مشاوره حقوقي

خیار حیوان چیست مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان شبانه روزی

خیار حیوان در حقوق ایران

خیار حیوان یکی از خیارات قانونی در حقوق ایران است که به موجب آن، به مشتری در معامله‌ی بیع حیوان، به مدت سه روز از زمان وقوع عقد، حق فسخ معامله داده می‌شود.

مبنای قانونی خیار حیوان:

 • ماده ۳۹۸ قانون مدنی: “در بیع حیوان، مشتری به مدت سه روز از تاریخ قبض خیار فسخ دارد ولو شرط خیار نشده باشد.”

شرایط اعمال خیار حیوان:

 • معامله بیع: خیار حیوان فقط در معامله‌ی بیع (خرید و فروش) حیوان اعمال می‌شود.
 • حیوان بودن مبیع: مبیع باید حیوان باشد. این خیار در مورد معامله‌ی حیواناتی که ذبح شده‌اند یا به عنوان مرده فروخته شده‌اند، اعمال نمی‌شود.
 • قبض مبیع: خیار حیوان از زمان قبض مبیع توسط مشتری قابل اعمال است.

آثار اعمال خیار حیوان:

 • فسخ معامله: با اعمال خیار حیوان، معامله به طور کامل فسخ می‌شود و گویی از ابتدا انجام نشده است.
 • استرداد مبیع و ثمن: بایع و مشتری موظفند مبیع و ثمن را به یکدیگر مسترد کنند.

نکات:

 • خیار حیوان خیاری ذاتی است، به این معنی که برای اعمال آن نیاز به ذکر در ضمن عقد نیست و به طور ذاتی برای مشتری ثابت است.
 • در برخی موارد، ممکن است در ضمن عقد شرطی در مورد خیار حیوان وجود داشته باشد. در اینگونه موارد، شرط مذکور بر حکم قانونی تقدم خواهد داشت.
 • خیار حیوان خیاری اسقاطی است، به این معنی که اگر بایع و مشتری بعد از انعقاد عقد و قبل از اعمال خیار، با یکدیگر توافق کنند که خیار حیوان را اسقاط کنند، دیگر حق اعمال این خیار را نخواهند داشت.

تفاوت خیار حیوان با خیار مجلس:

 • مورد اعمال: خیار مجلس در مورد هر نوع مبیعی در معامله‌ی بیع اعمال می‌شود، در حالی که خیار حیوان فقط در مورد معامله‌ی بیع حیوان اعمال می‌شود.
 • مدت زمان: مدت زمان خیار مجلس تا زمانی که مبیع به قبض مشتری درنیامده و ثمن به قبض بایع نرسیده باشد، است، در حالی که مدت زمان خیار حیوان سه روز از زمان قبض مبیع است.

مبنای قانونی خیار حیوان

خیار حیوان یکی از خیارات قانونی در عقد بیع است که به موجب آن، مشتری حق دارد تا سه روز از تاریخ عقد، معامله را فسخ کند.

مبنای قانونی خیار حیوان در ایران عبارت است از:

 • ماده ۳۹۸ قانون مدنی: این ماده مقرر می‌دارد که “مشتری حق دارد تا سه روز از تاریخ قبض مبیع، معامله را فسخ کند مشروط به اینکه مبیع در تصرف او نباشد.”
 • رویه قضایی: رویه قضایی نیز بر وجود خیار حیوان صحه گذاشته است.

مبنای فقهی خیار حیوان:

برخی از فقهای شیعه معتقدند که خیار حیوان مبنای فقهی دارد و از روایات معصومین (ع) استنباط شده است.

دلایل وجود خیار حیوان:

 • حفظ منافع مشتری: خیار حیوان به مشتری این فرصت را می‌دهد که در صورت پشیمانی یا عدم رضایت از مبیع، معامله را فسخ کند.
 • ایجاد تعادل در معاملات: خیار حیوان تا حدی عدم تعادل قدرت بین بایع و مشتری را که ناشی از وجود اطلاعات نامتقارن در معاملات است، جبران می‌کند.

نکاتی در مورد خیار حیوان:

 • مدت خیار حیوان: مدت خیار حیوان سه روز از تاریخ قبض مبیع است.
 • شرایط اعمال خیار حیوان: برای اعمال خیار حیوان، نیازی به انجام تشریفات خاصی نیست. مشتری کافی است که در مدت خیار به بایع اعلام فسخ کند.
 • آثار اعمال خیار حیوان: با اعمال خیار حیوان، عقد بیع فسخ شده و طرفین به وضعیت قبل از انعقاد عقد باز می‌گردند. بایع باید ثمن را به مشتری و مشتری باید مبیع را به بایع مسترد کند.
 • اسقاط خیار حیوان: طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر خیار حیوان را اسقاط کنند.

موارد عدم امکان اعمال خیار حیوان:

 • مبیع در تصرف مشتری باشد: در صورتی که مبیع در تصرف مشتری باشد، او حق فسخ معامله با استفاده از خیار حیوان را ندارد.
 • مبیع معیوب یا فاسد باشد: در صورتی که مبیع معیوب یا فاسد باشد، مشتری می‌تواند با استفاده از خیار عیب یا خیار غبن، معامله را فسخ کند و نیازی به استفاده از خیار حیوان ندارد.

شرایط اعمال خیار حیوان

خیار حیوان یکی از خیارات قانونی در عقد بیع است که به خریدار این حق را می دهد که تا سه روز از حین عقد، معامله را در خصوص حیوانات زنده فسخ کند.

شرایط اعمال خیار حیوان:

 • معامله باید مربوط به حیوان زنده باشد: این خیار فقط در خصوص بیع حیوانات زنده مانند گاو، گوسفند، اسب، مرغ، و غیره قابل اعمال است.
 • حیوان باید معین باشد: حیوان مورد معامله باید مشخص و معین باشد و کلی نباشد.
 • حیوان باید سالم باشد: حیوان مورد معامله باید در حین انعقاد عقد سالم باشد و عیبی نداشته باشد.
 • خیار حیوان شرط ضمن عقد نباشد: اگر در ضمن عقد شرط شده باشد که خریدار حق فسخ معامله را به مدت سه روز داشته باشد، این شرط خیار حیوان محسوب نمی شود و تابع شرایط مربوط به شرط ضمن عقد است.

مراحل اعمال خیار حیوان:

 1. اعلام فسخ: خریدار باید در مهلت سه روز از حین عقد، به طور شفاهی یا کتبی به بایع اعلام فسخ کند.
 2. استرداد حیوان: خریدار باید حیوان را به بایع استرداد کند.
 3. استرداد ثمن: بایع باید ثمن معامله را به خریدار استرداد کند.

نکات مهم:

 • مدت زمان اعمال خیار حیوان: مدت زمان اعمال خیار حیوان سه روز از حین عقد است. این مدت زمان قابل تمدید یا تقلیل نیست.
 • نحوه اعلام فسخ: اعلام فسخ نیازی به تشریفات خاصی ندارد و می تواند به صورت شفاهی یا کتبی انجام شود.
 • اثبات فسخ: اثبات فسخ خیار حیوان در صورت بروز اختلاف، بر عهده خریدار است.
 • اسقاط خیار حیوان: خیار حیوان با تصرف خریدار در حیوان، اسقاط می شود.

مدت زمان اعمال خیار حیوان

طبق ماده 398 قانون مدنی ایران، مدت زمان اعمال خیار حیوان سه روز از تاریخ وقوع عقد است.

نکات مهم در خصوص مدت زمان اعمال خیار حیوان:

 • روز: منظور از روز در این ماده، روز شمسی است.
 • لحظه وقوع عقد: عقد بیع از زمانی که ایجاب و قبول به طور قطعی و بدون قید و شرط به اطلاع طرف مقابل برسد، واقع می‌شود.
 • شروع مهلت: مهلت سه روز از لحظه وقوع عقد شروع می‌شود.
 • پایان مهلت: مهلت سه روز در پایان روز سوم به پایان می‌رسد.
 • نحوه محاسبه مهلت: برای محاسبه مهلت سه روز، باید روز وقوع عقد را نیز جزو مهلت حساب کرد.

مثال:

 • اگر عقد بیع در تاریخ 10 خرداد 1404 منعقد شود، آخرین مهلت اعمال خیار حیوان، پایان روز 13 خرداد 1404 خواهد بود.

موارد فوری زوال خیار حیوان:

 • قبض مبیع: با قبض مبیع توسط مشتری، خیار حیوان از بایع ساقط می‌شود.
 • تخلف از شروط ضمن عقد: اگر در ضمن عقد، شرطی در خصوص مبیع یا ثمن شده باشد و یکی از طرفین از آن شرط تخلف کند، طرف مقابل می‌تواند از خیار حیوان استفاده کند.
 • انقضای مدت: اگر برای اعمال خیار حیوان در ضمن عقد، مدتی تعیین شده باشد و آن مدت به پایان برسد، خیار حیوان ساقط می‌شود.

توجه:

 • در برخی موارد، ممکن است در ضمن عقد، برای اعمال خیار حیوان شرایطی خاص تعیین شده باشد.
 • در صورت وجود هرگونه اختلاف در خصوص اعمال خیار حیوان، می‌توان به مراجع قضایی یا داوری مراجعه کرد.

موارد فوری زوال خیار حیوان

خیار حیوان یکی از خیارات قانونی در عقد بیع است که به موجب آن، مشتری حق دارد تا سه روز از تاریخ قبض مبیع، معامله را فسخ کند.

برخی از موارد فوری زوال خیار حیوان عبارتند از:

 • تصرف مشتری در مبیع: اگر مشتری پس از قبض مبیع، آن را تصرف کند، خیار حیوان او زایل می‌شود.
 • انجام هرگونه معامله نسبت به مبیع: اگر مشتری پس از قبض مبیع، هرگونه معامله‌ای نسبت به آن انجام دهد، خیار حیوان او زایل می‌شود.
 • انجام تعمیرات بر روی مبیع: اگر مشتری پس از قبض مبیع، تعمیراتی بر روی آن انجام دهد، خیار حیوان او زایل می‌شود.
 • استعمال مبیع: اگر مشتری پس از قبض مبیع، از آن استفاده کند، خیار حیوان او زایل می‌شود.
 • مرور سه روز از تاریخ قبض مبیع: اگر سه روز از تاریخ قبض مبیع بگذرد، خیار حیوان مشتری زایل می‌شود.

مواردی که خیار حیوان در آنها زایل نمی‌شود:

 • عدم تصرف مشتری در مبیع: اگر مشتری مبیع را تصرف نکند، خیار حیوان او زایل نمی‌شود.
 • عدم انجام معامله نسبت به مبیع: اگر مشتری معامله‌ای نسبت به مبیع انجام ندهد، خیار حیوان او زایل نمی‌شود.
 • عدم انجام تعمیرات بر روی مبیع: اگر مشتری تعمیراتی بر روی مبیع انجام ندهد، خیار حیوان او زایل نمی‌شود.
 • عدم استعمال مبیع: اگر مشتری از مبیع استفاده نکند، خیار حیوان او زایل نمی‌شود.

نکاتی در مورد زوال خیار حیوان:

 • زوال خیار حیوان، امری قهری است و نیازی به اراده یا رضایت مشتری ندارد.
 • در صورتی که خیار حیوان زایل شود، دیگر قابل احیا نیست.
 • اگر مشتری بعد از زوال خیار حیوان، معامله را فسخ کند، بایع می‌تواند از او بابت خسارات وارده مطالبه خسارت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *