مشاوره حقوقی وصول مطالبات

دادخواست مطالبه وجه

مشاوره حقوقی آنلاین

دادخواست مطالبه وجه

دادخواست مطالبه وجه، یکی از رایج ترین نوع دادخواست ها در رویه دادرسی ایران است که برای استرداد وجوه معوقه و طلب بستانکار از طرف متعهد به کار می رود.

مراحل تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه وجه:

 1. جمع آوری مدارک: ابتدا باید مدارک و مستندات لازم برای اثبات طلب خود را جمع آوری کنید. این مدارک می تواند شامل قرارداد، سفته، چک، فاکتور، رسید پرداخت، شهادت شهود و هر نوع مدرک معتبر دیگر باشد.

 2. تعیین مرجع صالح: با توجه به مبلغ طلب خود، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوای شما را تعیین کنید. در صورتیکه مبلغ طلب شما تا بیست میلیون تومان باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف و در صورت بیشتر بودن آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

 3. تنظیم دادخواست: با مراجعه به نمونه دادخواست های مطالبه وجه در اینترنت یا دفاتر خدمات قضایی و مطالعه آنها، دادخواست خود را تنظیم کنید. در دادخواست باید مشخصات شما و طرف مقابل، مشخصات و مبلغ طلب، دلیل و مستندات شما و درخواست شما از دادگاه به طور واضح و روشن ذکر شود.

 4. تقدیم دادخواست: به تعداد دو نسخه از دادخواست به همراه مدارک و مستندات آن به دفتر خدمات قضایی مرجع قضایی صالح تقدیم کنید.

 5. اخذ وقت رسیدگی: پس از تقدیم دادخواست، به شما و طرف مقابل وقت رسیدگی تعیین و ابلاغ می شود. در وقت تعیین شده باید در دادگاه حاضر شوید و دلایل و مدارک خود را ارائه دهید.

 6. صدور حکم: دادگاه پس از استماع دلایل و مطالعه مدارک طرفین، حکم خود را صادر می کند. در صورت قبولی دادخواست، دادگاه طرف مقابل را به پرداخت طلب شما محکوم می کند.

نکات مهم:

 • قبل از تنظیم دادخواست مطالبه وجه، حتماً با یک وکیل مشورت کنید.
 • در دادخواست خود به تمام مدارک و مستندات خود اشاره کنید و آنها را به دادگاه ارائه دهید.
 • در وقت رسیدگی حتماً در دادگاه حاضر شوید و از خود دفاع کنید.
 • در صورت صدور حکم به نفع شما، برای اجرای حکم می توانید به دادور مجری اسناد اجرائی مراجعه کنید.

دعوای مطالبه طلب در ایران

دعوای مطالبه طلب به دعوایی گفته می‌شود که در آن، خواهان (طلبکار) از دادگاه می‌خواهد که خوانده (بدهکار) را به پرداخت وجه یا مالی که به او بدهکار است، محکوم کند.

مراحل طرح دعوای مطالبه طلب:

 1. ارسال اظهارنامه: قبل از طرح دعوا در دادگاه، خواهان می‌تواند با ارسال اظهارنامه به خوانده، او را از قصد خود برای طرح دعوا آگاه کند و به او مهلت دهد تا دین خود را پرداخت کند.
 2. تنظیم دادخواست: اگر خوانده با دریافت اظهارنامه، دین خود را پرداخت نکند، خواهان می‌تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت اطلاعات و مدارک خود، دادخواست مطالبه طلب را تنظیم کند.
 3. پرداخت هزینه دادرسی: پس از تنظیم دادخواست، خواهان باید هزینه دادرسی را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت کند.
 4. ارسال دادخواست به دادگاه: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست را به همراه مدارک به دادگاه صالح ارسال می‌کنند.
 5. رسیدگی در دادگاه: دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، به دعوای خواهان رسیدگی می‌کند.
 6. صدور حکم: در نهایت، دادگاه با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده توسط طرفین، حکم خود را صادر می‌کند.

شرایط لازم برای طرح دعوای مطالبه طلب:

 • وجود رابطه ی حقوقی بین خواهان و خوانده: خواهان و خوانده باید بین خود یک رابطه ی حقوقی مانند قرارداد، قرض، صلح، هبه و غیره داشته باشند که به موجب آن، خوانده به خواهان بدهکار باشد.
 • اثبات دین: خواهان باید دینی که خوانده به او بدهکار است را به اثبات برساند. دلایل اثبات دین می‌تواند شامل سند، شهادت شهود، اقرار خوانده و غیره باشد.

 

 

 

شرایط لازم برای طرح دعوای مطالبه طلب

برای طرح دعوای مطالبه طلب در مراجع قضایی، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

1. وجود رابطه ی بستانکاری و بدهکاری:

 • باید بین خواهان (طلبکار) و خوانده (بدهکار) یک رابطه ی قانونی وجود داشته باشد که منجر به ایجاد دین و تعهد برای خوانده شده باشد. این رابطه می تواند ناشی از قرارداد، قانون، غبن، یا ایراد ضرر باشد.

2. سررسید طلب:

 • طلب باید سررسید شده باشد یعنی موعد ت پرداخت آن فرا رسیده باشد. در غیر این صورت، خواهان می تواند دعوای خود را مطرح کند اما دادگاه او را به مطالبه طلب در موعد سررسید محکوم خواهد کرد.

3. اثبات طلب:

 • خواهان باید بتواند طلب خود را به دادگاه اثبات کند. این اثبات می تواند از طریق ارائه مدارک و مستندات مانند قرارداد، سفته، چک، فاکتور، رسید پرداخت، شهادت شهود و هر نوع مدرک معتبر دیگر انجام شود.

4. اهلیت طرفین:

 • خواهان و خوانده باید اهلیت لازم برای اقامه دعوا و پاسخگویی را داشته باشند. به عنوان مثال، افراد محجور مانند مغفول یا مفلس نمی توانند دعوای مطالبه طلب را مطرح کنند.

5. صلاحیت دادگاه:

 • دعوای مطالبه طلب باید در دادگاه صالح اقامه شود. صلاحیت دادگاه با توجه به مبلغ طلب و محل سکونت خوانده تعیین می شود.

مراحل طرح دعوای مطالبه طلب:

 1. جمع آوری مدارک و مستندات لازم
 2. تنظیم دادخواست مطالبه طلب
 3. تقديم دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
 4. اخذ وقت رسیدگی از دادگاه
 5. حضور در دادگاه و ارائه دلایل و مدارک
 6. صدور حکم توسط دادگاه

نکات مهم:

 • قبل از طرح دعوای مطالبه طلب، حتماً با یک وکیل مشورت کنید.
 • در دادخواست خود، به تمام مدارک و مستندات خود اشاره کنید و آنها را به دادگاه ارائه دهید.
 • در وقت رسیدگی حتماً در دادگاه حاضر شوید و از خود دفاع کنید.
 • در صورت صدور حکم به نفع شما، برای اجرای حکم می توانید به دایره اجرای احکام دادگستری مراجعه کنید.

مراحل طرح دعوای مطالبه طلب

طرح دعوای مطالبه طلب در مراجع قضایی، فرآیندی است که طی آن، خواهان (طلبکار) با مراجعه به دادگاه، خواستار احقاق حق خود و دریافت طلب خود از خوانده (بدهکار) می‌شود.

برای آشنایی بیشتر با این فرآیند، در ادامه به شرح مراحل طرح دعوای مطالبه طلب می‌پردازیم:

1. جمع آوری مدارک و مستندات:

 • در اولین قدم، باید تمامی مدارک و مستنداتی که نشان دهنده ی طلب شما از خوانده می‌باشد را جمع آوری کنید. این مدارک می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
  • قرارداد
  • سفته
  • چک
  • فاکتور
  • رسید پرداخت
  • شهادت شهود
  • هر نوع مدرک معتبر دیگر که نشان دهنده ی دین و تعهد خوانده باشد

2. تنظیم دادخواست:

 • پس از جمع آوری مدارک، باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا وکیل، نسبت به تنظیم دادخواست مطالبه طلب اقدام نمایید.
 • در دادخواست باید مشخصات کامل خواهان و خوانده، شرح دقیق ماجرا، مبلغ طلب، دلایل و مستندات و خواسته ی شما (مطالبه طلب به انضمام خسارات دادرسی) قید شود.

3. پرداخت هزینه دادرسی:

 • برای تقدیم دادخواست، باید هزینه دادرسی مربوطه را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت کنید.
 • میزان هزینه دادرسی با توجه به مبلغ طلب شما تعیین می‌شود.

4. تمدید دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:

 • پس از تنظیم و پرداخت هزینه دادرسی، باید دادخواست خود را به همراه مدارک و مستندات به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقديم کنید.
 • کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست شما را ثبت و به دادگاه مرجع ارسال می کنند.

5. اخد وقت رسیدگی:

 • پس از ثبت دادخواست در دادگاه، برای شما و خوانده وقت رسیدگی تعیین و به شما ابلاغ می شود.
 • در این ابلاغیه، تاریخ، ساعت و محل برگزاری جلسه دادرسی ذکر شده است.

6. حضور در دادگاه و ارائه ی دلایل و مدارک:

 • در وقت تعیین شده باید حتماً در دادگاه حاضر شوید و از خود دفاع کنید.
 • در جلسه دادرسی، قاضی به دلایل و مدارک طرفین استماع می کند و سپس اقدام به صدور حکم می کند.

7. صدور حکم:

 • دادگاه پس از بررسی دلایل و مدارک طرفین، حکم خود را صادر می کند. در صورت قبولی دادخواست، دادگاه خوانده را به پرداخت طلب شما محکوم می کند.

8. اجرای حکم:

 • در صورت صدور حکم به نفع شما، می توانید برای اجرای حکم به دایره اجرای احکام دادگستری مراجعه کنید.

نکات مهم:

 • قبل از طرح دعوای مطالبه طلب، حتماً با یک وکیل مشورت کنید.
 • در دادخواست خود، به تمام مدارک و مستندات خود اشاره کنید و آنها را به دادگاه ارائه دهید.
 • در وقت رسیدگی حتماً در دادگاه حاضر شوید و از خود دفاع کنید.
 • در صورت صدور حکم به نفع شما، برای اجرای حکم می توانید به دایره اجرای احکام دادگستری مراجعه کنید.

مراحل طرح دعوای مطالبه طلب

طرح دعوای مطالبه طلب فرآیندی است که طی آن طلبکار می تواند از طریق مراجع قانونی، طلب خود را از بدهکار وصول کند. این مراحل به شرح زیر است:

مرحله اول: ارسال اظهارنامه

 • نخستین قدم برای طرح دعوای مطالبه طلب، ارسال اظهارنامه به بدهکار است. اظهارنامه سندی رسمی است که به موجب آن، طلبکار مراتب ادعای خود را به اطلاع بدهکار می رساند و به او فرصت می دهد تا در مهلت قانونی نسبت به پرداخت طلب اقدام کند.
 • در اظهارنامه باید مشخصات کامل خواهان و خوانده، موضوع دعوا، مبلغ طلب، دلائل و مستندات و مهلت قانونی برای پرداخت ذکر شود.
 • ارسال اظهارنامه اجباری نیست، اما می تواند در روند رسیدگی به دعوا و صرفه جویی در وقت و هزینه موثر باشد.

مرحله دوم: مراجعه به دادگاه

 • اگر بدهکار پس از دریافت اظهارنامه در مهلت قانونی نسبت به پرداخت طلب اقدام نکند، طلبکار می تواند با مراجعه به دادگاه صالح، دادخواست مطالبه طلب تقدیم کند.
 • دادخواست باید به طور کتبی تنظیم و به همراه مدارک و مستندات مربوطه به دبیرخانه دادگاه ارائه شود.
 • در دادخواست باید مشخصات کامل خواهان و خوانده، موضوع دعوا، مبلغ طلب، دلائل و مستندات و خواسته خواهان ذکر شود.

مرحله سوم: رسیدگی در دادگاه

 • پس از تقدیم دادخواست، پرونده به شعبه ی مربوطه ارجاع می شود و قاضی رسیدگی به آن را آغاز می کند.
 • قاضی ابتدا مدارک و مستندات ارائه شده توسط خواهان را بررسی می کند و در صورت نیاز، از خوانده دعوت می کند تا در جلسه رسیدگی حاضر شده و توضیحات خود را ارائه دهد.
 • در نهایت، قاضی با توجه به محتویات پرونده و دلائل و مستندات ارائه شده، رأی خود را صادر می کند.

مرحله چهارم: اجرای رأی

 • پس از صدور رأی، خواهان می تواند با مراجعه به دبیرخانه دادگاه، رونوشت رأی را دریافت کند.
 • رأی دادگاه پس از 20 روز از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می شود.
 • اگر خوانده در مهلت قانونی نسبت به اجرای رأی اقدام نکند، خواهان می تواند از طریق صدور اجراییه، نسبت به وصول طلب خود از طریق مراجع اجرایی اقدام کند.

نکات مهم:

 • در همه ی مراحل طرح دعوای مطالبه طلب، می توانید از وکیل دادگستری کمک بگیرید.
 • هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بر عهده ی خواهان است.
 • در برخی از موارد، ممکن است رسیدگی به دعوای مطالبه طلب در شوراهای حل اختلاف انجام شود.
 • قوانین مربوط به طرح دعوای مطالبه طلب در جزییات پیچیده ای دارد و لذا توصیه می شود قبل از اقدام به هر اقدامی، با یک وکیل دادگستری مشورت کنید.