مشاوره حقوقی انحصار وراثت

سهم الارث طبقه سوم مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

سهم الارث طبقه سوم در قانون ارث ایران

طبقه سوم وراث در قانون ارث ایران شامل اعمای ابوینی (عموها و عمه‌های پدری) و اَخوال و خاله‌های ابوینی (دایی‌ها و خاله‌های پدری) متوفی می‌شود.

ارث بردن طبقه سوم مشروط به عدم وجود وراث طبقه اول و دوم (پدر، مادر، فرزندان، اجداد و برادران و خواهران) است. به عبارت دیگر، تا زمانی که وراث طبقات اول و دوم زنده باشند، وراث طبقه سوم از متوفی ارث نمی برند.

سهم الارث هر یک از وراث طبقه سوم به شرح زیر است:

1. سهم الارث اعمای ابوینی:

 • اگر فقط عمو باشد:
  • یک ششم ترکه به او می‌رسد.
 • اگر فقط عمه باشد:
  • یک ششم ترکه به او می‌رسد.
 • اگر هم عمو و هم عمه باشد:
  • به هر یک از عموها یک ششم و به هر یک از عمه‌ها یک ششم ترکه می‌رسد.

2. سهم الارث اَخوال و خاله‌های ابوینی:

 • اگر فقط دایی باشد:
  • یک ششم ترکه به او می‌رسد.
 • اگر فقط خاله باشد:
  • یک ششم ترکه به او می‌رسد.
 • اگر هم دایی و هم خاله باشد:
  • به هر یک از دایی‌ها یک ششم و به هر یک از خاله‌ها یک ششم ترکه می‌رسد.

نکات:

 • درجه بندی در ارث بردن اعمای ابوینی و اَخوال و خاله‌های ابوینی به این صورت است که عمو و عمه در درجه اول و دایی و خاله در درجه دوم قرار دارند.
 • اعمای ابوینی و اَخوال و خاله‌های ابوینی در یک درجه هستند و به طور مساوی ارث می‌برند.
 • اگر متوفی همسر داشته باشد، سهم الارث همسر از ترکه جداگانه محاسبه می‌شود.
 • در صورت وجود وصیت از سوی متوفی، سهم الارث وراث ممکن است تغییر کند.
 • محاسبه سهم الارث و تقسیم ماترک فرآیندی پیچیده است و توصیه می‌شود برای انجام آن از وکیل دادگستری استفاده کنید.

 

قوانین سهم الارث طبقه سوم در ایران

طبقه سوم وراث در قانون ارث ایران شامل اعمای ابوینی و اعمام امی (برادران پدر و مادر متوفی) و عمات ابوینی و عات امی (خواهران پدر و مادر متوفی) می‌شود.

ارث بردن طبقه سوم وراث مشروط به عدم وجود وراث طبقه اول (پدر، مادر، اولاد) و وراث طبقه دوم (جد و جده و برادر و خواهر) است.

به عبارت دیگر، اگر برای متوفی پدر، مادر، فرزند، جد، جده، برادر یا خواهر زنده‌ای وجود داشته باشد، وراث طبقه سوم از او ارث نمی‌برند.

قوانین سهم الارث طبقه سوم به شرح زیر است:

اعمای ابوینی و اعمام امی:

 • اعمای ابوینی در یک طبقه ارث می‌برند و با اعمام امی معامله مساواة می‌کنند.
 • اگر فقط یک عموی ابوینی زنده باشد، تمام ماترک به او می‌رسد.
 • اگر دو عموی ابوینی یا بیشتر باشند، ماترک به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.
 • اعمای امی در صورتی ارث می‌برند که فرزند نداشته باشند.
 • اگر برای عموی امی فرزند باشد، سهم او به نصف تقلیل پیدا می‌کند.

