مشاوره حقوقي

شکایت خیانت در امانت

مشاوره حقوقی آنلاین

نحوه شکایت خیانت در امانت در ایران

خیانت در امانت جرمی است که در آن، امینی که مال یا شیء را به او سپرده اند، آن را به نفع خود یا دیگری، تصاحب یا به کار دیگری غیر از آن که برای آن سپرده شده است، بکار برد.

برای طرح شکایت خیانت در امانت باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه کنید. در دادسرا، باید دادخواست خیانت در امانت تنظیم کنید و مدارک و مستندات خود را به آن ضمیمه کنید.

مواردی که باید در دادخواست ذکر شود:

 • مشخصات شاکی (نام، نام خانوادگی، آدرس، شماره تماس)
 • مشخصات متهم (نام، نام خانوادگی، آدرس، شماره تماس)
 • شرح دقیق ماجرا و چگونگی وقوع خیانت در امانت
 • تاریخ و مکان وقوع جرم
 • میزان ضرر و زیان وارده
 • نام و نام خانوادگی و آدرس شهود (در صورت وجود)

مدارک و مستندات لازم:

 • اصل و کپی مدارک هویتی شاکی و متهم
 • اصل و کپی مدارکی که نشان دهنده مالکیت یا امانت بودن مال یا شیء است (مانند سند مالکیت، فاکتور خرید، رسید امانت)
 • هرگونه مدرک و سندی که نشان دهنده وقوع خیانت در امانت است (مانند پیامک، ایمیل، نامه)
 • استعلامات ثبتی (اختیاری)
 • گواهی شهود (در صورت وجود)

مراحل رسیدگی به شکایت:

 • پس از ثبت دادخواست و بررسی مدارک توسط دادیار یا بازپرس، در صورت احراز وجود شرایط لازم، برای متهم احضاریه صادر می‌شود.
 • متهم در دادسرا یا شعبه بازپرسی حاضر شده و دفاعیات خود را ارائه می‌دهد.
 • پس از تحقیقات و بررسی مدارک و شواهد، دادیار یا بازپرس نظر خود را در خصوص مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم اعلام می‌کند.
 • در صورت اثبات مجرمیت متهم، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می‌شود.
 • در دادگاه، به پرونده رسیدگی می‌شود و قاضی رای نهایی را صادر می‌کند.

مجازات خیانت در امانت:

مجازات خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی، حبس از یک تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا شش میلیون تومان و یا هر دو مجازات است.

نکات مهم:

 • برای طرح شکایت خیانت در امانت، نیازی به وکیل نیست، اما داشتن وکیل می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده و احقاق حقوق شما موثر باشد.
 • اگر مال یا شیء امانتی را که به شما سپرده شده است، به کسی دیگر بدهید و آن شخص آن را تصاحب کند، شما مسئول خیانت در امانت هستید.
 • اگر مال یا شیء امانتی را که به شما سپرده شده است، گم کنید، مسئول خیانت در امانت نیستید، مگر اینکه بتوان اثبات کرد که شما در نگهداری از آن مال یا شیء قصور داشته اید.

مدارک لازم برای شکایت خیانت در امانت

برای طرح شکایت خیانت در امانت، مدارک زیر لازم است:

1. مدارک هویتی:

 • شناسنامه و کارت ملی شاکی (کسی که مال به او سپرده شده)
 • شناسنامه و کارت ملی متشاکی (کسی که مال را به امانت گرفته و خیانت کرده است)

2. مدارک مربوط به مال:

 • سند یا مدرکی که نشان دهد مال به امانت سپرده شده است.
 • این مدرک می‌تواند هر چیزی باشد که نشان دهد مال به متشاکی تحویل داده شده است،
 • مانند رسید، فاکتور، سند عادی، قولنامه و یا حتی شهادت شهود.
 • ارزش مال: ارزش مال مورد امانت باید به طور دقیق مشخص شود.

3. سایر مدارک:

 • شهود: اگر شهودی وجود دارد که می‌توانند وقوع خیانت در امانت را اثبات کنند، باید اسامی و مشخصات آنها را به دادگاه ارائه کنید.
 • لیست ادله: لیست کاملی از تمام ادله و مدارکی که در اختیار دارید را تهیه کنید.

نکات مهم:

 • قبل از طرح شکایت، با یک وکیل یا حقوقدان مشورت کنید.
 • وکیل یا حقوقدان می‌تواند شما را در مورد نحوه تنظیم شکواییه و جمع‌آوری مدارک لازم راهنمایی کند.
 • شکایت خیانت در امانت باید در دادسرای محل وقوع جرم مطرح شود.
 • به همراه مدارک، شکواییه کتبی نیز به دادسرا ارائه کنید.
 • در شکواییه باید مشخصات شاکی، متشاکی، مال مورد امانت، زمان و مکان سپردن مال به امانت و نحوه وقوع خیانت در امانت به طور دقیق شرح داده شود.

مجازات خیانت در امانت در قانون ایران

خیانت در امانت یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت در قانون ایران است.

ارکان تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت:

 • سپردن مال به امین: مال باید به طور اعم از منقول و غیرمنقول به امین سپرده شده باشد.
 • قبول امانت توسط امین: امین باید مال را با رضایت و آگاهی خود به عنوان امانت قبول کند.
 • سوء نیت امین: امین باید قصد سوء استفاده از مال سپرده شده را داشته باشد و آن را به نفع خود یا دیگری، برخلاف اراده صاحب مال تصاحب کند.

مجازات خیانت در امانت:

 • مجازات اصلی: طبق ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، مجازات اصلی خیانت در امانت حبس از شش ماه تا سه سال است.
 • مجازات تشدیدی: در برخی موارد، مجازات خیانت در امانت تشدید می‌شود و به حبس از سه تا ده سال افزایش می‌یابد. این موارد عبارتند از:
  • اگر امین از جمله کارکنان دولت باشد.
  • اگر مال سپرده شده در وثیقه یا تعهد باشد.
  • اگر مال سپرده شده تمام یا قسمتی از مهریه باشد.
  • اگر امین تعدد جرم داشته باشد.
 • رد مال: علاوه بر مجازات حبس، امین موظف است که مال مورد خیانت را به صاحب آن رد کند.

نحوه اثبات خیانت در امانت:

 • اقرار: اقرار صریح و آزادانه امین یکی از قوی‌ترین دلایل اثبات خیانت در امانت است.
 • شهادت: شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات خیانت در امانت موثر باشد.
 • قرائن و امارات: قاضی دادگاه با توجه به قرائن و امارات موجود در پرونده، می‌تواند به وقوع خیانت در امانت حکم دهد.

موارد عدم تحقق خیانت در امانت:

 • استرداد مال توسط امین: اگر امین قبل از اینکه به مقامات قضایی اعلام جرم شود، مال را به صاحب آن رد کند، جرم خیانت در امانت محقق نمی‌شود.
 • اذن صاحب مال: اگر صاحب مال به امین اجازه داده باشد که از مال او به نفع خود استفاده کند، جرم خیانت در امانت محقق نمی‌شود.

مراحل رسیدگی به شکایت خیانت در امانت در ایران

مراحل رسیدگی به شکایت خیانت در امانت در ایران به شرح زیر است:

1. طرح شکایت در دادسرا:

 • شاکی باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه کند.
 • دادخواست خیانت در امانت را تنظیم و به همراه مدارک و مستندات به دادیار یا بازپرس ارائه دهد.

2. بررسی شکایت توسط دادیار یا بازپرس:

 • دادیار یا بازپرس به شکایت و مدارک ارائه شده توسط شاکی رسیدگی می‌کند.
 • در صورت نیاز، از محل وقوع جرم بازدید می‌کند و از شهود (در صورت وجود) تحقیق می‌کند.

3. احضار متهم:

 • در صورت احراز وجود شرایط لازم، برای متهم احضاریه صادر می‌شود.

4. حضور متهم در دادسرا:

 • متهم در دادسرا یا شعبه بازپرسی حاضر شده و دفاعیات خود را ارائه می‌دهد.

5. تحقیقات و بررسی مدارک و شواهد:

 • دادیار یا بازپرس به تحقیقات خود ادامه می‌دهد و مدارک و شواهد ارائه شده توسط شاکی و متهم را بررسی می‌کند.

6. اظهارنظر دادیار یا بازپرس:

 • دادیار یا بازپرس پس از تکمیل تحقیقات، نظر خود را در خصوص مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم اعلام می‌کند.

7. ارجاع پرونده به دادگاه کیفری:

 • در صورت اثبات مجرمیت متهم، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می‌شود.

8. رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری:

 • در دادگاه کیفری، به پرونده رسیدگی می‌شود و قاضی با استماع اظهارات شاکی و متهم و بررسی مدارک و شواهد، رای نهایی را صادر می‌کند.

9. اجرای حکم:

 • در صورت صدور حکم محکومیت برای متهم، حکم صادره پس از طی مراحل قانونی به اجرا گذاشته می‌شود.

نکات مهم:

 • در هر مرحله از مراحل رسیدگی به شکایت، شاکی و متهم حق دارند از وکیل استفاده کنند.
 • مدت زمان رسیدگی به شکایت به پیچیدگی پرونده و میزان کار کارشناسی مورد نیاز بستگی دارد.
 • آراء صادره در خصوص جرم خیانت در امانت قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر هستند.

تذکرات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه اطلاع رسانی دارد و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی توسط وکیل متخصص نیست.
 • برای مطلع شدن از آخرین قوانین و رویه های قضایی مرتبط با جرم خیانت در امانت، باید به منابع حقوقی معتبر و آراء مراجع ذیصلاح مراجعه کنید.

 

قوانین مربوط به خیانت در امانت در ایران

خیانت در امانت، یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت در قانون ایران است و در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، فصل هشتم، با عنوان خیانت در امانت به آن پرداخته شده است.

ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت را به این صورت تعریف می‌کند:

هر کس مال یا وجه یا سند یا مثلی را که به عنوان امانت یا وکالت یا به هر عنوان دیگری به او سپرده شده باشد به ضرر صاحب مال تصاحب کند مرتکب خیانت در امانت می‌شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت:

 • سپردن مال به امین: مال باید به طور اعم از منقول و غیرمنقول به امین سپرده شده باشد.
 • قبول امانت توسط امین: امین باید مال را با رضایت و آگاهی خود به عنوان امانت قبول کند.
 • سوء نیت امین: امین باید قصد سوء استفاده از مال سپرده شده را داشته باشد و آن را به نفع خود یا دیگری، برخلاف اراده صاحب مال تصاحب کند.

مصادیق خیانت در امانت:

قانونگذار در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، مصادیق خیانت در امانت را به شرح زیر بیان کرده است:

 • تصاحب کل یا قسمتی از مال: امین تمام یا قسمتی از مال را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.
 • استعمال مال در غير مورد اذن: امین مال را در غير موردی که به او سپرده شده است، استعمال کند.
 • تلف یا مفقود کردن مال: امین مال را تلف یا مفقود کند.
 • رفتن به مکان غیرمتعارف: امین مال را به مکان غیرمتعارف ببرد.
 • انکار وکیل یا امین: وکیل یا امین مال را انکار کند.

مجازات خیانت در امانت:

 • مجازات اصلی: طبق ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، مجازات اصلی خیانت در امانت حبس از شش ماه تا سه سال است.
 • مجازات تشدیدی: در برخی موارد، مجازات خیانت در امانت تشدید می‌شود و به حبس از سه تا ده سال افزایش می‌یابد. این موارد عبارتند از:
  • اگر امین از جمله کارکنان دولت باشد.
  • اگر مال سپرده شده در وثیقه یا تعهد باشد.
  • اگر مال سپرده شده تمام یا قسمتی از مهریه باشد.
  • اگر امین تعدد جرم داشته باشد.
 • رد مال: علاوه بر مجازات حبس، امین موظف است که مال مورد خیانت را به صاحب آن رد کند.

نحوه اثبات خیانت در امانت:

 • اقرار: اقرار صریح و آزادانه امین یکی از قوی‌ترین دلایل اثبات خیانت در امانت است.
 • شهادت: شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات خیانت در امانت موثر باشد.
 • قرائن و امارات: قاضی دادگاه با توجه به قرائن و امارات موجود در پرونده، می‌تواند به وقوع خیانت در امانت حکم دهد.

موارد عدم تحقق خیانت در امانت:

 • استرداد مال توسط امین: اگر امین قبل از اینکه به مقامات قضایی اعلام جرم شود، مال را به صاحب آن رد کند، جرم خیانت در امانت محقق نمی‌شود.
 • اذن صاحب مال: اگر صاحب مال به امین اجازه داده باشد که از مال او به نفع خود استفاده کند، جرم خیانت در امانت محقق نمی‌شود.

مصادیق خیانت در امانت

خیانت در امانت، جرمی است که در قانون مجازات اسلامی ایران به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

ماده 674 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می‌دارد:

“هر کس مال یا وجه یا سند یا مثلی را که به عنوان امانت یا وکالت یا به عنوان رهن یا به هر عنوان دیگر به او سپرده شده باشد به ضرر یا برخلاف منظور صاحب مال تصرف کند، مرتکب خیانت در امانت می‌شود.”

بر اساس این ماده، هر نوع تصرفی که موجب ضرر به مال یا اموال سپرده شده به شخص دیگر گردد، می‌تواند مشمول جرم خیانت در امانت باشد.

برخی از مصادیق رایج خیانت در امانت عبارتند از:

 • استرداد ندادن مال: اگر شخصی مالی را به امانت بگیرد و پس از انقضای موعد، آن را به صاحبش بازنگرداند، مرتکب خیانت در امانت شده است.
 • سوء استفاده از مال: اگر شخصی از مالی که به امانت به او سپرده شده است، به نفع خود یا به نفع دیگری سوء استفاده کند، مرتکب خیانت در امانت شده است.
 • تلف یا اتلاف مال: اگر شخصی مالی را که به امانت به او سپرده شده است، از بین ببرد یا تلف کند، مرتکب خیانت در امانت شده است.
 • تصرف در مال به قصد رهن: اگر شخصی مالی را که به عنوان رهن به او سپرده شده است، تصرف کند، مرتکب خیانت در امانت شده است.
 • فروش مال امانی بدون مجوز: اگر شخصی مالی را که به امانت به او سپرده شده است، بدون مجوز صاحبش بفروشد، مرتکب خیانت در امانت شده است.

نکته مهم:

 • اثبات جرم خیانت در امانت نیاز به ارائه دلایل و مدارک کافی در دادگاه دارد.
 • شهادت شهود، فیلم، عکس، سند و سایر مدارک می‌تواند به اثبات این جرم در دادگاه کمک کند.

مجازات خیانت در امانت:

مجازات خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی به شش ماه تا سه سال حبس و یا جزای نقدی از دو تا دوازده میلیون ریال تعیین شده است.

در برخی موارد، علاوه بر حبس و جزای نقدی، مرتکب به رد مال یا قیمت آن نیز محکوم می‌شود.