مشاوره حقوقی ملکی

خلع ید

مشاوره حقوقی آنلاین

خلع ید

رای خلع ید حکمی است که دادگاه به موجب آن، متصرف غیرقانونی یک ملک را ملزم به تخلیه و تحویل آن به مالک قانونی می کند.

شرایط صدور رای خلع ید

برای صدور رای خلع ید، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

 • اثبات مالکیت خواهان: خواهان دعوای خلع ید باید مالکیت خود نسبت به ملک مورد نزاع را به اثبات برساند.
 • تصرف غیرقانونی خوانده: خوانده دعوای خلع ید باید بدون رضایت و مجوز قانونی، ملک را تصرف کرده باشد.
 • رابطه استیجاری بین طرفین: در صورتی که بین طرفین دعوا رابطه استیجاری وجود داشته باشد، صرف انقضای مدت اجاره یا فسخ قرارداد اجاره، برای صدور رای خلع ید کافی نیست. در اینگونه موارد، علاوه بر اثبات مالکیت و تصرف غیرقانونی، خواهان باید فسخ قرارداد اجاره را نیز به اثبات برساند.

نحوه صدور رای خلع ید

برای صدور رای خلع ید، باید به شرح زیر اقدام کرد:

 • طرح دعوای خلع ید در دادگاه: خواهان باید با مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک، دادخواست خلع ید را به طرفیت متصرف غیرقانونی تقدیم کند.
 • رسیدگی به پرونده در دادگاه: دادگاه پس از بررسی مدارک و ادله ارائه شده توسط طرفین، در صورت احراز شرایط صدور رای خلع ید، حکم به خلع ید متصرف غیرقانونی و تحویل ملک به مالک قانونی صادر خواهد کرد.

اجرای رای خلع ید

رای خلع ید پس از صدور، به ذینفع ابلاغ می شود. ذینفع می تواند با مراجعه به دایره اجرای دادگستری، نسبت به اجرای رای اقدام کند.

نکات مهم:

 • در صورت عدم تمکین متصرف غیرقانونی از رای خلع ید، ذینفع می تواند از طریق مراجع قانونی نسبت به تخلیه ملک و استیفای حقوق خود اقدام کند.
 • صدور رای خلع ید مانع از طرح سایر دعاوی، از جمله دعوای مطالبه خسارات توسط ذینفع نخواهد بود.

 

1. اثبات مالکیت خواهان:

 • خواهان باید مالکیت قانونی خود نسبت به ملک مورد نزاع را به اثبات برساند.
 • اثبات مالکیت می تواند از طریق ارائه اسناد و مدارکی مانند سند مالکیت، قولنامه، یا حکم دادگاه انجام شود.

2. تصرف غیرقانونی خوانده:

 • خوانده دعوای خلع ید باید بدون رضایت و مجوز قانونی، ملک را تصرف کرده باشد.
 • تصرف غیرقانونی می تواند به صورت های مختلفی مانند سکونت بدون اجاره نامه، ورود به ملک بدون مجوز، یا تصرف ملک بعد از فسخ اجاره نامه باشد.

3. عدم وجود رابطه استیجاری بین طرفین:

 • در صورتی که بین طرفین دعوا رابطه استیجاری وجود داشته باشد، صرف انقضای مدت اجاره یا فسخ قرارداد اجاره، برای صدور رای خلع ید کافی نیست.
 • در اینگونه موارد، علاوه بر اثبات مالکیت و تصرف غیرقانونی، خواهان باید فسخ قرارداد اجاره را نیز به اثبات برساند.

نحوه طرح دعوای خلع ید:

 • خواهان باید با مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک، دادخواست خلع ید را به طرفیت متصرف غیرقانونی تقدیم کند.
 • دادخواست باید شامل اطلاعاتی مانند مشخصات خواهان و خوانده، مشخصات و آدرس ملک، و شرح دلیل درخواست خلع ید باشد.

رسیدگی به پرونده در دادگاه:

 • دادگاه پس از بررسی مدارک و ادله ارائه شده توسط طرفین، در صورت احراز شرایط صدور رای خلع ید، حکم به خلع ید متصرف غیرقانونی و تحویل ملک به مالک قانونی صادر خواهد کرد.

اجرای رای خلع ید:

 • رای خلع ید پس از صدور، به ذینفع ابلاغ می شود.
 • ذینفع می تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه، نسبت به اجرای رای اقدام کند.
 • در صورت عدم تمکین متصرف غیرقانونی از رای خلع ید، ذینفع می تواند از طریق مراجع قانونی نسبت به تخلیه ملک و استیفای حقوق خود اقدام کند.

نکات مهم:

 • صدور رای خلع ید مانع از طرح سایر دعاوی، از جمله دعوای مطالبه خسارات توسط ذینفع نخواهد بود.
 • در برخی موارد، دادگاه ممکن است به جای صدور رای خلع ید، به متصرف غیرقانونی مهلت بدهد تا ملک را تخلیه کند.
 • هزینه های مربوط به طرح دعوای خلع ید و اجرای رای بر عهده خواهان خواهد بود.

 

 

 

خلع ید در ایران

خلع ید در لغت به معنای بیرون کردن غاصب و در اصطلاح حقوقی به دعوایی گفته می‌شود که برای بیرون کردن متصرف غیرقانونی از ملک غیرمنقول طرح می‌شود.

موارد طرح دعوای خلع ید:

 • هرگاه شخصی بدون رضایت صاحب ملک، در آن تصرف کند.
 • هرگاه مستأجر بعد از اتمام مدت اجاره، ملک را تخلیه نکند.
 • هرگاه متصرف به حکم قانون از ملک رفع ید شده باشد، ولی مجدداً در آن تصرف کند.

شرایط طرح دعوای خلع ید:

 • خواهان (صاحب ملک) باید سند مالکیت رسمی معتبر داشته باشد.
 • تصرف خوانده (متصرف) باید غیرقانونی باشد.
 • بین خواهان و خوانده رابطه حقوقی مانند رابطه موجر و مستأجر وجود نداشته باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید:

دعوای خلع ید باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح شود.

مراحل رسیدگی به دعوای خلع ید:

 1. تقديم دادخواست: خواهان باید با مراجعه به دادگستری و پرداخت هزینه‌های دادرسی، دادخواست خلع ید را به دادگاه محل وقوع ملک ارائه دهد.
 2. اخطار به خوانده: دادگاه اخطاریه‌ای به خوانده ابلاغ می‌کند تا در جلسه رسیدگی حاضر شود و دفاعیات خود را ارائه دهد.
 3. رسیدگی در دادگاه: در جلسه رسیدگی، خواهان و خوانده دلایل و مدارک خود را به دادگاه ارائه می‌دهند.
 4. صدور رأی: دادگاه پس از بررسی دلایل و مدارک طرفین، رأی خود را صادر می‌کند.

آثار رأی خلع ید:

 • در صورت صدور رأی به نفع خواهان، متصرف غیرقانونی موظف به تخلیه ملک و پرداخت خسارات وارده به صاحب ملک خواهد بود.
 • در صورت صدور رأی به نفع خوانده، خواهان می‌تواند مجدداً به طرح دعوا اقدام کند.

نکات مهم در مورد خلع ید:

 • دعوای خلع ید یک دعوای مالی است و خواهان می‌تواند علاوه بر استرداد ملک، خسارات وارده به خود را نیز از خوانده مطالبه کند.
 • در برخی از موارد، مانند تصرف عدوانی، خواهان می‌تواند بدون نیاز به طرح دعوای خلع ید، از طریق مراجع قانونی اقدام به رفع تصرف کند.
 • برای طرح دعوای خلع ید، مشورت با وکیل متخصص مفید خواهد بود.

نحوه صدور رای خلع ید

برای صدور رای خلع ید، باید مراحلی را در دادگاه طی کنید که به شرح زیر است:

1. جمع آوری مدارک:

 • مدارک مالکیت: شما باید اسناد و مدارکی که نشان دهنده مالکیت شما بر ملک مورد نظر باشد را ارائه کنید. این مدارک می‌توانند شامل سند ملک، بنچاق، قولنامه و … باشد.
 • مدارک دال بر تصرف غیرقانونی: شما باید مدارکی را ارائه کنید که نشان دهد خوانده غیرقانونی در ملک شما تصرف کرده است. این مدارک می‌توانند شامل شهادت شهود، فیلم یا عکس، اخطار کتبی به خوانده برای تخلیه ملک و … باشد.

2. تنظیم دادخواست:

 • پس از جمع آوری مدارک، باید با مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خود یا محل وقوع ملک، دادخواست خلع ید تنظیم کنید.
 • در دادخواست باید مشخصات کامل خود و خوانده، مشخصات ملک مورد نزاع، و ادله و مستندات خود را ذکر کنید.

3. رسیدگی در دادگاه:

 • پس از تقدیم دادخواست، دادگاه وقت رسیدگی تعیین می‌کند و شما و خوانده را برای حضور در جلسه دادرسی احضار می‌کند.
 • در جلسه دادرسی، شما و خوانده باید دلایل و مستندات خود را به دادگاه ارائه کنید.
 • دادگاه پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین، رأی خود را صادر می‌کند.

4. صدور رای خلع ید:

 • در صورتی که دادگاه دلایل شما را کافی تشخیص دهد، رأی به خلع ید خوانده از ملک مورد نزاع صادر می‌کند.
 • در رأی خلع ید، مهلتی به خوانده داده می‌شود تا ملک را تخلیه کند.
 • در صورت امتناع خوانده از تخلیه ملک، شما می‌توانید از دادگاه درخواست اجرای حکم کنید.

نکات مهم:

 • هزینه دادرسی: برای تقدیم دادخواست خلع ید باید هزینه دادرسی پرداخت کنید. میزان هزینه دادرسی بر اساس ارزش ملک تعیین می‌شود.
 • وکیل دادگستری: شما می‌توانید برای انجام مراحل قانونی صدور رای خلع ید از وکیل دادگستری مجرب کمک بگیرید.
 • مزایای خلع ید: صدور رای خلع ید علاوه بر استرداد مال به شما، خسارات ناشی از تصرف غیرقانونی را نیز جبران می‌کند.

 

 

 

نکات مهم در مورد خلع ید

1. اثبات مالکیت:

 • خواهان دعوای خلع ید باید مالکیت قانونی خود نسبت به ملک مورد نزاع را به اثبات برساند.
 • اثبات مالکیت می تواند از طریق ارائه اسناد و مدارکی مانند سند مالکیت، قولنامه، یا حکم دادگاه انجام شود.

2. تصرف غیرقانونی:

 • خوانده دعوای خلع ید باید بدون رضایت و مجوز قانونی، ملک را تصرف کرده باشد.
 • تصرف غیرقانونی می تواند به صورت های مختلفی مانند سکونت بدون اجاره نامه، ورود به ملک بدون مجوز، یا تصرف ملک بعد از فسخ اجاره نامه باشد.

3. رابطه استیجاری:

 • در صورتی که بین طرفین دعوا رابطه استیجاری وجود داشته باشد، صرف انقضای مدت اجاره یا فسخ قرارداد اجاره، برای صدور رای خلع ید کافی نیست.
 • در اینگونه موارد، علاوه بر اثبات مالکیت و تصرف غیرقانونی، خواهان باید فسخ قرارداد اجاره را نیز به اثبات برساند.

4. طرح دعوا:

 • خواهان باید با مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک، دادخواست خلع ید را به طرفیت متصرف غیرقانونی تقدیم کند.
 • دادخواست باید شامل اطلاعاتی مانند مشخصات خواهان و خوانده، مشخصات و آدرس ملک، و شرح دلیل درخواست خلع ید باشد.

5. رسیدگی در دادگاه:

 • دادگاه پس از بررسی مدارک و ادله ارائه شده توسط طرفین، در صورت احراز شرایط صدور رای خلع ید، حکم به خلع ید متصرف غیرقانونی و تحویل ملک به مالک قانونی صادر خواهد کرد.

6. اجرای رای:

 • رای خلع ید پس از صدور، به ذینفع ابلاغ می شود.
 • ذینفع می تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه، نسبت به اجرای رای اقدام کند.
 • در صورت عدم تمکین متصرف غیرقانونی از رای خلع ید، ذینفع می تواند از طریق مراجع قانونی نسبت به تخلیه ملک و استیفای حقوق خود اقدام کند.

7. نکات تکمیلی:

 • صدور رای خلع ید مانع از طرح سایر دعاوی، از جمله دعوای مطالبه خسارات توسط ذینفع نخواهد بود.
 • در برخی موارد، دادگاه ممکن است به جای صدور رای خلع ید، به متصرف غیرقانونی مهلت بدهد تا ملک را تخلیه کند.
 • هزینه های مربوط به طرح دعوای خلع ید و اجرای رای بر عهده خواهان خواهد بود.
 • در صورت پیچیده بودن پرونده، توصیه می شود از یک وکیل دادگستری متخصص در امور ملکی کمک بگیرید.

 

 

مراحل رسیدگی به دعوای خلع ید در ایران

دعوای خلع ید به منظور استرداد مال غیرمنقول از تصرف غیرقانونی متصرف به وسیله مالک طرح می‌شود و رسیدگی به آن مراحل قانونی خاص خود را دارد.

مراحل اصلی رسیدگی به دعوای خلع ید به شرح زیر است:

1. تقديم دادخواست:

 • خواهان (مالک) باید با مراجعه به دادگستری محل وقوع ملک و پرداخت هزینه‌های دادرسی، دادخواست خلع ید را به دفترخانه دادگاه ارائه دهد.
 • در دادخواست باید مشخصات خواهان و خوانده، محل وقوع ملک، دلیل و مستندات قانونی خواهان مبنی بر مالکیت و غیرقانونی بودن تصرف خوانده و خواسته خواهان (استرداد ملک و مطالبه خسارات) قید شود.

2. ثبت دادخواست و تعیین شعبه:

 • پس از ثبت دادخواست، به آن پرونده ثبتی اختصاص داده شده و به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود.

3. ابلاغ دادخواست به خوانده:

 • دادگاه اخطاریه‌ای حاوی مشخصات پرونده و خلاصه‌ای از دادخواست را به خوانده ابلاغ می‌کند.
 • خوانده باید در مهلت مقرر قانونی (معمولاً 10 روز) لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارائه دهد و در صورت لزوم مدارک و مستندات خود را ضمیمه کند.

4. برگزاری جلسه رسیدگی:

 • پس از بررسی لایحه دفاعیه خوانده، دادگاه وقت رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند.
 • در جلسه رسیدگی، خواهان و خوانده حضور یافته و دلایل و مدارک خود را به دادگاه ارائه می‌کنند و در صورت لزوم مورد سوال قاضی پاسخ می‌دهند.
 • در برخی موارد، دادگاه ممکن است برای بررسی دقیق‌تر اوضاع و احوال، از ملک مورد نزاع بازدید کند.

5. صدور رأی:

 • پس از اتمام رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک طرفین، دادگاه رأی خود را صادر می‌کند.
 • رأی دادگاه می‌تواند به نفع خواهان یا خوانده باشد.

آثار رأی دادگاه:

 • رأی به نفع خواهان: در این صورت، خوانده موظف به تخلیه ملک در مهلت مقرر قانونی (معمولاً 1 ماه) و پرداخت خسارات وارده به خواهان خواهد بود.
 • رأی به نفع خوانده: در این صورت، دادخواست خواهان رد می‌شود و او می‌تواند مجدداً با ارائه دلایل و مدارک قوی‌تر، اقدام به طرح دعوا کند.

نکات مهم:

 • در صورت عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه، دادگاه به طور غیابی رسیدگی و رأی صادر می‌کند.
 • خواهان می‌تواند علاوه بر استرداد ملک، خسارات وارده به خود را نیز از خوانده مطالبه کند.
 • در برخی موارد، مانند تصرف عدوانی، خواهان می‌تواند بدون نیاز به طرح دعوای خلع ید، از طریق مراجع قانونی اقدام به رفع تصرف کند.
 • برای طرح دعوای خلع ید و آگاهی از جزئیات بیشتر، مشورت با وکیل متخصص مفید خواهد بود.

خلع ید مشاعی در ایران

خلع ید مشاعی به دعوایی گفته می‌شود که به منظور استرداد مال غیرمنقول مشاعی از تصرف غیرقانونی متصرف توسط یکی از شرکا یا شخص ثالث به طرفیت سایر شرکا یا متصرف غیرقانونی طرح می‌شود.

شرایط طرح دعوای خلع ید مشاعی:

 • خواهان (یکی از شرکا) باید در ملک مشاعی سهم داشته باشد.
 • تصرف خوانده (متصرف) باید غیرقانونی باشد.
 • بین خواهان و خوانده رابطه حقوقی مانند رابطه موجر و مستأجر وجود نداشته باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید مشاعی:

دعوای خلع ید مشاعی باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح شود.

مراحل رسیدگی به دعوای خلع ید مشاعی:

مراحل رسیدگی به دعوای خلع ید مشاعی مشابه مراحل رسیدگی به دعوای خلع ید عادی است، با این تفاوت که در این نوع دعوا، علاوه بر خواهان و خوانده، سایر شرکا نیز باید در جریان دعوا قرار گرفته و در صورت تمایل می‌توانند در حمایت از خواهان یا خوانده وارد دعوا شوند.

آثار رأی خلع ید مشاعی:

 • در صورت صدور رأی به نفع خواهان، متصرف غیرقانونی موظف به تخلیه ملک و پرداخت خسارات وارده به خواهان و سایر شرکا خواهد بود.
 • سهم هر یک از شرکا از ملک مشاعی پس از تخلیه، بر اساس اسناد و مدارک و سهم هر یک از آنها در ملک، مشخص و به آنها تحویل داده می‌شود.

نکات مهم در مورد خلع ید مشاعی:

 • در دعوای خلع ید مشاعی، خواهان فقط می‌تواند برای سهم خود از ملک تقاضای خلع ید کند.
 • سایر شرکا می‌توانند در دعوای خواهان شرکت کرده و یا به طور مستقل برای سهم خود دعوای خلع ید طرح کنند.
 • در صورت عدم حضور یا سکوت سایر شرکا در دعوای خلع ید مشاعی، رأی دادگاه فقط نسبت به سهم خواهان و خوانده صادر می‌شود.
 • برای طرح دعوای خلع ید مشاعی، مشورت با وکیل متخصص مفید خواهد بود.