مشاوره حقوقي

شرایط و موانع ارث مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

شرایط تحقق ارث در ایران

در قانون مدنی ایران، برای تحقق ارث سه شرط اساسی وجود دارد که باید به طور همزمان وجود داشته باشد:

1. فوت مورث:

 • مورث به کسی که از او ارث می برند، گفته می شود.
 • اولین شرط برای تحقق ارث، فوت مورث است.
 • مرگ مورث باید حقیقی باشد.
 • در برخی موارد، غیبت شخص به منزله مرگ فرضی او تلقی می شود و در این صورت نیز می توان برای او ارث تعیین کرد.

2. زنده بودن وارث در حین فوت مورث:

 • وارث به کسی که از مورث ارث می برد، گفته می شود.
 • دومین شرط برای تحقق ارث، زنده بودن وارث در حین فوت مورث است.
 • **فرزندی که در حین یا بعد از فوت پدر خود متولد شود، محق به ارث خواهد بود.
 • در مورد سایر ورثه، زنده بودن در حین فوت مورث شرط لازم برای ارث بردن است.

3. وجود ترکه:

 • ترکه به اموالی که از متوفی باقی می ماند، گفته می شود.
 • سومین شرط برای تحقق ارث، وجود ترکه است.
 • اگر مورث هیچ مالی نداشته باشد، ارثی نیز وجود نخواهد داشت.

مواردی که مانع از ارث بردن می شوند:

 • قتل عمدی مورث:
  • هرگاه کسی عمداً مورث خود را به قتل برساند، از ارث او محروم می شود.
 • کفر:
  • هر کافری از ارث مسلمان محروم می شود.
 • لعن والدین:
  • هرگاه کسی پدر و مادر خود را لعن کند، از ارث آنها محروم می شود.
 • ارتداد:
  • هرگاه کسی پس از مسلمان شدن از اسلام مرتد شود، از ارث مسلمانان محروم می شود.

نکات:

 • محرومیت از ارث فقط در موارد قانونی و با حکم دادگاه قابل اعمال است.
 • اشخاصی که مشمول موارد فوق هستند، فقط از ارث مورث خاص (کسی که به قتل رسیده، لعن شده یا از او ارتداد یافته) محروم می شوند و از ارث سایر اشخاص محروم نمی شوند.
 • در برخی موارد، امکان بخشش برای اشخاصی که مرتکب جرم شده و مشمول محرومیت از ارث شده اند، وجود دارد.

 

 

موانع ارث در ایران

در نظام حقوقی ایران، موانعی برای ارث بردن برخی از اشخاص وجود دارد.

این موانع به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. موانع مطلق: این موانع مانع از ارث بردن همه افراد می‌شوند.

مهمترین موانع مطلق عبارتند از:

 • قتل عمدی مورث: قاتلی که عمداً مورث خود را به قتل برساند، از ارث او محروم می‌شود.
 • کفر: در نظام حقوقی ایران، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.
 • لعان: در صورت لعان زن و شوهر، هر کدام که زنده بماند از دیگری ارث نمی‌برد.
 • ولد زنا: فرزند حاصل از زنا، از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد.

2. موانع نسبی: این موانع فقط مانع از ارث بردن برخی از وراث می‌شوند.

مهمترین موانع نسبی عبارتند از:

 • حجر: محجور کسی است که به دلیل نقصان قوه عاقله یا عدم رشد، اهلیت لازم برای تصرف در اموال خود را ندارد.
 • حبس: حبس ابد و حبس طویل‌المدت مانع از ارث بردن می‌شود.
 • دیوانگی: دیوانه کسی است که قوه عاقله او مختل شده باشد.
 • غرق شدن: در صورتی که ثابت شود شخصی در دریا یا رودخانه غرق شده و از بین رفته است، از ماترک او ارث برده می‌شود.

نکات مهم:

 • اثبات وجود مانع از ارث، بر عهده کسی است که آن را ادعا می‌کند.
 • در صورت وجود مانع از ارث، سهم آن شخص به سایر وراث می‌رسد.
 • برخی از موانع ارث، مانند حجر و حبس، با رفع آنها مرتفع می‌شوند و شخص می‌تواند ارث ببرد.

توصیه:

 • قوانین مربوط به موانع ارث پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
 • در صورت فوت یکی از اعضای خانواده و برای بررسی ارث بردن وراث، توصیه می‌شود به یک وکیل یا حقوقدان متخصص مراجعه کنید.
 • وکیل یا حقوقدان می‌تواند با بررسی دقیق شرایط و مدارک، به شما در مورد موانع ارث و حق و حقوق وراث راهنمایی کند.

 

موانع ارث بردن در قانون ایران

در قانون ایران، مواردی وجود دارد که برخی از اشخاص را از ارث بردن محروم می‌کند. این موانع به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. موانع مطلق:

 • قتل عمد مورث: طبق ماده 880 قانون مدنی، هرگاه فرزندی عمداً پدر یا مادر خود را به قتل برساند، از ارث آنها محروم می‌شود.
 • لعان: طبق ماده 881 قانون مدنی، اگر پدر، فرزند خود را لعن کند و لعان ثابت شود، فرزند از ارث پدر محروم می‌شود.
 • کفر: طبق ماده 881 مکرر قانون مدنی، اگر متوفی مسلمان باشد و فرزند او کافر باشد، فرزند از ارث متوفی محروم می‌شود.
 • نسیم: طبق ماده 882 قانون مدنی، اگر فرزند، پدر یا مادر خود را به زنا تهمت بزند و تهمت او ثابت شود، از ارث آنها محروم می‌شود.
 • عدم اقرار به نسب: طبق ماده 883 قانون مدنی، اگر فرزند به پدر یا مادر خود اقرار به نسب نکند و نسبت او ثابت نشود، از ارث آنها محروم می‌شود.

2. موانع نسبی:

 • طلاق رجعی: طبق ماده 1157 قانون مدنی، اگر شوهر در حالت رجعی (یعنی مدت عده طلاق) فوت کند، همسر او از ارث او محروم می‌شود.
 • ارتداد: طبق ماده 885 قانون مدنی، اگر مورث در حین حیات مرتد شود، وراث مسلمان او از ارث او محروم می‌شوند.
 • برده: طبق ماده 886 قانون مدنی، برده از ارث ارباب خود محروم می‌شود.
 • محکومیت به حد زنا یا لواط: طبق ماده 887 قانون مدنی، هرگاه کسی به حد زنا یا لواط محکوم شود، از ارث پدر و مادر خود محروم می‌شود.

نکات:

 • موانع ارث بردن در قانون مدنی ایران به طور تفصیلی بیان شده است.
 • در صورت وجود مانع برای ارث بردن، سهم آن شخص به سایر وراث می‌رسد.
 • برای بررسی دقیق وضعیت و ارائه مشاوره حقوقی مناسب، لازم است به یک وکیل متخصص مراجعه شود.
 • در این پاسخ، صرفاً به اطلاعات کلی مربوط به موانع ارث بردن در قانون ایران اشاره شده است. برای بررسی دقیق وضعیت و ارائه مشاوره حقوقی مناسب، لازم است به یک وکیل متخصص مراجعه شود.

شرایط تقسیم ارث در ایران

تقسیم ارث در ایران تابع مقررات قانون امور حسبی و قانون مدنی است.

مراحل کلی تقسیم ارث عبارتند از:

1. اخذ گواهی حصر وراثت:

 • اولین قدم برای تقسیم ارث، اخذ گواهی حصر وراثت است.
 • گواهی حصر وراثت سندی است که تعداد وراث و نسبت هر یک از آنها به متوفی را مشخص می‌کند.
 • برای اخذ گواهی حصر وراثت باید به دفتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه کرد.

2. تعیین سهم الارث هر یک از وراث:

 • پس از اخذ گواهی حصر وراثت، سهم الارث هر یک از وراث باید تعیین شود.
 • سهم الارث هر یک از وراث بر اساس قانون مدنی و با توجه به طبقه بندی وراث محاسبه می‌شود.

3. توافق وراث:

 • اگر وراث در خصوص تقسیم ارث به توافق برسند، می‌توانند ارث را به طور مسالمت آمیز تقسیم کنند.
 • توافق وراث باید به طور کتبی تنظیم شود و به امضاء همه وراث برسد.

4. مراجعه به دادگاه:

 • اگر وراث در خصوص تقسیم ارث به توافق نرسند، می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند.
 • دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، حکم به تقسیم ارث صادر خواهد کرد.

شرایط تقسیم ارث در دادگاه:

 • ارائه گواهی حصر وراثت
 • اثبات وراثت هر یک از وراث
 • تعیین سهم الارث هر یک از وراث

مدارک لازم برای تقسیم ارث در دادگاه:

 • گواهی حصر وراثت
 • شناسنامه و کارت ملی وراث
 • صورتحساب اموال و دارایی‌های متوفی
 • اسناد و مدارک مربوط به ازدواج و طلاق وراث (در صورت وجود)
 • وصیت نامه متوفی (در صورت وجود)

نکات:

 • تقسیم ارث فرآیندی پیچیده و حساس است که باید با دقت و اطلاع کافی انجام شود.
 • توصیه می‌شود برای تقسیم ارث از وکیل یا مشاور حقوقی کمک گرفته شود.
 • هزینه تقسیم ارث در دادگاه بر اساس ارزش ماترک و تعرفه‌های قانونی محاسبه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید