مشاوره حقوقي

دادخواست الزام به فک رهن مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

دادخواست الزام به فک رهن

نکات کلیدی:

 • خواهان: کسی که ملکی را در رهن گذاشته و اکنون خواهان فک رهن آن است.
 • خوانده: کسی که ملک در رهن او است (مرتهن).
 • خواسته: الزام خوانده به فک رهن سند ملک.
 • دلایل و مستندات: دلایلی که نشان می دهد وام یا تعهدی که بابت آن ملک در رهن قرار گرفته، پرداخت شده است.

مراحل تنظیم دادخواست:

 1. جمع آوری مدارک:
  • سند رهنی
  • مدارک پرداخت وام یا انجام تعهد
  • هرگونه مدرک دیگر که نشان دهنده استحقاق فک رهن باشد
 2. تکمیل فرم دادخواست:
  • فرم دادخواست الزام به فک رهن را از دفاتر خدمات قضایی تهیه کنید.
  • اطلاعات لازم مانند مشخصات طرفین، موضوع دعوا، خواسته و دلایل و مستندات را در فرم درج کنید.
 3. پرداخت هزینه دادرسی:
  • هزینه دادرسی را به دفاتر خدمات قضایی پرداخت کنید.
 4. ثبت دادخواست:
  • دادخواست را به همراه مدارک به دفاتر خدمات قضایی مربوطه ثبت کنید.

نکات تکمیلی:

 • دادخواست فک رهن باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.
 • اگر ملک مورد وثیقه چند مالک داشته باشد، باید همه آنها به عنوان خواهان در دادخواست ذکر شوند.
 • خوانده دعوا می تواند در مهلت قانونی به دادخواست پاسخ دهد و دفاعیات خود را ارائه کند.
 • دادگاه پس از رسیدگی به دلایل و مستندات طرفین، رأی خود را صادر خواهد کرد.

نمونه فرم دادخواست:

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

خواهان: [نام و نام خانوادگی]

با وکالت: [نام و نام خانوادگی وکیل (در صورت وجود)]

خوانده: [نام و نام خانوادگی]

موضوع: الزام به فک رهن

مشخصات و خلاصه مدارک:

 • [مشخصات سند رهنی]
 • [مشخصات مدارک پرداخت وام یا انجام تعهد]
 • [مشخصات سایر مدارک]

متن دادخواست:

احتراماً به استحضار می رساند، اینجانب [نام و نام خانوادگی] به موجب سند رهنی شماره [شماره سند] مورخ [تاریخ سند]، ملکی را به خوانده محترم به عنوان رهن واگذار نموده ام. وام یا تعهدی که بابت آن ملک در رهن قرار گرفته، به طور کامل پرداخت/انجام شده است.

لذا با توجه به مراتب فوق و مستندات ارائه شده، تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن سند ملک مورد بحث را دارم.

محل امضاء و مهر

تاریخ

پیوست:

 • کپی سند رهنی
 • کپی مدارک پرداخت وام یا انجام تعهد
 • کپی سایر مدارک

الزام به فک رهن چیست؟

الزام به فک رهن دعوایی است که در آن راهن (صاحب ملک) از مرتهن (طلبکار) می‌خواهد که با دریافت کامل طلب خود، رهن را از روی ملک بردارد. به عبارت دیگر، زمانی که راهن تمام بدهی خود را به مرتهن پرداخت می‌کند، حق دارد که از او بخواهد سند رهن را آزاد کند تا بتواند مالکیت کامل ملک را داشته باشد.

شرایط الزام به فک رهن

برای طرح دعوای الزام به فک رهن، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

 • راهن تمام تعهدات خود را به مرتهن ایفا کرده باشد: این تعهدات شامل پرداخت کامل اصل و فرع وام، خسارات دیرکرد (اگر در سند قید شده باشد) و سایر هزینه‌های مرتبط با رهن می‌شود.
 • مرتهن از فک رهن امتناع کند: اگر مرتهن با وجود دریافت کامل طلب خود از فک رهن خودداری کند، راهن می‌تواند از طریق طرح دعوای الزام به فک رهن در دادگاه حقوق خود را مطالبه کند.

مراحل طرح دعوای الزام به فک رهن

برای طرح دعوای الزام به فک رهن، راهن باید مراحل زیر را طی کند:

 1. جمع‌آوری مدارک: راهن باید مدارک لازم برای اثبات ادعای خود را جمع‌آوری کند. این مدارک شامل سند رهنی، سند پرداخت کامل بدهی، و هرگونه مدرک دیگری که نشان‌دهنده ایفای تعهدات راهن باشد، می‌شود.
 2. تنظیم دادخواست: راهن باید با مراجعه به دفتر خدمات قضایی و با کمک یک دفتردار، دادخواستی مبنی بر الزام به فک رهن تنظیم کند. در این دادخواست، باید مشخصات طرفین دعوا، موضوع دعوا، و مستندات و دلایل راهن قید شود.
 3. پرداخت هزینه دادرسی: پس از تنظیم دادخواست، راهن باید هزینه‌های دادرسی را به دفتردار پرداخت کند.
 4. ارسال دادخواست به دادگاه: دفتردار دادخواست را به همراه مدارک به دادگاه صالح ارسال می‌کند.
 5. رسیدگی به پرونده در دادگاه: پس از ثبت پرونده در دادگاه، وقت رسیدگی تعیین می‌شود و طرفین دعوا به دادگاه احضار می‌شوند. در جلسه دادگاه، طرفین دعوا دلایل و مستندات خود را ارائه می‌کنند و قاضی پس از بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین، رأی خود را صادر می‌کند.
 6. اجرای حکم: در صورتی که رأی دادگاه به نفع راهن باشد، مرتهن موظف است که ظرف مهلت قانونی رهن را از روی ملک فک کند. در غیر این صورت، راهن می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری، حکم را به اجرا بگذارد.

نکاتی در مورد الزام به فک رهن

 • راهن می‌تواند برای طرح دعوای الزام به فک رهن، از وکیل نیز کمک بگیرد.
 • در برخی موارد، ممکن است لازم باشد که راهن قبل از طرح دعوا، اخطاری به مرتهن برای فک رهن ارسال کند.
 • در صورتی که مرتهن از فک رهن امتناع کند و راهن نتواند طلب او را بپردازد، ممکن است ملک به مزایده گذاشته شود و از محل فروش آن، طلب مرتهن پرداخت شود.

مراحل طرح دعوای الزام به فک رهن

دعوای الزام به فک رهن زمانی مطرح می‌شود که:

 • راهن (کسی که مال خود را به رهن گذاشته) تمام تعهدات خود را به مرتهن (کسی که مال را در رهن گرفته) انجام داده باشد.
 • موعد رهن منقضی شده باشد.
 • مرتهن از فک رهن خودداری کند.

مراحل طرح دعوای الزام به فک رهن به شرح زیر است:

1. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:

 • اولین قدم برای طرح دعوای الزام به فک رهن، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور است.
 • در این دفاتر، باید با ارائه مدارک و مستندات لازم، دادخواست الزام به فک رهن را تنظیم و ثبت کنید.

2. مدارک و مستندات لازم:

 • سند رهن
 • سند مالکیت
 • دلایل اثبات پرداخت تعهدات (مانند فیش‌های پرداختی، رسیدها و …)
 • در صورت انقضای موعد رهن، مدرکی که نشان‌دهنده انقضای موعد باشد

3. رسیدگی به پرونده در دادگاه:

 • پس از ثبت دادخواست، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می‌شود.
 • در دادگاه، خواهان (راهن) و خوانده (مرتهن) حضور یافته و دلایل و مستندات خود را ارائه می‌کنند.
 • قاضی پس از بررسی مدارک و مستندات و استماع اظهارات طرفین، رأی خود را صادر می‌کند.

4. رأی دادگاه:

 • در صورتی که قاضی رأی به الزام فک رهن بدهد، مرتهن مکلف است که در اسرع وقت نسبت به فک رهن از ملک اقدام کند.
 • در غیر این صورت، خواهان می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری، حکم را به اجرا بگذارد.

نکات مهم:

 • در صورت تمایل می‌توانید برای طرح دعوای الزام به فک رهن، از وکیل نیز کمک بگیرید.
 • هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل بر عهده خواهان خواهد بود.
 • در برخی موارد، دادگاه ممکن است قرار تأمین صادر کند تا از تضییع حقوق مرتهن جلوگیری شود.

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفا جهت آشنایی کلی شما با موضوع مراحل طرح دعوای الزام به فک رهن است و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی با وکیل متخصص نمی باشد.
 • برای طرح دعوای الزام به فک رهن و یا هر دعوای حقوقی دیگر، حتما از یک وکیل مجرب و متخصص کمک بگیرید.

شرایط الزام به فک رهن در ایران

در قانون مدنی ایران، شرایطی برای الزام به فک رهن در نظر گرفته شده است که در ادامه به شرح آنها می‌پردازیم:

1. ایفاء تعهدات:

اولین شرط الزام به فک رهن، ایفاء تعهدات توسط راهن (کسی که ملک را رهن گذاشته است) است.

به این معنی که راهن باید تمام تعهدات خود را که در قرارداد رهن قید شده است، به طور کامل انجام داده باشد.

رایج ترین تعهد در رهن، پرداخت وام یا تسهیلات بانکی است.

در این صورت، راهن باید تمام وام یا تسهیلات را به اضافه سود و جریمه‌های دیرکرد آن به مرتهن (کسی که ملک را در رهن گرفته است) پرداخت کرده باشد.

2. انقضای موعد رهن:

شرط دوم الزام به فک رهن، انقضای موعد رهن است.

یعنی زمانی که مدت زمان قید شده در قرارداد رهن به پایان برسد، راهن می‌تواند از مرتهن بخواهد که رهن را فک کند.

3. فسخ قرارداد رهن:

در برخی موارد، ممکن است قرارداد رهن به طور قانونی فسخ شود.

در این صورت، راهن می‌تواند از مرتهن بخواهد که رهن را فک کند.

فسخ قرارداد رهن می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله عدم پرداخت اجاره بها، عدم پرداخت مالیات و عوارض، یا تخلف از سایر شروط قرارداد رخ دهد.

4. حکم دادگاه:

در نهایت، راهن می‌تواند از طریق دادگاه اقدام به الزام مرتهن به فک رهن کند.

برای این کار، راهن باید به دادگاه دادخواست فک رهن بدهد و دلایل خود را برای این کار ارائه دهد.

دادگاه پس از بررسی دلایل و مدارک طرفین، حکم صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • در صورتی که راهن تعهدات خود را به طور کامل انجام دهد، می‌تواند از طریق یکی از روش‌های ذکر شده، مرتهن را به فک رهن ملزم کند.
 • مرتهن موظف است پس از دریافت تمام مطالبات خود و یا پس از انقضای موعد رهن یا فسخ قانونی قرارداد، رهن را فک کند و سند ملک را به راهن بازگرداند.
 • در صورت امتناع مرتهن از فک رهن، راهن می‌تواند از طریق مراجع قانونی اقدام کند.

قانون الزام به فک رهن در ایران

فک رهن به معنی آزاد کردن ملک از وثیقه رهن است. در زمانی که وام گیرنده تمام تعهدات خود را به وام دهنده (مرتهن) ادا می کند، حق فک رهن را پیدا می کند.

ماده 778 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد: “راهن می تواند هر وقت بخواهد به موجب حکم دادگاه وام خود را از مرتهن گرفته و رهن را مسترد نماید مگر اینکه در عقد رهن یا سند دیگری خلاف آن شرط شده باشد.”

مراحل فک رهن:

 1. توافق طرفین: در ساده ترین حالت، وام گیرنده و وام دهنده می توانند با توافق یکدیگر نسبت به فک رهن اقدام کنند. در این صورت، سند فک رهن در دفترخانه تنظیم می شود و ملک از وثیقه رهن آزاد می شود.
 2. طرح دعوای الزام به فک رهن: اگر وام دهنده به رغم پرداخت کامل وام توسط وام گیرنده، از فک رهن خودداری کند، وام گیرنده می تواند با طرح دعوای الزام به فک رهن در دادگاه، خواستار آزاد شدن ملک خود از وثیقه رهن شود.

مدارک لازم برای طرح دعوای الزام به فک رهن:

 • سند وام: که نشان دهنده تعهد وام گیرنده به پرداخت وام و وثیقه رهن آن باشد.
 • رسید پرداخت وام: که نشان دهنده پرداخت کامل وام توسط وام گیرنده باشد.
 • دفترچه اقساط وام: در صورتی که وام به صورت قسطی پرداخت شده باشد.
 • شناسنامه و کارت ملی خواهان و خوانده

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به فک رهن:

دعوای الزام به فک رهن در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

نکات مهم:

 • در صورتی که سند رهن در دفترخانه تنظیم شده باشد، فک رهن نیز باید در دفترخانه انجام شود.
 • اگر سند رهن در رهن بانک باشد، برای فک رهن باید به بانک مراجعه کرد.
 • در صورت وجود اختلاف در خصوص میزان وام یا شرایط پرداخت آن، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه است.

دیدگاهتان را بنویسید