مشاوره حقوقي

دیه زن چقدر است؟

مشاور حقوقی آنلاین

دیه زن در سال 1403 به شرح زیر است:

 • دیه کامل زن:
  • در ماه‌های عادی: 600 میلیون تومان
  • در ماه‌های حرام: 800 میلیون تومان
 • دیه جزئی زن: به نسبت دیه کامل محاسبه می‌شود.

نکات:

 • دیه زن نصف دیه مرد است.
 • دیه نفس، دیه کامل است و دیه هر عضو به نسبت آن تعیین می‌شود.
 • در صورت قتل زن توسط شوهرش، او علاوه بر دیه، باید مهریه را نیز به همسرش بپردازد.
 • برای اطلاعات بیشتر در مورد دیه زن، می‌توانید به وب سایت‌های مراجع معتبر فقهی یا حقوقی مراجعه کنید.

میزان دیه زن در ایران به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

دیه کامل:

 • ماه‌های عادی: 600 میلیون تومان
 • ماه‌های حرام: 800 میلیون تومان

دیه جزئی:

 • دیه جزئی بر اساس fracciones از دیه کامل محاسبه می‌شود.
 • برای مثال، دیه یک سوم دیه کامل، 200 میلیون تومان در ماه‌های عادی و 266 میلیون تومان در ماه‌های حرام است.

نکات مهم:

 • دیه زن و مرد در برخی موارد خاص برابر است.
 • به عنوان مثال، دیه زن در جنایت بر نفس در ماه‌های حرام، دیه کامل (800 میلیون تومان) است.
 • همچنین، دیه کلیه مسلمانان، زن و مرد، در ماه‌های حرام 1/3 دیه کامل به آنها اضافه می‌شود.
 • دیه زن در قانون قصاص نیز نصف دیه مرد است.
 • یعنی اگر قاتلی مردی را به قتل برساند، باید به خانواده او دیه کامل بپردازد، اما اگر مقتول زن باشد، قاتل باید نصف دیه کامل را به خانواده او بپردازد.

 طبق قانون مجازات اسلامی ایران، دیه زن در حال حاضر نصف دیه مرد است.

موارد زیر مربوط به دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی ایران است:

 • دیه نفس: دیه کامل یک انسان مسلمان که دیه نفس نامیده می‌شود، 200 شتر سالم یا معادل آن است. دیه نفس زن نصف دیه نفس مرد است، یعنی 100 شتر سالم یا معادل آن.
 • دیه اعضا: دیه اعضا و منافع بدن انسان بر اساس نسبت آن عضو یا منفعت به دیه کامل تعیین می‌شود. در این مورد، تا زمانی که دیه عضو یا منفعت زن به یک سوم دیه کامل مرد (یعنی 66.6 شتر) نرسد، دیه زن و مرد برابر است. اما اگر دیه عضو یا منفعت زن به یک سوم یا بیشتر از آن برسد، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.

نکاتی در مورد دیه زن و مرد:

 • صندوق تأمین خسارات‌های بدنی: طبق تبصره 1 ماده 551 قانون مجازات اسلامی، در مواردی که دیه زن کمتر از دیه مرد باشد، صندوق تأمین خسارات‌های بدنی موظف است مابه‌التفاوت دیه را تا سقف دیه مرد به او پرداخت کند.
 • آراء وحدت رویه: دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/2/31 اعلام کرده است که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا عضو، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت شود.
 • مباحثات حقوقی: برابری دیه زن و مرد همواره مورد بحث و گفتگو بوده است. برخی از فقها و حقوقدانان معتقدند که دیه زن و مرد باید برابر باشد، در حالی که برخی دیگر دلایلی برای تفاوت دیه زن و مرد ارائه می‌کنند.

 

 

دیه زن باردار در دو حالت قابل بررسی است:

1. دیه جنین:

 • در صورت سقط جنین یا فوت جنین در شکم مادر، دیه به ولی یا صاحب حق او تعلق می‌گیرد.
 • میزان دیه جنین به سن حاملگی او در زمان فوت یا سقط بستگی دارد.
 • به طور کلی، دیه جنین از 15 مثقال طلا در 20 روز اول تا 600 میلیون تومان در ماه‌های حرام برای پسر و 300 میلیون تومان در ماه‌های حرام برای دختر متغیر است.

