مشاوره حقوقی قراردادها

شرایط صحت معامله مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

شرایط صحت معامله در قانون مدنی ایران

طبق ماده 190 قانون مدنی ایران، برای صحت هر معامله، شرایطی لازم است که به طور کلی به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

1. شرایط مربوط به طرفین معامله:

 • اهلیت: طرفین معامله باید اهلیت قانونی برای انجام معامله داشته باشند. به عبارت دیگر، باید بالغ، عاقل و رشید باشند.
 • رضایت: طرفین معامله باید به معامله رضایت داشته باشند. رضایت باید واقعی، خالي از اکراه و اشتباه باشد.
 • قصد: طرفین معامله باید قصد انجام معامله را داشته باشند.

2. شرایط مربوط به موضوع معامله:

 • موضوع معامله باید مالیت داشته باشد.
 • موضوع معامله باید مشروع باشد.
 • موضوع معامله باید مقدور التسلیم باشد.

3. شرایط مربوط به جهت معامله:

 • جهت معامله باید مشروع باشد.
 • جهت معامله باید معقول باشد.

4. شرایط مربوط به شکل معامله:

 • شکل معامله باید مطابق با قانون باشد.

نکات:

 • در برخی از معاملات، علاوه بر شرایط عمومی، شرایط اختصاصی دیگری نیز وجود دارد که باید برای صحت معامله رعایت شود.
 • در صورت فقدان هر یک از این شرایط، معامله باطل خواهد بود.

 

شرایط مربوط به طرفین معامله در قانون مدنی ایران

طبق قانون مدنی ایران، برای صحت هر معامله، چهار شرط اساسی برای طرفین معامله وجود دارد که باید به طور کامل احراز شوند:

1. قصد و رضای طرفین:

 • هر دو طرف معامله باید دارای قصد و رضای کامل باشند و اراده‌ی آزادانه‌ی خود را در انجام معامله اعلام کنند.
 • قصد و رضا باید به طور صریح یا ضمنی باشد.
 • رضای طرفین نباید ناشی از اکراه، اجبار، غلط، تدلیس یا اشتباه باشد.

2. اهلیت طرفین:

 • طرفین معامله باید از نظر قانونی اهلیت تصرف در اموال و انجام معاملات را داشته باشند.
 • اشخاصی که فاقد اهلیت هستند، مانند مجنون، صغیر و غیر رشید، نمی‌توانند معامله‌ای را به طور صحیح انجام دهند.

3. معین بودن مورد معامله:

 • مورد معامله باید مشخص و معین باشد و در معرض ابهام و ایراد نباشد.
 • مورد معامله باید قابل مبادله و انتقال باشد و از نظر قانونی منعی برای معامله‌ی آن وجود نداشته باشد.

4. مشروعیت جهت معامله:

 • جهت معامله باید مشروع و قانونی باشد و مخالف شرع و نظم عمومی نباشد.
 • معاملاتی که برای انجام یک عمل غیرقانونی یا مجرمانه انجام می‌شوند، باطل و بی‌اعتبار هستند.

علاوه بر این شرایط اساسی، شرایط دیگری نیز ممکن است در برخی از معاملات خاص وجود داشته باشد.

برای مثال:

 • در معاملات ملکی، سند مالکیت و احراز مفاصاحساب ضروری است.
 • در معاملات خودرو، سند و مدارک مربوط به خودرو باید ارائه شود.

توصیه می‌شود قبل از انجام هرگونه معامله، از یک مشاور حقوقی یا متخصص آگاه به قوانین مربوطه مشورت کنید.

 

شرایط مربوط به موضوع معامله در قانون ایران

طبق قانون مدنی ایران، موضوع معامله باید دارای چهار شرط اساسی باشد تا معامله صحت داشته باشد:

1. معین بودن:

 • مورد معامله باید به طور مشخص و واضح بیان شود.
 • ماهیت، جنس، نوع و مقدار آن باید به گونه‌ای باشد که قابل تشخیص باشد.

برای مثال، در معامله بیع، مشخص کردن نوع و مقدار کالا (مثلاً 100 کیلوگرم سیب) و در معامله اجاره، مشخص کردن نوع و مکان ملک (مثلاً آپارتمان 100 متری در خیابان آزادی) ضروری است.

2. قابل مبادله بودن:

 • موضوع معامله باید قابل مبادله باشد.
 • یعنی مالکیت آن برای انسان معنا داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد.

برای مثال، هوا و نور خورشید قابل مبادله نیستند، زیرا مالکیت آنها به طور مطلق برای انسان نیست.

3. مشروع بودن:

 • موضوع معامله باید مشروع و قانونی باشد.
 • معاملات خلاف شرع و قانون باطل هستند.

برای مثال، خرید و فروش مواد مخدر یا معامله انسان باطل و ممنوع است.

4. وجود و بقاء:

 • مورد معامله باید در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته باشد و قابل بقاء باشد.

برای مثال، بیع فضایی که هنوز وجود خارجی ندارد باطل است.

نکات مهم:

 • شرایط مربوط به موضوع معامله در مواد 975 تا 980 قانون مدنی بیان شده‌اند.
 • در صورت فقدان هر یک از این شرایط، معامله باطل خواهد شد.
 • برای آگاهی بیشتر از قواعد مربوط به موضوع معامله می‌توان به قانون مدنی و منابع حقوقی مربوطه مراجعه کرد.

شرایط مربوط به شکل معامله در قانون مدنی

قانون مدنی برای صحت شکل معامله، شرایطی را در نظر گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنم:

۱. قصد و رضای طرفین:

 • قصد: هر یک از طرفین معامله باید قصد انشاء معامله مورد نظر را داشته باشد و به این معنا که بداند چه عملی را انجام می‌دهد و چه اثری را بر آن بار می‌کند.
 • رضا: هر یک از طرفین معامله باید به معامله رضایت داشته باشد و رضایت او آزادانه و بدون اکراه، اجبار و اضطرار باشد.

۲. اهلیت طرفین:

 • اهلیت تمتع: هر یک از طرفین معامله باید از اهلیت تمتع برخوردار باشد، به این معنا که از نظر قانونی موجود و ذی حق باشند.
 • اهلیت تصرف: هر یک از طرفین معامله باید از اهلیت تصرف برخوردار باشد، به این معنا که از نظر قانونی حق تصرف در اموال خود را داشته باشند.

۳. موضوع معین:

مورد معامله باید معین باشد، یعنی مشخص و قابل تشخیص باشد.

۴. مشروعیت جهت معامله:

جهت معامله باید مشروع باشد، به این معنا که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.

۵. رعایت شکل مقرر قانونی:

در برخی از معاملات، قانون شکل خاصی را برای انعقاد آنها مقرر کرده است که باید رعایت شود.

موارد بطلان معامله به علت عدم رعایت شرایط شکل:

 • عدم قصد و رضا: اگر یکی از طرفین قصد انشاء معامله را نداشته باشد یا به معامله رضایت ندهد، معامله باطل است.
 • عدم اهلیت: اگر یکی از طرفین اهلیت تمتع یا اهلیت تصرف نداشته باشد، معامله باطل است.
 • معلوم نبودن مورد معامله: اگر مورد معامله معلوم و قابل تشخیص نباشد، معامله باطل است.
 • نامشروع بودن جهت معامله: اگر جهت معامله مخالف قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، معامله باطل است.
 • عدم رعایت شکل مقرر قانونی: اگر در معامله‌ای که قانون شکل خاصی را برای انعقاد آن مقرر کرده است، آن شکل رعایت نشود، معامله باطل است.

نکات:

 • در برخی موارد، بطلان معامله به علت عدم رعایت شرایط شکل، مطلق است و در برخی موارد نسبی است.
 • بطلان مطلق به این معنا است که معامله در هیچ شرایطی صحیح و نافذ نمی‌شود.
 • بطلان نسبی به این معنا است که معامله فقط در مقابل اشخاصی که می‌توانند به بطلان آن استناد کنند، باطل است و در مقابل اشخاص ثالث صحیح و نافذ است.

موارد بطلان معامله در قانون مدنی ایران

طبق ماده 190 قانون مدنی ایران، برای صحت هر معامله، شرایطی لازم است که در پاسخ قبلی به آنها اشاره شد. در صورت فقدان هر یک از این شرایط، معامله باطل خواهد بود.

موارد بطلان معامله در قانون مدنی به طور مشخص ذکر نشده است، اما از مفهوم مخالف ماده 190 و سایر مواد قانون مدنی می توان آنها را استنباط کرد. به طور کلی، موارد زیر از جمله مصادیق بطلان معامله هستند:

1. فقدان یکی از شرایط مربوط به طرفین معامله:

 • فقدان اهلیت: اگر یکی از طرفین معامله اهلیت قانونی برای انجام معامله را نداشته باشد، معامله باطل خواهد بود. به عنوان مثال، معامله‌ای که توسط یک فرد صغیر یا مجنون انجام شده باشد، باطل است.
 • عدم رضایت: اگر یکی از طرفین معامله به معامله رضایت نداشته باشد، معامله باطل خواهد بود. رضایت باید واقعی، خالي از اکراه و اشتباه باشد.
 • فقدان قصد: اگر یکی از طرفین معامله قصد انجام معامله را نداشته باشد، معامله باطل خواهد بود.

2. فقدان یکی از شرایط مربوط به موضوع معامله:

 • عدم مالیت موضوع معامله: اگر موضوع معامله مالیت نداشته باشد، معامله باطل خواهد بود. به عنوان مثال، معامله‌ای که بر روی یک شیء غیرقابل تملک مانند مال غیرمسلم در دارالحرب انجام شده باشد، باطل است.
 • غیرمشروع بودن موضوع معامله: اگر موضوع معامله مشروع نباشد، معامله باطل خواهد بود. به عنوان مثال، معامله‌ای که بر روی مواد مخدر یا مشروبات الکلی انجام شده باشد، باطل است.
 • مقدور التسلیم نبودن موضوع معامله: اگر موضوع معامله مقدور التسلیم نباشد، معامله باطل خواهد بود. به عنوان مثال، معامله‌ای که بر روی یک شیء که هنوز به وجود نیامده است انجام شده باشد، باطل است.

3. فقدان یکی از شرایط مربوط به جهت معامله:

 • غیرمشروع بودن جهت معامله: اگر جهت معامله مشروع نباشد، معامله باطل خواهد بود. به عنوان مثال، معامله‌ای که برای انجام یک عمل غیرقانونی یا خلاف شرع انجام شده باشد، باطل است.
 • غیرمعقول بودن جهت معامله: اگر جهت معامله غیرمعقول باشد، معامله باطل خواهد بود. به عنوان مثال، معامله‌ای که بر روی یک مبيع با قیمتی بسیار ناچیز انجام شده باشد، باطل است.

4. فقدان یکی از شرایط مربوط به شکل معامله:

 • عدم رعایت شکل مقرر قانونی: اگر برای یک معامله شکل خاصی در قانون مقرر شده باشد و آن شکل رعایت نشود، معامله باطل خواهد بود. به عنوان مثال، معامله‌ای که برای انتقال املاک باید به صورت سند رسمی انجام شود، اگر با سند عادی انجام شده باشد، باطل است.

نکات:

 • در برخی از معاملات، علاوه بر موارد فوق، موارد دیگری نیز وجود دارد که در صورت فقدان آنها، معامله باطل خواهد بود.
 • بطلان معامله امری نسبی است و فقط در مقابل کسانی که می‌توانند به آن استناد کنند، اثرگذار خواهد بود.
 • آثار بطلان معامله از زمان انعقاد آن مترتب خواهد شد.

 

قوانین انجام معاملات در ایران، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

قوانین عمومی:

 • داشتن کد بورسی: برای انجام هرگونه معامله در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران، لازم است ابتدا کد بورسی دریافت کنید. این کار از طریق ثبت نام در یکی از کارگزاری‌های عضو بورس یا فرابورس و ارائه مدارک لازم انجام می‌شود.
 • افتتاح حساب معاملاتی: پس از دریافت کد بورسی، باید در یکی از کارگزاری‌ها حساب معاملاتی افتتاح کنید. در این حساب، وجوه شما برای انجام معاملات نگهداری می‌شود.
 • واریز وجه به حساب معاملاتی: برای شروع معاملات، باید مبلغی را به حساب معاملاتی خود واریز کنید.
 • آشنایی با سامانه معاملاتی: برای انجام معاملات، باید با سامانه معاملاتی کارگزاری خود آشنا شوید. این سامانه به شما امکان می‌دهد تا سفارشات خرید و فروش خود را ثبت کنید.

قوانین اختصاصی:

 • شرایط مربوط به اوراق بهادار: هر نوع اوراق بهادار، شرایط خاص خود را برای معامله دارد. به عنوان مثال، ممکن است برای خرید برخی از سهم‌ها، نیاز به داشتن سابقه معاملاتی یا سبد سهام خاصی باشد.
 • شرایط مربوط به کارگزاری: هر کارگزاری ممکن است شرایط خاص خود را برای معاملات ارائه دهد. به عنوان مثال، ممکن است کارمزد معاملات در کارگزاری‌های مختلف متفاوت باشد.

موارد تکمیلی:

 • رعایت قوانین و مقررات: در هنگام انجام معاملات، باید قوانین و مقررات مربوط به بازار سرمایه را رعایت کنید. این قوانین توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای نظارتی وضع می‌شوند.
 • تحلیل بازار: قبل از انجام هرگونه معامله، باید بازار را به دقت تحلیل کنید و از وضعیت شرکت‌ها و اوراق بهادار مورد نظر خود اطلاعات کافی داشته باشید.
 • مدیریت ریسک: معاملات در بازار سرمایه با ریسک همراه است. بنابراین، باید قبل از ورود به این بازار، به طور کامل با مفاهیم مدیریت ریسک آشنا شوید و اقدامات لازم را برای کنترل ریسک معاملات خود انجام دهید.

قوانین صحت معامله در قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران برای صحت یک معامله، شرایطی را در نظر گرفته است که به آنها شرایط اساسی صحت معامله گفته می‌شود. این شرایط عبارتند از:

1. قصد و رضای طرفین:

 • قصد: هر یک از طرفین معامله باید قصد انشاء معامله مورد نظر را داشته باشد و به این معنا که بداند چه عملی را انجام می‌دهد و چه اثری را بر آن بار می‌کند.
 • رضا: هر یک از طرفین معامله باید به معامله رضایت داشته باشد و رضایت او آزادانه و بدون اکراه، اجبار و اضطرار باشد.

2. اهلیت طرفین:

 • اهلیت تمتع: هر یک از طرفین معامله باید از اهلیت تمتع برخوردار باشد، به این معنا که از نظر قانونی موجود و ذی حق باشند.
 • اهلیت تصرف: هر یک از طرفین معامله باید از اهلیت تصرف برخوردار باشد، به این معنا که از نظر قانونی حق تصرف در اموال خود را داشته باشند.

3. معین بودن موضوع معامله:

مورد معامله باید معین باشد، یعنی مشخص و قابل تشخیص باشد.

4. مشروعیت جهت معامله:

جهت معامله باید مشروع باشد، به این معنا که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.

5. رعایت شکل مقرر قانونی:

در برخی از معاملات، قانون شکل خاصی را برای انعقاد آنها مقرر کرده است که باید رعایت شود.

آثار بطلان معامله:

 • عدم انتقال مالکیت: در صورت بطلان معامله، مالکیت مورد معامله به خریدار منتقل نمی‌شود.
 • استرداد عوضین: هر یک از طرفین معامله باطل شده می‌تواند عوض پرداختی خود را از طرف دیگر استرداد کند.
 • جبران خسارات: در برخی موارد، ممکن است طرفین معامله باطل شده به یکدیگر خسارت وارد کنند که در این صورت، طرف زیان‌دیده می‌تواند خسارت وارده را از طرف مقابل مطالبه کند.

نکات:

 • در برخی موارد، بطلان معامله به علت عدم رعایت شرایط اساسی صحت، مطلق است و در برخی موارد نسبی است.
 • بطلان مطلق به این معنا است که معامله در هیچ شرایطی صحیح و نافذ نمی‌شود.
 • بطلان نسبی به این معنا است که معامله فقط در مقابل اشخاصی که می‌توانند به بطلان آن استناد کنند، باطل است و در مقابل اشخاص ثالث صحیح و نافذ است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین صحت معامله، باید به قانون مدنی و سایر منابع حقوقی مراجعه کنید.

در اینجا به برخی از مواد قانونی مرتبط با صحت معامله اشاره می‌کنم:

 • ماده 190 قانون مدنی: “برای صحت هر معامله شرایط ذیل لازم است:”
  • 1. قصد و رضای طرفین: “قصد و رضای طرفین در معامله شرط صحت است.”
  • 2. اهلیت طرفین: “متعاملین باید اهلیت تصرف در مورد معامله را داشته باشند.”
  • 3. معین بودن موضوع معامله: “مورد معامله باید معین باشد.”
  • 4. مشروعیت جهت معامله: “جهت معامله باید مشروع باشد.”
  • 5. رعایت شکل مقرر قانونی: “در معاملاتی که قانون شکل خاصی برای آنها مقرر کرده است، باید آن شکل رعایت شود.”
 • ماده 191 قانون مدنی: “معامله به قصد فرار از دین صحیح نیست.”
 • ماده 192 قانون مدنی: “معامله‌ای که بر خلاف قانون باشد باطل است.”
 • ماده 193 قانون مدنی: “معامله‌ای که مخالف نظم عمومی باشد باطل است.”
 • ماده 195 قانون مدنی: “معاملات با شرط خلاف شرع باطل است.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *