایی‌های او و شرایط زندگی مشترک توجه خواهد کرد.
 5. وجود مسکن مناسب برای زن: اگر زن مسکن مناسب برای سکونت داشته باشد، شوهر ملزم به تهیه مسکن برای او نیست.

  • مسکن مناسب منزلی است که با شان و منزلت زن متناسب باشد و شرایط لازم برای سکونت را داشته باشد.
 6. توافق زوجین: زن و شوهر می‌توانند با توافق یکدیگر شرطی را در صیغه عقد نکاح درج کنند که به موجب آن شوهر ملزم به تهیه مسکن برای زن نباشد.

نکات مهم:

 • تشخیص اینکه آیا یکی از موارد استثنا در خصوص وظیفه تهیه مسکن توسط زوج محقق شده است یا خیر، بر عهده دادگاه است.
 • زن در صورت اثبات عدم تمکین شوهر، می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند.
 • شوهر نمی‌تواند به صرف اینکه زن شاغل است، از تهیه مسکن برای او امتناع کند.