مشاوره حقوقي

عقد بیع مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین 24 ساعته

عقد بیع در حقوق ایران

عقد بیع یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین عقود در حقوق ایران است که به موجب آن، یک نفر (بایع) مالکیت عين را به دیگری (مشتری) در مقابل دریافت عوضی (ثمن) منتقل می‌کند.

ارکان عقد بیع:

 • صیغه: ایجاب و قبول که به صورت لفظی یا کتبی یا اشاره یا فعل قاطع انجام می‌شود.
 • بایع و مشتری: هر دو باید اهلیت کامل داشته باشند، یعنی بالغ، عاقل و رشید باشند.
 • مبیع: باید قابل نقل و انتقال باشد و در مالکیت بایع باشد.
 • ثمن: باید معلوم و مشخص باشد.

آثار عقد بیع:

 • مالکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود. به محض انعقاد عقد بیع، مالکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود و بایع دیگر حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن را ندارد.
 • بایع موظف به تسلیم مبیع به مشتری است. بایع باید مبیع را به مشتری تحویل دهد و در صورت امتناع، مشتری می‌تواند از او مطالبه تسلیم کند.
 • مشتری موظف به پرداخت ثمن به بایع است. مشتری باید ثمن را به بایع پرداخت کند و در صورت امتناع، بایع می‌تواند از او مطالبه ثمن کند.
 • مبیع از ضمان عیب و عهد براء می‌شود. به این معنی که اگر مبیع دارای عیب یا نقصی باشد، مشتری می‌تواند آن را به بایع برگرداند و ثمن را پس بگیرد.

خیارات در عقد بیع:

خیارات، اختیاراتی هستند که قانون به یکی از طرفین یا هر دوی آنها در عقد بیع می‌دهد تا در صورت تمایل، معامله را فسخ کنند.

برخی از خیارات در عقد بیع عبارتند از:

 • خیار شرط: شرطی است که در ضمن عقد به نفع یکی از طرفین یا هر دوی آنها شرط می‌شود.
 • خیار فسخ: هر یک از طرفین می‌توانند معامله را به طور یک‌طرفه فسخ کنند.
 • خیار عیب: اگر مبیع دارای عیب یا نقصی باشد، مشتری می‌تواند آن را به بایع برگرداند و ثمن را پس بگیرد.
 • خیار غبن: اگر یکی از طرفین در معامله غبن فاحش (ضرر هنگفت) برده باشد، می‌تواند معامله را فسخ کند.

نکات:

 • در عقد بیع، بایع ضامن تلف مبیع قبل از تسلیم به مشتری است، مگر آنکه تلف به سبب قصور یا تعدی مشتری باشد.
 • اگر مبیع قبل از تسلیم به مشتری معیوب شود، مشتری حق خیار عیب دارد و می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارش عیب را از بایع بگیرد.
 • در صورت فوت بایع قبل از تسلیم مبیع به مشتری، اختیار فسخ عقد به ورثه او منتقل می‌شود.

ارکان عقد بیع

در فقه و حقوق ایران، عقد بیع برای تحقق یافتن به ارکان و شرایطی اساسی نیاز دارد که به شرح زیر است:

1. ایجاب و قبول:

ایجاب عبارت است از انشای انتقال مالکیت از سوی بایع (فروشنده) به مشتری (خریدار). قبول نیز عبارت است از رضایت و پذیرش این انتقال از سوی مشتری. ایجاب و قبول باید به طور لفظی، کتبی یا فعل انجام شود و معلوم و مقصود طرفین باشد.

2. متعاقدین (بایع و مشتری):

بایع و مشتری باید اهلیت لازم برای انعقاد عقد را داشته باشند. به این معنی که باید بالغ، عاقل، رشید و صاحب اختیار باشند.

3. مبیع (مال مورد معامله):

مبیع باید موجود، معلوم، قابل قبض و تسلیم، ملک بایع و مباح باشد.

4. ثمن (قیمت):

ثمن باید معلوم، مبلغی مشخص، مباح و مورد معاوضه مبیع باشد.

شرایط صحت ایجاب و قبول:

 • لفظی، کتبی یا فعل: ایجاب و قبول باید به یکی از این سه طریق انجام شود.
 • معلوم و مقصود طرفین: ایجاب و قبول باید به گونه‌ای باشد که مراد و مقصود طرفین از آن به طور واضح و روشن بیان شده باشد.
 • توافق: ایجاب و قبول باید با یکدیگر توافق داشته باشند. به این معنی که ایجاب بایع با قبول مشتری مطابقت داشته باشد.
 • اهلیت: ایجاب و قبول کننده باید اهلیت لازم برای انعقاد عقد را داشته باشند.

شرایط صحت متعاقدین:

 • اهلیت: بایع و مشتری باید اهلیت لازم برای انعقاد عقد را داشته باشند.
 • عدم غبن: در معامله نباید غبن وجود داشته باشد. به این معنی که یکی از طرفین نباید به طور فاحش از معامله ضرر ببیند.

شرایط صحت مبیع:

 • موجود بودن: مبیع باید موجود باشد.
 • معلوم بودن: مبیع باید معلوم باشد. به این معنی که نوع، جنس و اوصاف آن به طور واضح و روشن مشخص باشد.
 • قابل قبض و تسلیم بودن: مبیع باید قابل قبض و تسلیم باشد.
 • ملک بایع بودن: مبیع باید ملک بایع باشد.
 • مباح بودن: مبیع باید مباح باشد.

شرایط صحت ثمن:

 • معلوم بودن: ثمن باید معلوم باشد. به این معنی که مبلغ آن به طور واضح و روشن مشخص باشد.
 • مبلغی مشخص: ثمن باید مبلغی مشخص باشد.
 • مباح بودن: ثمن باید مباح باشد.
 • مورد معاوضه مبیع بودن: ثمن باید مورد معاوضه مبیع باشد.

علاوه بر ارکان و شرایط فوق، عقد بیع برای صحت و نفوذ خود به شرایط دیگری از جمله عدم شرط فضولی، عدم ربا و عدم خیارات نیز نیاز دارد.

خیارات در عقد بیع

خیار در اصطلاح حقوقی، به معنای حق فسخ یا اختیار فسخ یک عقد است که به موجب قانون یا توافق طرفین به یکی از طرفین یا هر دو طرف عقد داده می‌شود.

خیارات در عقد بیع به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. خیارات قانونی: این دسته از خیارات، توسط قانونگذار برای حمایت از حقوق طرفین عقد بیع وضع شده‌اند و نیاز به ذکر در قرارداد ندارند. برخی از مهم‌ترین خیارات قانونی در عقد بیع عبارتند از:

 • خیار مجلس: این خیار به هر یک از طرفین عقد بیع حق می‌دهد تا مادامی که از یکدیگر جدا نشده‌اند، عقد را فسخ کنند.
 • خیار حیوان: این خیار فقط در مورد معاملات مربوط به حیوان است و به مشتری حق می‌دهد تا سه روز از تاریخ عقد، معامله را فسخ کند.
 • خیار تاخیر ثمن: این خیار به بایع حق می‌دهد تا اگر خریدار در پرداخت ثمن معامله تاخیر کند، معامله را فسخ کند.
 • خیار شرط: این خیار در صورتی ایجاد می‌شود که ضمن عقد شرطی شده باشد و یکی از طرفین شرط را انجام ندهد، طرف مقابل می‌تواند معامله را فسخ کند.
 • خیار غبن: این خیار به هر یک از طرفین عقد بیع حق می‌دهد تا اگر در معامله غبن فاحش (ضرر آشکار) به او وارد شده باشد، معامله را فسخ کند.
 • خیار عیب: این خیار به هر یک از طرفین عقد بیع حق می‌دهد تا اگر در مبیع عیبی وجود داشته باشد که در زمان عقد مخفی بوده و بعد از عقد ظاهر شود، معامله را فسخ کند.
 • خیار رویت و تخلف وصف: این خیار به مشتری حق می‌دهد تا اگر بعد از رؤیت مبیع متوجه شود که وصف آن با آنچه که در زمان عقد به او گفته شده مطابقت ندارد، معامله را فسخ کند.
 • خیار تدلیس: این خیار به هر یک از طرفین عقد بیع حق می‌دهد تا اگر طرف مقابل با فریب و حیله او را به انعقاد عقد راضی کرده باشد، معامله را فسخ کند.
 • خیار تبعّض صفقه: این خیار در صورتی ایجاد می‌شود که معامله از چند بخش یا مبیع تشکیل شده باشد و یکی از آن بخش‌ها یا مبیع معیوب یا فاسد باشد، طرف مقابل می‌تواند کل معامله را فسخ کند.
 • خیار تخلف شرط: این خیار در صورتی ایجاد می‌شود که ضمن عقد شرطی شده باشد و یکی از طرفین شرط را انجام ندهد، طرف مقابل می‌تواند معامله را فسخ کند.

2. خیارات قراردادی: این دسته از خیارات، با توافق طرفین در قرارداد ذکر می‌شوند و فقط برای طرفینی که در آن توافق کرده‌اند، قابل اعمال هستند.

نکاتی در مورد خیارات در عقد بیع:

 • خیارات قابل اسقاط هستند، یعنی طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر خیارات را از بین ببرند.
 • اسقاط خیار باید به طور صریح و روشن در قرارداد ذکر شود.
 • خیارات فوری هستند، یعنی باید بلافاصله پس از اطلاع از وجود سبب آن اعمال شوند.
 • خیارات قابل انتقال هستند، یعنی می‌توان آنها را به شخص ثالث منتقل کرد.

قوانین عقد بیع در ایران

عقد بیع یکی از مهم‌ترین عقود در قانون مدنی ایران است و به معامله‌ای اطلاق می‌شود که در آن یک شخص (بایع) مالکیت مال خود را به شخص دیگر (مشتری) در قبال ثمن (پول) منتقل می‌کند.

قوانین مربوط به عقد بیع در بخش سوم از فصل ششم کتاب دوم قانون مدنی (مواد 362 تا 600) آمده است.

نکات مهم در مورد قوانین عقد بیع:

 • شرایط اساسی صحت عقد بیع:

  • اهلیت طرفین: طرفین عقد بیع باید عاقل، بالغ و رشید باشند.
  • مورد معامله: مورد معامله باید موجود، معین، قابل نقل و انتقال و مملوک باشد.
  • ثمن: ثمن باید معین، قابل پرداخت و مباح باشد.
  • رضایت طرفین: رضایت طرفین باید به صورت آزادانه و بدون اکراه باشد.
 • آثار عقد بیع:

  • مالکیت مورد معامله به مشتری منتقل می‌شود.
  • بایع موظف است مورد معامله را به مشتری تسلیم کند.
  • مشتری موظف است ثمن را به بایع بپردازد.
  • بایع ضامن عیوب پنهان مورد معامله است.
  • مشتری حق خیار فسخ دارد در برخی موارد.
 • خیارات در عقد بیع:

  • خیار شرط: در این خیار، یکی از طرفین شرط می‌کند که حق فسخ معامله را برای خود یا شخص ثالث در مدت معین داشته باشد.
  • خیار فسخ: در این خیار، هر یک از طرفین می تواند معامله را تا زمانی که مورد معامله به تصرف طرف مقابل درنیامده است، فسخ کند.
  • خیار عیب: در این خیار، هر یک از طرفین می تواند معامله را در صورت وجود عیب در مورد معامله فسخ کند.
  • خیار تاخیر: در این خیار، هر یک از طرفین می تواند معامله را در صورت تاخیر طرف مقابل در انجام تعهداتش فسخ کند.
  • خیار غبن: در این خیار، هر یک از طرفین می تواند معامله را در صورت غبن فاحش فسخ کند.
 • قواعد مربوط به تسلیم مبیع:

  • مبیع باید در زمان و مکان مقرر تسلیم شود.
  • مبیع باید عاری از عیوب ظاهری باشد.
  • بایع موظف است اسناد و مدارک مربوط به مبیع را به مشتری تحویل دهد.
 • قواعد مربوط به ثمن:

  • ثمن باید در زمان و مکان مقرر پرداخت شود.
  • ثمن باید به پول رایج کشور پرداخت شود.
  • بایع حق دارد در صورت عدم پرداخت ثمن توسط مشتری، مبیع را استرداد کند.

توجه: این فقط خلاصه‌ای از قوانین مربوط به عقد بیع در ایران است و برای مطالعه اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از این موارد، می توانید به قانون مدنی ایران و یا منابع حقوقی دیگر مراجعه کنید.

شرایط عقد بیع

عقد بیع از جمله عقود لازم در فقه و حقوق ایران است که برای صحت آن، وجود شرایطی ضروری است. این شرایط به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

شرایط مربوط به متعاملین:

 1. اهلیت: طرفین معامله (بایع و مشتری) باید اهلیت قانونی برای انجام عقد بیع را داشته باشند. به این معنا که باید عاقل، بالغ و رشید باشند. معاملات اشخاص غیر رشید و یا مجنون باطل است.

 2. رضایت: رضایت قلبی و اراده طرفین برای انجام معامله ضروری است. اجبار و اکراه به عقد بیع، موجب بطلان آن می‌شود.

شرایط مربوط به مورد معامله و عوض:

 1. معین بودن: مبیع (چیزی که فروخته می‌شود) و ثمن (پول یا مالی که در مقابل مبیع داده می‌شود) باید معین و مشخص باشند. ابهام در ماهیت یا مقدار مبیع یا ثمن، موجب بطلان عقد بیع می‌شود.

 2. ملکیت بایع: بایع باید مالک مبیع باشد تا بتواند آن را به دیگری منتقل کند. در غیر این صورت، معامله باطل خواهد بود.

 3. قابل نقل و انتقال بودن: مبیع و ثمن باید قابل نقل و انتقال باشند. به عنوان مثال، مال غیرقابل مصادره یا توقیف، قابل بیع نیست.

 4. مباح بودن: مبیع و ثمن باید مباح باشند. به عنوان مثال، خرید و فروش مشروبات الکلی یا مواد مخدر، باطل است.

 5. سلامت: مبیع باید عاری از عیب و نقص باشد. در غیر این صورت، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 6. قدرت تسلیم: بایع باید قادر به تسلیم مبیع به مشتری باشد.

علاوه بر شرایط فوق، در برخی موارد شرایط دیگری نیز برای صحت عقد بیع لازم است.

 • شروط انعقاد: این شروط، تعهدات اضافی هستند که طرفین معامله در ضمن عقد برای خود تعیین می‌کنند. شروط انعقاد باید مشروع باشند و مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند.
 • شروط صحت: این شروط، صفاتی هستند که طرفین برای مبیع یا ثمن شرط می‌کنند. وجود یا عدم وجود این صفات، بر صحت عقد بیع اثر می‌گذارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *