مشاوره حقوقی انحصار وراثت

سهم برابر فرزندان از اموال مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین 24 ساعته

سهم الارث فرزندان در قانون ارث ایران

طبق قانون ارث ایران، فرزندان در دسته اول وراث قرار دارند و در کنار پدر و مادر از متوفی ارث می برند. سهم الارث هر یک از فرزندان به جنسیت و تعداد آنها بستگی دارد.

ارث فرزند پسر:

 • اگر فقط یک فرزند پسر وجود داشته باشد: تمام اموال متوفی به او می رسد.
 • اگر دو یا چند فرزند پسر وجود داشته باشد: اموال متوفی به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

ارث فرزند دختر:

 • اگر فقط یک فرزند دختر وجود داشته باشد: نصف اموال متوفی به او می رسد و نصف دیگر به پدر و مادر متوفی می رسد.
 • اگر دو یا چند فرزند دختر وجود داشته باشد: دو سوم اموال متوفی به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود و یک سوم دیگر به پدر و مادر متوفی می رسد.

ارث در صورت وجود فرزند پسر و دختر:

 • اگر یک فرزند پسر و یک یا چند فرزند دختر وجود داشته باشد: پسر دو سهم و هر دختر یک سهم ارث می برد.
 • اگر دو یا چند فرزند پسر و دو یا چند فرزند دختر وجود داشته باشد: پسران دو سهم و دختران یک سهم به نسبت تعداد خود ارث می برند.

نکات مهم:

 • ارث نوه ها: در صورتی که نوه ها از پدر یا مادر خود که فوت کرده اند، ارثی دریافت نکرده باشند، می توانند از سهم پدر یا مادر خود در ارث پدربزرگ یا مادربزرگ خود ارث ببرند.
 • ارث محجورین: اگر یکی از وراث محجور باشد، سهم او توسط قیم او دریافت می شود.
 • وصیت: متوفی می تواند با وصیت کردن، تا یک سوم اموال خود را به هر کسی که بخواهد، وصیت کند.

قانون سهم الارث فرزندان در ایران:

سهم الارث فرزندان در ایران بر اساس قانون ارث و با توجه به تعداد و جنس آنها تعیین می‌شود.

موارد کلی:

 • فرزندان ذكور و اناث در ارث با یکدیگر برابرند. (ماده 889 قانون مدنی)
 • اگر متوفی فرزند یا فرزندان داشته باشد، سهم الارث همسر یک چهارم از اموال باقی‌مانده خواهد بود. (ماده 907 قانون مدنی)
 • اگر متوفی فقط فرزند یا فرزندان داشته باشد، سهم الارث هر یک از فرزندان ذكور دو برابر سهم هر یک از فرزندان اناث خواهد بود. (ماده 908 قانون مدنی)
 • اگر متوفی پدر و مادر داشته باشد، سهم الارث هر یک از فرزندان ذكور یک ششم و سهم هر یک از فرزندان اناث یک دوازدهم از اموال باقی‌مانده خواهد بود. (ماده 910 قانون مدنی)
 • اگر متوفی فقط پدر یا مادر داشته باشد، سهم الارث هر یک از فرزندان ذكور یک سوم و سهم هر یک از فرزندان اناث یک ششم از اموال باقی‌مانده خواهد بود. (ماده 911 قانون مدنی)

نکات مهم:

 • ارث به نوه‌ها در صورت وجود فرزند یا فرزندان متوفی نمی‌رسد.
 • اگر فرزند یا فرزندان متوفی فوت کرده باشند، نوه‌های متوفی در صورتی که پدر یا مادر خود را از دست داده باشند، جایگزین آنها در ارث‌بری خواهند شد. (ماده 888 قانون مدنی)
 • ارث محجورین توسط ولی یا قیم آنها دریافت می‌شود.
 • پرداخت دیون و وصایا بر عهده‌ی وراث است.

نحوه سهم برابر فرزندان از اموال در ایران:

ارث در ایران بر اساس قانون ارث تعیین می‌شود. این قانون بر اساس احکام فقهی و قوانین مدنی وضع شده است.

سهم فرزندان از اموال:

 • فرزندان در طبقه اول وراث قرار دارند و به همراه پدر و مادر از متوفی ارث می‌برند.
 • سهم هر فرزند از اموال پدر یا مادر معادل یک ششم است، فرقی نمی‌کند که پسر باشد یا دختر.
 • اگر پدر و مادر هر دو در قید حیات باشند، فرزندان در زمان حیات آنها هیچ حقی در اموال آنها ندارند و ارث آنها فقط پس از فوت آنها به آنها تعلق می‌گیرد.

موارد استثنا:

 • در برخی موارد، ممکن است سهم فرزندان از اموال با یکدیگر برابر نباشد. برای مثال، اگر پدر در زمان حیات خود بخشی از اموال خود را به یکی از فرزندان به عنوان هدیه یا وصیت واگذار کند، سهم آن فرزند از ارث کاهش می‌یابد.
 • همچنین، اگر یکی از فرزندان در زمان حیات پدر یا مادر فوت کند، فرزندان او (یعنی نوه‌ها) به جای پدر یا مادر خود از متوفی ارث می‌برند.

تقسیم ارث:

 • پس از فوت متوفی، وراث باید برای تقسیم ارث با یکدیگر به توافق برسند.
 • اگر وراث نتوانند به توافق برسند، می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از دادگاه تقاضای تقسیم ماترک را بنمایند.
 • در دادگاه، قاضی با توجه به قانون ارث و سهم هر یک از وراث، ماترک را بین آنها تقسیم می‌کند.

نکات:

 • قانون ارث در ایران موضوعی پیچیده و ظریف است و برای درک کامل آن نیاز به تخصص حقوقی دارد.
 • اگر در مورد ارث سوال یا مشکلی دارید، می‌توانید به یک وکیل یا متخصص حقوق ارث مراجعه کنید.