 

2. دیه زن باردار:

 • در صورت فوت زن باردار در اثر جنایت، علاوه بر دیه جنین، دیه کامل زن نیز به اولیای دم او تعلق می‌گیرد.
 • دیه زن باردار فرقی با دیه زن غیر باردار ندارد و 600 میلیون تومان در ماه‌های عادی و 800 میلیون تومان در ماه‌های حرام است.

دیه زن مجرد در ایران هیچ تفاوتی با دیه زن متأهل ندارد.

دیه به طور کلی به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

دیه کامل:

 • ماه‌های عادی: 600 میلیون تومان
 • ماه‌های حرام: 800 میلیون تومان

دیه جزئی:

 • دیه جزئی بر اساس fracciones از دیه کامل محاسبه می‌شود.
 • برای مثال، دیه یک سوم دیه کامل، 200 میلیون تومان در ماه‌های عادی و 266 میلیون تومان در ماه‌های حرام است.

نکات مهم:

 • در برخی موارد خاص، دیه زن و مرد برابر است.
 • به عنوان مثال، دیه زن در جنایت بر نفس در ماه‌های حرام، دیه کامل (800 میلیون تومان) است.
 • همچنین، دیه کلیه مسلمانان، زن و مرد، در ماه‌های حرام 1/3 دیه کامل به آنها اضافه می‌شود.
 • در قانون قصاص، دیه زن نصف دیه مرد است.
 • یعنی اگر قاتلی مردی را به قتل برساند، باید به خانواده او دیه کامل بپردازد، اما اگر مقتول زن باشد، قاتل باید نصف دیه کامل را به خانواده او بپردازد.

 

دیه زن متاهل در قانون مجازات اسلامی ایران به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. دیه نفس:

 • دیه کامل نفس زن متاهل، معادل نصف دیه کامل نفس مرد است.
 • دیه کامل نفس مرد 200 شتر سالم یا معادل آن است.
 • بنابراین، دیه کامل نفس زن متاهل 100 شتر سالم یا معادل آن می‌باشد.

2. دیه اعضا و منافع:

 • دیه اعضا و منافع بدن زن متاهل نیز نصف دیه مرد است.
 • به این معنا که دیه هر عضو یا منفعت بدن زن، نصف دیه همان عضو یا منفعت در بدن مرد است.

موارد قابل توجه:

 • صندوق تأمین خسارات‌های بدنی: در مواردی که دیه زن کمتر از دیه مرد باشد، صندوق تأمین خسارات‌های بدنی موظف است مابه‌التفاوت دیه را تا سقف دیه مرد به او پرداخت کند. (طبق تبصره 1 ماده 551 قانون مجازات اسلامی)
 • آراء وحدت رویه: دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/2/31 اعلام کرده است که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا عضو، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت شود.
 • برابری دیه زن و مرد: برابری دیه زن و مرد همواره مورد بحث و گفتگو بوده است. برخی از فقها و حقوقدانان معتقدند که دیه زن و مرد باید برابر باشد، در حالی که برخی دیگر دلایلی برای تفاوت دیه زن و مرد ارائه می‌کنند.

در قانون مجازات اسلامی ایران، قتل مادر باردار به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. قتل مادر باردار همراه با جنین:

 • در این حالت، قاتل علاوه بر دیه مادر، باید دیه جنین را نیز بپردازد.
 • دیه جنین بر اساس سن او در زمان فوت تعیین می‌شود.
 • اگر جنین سقط شده باشد، دیه سقط جنین به قاتل تعلق می‌گیرد.
 • دیه سقط جنین به شرح زیر است:
  • تا 4 ماهگی: یک دهم دیه کامل
  • از 4 ماهگی تا پایان ماه ششم: یک پنجم دیه کامل
  • از 7 ماهگی به بعد: نصف دیه کامل

2. قتل مادر باردار بدون جنین:

 • در این حالت، فقط دیه مادر به اولیای دم او پرداخت می‌شود.
 • دیه مادر همانند دیه زن متاهل است. (نصف دیه مرد)

نکات قابل توجه:

 • قصاص: در صورت قتل عمدی، قصاص نفس نیز بر قاتل واجب می‌شود، چه مادر باردار باشد و چه نباشد.
 • تفصیلیات: در مورد جزئیات بیشتر دیه در قتل مادر باردار، مانند اینکه دیه را چه کسی باید بپردازد و به چه کسی تعلق می‌گیرد، باید به قوانین و رویه‌های جاری در این زمینه مراجعه کرد.