عمات ابوینی و عات امی:

 • عمات ابوینی در یک طبقه ارث می‌برند و با عات امی معامله مساواة می‌کنند.
 • اگر فقط یک عمه ابوینی زنده باشد، تمام ماترک به او می‌رسد.
 • اگر دو عمه ابوینی یا بیشتر باشند، ماترک به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.
 • عات امی در صورتی ارث می‌برند که فرزند نداشته باشند.
 • اگر برای عمه امی فرزند باشد، سهم او به نصف تقلیل پیدا می‌کند.

نکات مهم:

 • اگر متوفی وصیتی داشته باشد، سهم الارث وراث طبقه سوم ممکن است به موجب وصیت تغییر کند.
 • در صورت وجود محجور یا غائب در بین وراث، سهم آنها به خزانه دولت واریز می‌شود و پس از اثبات هویت و رفع حجر یا غیبت، به آنها پرداخت خواهد شد.
 • محاسبه سهم الارث وراث طبقه سوم تابع قواعد و احکام پیچیده‌ای است.

توصیه:

 • در صورت فوت یکی از اعضای خانواده و برای بررسی سهم الارث وراث، توصیه می‌شود به یک وکیل یا حقوقدان متخصص مراجعه کنید.
 • وکیل یا حقوقدان می‌تواند با بررسی دقیق شرایط و مدارک، به شما در خصوص سهم الارث وراث طبقه سوم و سایر حقوق و تکالیف آنها راهنمایی کند.

 

سهم الارث طبقه سوم وراث در قانون ارث ایران

طبقه سوم وراث در قانون ارث ایران شامل عموها، عمه‌ها، خاله‌ها و دایی‌های متوفی می‌شود.

ارث بردن طبقه سوم وراث مشروط به چهار شرط است:

 1. فوت تمام وراث طبقه اول و دوم: تا زمانی که حتی یک نفر از وراث طبقه اول یا دوم (یعنی پدر، مادر، فرزندان، اجداد و برادران و خواهران) زنده باشد، وراث طبقه سوم ارث نمی‌برند.
 2. وجود رحم: اگر در زمان فوت متوفی، همسر او باردار باشد، جنین در طبقه اول وراث محسوب می‌شود و تا زمان تولد، حکم موجود زنده را دارد. در این صورت، وراث طبقه سوم ارث نمی‌برند.
 3. عدم وجود وصیت: اگر متوفی وصیتی به نفع غیر وراث کرده باشد، وراث طبقه سوم ارث نمی‌برند.
 4. اثبات نسب: وراث طبقه سوم باید نسبت خود به متوفی را ثابت کنند.

اگر شرایط فوق برآورده شود، سهم الارث طبقه سوم وراث به شرح زیر است:

 • عموها و عمه‌ها:
  • اگر پدر و مادر متوفی زنده باشند، عموها و عمه‌ها ارث نمی‌برند.
  • اگر فقط پدر یا مادر متوفی زنده باشند، سهم هر عمو یک ششم و سهم هر عمه یک دوازدهم ماترک است.
  • اگر پدر و مادر متوفی فوت کرده باشند، سهم هر عمو یک سوم و سهم هر عمه یک ششم ماترک است.
 • خاله‌ها و دایی‌ها:
  • خاله‌ها و دایی‌ها در هر حالتی ارث می‌برند، حتی اگر پدر و مادر متوفی زنده باشند.
  • سهم هر خاله یک دوازدهم و سهم هر دایی یک ششم ماترک است.

نکات:

 • در صورت فوت یکی از عموها، عمه‌ها، خاله‌ها یا دایی‌ها، سهم او به فرزندان او می‌رسد.
 • اگر متوفی تنها یک عمو، عمه، خاله یا دایی داشته باشد، چه پسر و چه دختر، سهم آن عمو، عمه، خاله یا دایی تمام ماترک است.
 • در صورت وجود وصیت نامه، ممکن است سهم الارث وراث طبقه سوم تغییر کند.
 • برای محاسبه دقیق سهم الارث هر یک از وراث، باید به قانون مدنی و نظر متخصصان حقوقی مراجعه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید