مشاوره حقوقی انحصار وراثت

سهم الارث طبقه اول مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

سهم الارث طبقه اول در قانون ارث ایران

طبقه اول وراث در قانون ارث ایران شامل پدر و مادر و اولاد (فرزندان) متوفی می شود.

سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول به شرح زیر است:

1. سهم الارث اولاد:

 • فرزندان پسر:
  • اگر فقط پسر باشد، دو سهم به او می‌رسد.
  • اگر دو پسر یا بیشتر باشد، به هر یک از آنها یک سهم می‌رسد.
 • فرزندان دختر:
  • اگر فقط دختر باشد، یک سهم به او می‌رسد.
  • اگر دو دختر یا بیشتر باشد، به هر یک از آنها نیم سهم می‌رسد.

2. سهم الارث پدر:

 • اگر فرزندی برای متوفی وجود داشته باشد:
  • یک ششم ترکه به پدر می‌رسد.
 • اگر فرزندی برای متوفی وجود نداشته باشد:
  • یک سوم ترکه به پدر می‌رسد.

3. سهم الارث مادر:

 • اگر فرزندی برای متوفی وجود داشته باشد:
  • یک ششم ترکه به مادر می‌رسد.
 • اگر فرزندی برای متوفی وجود نداشته باشد:
  • یک ششم ترکه به مادر می‌رسد.

نکات:

 • اگر متوفی همسر داشته باشد، سهم الارث همسر از ترکه جداگانه محاسبه می‌شود.
 • در صورت وجود وصیت از سوی متوفی، سهم الارث وراث ممکن است تغییر کند.
 • محاسبه سهم الارث و تقسیم ماترک فرآیندی پیچیده است و توصیه می‌شود برای انجام آن از وکیل دادگستری استفاده کنید.
 • در این پاسخ، صرفا به توضیح اجمالی سهم الارث طبقه اول در قانون ارث ایران پرداخته شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ارث، می توانید به کتب و منابع حقوقی تخصصی مراجعه کنید.
 • همچنین، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در خصوص ارث، باید به وکیل یا مشاوره حقوقی مجرب مراجعه کنید.

قوانین سهم الارث طبقه اول در ایران

طبقه اول وراث در قانون ارث ایران شامل پدر و مادر و اولاد (فرزندان) می‌شود.

سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول در قانون به طور دقیق تعیین شده است.

سهم الارث پدر:

 • در صورت وجود اولاد:
  • اگر فقط یک فرزند باشد، پدر یک ششم ماترک را ارث می‌برد.
  • اگر دو فرزند یا بیشتر باشند، پدر یک ششم ماترک را به طور مساوی با آنها تقسیم می‌کند.
 • در صورت عدم وجود اولاد:
  • اگر فقط پدر زنده باشد، تمام ماترک به او می‌رسد.
  • اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند، مادر یک سوم و پدر دو سوم ماترک را ارث می‌برند.

سهم الارث مادر:

 • در صورت وجود اولاد:
  • اگر فقط یک فرزند باشد، مادر یک ششم ماترک را ارث می‌برد.
  • اگر دو فرزند یا بیشتر باشند، مادر یک ششم ماترک را به طور مساوی با آنها تقسیم می‌کند.
 • در صورت عدم وجود اولاد:
  • اگر فقط مادر زنده باشد، تمام ماترک به او می‌رسد.
  • اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند، مادر یک سوم و پدر دو سوم ماترک را ارث می‌برند.

سهم الارث اولاد:

 • فرزندان پسر و دختر در ارث برابرند.
 • نوه‌ها در صورت فوت پدر یا مادر خود، در جای پدر یا مادر خود ارث می‌برند.
 • اگر اولاد متوفی صلحاً از پدر یا مادر خود ارث برده باشد، در صورت فوت پدر یا مادر، سهم او از ماترک آنها به سایر وراث می‌رسد.

نکات مهم:

 • اگر متوفی وصیتی داشته باشد، سهم الارث وراث طبقه اول ممکن است به موجب وصیت تغییر کند.
 • در صورت وجود محجور یا غائب در بین وراث، سهم آنها به خزانه دولت واریز می‌شود و پس از اثبات هویت و رفع حجر یا غیبت، به آنها پرداخت خواهد شد.
 • محاسبه سهم الارث وراث طبقه اول تابع قواعد و احکام پیچیده‌ای است.

توصیه:

 • در صورت فوت یکی از اعضای خانواده و برای بررسی سهم الارث وراث، توصیه می‌شود به یک وکیل یا حقوقدان متخصص مراجعه کنید.
 • وکیل یا حقوقدان می‌تواند با بررسی دقیق شرایط و مدارک، به شما در خصوص سهم الارث وراث طبقه اول و سایر حقوق و تکالیف آنها راهنمایی کند.

 

سهم الارث طبقه اول در قانون ارث ایران

طبقه اول وراث در قانون ارث ایران شامل پدر و مادر و فرزندان متوفی می‌شود. سهم الارث هر یک از این وراث به شرح زیر است:

1. پدر:

 • اگر متوفی فرزند داشته باشد، سهم پدر از ماترک یک ششم است.
 • اگر متوفی فرزند نداشته باشد، سهم پدر از ماترک یک سوم است.

2. مادر:

 • اگر متوفی فرزند داشته باشد، سهم مادر از ماترک یک ششم است.
 • اگر متوفی فرزند نداشته باشد، سهم مادر از ماترک یک سوم است.

3. فرزندان:

 • اگر متوفی فرزند پسر داشته باشد، سهم هر فرزند پسر دو برابر سهم هر فرزند دختر است.
 • اگر متوفی تنها یک فرزند داشته باشد، چه پسر و چه دختر، سهم آن فرزند تمام ماترک است.

نکات:

 • در صورت فوت یکی از پدر یا مادر، سهم او به فرزندان او می‌رسد.
 • اگر متوفی فرزندی از همسر سابق خود داشته باشد، آن فرزند در طبقه اول وراث محسوب می‌شود و سهم او مانند سایر فرزندان متوفی است.
 • در صورت وجود وصیت نامه، ممکن است سهم الارث وراث طبقه اول تغییر کند.
 • برای محاسبه دقیق سهم الارث هر یک از وراث، باید به قانون مدنی و نظر متخصصان حقوقی مراجعه کرد.

سهم الارث اولاد دختر در قانون مدنی ایران

سهم الارث اولاد دختر در قانون مدنی ایران به دو دسته تقسیم می‌شود:

1. در صورت وجود اولاد پسر:

 • سهم دختر نصف سهم پسر است.
 • به عنوان مثال، اگر متوفی دو فرزند پسر و دو فرزند دختر داشته باشد، هر پسر یک چهارم و هر دختر یک هشتم ماترک (اموال متوفی) را ارث می‌برد.

2. در صورت عدم وجود اولاد پسر:

 • دختران در ارث با یکدیگر مساوی هستند و هر کدام نصف ماترک را ارث می‌برند.
 • به عنوان مثال، اگر متوفی فقط دو فرزند دختر داشته باشد، هر دختر نصف ماترک را ارث می‌برد.

نکات مهم:

 • سهم الارث اولاد دختر در هر دو حالت، از سهم الارث پدر و مادر بیشتر است.
 • در صورت وجود وصیت، ممکن است سهم الارث اولاد دختر به طور دیگری تعیین شود.
 • قوانین مربوط به ارث در فقه و حقوق اسلام ریشه دارد و ممکن است با قوانین سایر کشورها تفاوت داشته باشد.
 • در ارائه توضیحات مربوط به ارث، فرض بر این بوده است که متوفی مسلمان بوده و ماترک او در ایران قرار دارد.
 • قوانین مربوط به ارث در مورد افراد غیرمسلمان و یا ماترک واقع در خارج از کشور ممکن است متفاوت باشد.
 • برای اطلاع دقیق از سهم الارث هر یک از وراث در هر مورد خاص، باید به یک وکیل متخصص در امور ارث مراجعه کرد.

 

سهم الارث اولاد پسر در ایران

طبق قانون ارث ایران، سهم الارث اولاد پسر دو برابر سهم الارث اولاد دختر است. به عبارت دیگر، اگر یک فرد فوت شده (مورث) دارای چند فرزند پسر و دختر باشد، هر پسر دو برابر هر دختر ارث می‌برد.

ماده 889 قانون مدنی در این خصوص بیان می‌دارد: “فرزندان ذکور هر درجه که باشند در ارث پدر و مادر خود به یک نسبت سهم می‌برند مگر اینکه یکی از آنها به جهتی از جهات محروم شده باشد.”

ماده 890 قانون مدنی نیز در مورد سهم الارث اولاد پسر و دختر می‌گوید: “اگر که مورث دارای دو یا چند فرزند دختر و پسر باشد سهم هر پسر دو برابر سهم هر دختر خواهد بود.”

مثال:

فرض کنید یک فرد فوت شده دارای دو فرزند پسر و دو فرزند دختر باشد. در این صورت، هر پسر 1/4 و هر دختر 1/8 از ماترک پدر یا مادرشان ارث می‌برند.

نکات:

 • در صورتی که یکی از اولاد پسر یا دختر فوت شده باشد، سهم او به فرزندانش می‌رسد.
 • اگر مورث فقط دارای یک فرزند پسر یا یک فرزند دختر باشد، تمام ماترک به او می‌رسد.
 • در صورت وجود وصیت‌نامه، ممکن است سهم الارث اولاد پسر و دختر با توجه به وصیت مورث تغییر کند.

دیدگاهتان را بنویسید