مشاوره حقوقی طلاق

روش های مختلف طلاق زنان چیست؟

 

زوجه نفقه نمی دهد

مطابق ماده 1129 قانون مدنی، در صورتی که زوجه بتواند به دادگاه ثابت کند که شوهرش از دادن نفقه خودداری می کند یا قادر به پرداخت نفقه نیست. دادگاه زوج را مجبور به طلاق می‌کند و در صورت عدم اجرای حکم، دادگاه یا نماینده آن طلاق را امضا و طلاق را امضا می‌کند. شاید بتوان گفت مهم ترین و جامع ترین راه طلاق زن، درخواست طلاق از همسرش است. طبق ماده 1130 قانون مدنی، زن حق دارد در صورت بروز عارضه در دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند. طلاق حالات زیر در صورت تایید دادگاه از مصادیق عسر و حرج محسوب می شوند.

الف- زوج بدون دلیل موجه حداقل شش ماه متوالی یا با فاصله 9 ماهه ظرف یک سال زندگی خانوادگی را ترک کند.

ب- اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا مشروبات الکلی که موجب تداخل در زندگی خانوادگی می شود و در مدتی که پزشک تشخیص می دهد مجبور به ترک سیگار نمی شود یا غیرممکن می شود. اگر شوهر اهمیتی نمی دهد.

تسقیم اموال زن در صورت طلاق

هر معنی که باشد، یکی از شروط قراردادی که معمولاً امضا می شود، شرط تقسیم اموال است. طبق این شرط، اگر طلاق به درخواست مرد باشد و ناشی از رفتار غیراخلاقی زن و تخلف از تعهدات زناشویی نباشد، مرد باید تا نصف اموالی را که در طول زندگی به دست آورده است را به طور رایگان به او واگذار کند. بنابراین، برای تحقق این شرط، تمام موارد زیر باید درست باشد:

مرد طلاق می خواهد.

دلیل طلاق نباید تخلف زوجه از تعهدات زناشویی یا بد اخلاقی یا رفتار بد باشد.

این شرط فقط شامل نیمی از اموالی است که زن و مرد مشترکاً به دست آورده اند.

مراحل طلاق به درخواست زن:

 

اولین قدم مراجعه به دفتر خدمات دادگاه الکترونیک خدمات و ثبت نام در سامانه ثنا می باشد. به درخواست زوجه دادخواست طلاق داده شد. از آنجایی که این یک اختلاف خانوادگی است، معمولاً برای حل به کمیته حل اختلاف ارجاع داده می شود. چنانچه شورای حل اختلاف نتواند به مصالحه برسد، موضوع به دادگاه خانواده ارجاع می شود. سپس پرونده به شعبه دادگاه خانواده منتقل می شود و زمان رسیدگی توسط دادگاه تعیین می شود.

روش های مختلف طلاق زن

در مورد اعتراض آقای حسین نسبت به رأی صادره از سوی شعبه دادگاه عمومی، با توجه به اینکه دلیل موجهی برای بطلان رأی بدوی وجود ندارد و طلاق ناقض شرایط نکاح و طلاق است، اعتراض خواهان معتبر نبوده است. به موجب قوانین مدنی و عمومی مصوب 1379 و ماده 358 آیین نامه دادگاه انقلاب، رأی بدوی را تأیید کرد. آرای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.

 

 

مراحل طلاق از همسرش

تشریفاتی وجود دارد که هنگام ثبت دادخواست طلاق از طرف یک زن باید رعایت شود. مراحل طلاق از زوجه به شرح زیر است:

 • اولین قدم در ثبت طلاق، ثبت سامانه قضاوت است.
 •  پس از ورود به نوبت به سیستم تصمیم گیری، لازم است تمامی طرفین در این جلسات مشورتی شرکت کنند.
 • برای طلاق زن به دادگاه خانواده دادخواست طلاق می دهد. در صورت صلاحیت، زن می تواند به دادگاه خانواده دادخواست ارائه دهد. پس از بررسی درخواست توسط دادگاه، روند رسیدگی آغاز می شود.
 • دادگاه پس از پذیرش دادخواست طلاق زن، برای بررسی دلایلی که زوجه در دادخواست طلاق آورده است، جلسه ای تشکیل می دهد. در صورت احراز دلایل، دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.
 • پس از صدور رای دادگاه بدوی، طرفین طلاق می توانند نسبت به رای دادگاه تجدید نظر کنند.
 • پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر، طرفین می توانند به دیوان عالی کشور اعتراض کنند.
 • در صورت صدور حکم طلاق قطعی، طرفین 6 ماه فرصت دارند تا صیغه طلاق را به یکی از دفاتر طلاق و ازدواج تسلیم کنند.

برای گرفتن طلاق، زن باید فرم مخصوصی را پر کرده و به دادگاه یا دفتر خدمات دادگاه ارائه کند. خواندن مقاله زیر برای آشنایی با این فرم توصیه می شود.

حقوق زن در صورت طلاق

اگرچه دادخواست طلاق به نام زن است، اما این به معنای ضایع شدن حق و حقوق او و عدم بهره مندی از حقوقی که از ابتدای عقد برای او ایجاد شده است، نیست. حقوق زنان در طلاق عبارتند از:

 1. مهریه: مهریه یکی از حقوقی است که زن از روز عقد از آن برخوردار است و هر چه باشد می تواند آن را از شوهر دریافت کند.
 2. حضانت فرزندان: حضانت فرزندان تا سن 7 سالگی با مادر است. درخواست طلاق مانع از برخورداری مادر از این حق نیست.
 3. استرداد جهیزیه: زن می تواند استرداد جهیزیه ای را که شوهرش ارائه کرده است، درخواست کند.
 4. نفقه: در صورتی که زنی در منزل مرد زندگی کند و شرایط مقرر را داشته باشد، می تواند از شوهر خود مطالبه نفقه کند.

 

ماده 1029 قانون مدنی می گوید: «در صورتی که طلاق چهار سال تمام شده باشد زوجه می تواند تقاضای طلاق کند. » در اين صورت حاكم به موجب قانون مربوط به ورشکستگان (ماده 1023) طلاق مي گيرد. از آنجایی که انتظار چهار ساله و تشریفات قانونی مرتبط با یک فرد غایب ممکن است غیرقابل تحمل به نظر برسد، این ماده قانونی در واقع کمتر در موارد طلاق استفاده می شود. اما راه حل ساده تر و متداول تر یکی از شروط عقد است که به موجب آن زوجه در صورت غیبت 6 ماهه زوج وکیل و وکالت در طلاق می شود.

 

شرایط تقاضای طلاق برای زنان

دعاوی طلاق زنان در قانون مدنی محدود به چهار حالت است که یکی از شرایط تقاضای طلاق برای زنان است: 1-وکیل طلاق، وکیل مشروط و وکیل مطلق 2-نفقه نفقه از طرف طرف مقابل نفقه پرداخت نمی شود و زوج نمی تواند نفقه بدهد. 3 – درد و خجالت زن 4 – غیبت شوهر بیش از چهار سال . در صورت وجود این شرایط تقاضای طلاق زن در مراجع قضایی رسیدگی می شود.

عدم پرداخت نفقه یا عدم توانایی در پرداخت نفقه

 

این یکی از موارد طلاق زن در ماده 1129 قانون مدنی است. در این ماده آمده است: «در صورتی که زوج از پرداخت نفقه خودداری کند و نتواند حکم دادگاه مبنی بر الزام او به پرداخت نفقه را اجرا کند، زوجه می‌تواند از حاکم تقاضای طلاق کند که زوج را ملزم به طلاق می‌کند. شوهر نیز قادر به اعطای نفقه نیست.

 

عسر و حرج در طلاق زن

در موارد و احکام فوق، جنبه های زیر حائز اهمیت است:

 1. عسر و حرج و محاکمه در موارد طلاق باید از هم جدا شود. مورد اول شامل شروع دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج و پرونده ای است که دادگاه پس از تایید زوجین را مجبور به طلاق می کند. این یک نوع طلاق است. مورد دوم مواردی بود که زوجه به دلیل عسر و حرج و عسر و حرج و در مواردی که به دلیل تخلف از شروط نامزدی تقاضای طلاق کرده بود و با توجه به شرایط نامزدی استدلال کردند که این موارد موفقیت آمیز بوده است. حق وکالت زوجه در طلاق را ادا کرد. در این موارد، زوجه می‌تواند به شرط داشتن این شرط در دادگاه، طبق شرایط زوجیت طلاق دهد.
 2. در پرونده فوق، خواهان ابتدا دادخواست طلاق عسر و حرج را تقدیم کرده و در جریان محاکمه به دلیل تخلف از مفاد قرارداد و تعهدنامه از اعتیاد به مواد مخدر صرف نظر کرده است. بر اساس مفاد ماده 98 اصول کلی قانون مدنی، رویه قانون صحت این رفتار را مقرر می دارد.

 

مفاد این ماده از شروط دوازده گانه مندرج در سند ازدواج ناشی می شود، زیرا با توجه به این شرایط، قبول تقاضای طلاق توسط زوجه منوط به اثبات این شرط در دادگاه است. به عنوان مثال، دادگاه تا زمانی که اعتیاد زوج به مواد مخدر در دادگاه ثابت نشود، طلاق زن را صادر نمی کند. اما علاوه بر وکالت در مورد طلاق مشروط در ماده 1119 قانون مدنی، در عمل دفاتر اسناد رسمی وکالت زن در طلاق را نیز به شدت تنظیم می کند. پس در متن وکالتنامه، شوهر به زن خود اختیار می دهد که در هر زمانی که بخواهد دعوی کند و به ابتکار خود اقدام به دادرسی و طلاق کند.

وکیل طلاق برای زن

این زوج چندین بار مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. زن با نامه های متعدد پزشکی قانونی و گزارش های پلیس به راحتی توانست ضرب و شتم و رنج های مکرر شوهرش را ثابت کند. در صورت غیبت زوج از کار یا مهاجرت به خارج از کشور، می تواند مشکلات خود را با شهادت شهود و حکم به ترک صدقه ثابت کند. در صورت بروز رفتار نامناسب و روابط نامشروع مختلف بین زن و شوهر، اعمال نامشروع با اثبات و صدور حکم در دادگاه قابل طرح و اثبات است. علاوه بر این، می توان از آن به عنوان مدرک برای مجازات زندان استفاده کرد. اگر زوجی دچار مشکلات جنسی یا روانی باشد، ممکن است یکی از علل، یعنی زن، برای معاینه و آزمایش برای اثبات مشکلات زوجین به پزشک معالج ارجاع داده شود. برای اثبات این موارد می توان از شهادت نیز استفاده کرد.

 

شرایط عدم پرداخت مهریه هنگام درخواست طلاق از همسر

 

طبق ماده 1089 قانون مدنی در صورت باطل بودن عقد ولی عدم جماع و در صورتی که عقد فسخ شده ولی جماع واقع نشده باشد مهریه تعلق نمی گیرد. در مواردی زن بدون دلیل شرعی از شوهر خود متنفر می شود، در این گونه موارد باید رضایت شوهر خود را برای طلاق جلب کند که با دادن مهریه کامل یا جزئی به او می توان رضایت داد، این همان چیزی است که طلاق می گویند.

 

مرد بیش از شش ماه نفقه همسر خود را پرداخت نکرده باشد.

طلاق برای عدم پرداخت نفقه به دو صورت است یکی بر اساس شرایط مندرج در عقد نکاح (شرایط دوازده گانه مندرج در عقد نکاح) و دیگری بر اساس ماده 1129 قانون مدنی. انزجار و نفرت، مانند سختی و خجالت، به عنوان زمینه‌ای برای طلاق یک زن، واژه‌های دشواری هستند. همانند مورد قبل، تشخیص انزجار و کراهت به سلیقه و قضاوت قاضی بستگی دارد. در این حالت، طلاق خلع محسوب می شود، یعنی زن باید از تمام یا قسمتی از مهریه خود صرف نظر کند و مرد نمی تواند بدون رضایت زن طلاق دهد.

مشاور خانواده و طلاق زن

پس از تشخیص بروز اختلاف بین زن و شوهر، بهترین کار این است که زن یا شوهر یا هر دو طرف از متخصصان و متخصصان در زمینه آسیب شناسی روابط زناشویی و تعارضات زناشویی برای رفع مشکل کمک بگیرند. ، نامناسب و غیرمنطقی است، حتی اگر کوچکترین اتفاقی پیش بیاید یا صرفاً برای انگیزه تنبیه، درگیری، انتقام، درخواست طلاق زوجین یا حتی کوچکترین مشکلی پیش بیاید، فقط کلمه را می گویند.

واخواهی از شرایط فسخ نکاح

گاهی ممکن است به دلایلی هر دو زوج برای اعلام بطلان نکاح شکایت کنند و از همان ابتدا عقد را باطل کنند. طبیعتاً با ایجاد شرایط باطل می شود.

دادخواست طلاق و مهریه زوجه:

برخی چنین فکر می کنندمنظور از «اسم و حلاج» به وجود آمدن شرایطی است که ادامه زندگی مشترک را برای زنان دشوار و غیر قابل تحمل می کند. اگر دادگاه تشخیص دهد که زندگی زن سخت است و او در وضعیت شرم آور قرار دارد، طلاق می دهد. تعیین سختی به عهده داور است. اما ماده 1130 قانون مدنی مصادیق اشکال زیر را بیان می کند. شوهر حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متوالی در طول یک سال بدون دلیل موجه از زندگی خانوادگی غیبت کند. شوهر به انواع مواد مخدر یا الکل معتاد است و از این کار خودداری می کند