دسته‌بندی نشده

شرایط باطل شدن وصیت نامه متوفی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

شرایط باطل شدن وصیت نامه متوفی

در قانون ایران، وصیت نامه متوفی در شرایطی باطل می‌شود:

1. عدم رعایت شرایط صحت وصیت:

 • اهلیت وصیت کننده: وصیت کننده باید در زمان تنظیم وصیت نامه عاقل، بالغ و رشید باشد.
 • قصد و رضا: وصیت کننده باید با اراده و اختیار خود وصیت کند و تحت اجبار یا اکراه نباشد.
 • معین بودن موضوع وصیت: موضوع وصیت باید به طور روشن و واضح مشخص باشد.
 • موجود بودن موضوع وصیت: موضوع وصیت باید در زمان حیات موصی و در زمان تنظیم وصیت نامه موجود باشد.
 • قانونی بودن موضوع وصیت: موضوع وصیت باید مخالف شرع و قانون نباشد.

2. فسخ وصیت توسط موصی:

 • وصیت شفاهی: وصیت شفاهی در هر زمان قابل فسخ توسط موصی است.
 • وصیت کتبی: وصیت کتبی تا زمانی که موصی آن را به طور کتبی فسخ نکرده باشد، نافذ است.

3. تحقق شرایط بطلان وصیت:

 • جنون و سفه بعد از وصیت: اگر موصی بعد از تنظیم وصیت نامه مجنون یا سفیه شود، وصیت او باطل می‌شود.
 • ارتداد بعد از وصیت: اگر موصی بعد از تنظیم وصیت نامه مرتد شود، وصیت او در مورد ورثه مسلمان او باطل می‌شود.
 • قتل عمدی موصی: اگر کسی موصی را عمداً به قتل برساند، از ارث او محروم می‌شود و وصیت او در مورد او باطل می‌شود.
 • ازدواج زن موصی: اگر زن موصی بعد از تنظیم وصیت نامه به عقد نکاح دیگری درآید، وصیت او در مورد شوهر سابقش باطل می‌شود.

4. ابطال وصیت نامه در دادگاه:

 • اثبات غش یا تزویر در وصیت نامه: اگر ثابت شود که وصیت نامه به طور غش یا تزویر تنظیم شده است، باطل می‌شود.
 • اثبات عدم صحت وصیت نامه: اگر ثابت شود که وصیت نامه شرایط صحت را نداشته است، باطل می‌شود.

نکات مهم:

 • بار اثبات بطلان وصیت نامه بر عهده کسی است که آن را ادعا می‌کند.
 • در صورت ابطال وصیت نامه، ارث طبق قواعد و مقررات ارثیه قانونی تقسیم می‌شود.
 • برای اطلاع بیشتر در مورد شرایط باطل شدن وصیت نامه متوفی، می‌توانید به یک وکیل یا متخصص حقوقی مراجعه کنید.

فسخ وصیت توسط موصی

در قانون ایران، موصی (کسی که وصیت می‌کند) تا زمانی که زنده است، حق فسخ وصیت خود را دارد. به این معنی که می‌تواند هر زمان که بخواهد، وصیت خود را تغییر دهد یا به طور کامل آن را لغو کند.

روش‌های فسخ وصیت توسط موصی:

 • وصیت شفاهی: موصی می‌تواند وصیت شفاهی خود را با وصیت شفاهی جدید یا با وصیت کتبی جدید فسخ کند.
 • وصیت کتبی: موصی می‌تواند وصیت کتبی خود را با یکی از روش‌های زیر فسخ کند:
  • اظهار کتبی: موصی می‌تواند با نوشتن یک سند کتبی و امضای آن، وصیت خود را فسخ کند.
  • پاره کردن یا سوزاندن وصیت نامه: موصی می‌تواند با پاره کردن یا سوزاندن وصیت نامه کتبی خود، آن را فسخ کند.
  • خط کشیدن روی وصیت نامه: موصی می‌تواند با خط کشیدن روی مفاد وصیت نامه کتبی خود و امضای آن، آن مفاد را فسخ کند.
  • تنظیم وصیت نامه جدید: موصی می‌تواند با تنظیم وصیت نامه جدید، وصیت نامه قبلی خود را به طور کامل یا جزئی فسخ کند.

نکات:

 • فسخ وصیت نیازی به حضور شهود ندارد.
 • برای اثبات فسخ وصیت، باید مدرکی دال بر اراده موصی مبنی بر فسخ وصیت وجود داشته باشد.
 • اگر موصی وصیت نامه کتبی خود را پاره کند یا بسوزاند، اما وصیت نامه جدیدی تنظیم نکند، وصیت نامه قبلی او باطل می‌شود و ماترک او مطابق با قواعد ارثیه قانونی تقسیم خواهد شد.
 • در صورت فسخ وصیت، وصیتی که قبلاً فسخ شده است، دوباره احیا نمی‌شود.

ماده 893 قانون مدنی در مورد فسخ وصیت می‌گوید:

“موصی می‌تواند هر وقت بخواهد وصیت خود را تغییر یا لغو کند.”

ماده 894 قانون مدنی نیز در مورد روش‌های فسخ وصیت کتبی می‌گوید:

“وصیت کتبی به یکی از طرق ذیل فسخ می‌شود: * اظهار کتبی موصی * محو یا پاره کردن تمام یا قسمتی از آن که مورد فسخ است * خط زدن تمام یا قسمتی از آن که مورد فسخ است و امضای موصی * **تنظیم وصیت نامه جدید که متضمن فسخ وصیت نامه سابق باشد.”

عدم رعایت شرایط صحت وصیت

وصیت، تملیکی است که شخص برای بعد از فوت خود می‌کند. وصیت‌کننده می‌تواند اموال خود را به هر نحوی که می‌خواهد به اشخاص یا اشخاصی تملیک کند، مشروط به اینکه مخالف شرع یا قانون نباشد.

شرایط صحت وصیت به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. شرایط مربوط به موصی (وصیت‌کننده):

 • بلوغ: موصی باید بالغ باشد، یعنی به سن 15 سال تمام قمری برای پسر و 9 سال تمام قمری برای دختر رسیده باشد.
 • عقل: موصی باید عاقل باشد، یعنی قوه تمییز و درک را داشته باشد.
 • اختیار: موصی باید اختيار داشته باشد، یعنی تحت اکراه یا اجبار نباشد.
 • رشد: موصی باید رشید باشد، یعنی توانایی اداره امور مالی خود را داشته باشد.
 • عدم خودکشی: موصی نباید در حال خودکشی باشد.

2. شرایط مربوط به وصیت:

 • موضوع وصیت: موضوع وصیت باید مال باشد، یعنی قابل تملک و تصرف باشد.
 • معین بودن موضوع: موضوع وصیت باید معین باشد، یعنی مشخص و قابل تشخیص باشد.
 • مباح بودن موضوع: موضوع وصیت باید مباح باشد، یعنی شرعاً حرام نباشد.
 • قابل نقل و انتقال بودن موضوع: موضوع وصیت باید قابل نقل و انتقال باشد، یعنی در معاملات عرفاً قابل مبادله باشد.
 • صحت اراده: وصیت باید با صحت اراده و رضای کامل موصی انجام شود.
 • عدم غبن: در وصیت نباید غبن وجود داشته باشد، یعنی سهم هر یک از ورثه نباید به طور غیرمعقولی از سهم بقیه کمتر باشد.
 • عدم ضرر به ورثه: وصیت نباید به ضرر سایر ورثه باشد، مگر در حد یک سوم سهم آنها.

در صورت عدم رعایت هر یک از این شرایط، وصیت باطل خواهد بود.

آثار عدم رعایت شرایط صحت وصیت:

 • باطل بودن وصیت
 • ارث بردن ورثه طبق قواعد ارث
 • عدم امکان تملیک اموال توسط موصی‌له (کسی که به نفع او وصیت شده است)

نکته:

 • در صورت فوت موصی، ورثه می‌توانند به صحت یا بطلان وصیت اعتراض کنند.
 • در این صورت، دادگاه به بررسی صحت یا بطلان وصیت می‌پردازد و در نهایت رأی خود را صادر می‌کند.

تحقق شرایط بطلان وصیت

در قانون مدنی ایران، وصیت به دو دسته وصیت تملیکی و وصیت تعهدی تقسیم می‌شود.

وصیت تملیکی وصیتی است که به موجب آن، وصیت‌کننده مالکیت تمام یا قسمتی از اموال خود را پس از مرگ خود به دیگری منتقل می‌کند.

وصیت تعهدی وصیتی است که به موجب آن، وصیت‌کننده متعهد به انجام عملی پس از مرگ خود می‌شود.

بطلان هر یک از این دو نوع وصیت در شرایطی متفاوت رخ می‌دهد.

شرایط بطلان وصیت تملیکی:

 • اهلیت وصیت‌کننده: وصیت‌کننده باید در زمان تنظیم وصیت اهلیت کامل داشته باشد، یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد.
 • صحت رضای وصیت‌کننده: وصیت باید با قصد و رضای کامل وصیت‌کننده انجام شود.
 • معین بودن موضوع و متعلق وصیت: موضوع و متعلق وصیت باید معین و مشخص باشند.
 • مشروعیت موضوع و متعلق وصیت: موضوع و متعلق وصیت باید مشروع و مطابق با قانون و شرع باشند.
 • رعایت تشریفات قانونی: در تنظیم وصیت باید تشریفات قانونی مربوطه رعایت شود.

در صورت عدم وجود هر یک از این شرایط، وصیت تملیکی باطل خواهد بود.

شرایط بطلان وصیت تعهدی:

 • اهلیت وصیت‌کننده: وصیت‌کننده باید در زمان تنظیم وصیت اهلیت کامل داشته باشد، یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد.
 • صحت رضای وصیت‌کننده: وصیت باید با قصد و رضای کامل وصیت‌کننده انجام شود.
 • معین بودن تعهد: تعهد وصیت‌کننده باید معین و مشخص باشد.
 • امکان‌پذیری تعهد: تعهد وصیت‌کننده باید امکان‌پذیر باشد.
 • مشروعیت تعهد: تعهد وصیت‌کننده باید مشروع و مطابق با قانون و شرع باشد.

در صورت عدم وجود هر یک از این شرایط، وصیت تعهدی باطل خواهد بود.

موارد دیگر بطلان وصیت:

 • تغییر دین وصیت‌کننده: در صورتی که وصیت‌کننده پس از تنظیم وصیت، دین خود را تغییر دهد، وصیت او باطل می‌شود.
 • قتل وصیت‌کننده توسط موصی‌له: در صورتی که موصی‌له وصیت‌کننده را به قتل برساند، از وصیت محروم می‌شود.
 • ازدواج موصی‌له با کافر: در صورتی که موصی‌له با کافر ازدواج کند، از وصیت محروم می‌شود.

مرجع رسیدگی به دعوای بطلان وصیت:

 • دعوای بطلان وصیت در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ماترک است.

توجه: مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و مشاوره حقوقی محسوب نمی‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بطلان وصیت و شرایط آن، باید به وکیل متخصص مراجعه کنید.

ابطال وصیت نامه در دادگاه:

وصیت نامه سندی است که به موجب آن، واصی (کسی که وصیت می‌کند) اموال خود را پس از مرگ خود به اشخاص یا امور معین تملیک می‌کند.

بطلان وصیت نامه به معنای از بین رفتن آثار حقوقی آن است.

دلایل بطلان وصیت نامه در قانون مدنی ایران به شرح زیر است:

 • اهلیت نداشتن واصی: واصی باید در زمان تنظیم وصیت نامه اهلیت لازم را داشته باشد.
 • فقدان شرایط صحت عقد: وصیت نامه نیز مانند هر عقد دیگری باید دارای شرایط صحت عقد باشد، از جمله معین بودن عوض و معوض، مشروعیت عوض و معوض، قصد و رضا، و اهلیت طرفین.
 • تخلف از موادی که قانون برای نظم عمومی یا اخلاق حسنه مقرر داشته است: وصیت نامه نباید مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
 • جنون و مستی: وصیت نامه ای که در حال جنون یا مستی تنظیم شده باشد، باطل است.
 • اکراه و اجبار: وصیت نامه ای که تحت اکراه و اجبار تنظیم شده باشد، باطل است.
 • غلط و اشتباه: اگر در وصیت نامه غلط و اشتباهی رخ داده باشد، وصیت نامه باطل خواهد بود.
 • تغییر اراده واصی: واصی می‌تواند در هر زمان که بخواهد وصیت نامه خود را تغییر دهد یا آن را ابطال کند.

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال وصیت نامه:

دعوای ابطال وصیت نامه در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود.

مراحل ابطال وصیت نامه در دادگاه:

 1. تنظیم دادخواست: اولین قدم، تنظیم دادخواست و ارائه آن به دادگاه عمومی حقوقی است.
 2. اخذ وقت رسیدگی: پس از ثبت دادخواست، دادگاه وقت رسیدگی را تعیین می‌کند و به طرفین دعوا ابلاغ می‌کند.
 3. رسیدگی در دادگاه: در روز رسیدگی، طرفین دعوا در دادگاه حاضر شده و دلایل و مستندات خود را ارائه می‌کنند.
 4. صدور حکم: پس از رسیدگی و بررسی دلایل و مستندات، دادگاه حکم خود را صادر می‌کند.

نکات:

 • اثبات بطلان وصیت نامه فرآیندی پیچیده و تخصصی است و توصیه می‌شود برای انجام این کار از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.
 • مدارک و مستندات کافی برای اثبات بطلان وصیت نامه بسیار مهم است.
 • در صورت اثبات بطلان وصیت نامه، وصیت نامه باطل شده و ورثه طبق قانون ارث صاحب اموال متوفی خواهند شد.

موارد مشابه:

 • ارث
 • وصیت
 • حقوق متوفی

تذکر:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و مشاوره حقوقی محسوب نمی‌شود.
 • برای ابطال وصیت نامه در دادگاه حتماً با یک وکیل متخصص مشورت کنید.

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال وصیت نامه

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال وصیت نامه به دلیل دعوا و موضوع وصیت بستگی دارد:

1. دعاوی مربوط به بطلان وصیت نامه رسمی:

 • دادگاه عمومی حقوقی: در صورتی که دعوای ابطال وصیت نامه به دلیل محجوریت، عدم صحت انتساب یا عدم رعایت تشریفات باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت موصی (کسی که وصیت کرده) است.
 • دادگاه خانواده: در صورتی که دعوای ابطال وصیت نامه به دلیل تخلف از تعهدات قانونی موصی نسبت به ورثه باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده محل اقامت موصی است.

2. دعاوی مربوط به بطلان وصیت نامه عادی:

 • شورای حل اختلاف: در صورتی که دعوای ابطال وصیت نامه عادی به دلیل جعل یا عدم صحت انتساب باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف محل اقامت موصی است.
 • دادگاه عمومی حقوقی: در صورتی که دعوای ابطال وصیت نامه عادی به دلیل تخلف از تعهدات قانونی موصی نسبت به ورثه باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت موصی است.

3. دعاوی مربوط به بطلان وصیت نامه شفاهی:

 • دادگاه عمومی حقوقی: دعوای ابطال وصیت نامه شفاهی به دلیل عدم اثبات صحت و انتساب، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت موصی است.

نکات مهم:

 • خواهان دعوای ابطال وصیت نامه باید دلایل و مستندات کافی برای اثبات ادعای خود را به دادگاه یا شورای حل اختلاف ارائه دهد.
 • خوانده دعوای ابطال وصیت نامه، وصی یا ورثه‌ای هستند که از وصیت منتفع می‌شوند.
 • احکام مربوط به ابطال وصیت نامه، قابل فرجام خواهی در دادگاه تجدید نظر است.

توجه: مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به منزله مشاوره حقوقی نیست. برای بررسی دقیق وضعیت خود و دریافت مشاوره حقوقی، باید به وکیل یا کارشناس حقوقی متخصص در امور ارث و وصیت مراجعه کنید.

نحوه ابطال وصیت نامه

ابطال وصیت نامه فرآیندی قانونی است که به موجب آن، اعتبار وصیت نامه به طور کامل یا جزئی از بین می‌رود.

برای ابطال وصیت نامه، باید به دلایل و شرایط قانونی آن توجه داشت.

دلایل قابل طرح برای ابطال وصیت نامه عبارتند از:

 • اهلیت نداشتن موصی (وصیت کننده): موصی باید در زمان تنظیم وصیت نامه از عقل و رشد کامل برخوردار باشد و در اثر اکراه، اجبار یا غلط
 • ممنوعیت موضوع وصیت: وصیت نامه نباید مخالف شرع، قانون و نظم عمومی باشد.
 • وصیت تملیکی به نفع غیر وراث: در صورتی که وصیت تملیکی به نفع غیر وراث باشد، وراث می‌توانند تا ثلث وصیت را
 • وصیت به ضرر ورثه واجب‌الحصبه: وصیت نامه نباید به ضرر ورثه واجب‌الحصبه باشد.
 • تغییر اراده موصی: موصی می‌تواند در هر زمان وصیت نامه خود را

مراحل ابطال وصیت نامه:

 1. طرح دعوای ابطال وصیت نامه در دادگاه: ذینفعان می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه محل اقامت
 2. رسیدگی به دعوا در دادگاه: دادگاه به ادعاها و دلایل طرفین رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات بطلان
 3. صدور حکم: در صورت اثبات بطلان وصیت نامه، دادگاه حکم به بطلان

نکات مهم:

 • ابطال وصیت نامه فقط از طریق مراجع قضایی امکان‌پذیر است و هیچ
 • بار اثبات بطلان وصیت نامه بر عهده خواهان دعوا است.
 • در صورت ابطال وصیت نامه، ماترک مطابق با قوانین ارث

اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی‌باشد. برای در صورت تمایل، می‌توانید از وکلای معتمد مرکز مشاوره حقوقی قوه قضائیه برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ابطال وصیت نامه، می‌توانید به یک وکیل متخصص

دیدگاهتان را بنویسید