مشاوره حقوقی کیفری

دادگاه کیفری مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

دادگاه کیفری در ایران

دادگاه کیفری یکی از مراجع قضایی در ایران است که به جرایم رسیدگی می‌کند.

در حال حاضر، دو نوع دادگاه کیفری در ایران وجود دارد:

1. دادگاه کیفری یک:

 • صلاحیت: به جرایم زیر رسیدگی می‌کند:
  • جرایمی که مجازات آنها قصاص نفس، صلح و دیه یا حبس ابد است.
  • جرایمی که مجازات آنها حبس بیش از پانزده سال است.
  • جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی نیست.
 • تشکیل: از سه قاضی تشکیل می‌شود.
 • محل: در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شود.

2. دادگاه کیفری دو:

 • صلاحیت: به جرایم زیر رسیدگی می‌کند:
  • جرایمی که مجازات آنها حبس از پانزده سال تا سه سال است.
  • سایر جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب نیست.
 • تشکیل: از یک قاضی تشکیل می‌شود.
 • محل: در مراکز شهرستان‌ها تشکیل می‌شود.

مراحل رسیدگی در دادگاه کیفری:

 • تشکیل پرونده: اولین قدم برای رسیدگی در دادگاه کیفری، تشکیل پرونده توسط ضابطین قضایی مانند پلیس یا بازپرس است.
 • تحقیقات مقدماتی: بازپرس یا دادیار تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و در صورت نیاز، متهم را بازداشت می‌کند.
 • صدور کیفرخواست: در صورت احراز اتهام، بازپرس کیفرخواست صادر می‌کند و پرونده را به دادگاه می‌فرستد.
 • دادرسی: دادگاه به پرونده رسیدگی می‌کند و از طرفین دعوا استماع اظهار می‌کند.
 • صدور رأی: دادگاه پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین، رأی خود را صادر می‌کند.

آراء دادگاه کیفری:

 • آراء دادگاه کیفری بدوی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر هستند.
 • در برخی موارد، امکان فرجام خواهی از رأی دادگاه تجدید نظر در دیوان عالی کشور وجود دارد.

نقش دادگاه کیفری در نظام قضایی:

 • دادگاه کیفری با مجازات مجرمان، به تامین امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم کمک می‌کند.
 • دادگاه کیفری با صدور احکام عادلانه، به تضمین عدالت و حفظ حقوق افراد می‌پردازد.

نحوه دسترسی به دادگاه کیفری:

 • اطلاعات مربوط به آدرس و شماره تماس دادگاه‌های کیفری در سراسر کشور در وب سایت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به نشانی https://adliran.ir/ قابل دسترس است.

دادگاه کیفری در ایران

دادگاه کیفری یکی از مراجع قضایی در ایران است که به جرایم رسیدگی می‌کند.

در حال حاضر، دو نوع دادگاه کیفری در ایران وجود دارد:

1. دادگاه کیفری یک:

 • صلاحیت: به جرایم زیر رسیدگی می‌کند:
  • جرایمی که مجازات آنها قصاص نفس، صلح و دیه یا حبس ابد است.
  • جرایمی که مجازات آنها حبس بیش از پانزده سال است.
  • جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی نیست.
 • تشکیل: از سه قاضی تشکیل می‌شود.
 • محل: در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شود.

2. دادگاه کیفری دو:

 • صلاحیت: به جرایم زیر رسیدگی می‌کند:
  • جرایمی که مجازات آنها حبس از پانزده سال تا سه سال است.
  • سایر جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب نیست.
 • تشکیل: از یک قاضی تشکیل می‌شود.
 • محل: در مراکز شهرستان‌ها تشکیل می‌شود.

مراحل رسیدگی در دادگاه کیفری:

 • تشکیل پرونده: اولین قدم برای رسیدگی در دادگاه کیفری، تشکیل پرونده توسط ضابطین قضایی مانند پلیس یا بازپرس است.
 • تحقیقات مقدماتی: بازپرس یا دادیار تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و در صورت نیاز، متهم را بازداشت می‌کند.
 • صدور کیفرخواست: در صورت احراز اتهام، بازپرس کیفرخواست صادر می‌کند و پرونده را به دادگاه می‌فرستد.
 • دادرسی: دادگاه به پرونده رسیدگی می‌کند و از طرفین دعوا استماع اظهار می‌کند.
 • صدور رأی: دادگاه پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین، رأی خود را صادر می‌کند.

آراء دادگاه کیفری:

 • آراء دادگاه کیفری بدوی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر هستند.
 • در برخی موارد، امکان فرجام خواهی از رأی دادگاه تجدید نظر در دیوان عالی کشور وجود دارد.

نقش دادگاه کیفری در نظام قضایی:

 • دادگاه کیفری با مجازات مجرمان، به تامین امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم کمک می‌کند.
 • دادگاه کیفری با صدور احکام عادلانه، به تضمین عدالت و حفظ حقوق افراد می‌پردازد.

نحوه دسترسی به دادگاه کیفری:

 • اطلاعات مربوط به آدرس و شماره تماس دادگاه‌های کیفری در سراسر کشور در وب سایت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به نشانی https://adliran.ir/ قابل دسترس است.

مراحل رسیدگی در دادگاه کیفری به نوع جرم و میزان مجازات آن بستگی دارد.

به طور کلی، مراحل رسیدگی در دادگاه کیفری را می توان به مراحل زیر تقسیم کرد:

مرحله تحقیقات مقدماتی:

 1. تشکیل پرونده: با طرح شکایت یا اعلام جرم از سوی شاکی یا ضابطین قضایی، پرونده کیفری تشکیل می شود.
 2. انجام تحقیقات: در این مرحله، بازپرس یا دادیار با انجام تحقیقات، دلایل و مستندات جرم را جمع آوری می کند.
 3. تعیین تکلیف پرونده: پس از اتمام تحقیقات، بازپرس یا دادیار با توجه به دلایل و مستندات جمع آوری شده، یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:
  • قرار منع تعقیب: اگر جرم ثابت نشود یا دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می شود.
  • قرار جلب به دادرسی: اگر دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، قرار جلب به دادرسی صادر می شود.
  • قرار صلح و سازش: در برخی از جرایم، امکان صلح و سازش بین شاکی و متهم وجود دارد.

مرحله رسیدگی در دادگاه:

 1. ارسال پرونده به دادگاه: پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری صالح ارسال می شود.
 2. تشکیل جلسه رسیدگی: در وقت مقرر، جلسه رسیدگی با حضور قاضی، متهم، شاکی، وکیل آنها و سایر اشخاصی که طبق قانون باید در جلسه حاضر باشند، تشکیل می شود.
 3. قرائت کیفرخواست: در این مرحله، دادستان یا نماینده او کیفرخواست را قرائت می کند.
 4. اظهارنظر متهم: پس از قرائت کیفرخواست، به متهم فرصت داده می شود تا در مورد اتهامات انتسابی به خود اظهارنظر کند.
 5. استماع اظهارات گواهان و کارشناسان: در صورت وجود، گواهان و کارشناسان در جلسه حاضر شده و اظهارات خود را بیان می کنند.
 6. مناظره: پس از استماع اظهارات گواهان و کارشناسان، طرفین دعوی می توانند در مورد دلایل و مستندات خود مناظره کنند.
 7. آخرین دفاع: در پایان جلسه، به متهم و وکیل او فرصت داده می شود تا آخرین دفاع خود را بیان کنند.
 8. صدور رأی: پس از اتمام رسیدگی، قاضی دادگاه رأی خود را صادر می کند.

موارد قابل اعتراض:

 • آراء دادگاه کیفری یک: آراء دادگاه کیفری یک قطعی است و قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.
 • آراء دادگاه کیفری دو: آراء دادگاه کیفری دو قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر است.

نکات مهم:

 • روند رسیدگی در دادگاه کیفری باید با رعایت کامل اصول عدالت و قانونی بودن انجام شود.
 • متهم در تمام مراحل رسیدگی از حقوقی مانند داشتن وکیل، آزادی بیان و دسترسی به عدالت برخوردار است.
 • آراء دادگاه کیفری باید مستدل و موجه باشد و بر اساس دلایل و مستندات جمع آوری شده در پرونده صادر شود.

دیدگاهتان را بنویسید