مشاوره حقوقي

حکم ورشکستگی از طرف طلبکار مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

حکم ورشکستگی از طرف طلبکار در ایران

در قانون تجارت ایران، طلبکاران می‌توانند در صورت شرایطی، از دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنمایند.

شرایط درخواست ورشکستگی توسط طلبکار:

 • وجود دین حال: طلبکار باید دارای دینی حال علیه تاجر باشد. به عبارت دیگر، سررسید دین فرا رسیده باشد و تاجر آن را پرداخت نکرده باشد.
 • تعدد طلبکار: حداقل دو طلبکار باید برای ورشکستگی تاجر تقاضا کنند.
 • عدم تمکین تاجر به پرداخت دین: تاجر باید از پرداخت دین خود به طلبکاران امتناع کرده باشد.
 • اثبات تاجر بودن: باید اثبات شود که شخص مورد نظر تاجر است و طبق تعریف قانون تجارت، به فعالیت تجاری اشتغال دارد.

مراحل درخواست ورشکستگی توسط طلبکار:

 1. تنظیم دادخواست: طلبکاران باید با ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل سکونت تاجر، تقاضای صدور حکم ورشکستگی را بنمایند.
 2. ارائه مدارک: طلبکاران باید مدارک و مستندات مربوط به دین خود مانند قرارداد، سفته، فاکتور و … را به دادگاه ارائه کنند.
 3. رسیدگی در دادگاه: دادگاه به دعوا رسیدگی کرده و از طرفین دعوا استماع دلایل و توضیحات را می‌شنود.
 4. معاینه دفاتر قانونی تاجر: در صورت نیاز، قاضی یا کارشناس رسمی دادگستری به دفاتر قانونی تاجر مراجعه کرده و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد.
 5. اخذ نظریه کارشناس: در برخی موارد، دادگاه از کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط (مانند حسابداری) نظریه می‌گیرد.
 6. صدور حکم: دادگاه پس از بررسی دلایل و نظرات کارشناسی، حکم خود را صادر می‌کند.

آثار صدور حکم ورشکستگی:

 • سلب اهلیت تجاری از تاجر: تاجر ورشکسته اهلیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند به فعالیت‌های تجاری بپردازد.
 • انتخاب مدیر تصفیه: دادگاه یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می‌کند تا وظایف مربوط به اداره اموال و دارایی‌های تاجر ورشکسته را بر عهده بگیرند.
 • توقف تعهدات تاجر: تعهدات تاجر ورشکسته متوقف می‌شود و او دیگر موظف به پرداخت دیون خود به طلبکاران نیست.
 • فرایند تصفیه اموال: اموال و دارایی‌های تاجر ورشکسته به فروش رسیده و وجوه حاصل از آن بین طلبکاران به نسبت طلبشان توزیع می‌شود.

نکات مهم:

 • طلبکاران باید قبل از طرح دعوای ورشکستگی، از تمام راه‌های مسالمت‌آمیز برای وصول طلب خود از تاجر استفاده کنند.
 • ورشکستگی می‌تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی منفی برای تاجر به دنبال داشته باشد، لذا باید با احتیاط و در چارچوب قانون انجام شود.
 • برای انجام اقدامات قانونی مربوط به ورشکستگی، توصیه می‌شود از وکیل متخصص در امور تجارتی کمک بگیرید.

شرایط درخواست ورشکستگی توسط طلبکار در ایران

طبق قانون تجارت ایران، طلبکاران نیز در شرایطی می توانند تقاضای اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری را بکنند.

شرایط درخواست ورشکستگی توسط طلبکار به شرح زیر است:

1. وجود دو یا بیشتر طلبکار:

 • برای اینکه یک طلبکار بتواند تقاضای ورشکستگی تاجر را بکند، باید حداقل دو طلبکار دیگر نیز وجود داشته باشند که تاجر به آنها بدهی معجّل داشته باشد.
 • بدهی معجّل بدهی است که سررسید آن فرا رسیده و تاجر از پرداخت آن امتناع می کند.

2. اثبات عدم پرداخت بدهی:

 • طلبکاران باید عدم پرداخت بدهی توسط تاجر را به دادگاه اثبات کنند.
 • این امر می تواند از طریق ارائه اسناد و مدارک مانند اسناد و اوراق تجاری، شهادت شهود یا اقرار کتبی تاجر انجام شود.

3. تقدیم دادخواست:

 • طلبکاران باید دادخواست ورشکستگی را به دادگاه عمومی محل اقامت تاجر ارائه کنند.
 • در دادخواست باید اطلاعات مربوط به تاجر مانند نام، نام خانوادگی، آدرس و … و همچنین اطلاعات مربوط به طلب مانند مبلغ، نوع و سررسید آن ذکر شود.

4. رسیدگی در دادگاه:

 • پس از ثبت دادخواست، دادگاه به آن رسیدگی می کند.
 • دادگاه دلایل و مستندات ارائه شده توسط طلبکاران را بررسی می کند.
 • در صورت نیاز، مقام قضایی از محل کسب و کار تاجر بازدید خواهد کرد.

5. صدور حکم ورشکستگی:

 • اگر دادگاه دلایل طلبکاران را موجه تشخیص دهد، حکم ورشکستگی صادر می کند.
 • در حکم ورشکستگی، تاریخ توقف تاجر از پرداخت دیون خود مشخص می شود.

نکات مهم:

 • طلبکاران فقط می توانند ورشکستگی به تقصیر را تقاضا کنند.
 • ورشکستگی به تقصیر در مواردی اتفاق می افتد که تاجر به دلیل سوء نیت یا بی احتیاطی در اداره امور خود، دچار ورشکستگی شده باشد.
 • طلبکاران نمی توانند ورشکستگی به حکم قانون را تقاضا کنند.
 • ورشکستگی به حکم قانون در مواردی اتفاق می افتد که تاجر به دلیل حوادث غیرمترقبه مانند زلزله یا سیل دچار ورشکستگی شده باشد.

مراحل درخواست ورشکستگی توسط طلبکار در ایران:

طبق قانون تجارت ایران، طلبکاران می‌توانند در شرایطی خاص و تحت شرایطی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود، تقاضای اعلام ورشکستگی تاجر را به دادگاه عمومی محل اقامت او بدهند.

شرایط درخواست ورشکستگی توسط طلبکار:

 • ثابت شدن وقوع تأخیر در پرداخت تعهدات: اولین شرطی که باید برای طرح دعوای ورشکستگی توسط طلبکار وجود داشته باشد، این است که ثابت شود تاجر در پرداخت تعهدات نقدی خود به طلبکاران معوق شده است.
 • اثبات سررسید تعهدات: طلبکار باید ثابت کند که تعهدات تاجر سررسید شده و تاجر از پرداخت آنها امتناع می‌کند.
 • اثبات میزان طلب: طلبکار باید میزان طلب خود از تاجر را به اثبات برساند.

مراحل درخواست ورشکستگی توسط طلبکار:

 1. تنظیم دادخواست: اولین قدم برای درخواست ورشکستگی توسط طلبکار، تنظیم دادخواست است. در این دادخواست، باید مشخصات خواهان (طلبکار)، خوانده (تاجر)، نوع دعوا (اعلام ورشکستگی)، و ادله و مستندات مربوط به دعوا ذکر شود.
 2. ارائه دادخواست به دادگاه: دادخواست و مدارک و مستندات مربوطه باید به دفترخانه دادگاه عمومی محل اقامت تاجر ارائه شود.
 3. رسیدگی به دعوا: پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود و قاضی رسیدگی کننده به پرونده، به ادله و مستندات طرفین رسیدگی می‌کند.
 4. صدور حکم: در نهایت، قاضی دادگاه با توجه به بررسی‌های انجام شده، رأی خود را صادر می‌کند. اگر قاضی دلایل و مستندات ارائه شده توسط طلبکار را کافی بداند، حکم ورشکستگی تاجر را صادر خواهد کرد.

نکات مهم:

 • طلبکار برای طرح دعوای ورشکستگی، نیازی به اخذ وکیل ندارد و می‌تواند شخصاً نسبت به تنظیم دادخواست و پیگیری پرونده اقدام کند.
 • با صدور حکم ورشکستگی، اموال تاجر تحت تصرف اداره تصفیه قرار خواهد گرفت و کلیه دعاوی علیه تاجر باید در مرجع رسیدگی به امور ورشکستگی مطرح شود.
 • طلبکاران می‌توانند در اداره تصفیه نسبت به ثبت و وصول مطالبات خود اقدام کنند.

صدور حکم ورشکستگی در ایران:

ورشکستگی در ایران به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن تاجر به دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات خود، قادر به ادامه فعالیت تجاری خود نباشد.

مرجع صدور حکم ورشکستگی در ایران، دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر است.

شرایط صدور حکم ورشکستگی:

 • تاجر بودن: فقط اشخاصی می‌توانند ورشکسته اعلام شوند که طبق قانون تاجر محسوب می‌شوند.
 • توقف پرداخت تعهدات: تاجر باید قادر به پرداخت تعهدات خود به بستانکاران خود نباشد. این ناتوانی در پرداخت می‌تواند به صورت عدم پرداخت سفته و چک، عدم اجرای تعهدات قراردادی و غیره باشد.
 • قابل اثبات بودن: ناتوانی تاجر در پرداخت تعهدات خود باید قابل اثبات باشد.

مراحل صدور حکم ورشکستگی:

1. تقاضای صدور حکم ورشکستگی:

 • خود تاجر: تاجر می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی محل اقامت خود، تقاضای صدور حکم ورشکستگی خود را بدهد.
 • بستانکاران: یکی یا چند نفر از بستانکاران تاجر می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر، تقاضای صدور حکم ورشکستگی او را بدهند.
 • دادستان: دادستان نیز می‌تواند در صورت اطلاع از ناتوانی تاجر در پرداخت تعهدات خود، به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر اعلام کند تا نسبت به صدور حکم ورشکستگی اقدام شود.

2. رسیدگی در دادگاه:

 • پس از ارائه دادخواست و استماع اظهارات طرفین، دادگاه به دلائل و مدارک ارائه شده رسیدگی می‌کند.
 • در صورت ثابت شدن شرایط صدور حکم ورشکستگی، دادگاه اقدام به صدور حکم ورشکستگی می‌کند.