مشاوره حقوقی قراردادها

دعوای ابطال قرارداد

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین 24 ساعته

دعوای ابطال قرارداد

دعوای ابطال قرارداد دعوایی است که به موجب آن، یکی از طرفین قرارداد به دلیل وجود ایراد در قرارداد، از دادگاه تقاضای اعلام بطلان آن را می نماید.

ایرادات موثر در بطلان قرارداد:

 • عدم اهلیت طرفین: اگر یکی از طرفین قرارداد اهلیت لازم برای انعقاد قرارداد را نداشته باشد، قرارداد باطل خواهد بود. به عنوان مثال، قرارداد منعقده توسط شخص مجنون یا صغیر غیر رشید باطل است.
 • عدم رضای طرفین: رضای طرفین یکی از ارکان اساسی صحت هر عقدی است. اگر رضای یکی از طرفین به دلیل اکراه، اشتباه یا تدلیس حاصل شده باشد، قرارداد باطل خواهد بود.
 • معلوم نبودن موضوع یا عوض قرارداد: موضوع و عوض قرارداد باید معین و مشخص باشد. در غیر این صورت، قرارداد باطل خواهد بود.
 • غیرممکن بودن موضوع یا عوض قرارداد: موضوع یا عوض قرارداد باید ممکن باشد. در غیر این صورت، قرارداد باطل خواهد بود.
 • مخالفت موضوع یا عوض با نظم عمومی: موضوع یا عوض قرارداد نباید با نظم عمومی مغایرت داشته باشد. در غیر این صورت، قرارداد باطل خواهد بود.

مراحل طرح دعوای ابطال قرارداد:

 • تقديم دادخواست: خواهان باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست ابطال قرارداد را به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع عقد یا اقامتگاه خوانده تقدیم کند.
 • اخطار به خوانده: دادگاه اخطاریه‌ای به خوانده ابلاغ می‌کند تا در جلسه رسیدگی حاضر شده و دفاعیات خود را ارائه دهد.
 • رسیدگی در دادگاه: در جلسه رسیدگی، خواهان و خوانده دلایل و مدارک خود را ارائه می دهند و دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک و استماع اظهارات طرفین، رای خود را صادر می کند.
 • صدور رای: رای دادگاه در مورد بطلان یا صحت قرارداد صادر می شود. این رای قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.

نکات مهم:

 • دعوای ابطال قرارداد از دعوای فسخ قرارداد متمایز است. در دعوای فسخ، قرارداد به دلیل شرایطی که در خود قرارداد پیش بینی شده است، فسخ می شود. اما در دعوای ابطال، قرارداد به دلیل وجود ایراد در ارکان آن، از ابتدا باطل محسوب می شود.
 • برای طرح دعوای ابطال قرارداد، ارائه مستندات و دلایل کافی لازم است.
 • در صورتیکه خواهان بخواهد قبل از صدور رای دادگاه، از انجام تعهدات خوانده جلوگیری کند، می تواند از دادگاه تقاضای صدور تامین خواسته نماید.
 • برای پیگیری مراحل قانونی دعوای ابطال قرارداد، توصیه می شود که از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

مراحل طرح دعوای ابطال قرارداد

طرح دعوای ابطال قرارداد، فرآیندی قانونی است که به موجب آن، یکی از طرفین قرارداد به دلیل وجود ایراد در قرارداد، از دادگاه تقاضای ابطال آن را می‌نماید.

مراحل طرح دعوای ابطال قرارداد به شرح زیر است:

1. تنظیم دادخواست:

اولین قدم، تنظیم دادخواست است. در دادخواست باید مشخصات خواهان و خوانده، موضوع دعوا، و دلایل و مستندات خواهان ذکر شود.

2. ارائه دادخواست به دادگاه:

دادخواست باید به همراه مدارک و مستندات به یکی از شعب دادگاه صالح تقدیم شود.

3. رسیدگی به پرونده در دادگاه:

پس از تقدیم دادخواست، پرونده به شعبه رسیدگی ارجاع می‌شود و وقت رسیدگی تعیین می‌شود. در وقت رسیدگی، طرفین دعوا می‌توانند در حضور قاضی توضیحات خود را ارائه دهند و مدارک و مستندات خود را ارائه کنند.

4. صدور رأی:

پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک و مستندات، قاضی رأی خود را صادر می‌کند.

رأی دادگاه می‌تواند به یکی از صورت‌های زیر باشد:

 • قبول دعوا و ابطال قرارداد: در صورتی که قاضی دلائل و مستندات خواهان را کافی تشخیص دهد، حکم به ابطال قرارداد صادر می‌کند.
 • رد دعوا: در صورتی که قاضی دلائل و مستندات خواهان را کافی تشخیص ندهد، حکم به رد دعوا صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • برای طرح دعوای ابطال قرارداد، باید به وکیل دادگستری مراجعه کرد.
 • در دادخواست باید به طور دقیق مشخص شود که به چه دلیل تقاضای ابطال قرارداد می‌شود.
 • باید مدارک و مستنداتی که دال بر ایراد در قرارداد است، به دادگاه ارائه شود.
 • در صورت صدور حکم به نفع خواهان، قرارداد باطل می‌شود و طرفین به وضعیت قبل از انعقاد قرارداد باز می‌گردند.

موارد قابل ابطال در قرارداد:

 • فقدان شرایط اساسی صحت قرارداد: مانند اهلیت طرفین، رضایت طرفین، موضوع معین و مشروع، و …
 • وجود غلط، تدلیس و اکراه: در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به دلیل غلط، تدلیس یا اکراه به انعقاد قرارداد راضی شده باشد، می‌تواند تقاضای ابطال آن را بنماید.
 • فقدان شرایط انفسخ قرارداد: در برخی موارد، قرارداد به دلیل شرایطی که در خود قرارداد پیش‌بینی شده است، قابل ابطال می‌شود.
 • تخلف از مفاد قرارداد: در صورتی که یکی از طرفین قرارداد از تعهدات خود در قبال طرف دیگر تخلف کند، طرف مقابل می‌تواند تقاضای ابطال قرارداد را بنماید.

موارد قابل ابطال در قرارداد

طبق قانون مدنی ایران، قرارداد در صورتی باطل می‌شود که یکی از شروط اساسی صحت آن وجود نداشته باشد. این شروط اساسی عبارتند از:

1. اهلیت طرفین:

 • طرفین قرارداد باید اهلیت قانونی برای انعقاد قرارداد داشته باشند.
 • به عبارت دیگر، آنها باید بالغ، عاقل و رشید باشند و از محجورین مانند مجنون، صغیر و سفیه نباشند.

2. رضایت طرفین:

 • رضایت طرفین در عقد باید آزادانه، بدون اکراه و اجبار و با علم و اطلاع به موضوع عقد باشد.
 • اگر رضایت یکی از طرفین به واسطه غلط، تدلیس یا اکراه باشد، عقد باطل خواهد بود.

3. موضوع معین:

 • موضوع معین یعنی چیزی که مورد معامله قرار می‌گیرد، باید مشخص و معلوم باشد.
 • اگر موضوع معامله نامشخص یا غیرقابل تعیین باشد، عقد باطل خواهد بود.

4. مشروعیت جهت معامله:

 • جهت معامله باید مشروع و قانونی باشد.
 • اگر جهت معامله بر خلاف قانون یا شرع باشد، عقد باطل خواهد بود.

5. رعایت تشریفات قانونی:

 • در برخی از معاملات، قانون تشریفات خاصی را برای صحت عقد规定 کرده است.
 • عدم رعایت این تشریفات می‌تواند موجب بطلان عقد شود.

موارد دیگری که ممکن است موجب بطلان قرارداد شوند:

 • مخالف بودن با نظم عمومی:
 • اگر مفاد قرارداد با نظم عمومی یا اخلاق حسنه مغایرت داشته باشد، باطل خواهد بود.
 • عدم رعایت مقررات مربوط به شکل:
 • در برخی از موارد، قانون برای صحت عقد، تشریفات خاصی را در خصوص شکل و قالب قرارداد مقرر کرده است. عدم رعایت این تشریفات می‌تواند موجب بطلان عقد شود.
 • غلط:
 • اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیل غلط در ماهیت یا موضوع معامله، رضایت به عقد داده باشد، می‌تواند بطلان عقد را به استناد غلط اثبات کند.
 • تدلیس:
 • اگر یکی از طرفین قرارداد با توسل به فریب و حیله، طرف دیگر را به انعقاد عقد راضی کند، می‌تواند بطلان عقد را به استناد تدلیس اثبات کند.
 • اِعمالِ اکراه:
 • اگر یکی از طرفین قرارداد تحت فشار و اجبار به انعقاد عقد رضایت دهد، می‌تواند بطلان عقد را به استناد اکراه اثبات کند.

اثبات بطلان قرارداد:

 • بطلان قرارداد یک امر دعوایی است و باید در دادگاه اثبات شود.
 • خواهان دعوای بطلان عقد باید دلایل و مستندات لازم را برای اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه دهد.

قوانین مربوط به بطلان قرارداد:

 • مواد 190 تا 220 قانون مدنی
 • سایر قوانین و مقررات مربوط به معاملات

نکات:

 • برای آگاهی از موارد دقیق قابل ابطال در قرارداد، باید به یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در امور قراردادها مراجعه کرد.
 • در تنظیم قرارداد، باید دقت کافی به کار گرفته شود تا از بروز هرگونه مشکل و اختلاف در آینده جلوگیری شود.

 

 

 

قبول دعوا و ابطال قرارداد زمانی اتفاق می‌افتد که دادگاه، دعوای خواهان مبنی بر ابطال یک قرارداد را وارد دانسته و حکم به ابطال آن صادر می‌کند.

دلایل قبول دعوا و ابطال قرارداد:

دادگاه در صورتی دعوای ابطال قرارداد را قبول می‌کند و حکم به ابطال آن صادر می‌کند که دلایل و مستندات کافی دال بر وجود ایراد در قرارداد وجود داشته باشد.

موارد زیر از جمله دلایل رایج قبول دعوا و ابطال قرارداد هستند:

 • فقدان شرایط اساسی صحت قرارداد: مانند اهلیت طرفین، رضایت طرفین، موضوع معین و مشروع، و …
 • وجود غلط، تدلیس و اکراه: در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به دلیل غلط، تدلیس یا اکراه به انعقاد قرارداد راضی شده باشد، می‌تواند تقاضای ابطال آن را بنماید.
 • فقدان شرایط انفسخ قرارداد: در برخی موارد، قرارداد به دلیل شرایطی که در خود قرارداد پیش‌بینی شده است، قابل ابطال می‌شود.
 • تخلف از مفاد قرارداد: در صورتی که یکی از طرفین قرارداد از تعهدات خود در قبال طرف دیگر تخلف کند، طرف مقابل می‌تواند تقاضای ابطال قرارداد را بنماید.

آثار قبول دعوا و ابطال قرارداد:

 • باطل شدن قرارداد: با صدور حکم ابطال قرارداد، آن قرارداد از نظر قانونی باطل و بی‌اثر می‌شود.
 • استرداد عوضین: در صورتی که عوضین (مابه ازای) قرارداد به طرفین تسلیم شده باشد، باید به یکدیگر مسترد شود.
 • جبران خسارات: در برخی موارد، ممکن است یکی از طرفین قرارداد به دلیل ابطال آن متحمل ضرر و زیان شود. در این صورت، طرف مقابل موظف به جبران خسارات وارده خواهد بود.

نکات مهم:

 • در صورت صدور حکم ابطال قرارداد، امکان تجدیدنظرخواهی از آن وجود دارد.
 • برای طرح دعوای ابطال قرارداد، باید به وکیل دادگستری مراجعه کرد.
 • در دادخواست باید به طور دقیق مشخص شود که به چه دلیل تقاضای ابطال قرارداد می‌شود.
 • باید مدارک و مستنداتی که دال بر ایراد در قرارداد است، به دادگاه ارائه شود.

مراحل طرح دعوای ابطال قرارداد

طرح دعوای ابطال قرارداد، فرآیندی قانونی است که به موجب آن، یکی از طرفین قرارداد به دنبال اعلام بطلان و بی‌اثر کردن آن به دلیل وجود ایراد یا نقص در قرارداد است. این فرآیند شامل مراحل زیر می‌شود:

مرحله اول: مراجعه به وکیل

اولین قدم برای طرح دعوای ابطال قرارداد، مراجعه به وکیل متخصص در امور قراردادها است. وکیل با بررسی دقیق قرارداد و شرایط آن، می‌تواند به شما بگوید که آیا grounds قانونی کافی برای ابطال قرارداد وجود دارد یا خیر. همچنین، وکیل می‌تواند شما را در مراحل بعدی یاری کند.

مرحله دوم: ارسال اظهارنامه

در صورتی که وکیل شما تشخیص دهد که grounds قانونی برای ابطال قرارداد وجود دارد، اولین اقدام ارسال اظهارنامه به طرف مقابل قرارداد است. در اظهارنامه باید به طور دقیق، ایرادات و نقص قرارداد ذکر شده و از طرف مقابل خواسته شود که برای رفع آنها اقدام کند.

مرحله سوم: طرح دعوا در دادگاه

اگر طرف مقابل قرارداد به اظهارنامه ارسالی توجهی نکند یا برای رفع ایرادات و نقص اقدام نکند، خواهان می‌تواند با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود، دادخواست ابطال قرارداد را مطرح کند.

مرحله چهارم: رسیدگی در دادگاه

پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه ی مربوطه در دادگاه ارجاع می شود. در جلسه رسیدگی، خواهان و خوانده (طرف مقابل قرارداد) دلایل و مستندات خود را ارائه می دهند و دادگاه با بررسی آنها، رای خود را صادر می کند.

مرحله پنجم: اجرای رای دادگاه

در صورت صدور رای به نفع خواهان، قرارداد باطل شده و از درجه اعتبار ساقط می‌شود. همچنین، ممکن است دادگاه طرف مقابل را به پرداخت خسارات به خواهان obliged کند.

موارد قابل طرح در دعوای ابطال قرارداد:

 • فقدان شرایط اساسی صحت قرارداد، از جمله اهلیت طرفین، رضایت، موضوع و معوض معامله
 • وجود غلط، تدلیس، اکراه یا اشتباه در انعقاد قرارداد
 • غیرقابل اجرا بودن شروط قرارداد
 • تخلف یکی از طرفین از تعهدات خود در قرارداد
 • فورس ماژور

مدارک لازم برای طرح دعوای ابطال قرارداد:

 • ** اصل و تصویر مصدق دادخواست**
 • ** اصل و تصویر قرارداد**
 • ** مدارک مثبته دال بر وجود ایراد یا نقص در قرارداد**
 • ** دلایل و مستندات دیگر که خواهان بخواهد در دادگاه ارائه دهد**

اثبات بطلان قرارداد در ایران

اثبات بطلان قرارداد یک امر دعوایی است و خواهان دعوای بطلان عقد باید دلایل و مستندات لازم را برای اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه دهد.

دلایل اثبات بطلان قرارداد:

 • مدارک کتبی:
 • هرگونه مدرک کتبی که نشان دهنده بطلان قرارداد باشد، مانند متن قرارداد، مکاتبات بین طرفین، نظرات کارشناسی و غیره، می‌تواند به عنوان دلیل در دادگاه ارائه شود.
 • شهادت شهود:
 • اگر شهودی وجود داشته باشند که در جریان انعقاد قرارداد یا وقایع مربوط به آن بوده‌اند، می‌توانند در دادگاه شهادت دهند.
 • اقرار طرف مقابل:
 • اگر طرف مقابل دعوا به بطلان قرارداد اقرار کند، این اقرار به عنوان دلیل علیه او قابل استناد خواهد بود.
 • سوگند:
 • در برخی موارد، خواهان می‌تواند با اتیان سوگند، بطلان قرارداد را اثبات کند.
 • دلایل علمی:
 • در مواردی که بطلان قرارداد نیاز به اثبات علمی دارد، مانند اثبات غلط یا تدلیس، می‌توان از نظرات کارشناسی و سایر دلایل علمی استفاده کرد.

نحوه طرح دعوای بطلان قرارداد:

 • برای طرح دعوای بطلان قرارداد، باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه و دادخواست بطلان قرارداد را به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده تقدیم کرد.
 • در دادخواست باید مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، دلایل و مستندات بطلان قرارداد و خواسته خواهان به طور دقیق ذکر شود.
 • پس از ثبت دادخواست، به طرفین ابلاغ می‌شود تا در مهلت مقرر برای دفاع و ارائه لایحه به دادگاه مراجعه کنند.
 • دادگاه پس از رسیدگی به پرونده و بررسی دلایل و مستندات طرفین، رأی خود را صادر خواهد کرد.

نکات:

 • اثبات بطلان قرارداد نیاز به تخصص و دانش حقوقی دارد.
 • به همین خاطر، توصیه می‌شود که برای طرح دعوای بطلان قرارداد و اثبات آن از یک وکیل مجرب استفاده کنید.
 • جمع‌آوری و ارائه صحیح دلایل و مستندات نقش بسیار مهمی در اثبات بطلان قرارداد در دادگاه دارد.