مشاوره حقوقی قراردادها

عقد معاوضه مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

عقد معاوضه

عقد معاوضه عقدی است که طی آن دو نفر مال یا حق خود را با مال یا حق دیگری مبادله می‌کنند. به عبارت دیگر، در این عقد هر یک از طرفین ** عوض** خود را در مقابل عوض طرف دیگر تسلیم می‌کند.

ارکان عقد معاوضه:

 • ایجاب و قبول: ایجاب و قبول در عقد معاوضه مانند سایر عقود است.
 • قصد و رضا: طرفین عقد معاوضه باید قصد و رضای کامل به معاوضه داشته باشند.
 • اهلیت: طرفین عقد معاوضه باید اهلیت لازم را برای معامله داشته باشند.
 • معوض: معوض در عقد معاوضه باید موجود ، معین ، قابل نقل و انتقال و ملک یکی از طرفین باشد.

اقسام عقد معاوضه:

 • معاوضه اموال: در این نوع معاوضه ، دو مال با یکدیگر مبادله می‌شوند.
 • معاوضه حقوق: در این نوع معاوضه ، دو حق با یکدیگر مبادله می‌شوند.
 • معاوضه مال با حق: در این نوع معاوضه ، یک مال با یک حق مبادله می‌شود.

آثار عقد معاوضه:

 • مالکیت: با انعقاد عقد معاوضه ، مالکیت هر یک از معوضین به طرف دیگر منتقل می‌شود.
 • ضمان تلف: هر یک از متعاقدین ضامن تلف عوض خود تا زمانی که عوض به طرف دیگر تسلیم نشده باشد، هستند.
 • خیارات: در عقد معاوضه خیارات قانونی مانند خیار خیانت ، خیار عیب ، خیار شرط و خیار فسخ وجود دارد.

موارد بطلان عقد معاوضه:

 • عدم اهلیت یکی از طرفین
 • معوض ناموجود یا غیرمعین بودن
 • معوض غیرقابل نقل و انتقال بودن
 • معوض ملک طرف مقابل نبودن

تفاوت عقد معاوضه با سایر عقود:

 • تفاوت با عقد بیع: در عقد معاوضه هر دو طرف عوض می‌دهند، در حالی که در عقد بیع فقط یک طرف ثمن می‌پردازد.
 • تفاوت با صلح: در عقد معاوضه معوض معین و مشخص است، در حالی که در صلح صلح به صلح می‌شود.

قانون عقد معاوضه

عقد معاوضه در قانون مدنی ایران، در فصل ششم با عنوان عقود معوضه، از ماده 542 تا 609 به آن پرداخته شده است.

مهمترین مفاهیم و قواعد مربوط به عقد معاوضه در این قانون عبارتند از:

 • تعریف: عقد معاوضه عقدی است که مبادله دو چیز یا بیشتر را به مقابل عوض معین قرار می دهد (ماده 542).
 • ارکان: ارکان عقد معاوضه ایجاب و قبول، معوض و معوض به، اهلیت و محل ایجاب و قبول است (ماده 543).
 • انواع: عقود معاوضه به دو دسته معین و غیر معین تقسیم می شوند (ماده 544).
 • شرایط عوض: عوض باید مال، موجود، معین، قابل تسلیم، آزاد و ملک متعاقد باشد (ماده 545).
 • خیارات: در عقود معاوضه خیارات، خیار فسخ، خیار شرط، خیار خیار و خیار مجلس اعمال می شود (ماده 546).
 • ضمان درک و ضمان صحت در عقد معاوضه قابل اعمال است (مواد 547 تا 550).
 • آثار فسخ عقد معاوضه: در صورت فسخ عقد معاوضه، هر یک از متعاملین باید آنچه را که دریافت کرده است به طرف مقابل مسترد کند (ماده 551).
 • قواعد مربوط به انتقال معوض به ثالث: در صورت انتقال معوض به ثالث، ثالث در برابر متعهدله حق فسخ خواهد داشت (ماده 552).
 • قواعد مربوط به تعدد عوض: در صورت تعدد عوض، هر یک از عوض ها در حکم معوض به دیگری خواهد بود (ماده 553).
 • قواعد مربوط به تعدد معوض به: در صورت تعدد معوض به، هر یک از معوض به ها در حکم عوض خواهد بود (ماده 554).
 • قواعد مربوط به تلف معوض: در صورت تلف معوض، متعهد به باید مثل یا قیمت آن را به متعهدله بدهد (ماده 555).
 • قواعد مربوط به تلف معوض به: در صورت تلف معوض به، متعهدله به باید مثل یا قیمت آن را به متعهد بدهد (ماده 556).
 • قواعد مربوط به تلف عوض و معوض به: در صورت تلف عوض و معوض به، متعهد و متعهدله به نسبت سهم خود در عوض و معوض به سهیم خواهند بود (ماده 557).
 • قواعد مربوط به تلف عوض و تلف معوض به: در صورت تلف عوض و تلف معوض به، متعهد و متعهدله به نسبت سهم خود در عوض و معوض به سهیم خواهند بود (ماده 558).
 • قواعد مربوط به ضمان درک در معاوضه: در صورت ضمان درک در معاوضه، هر گاه معوض به از ملک متعهدله درآید، ضامن باید مثل یا قیمت آن را به متعهدله بدهد (ماده 559).
 • قواعد مربوط به ضمان صحت در معاوضه: در صورت ضمان صحت در معاوضه، هر گاه معوض به عیبی داشته باشد که در عقد ذکر نشده باشد، ضامن باید مثل یا قیمت عیب را به متعهدله بدهد (ماده 560).
 • قواعد مربوط به خیار شرط در معاوضه: در صورت اعمال خیار شرط در معاوضه، متعاقد می تواند عوض یا معوض به را به شرطی که در عقد ذکر شده است به طرف مقابل تسلیم کند (ماده 561).
 • قواعد مربوط به خیار خیار در معاوضه: در صورت اعمال خیار خیار در معاوضه، متعاقد می تواند اختیار فسخ یا امضای عقد را به اختیار خود به شخص ثالثی واگذار کند (ماده 562).
 • قواعد مربوط به خیار مجلس در معاوضه: در صورت اعمال خیار مجلس در معاوضه،

ارکان عقد معاوضه

عقد معاوضه، همانطور که از نامش پیداست، عقدی است که در آن دو عوض (مال) در مقابل یکدیگر مبادله می‌شوند. ارکان اصلی و اساسی این عقد عبارتند از:

1. ایجاب و قبول:

 • ایجاب: ایجاب عبارت است از اراده یک طرف (ایجاب کننده) مبنی بر انتقال یکی از عوضین در مقابل عوض دیگر.
 • قبول: قبول عبارت است از اراده طرف دیگر (مقبول علیه) مبنی بر پذیرش ایجاب و انتقال عوض دیگر در مقابل عوض اول.

2. عوضین:

 • عوضین: عوضین دو مالی هستند که در عقد معاوضه مبادله می‌شوند.
 • شرایط عوضین:
  • هر دو عوض باید معین باشند، یعنی مشخص و قابل تشخیص باشند.
  • هر دو عوض باید مالیت داشته باشند، یعنی قابل تملک و تصرف باشند.
  • هر دو عوض باید مبادله‌پذیر باشند، یعنی در معاملات عرفاً قابل مبادله باشند.

3. رضایت طرفین:

 • رضایت طرفین در تمام عقود، از جمله عقد معاوضه، شرط صحت عقد است.
 • رضایت باید قلبی باشد و از روی آگاهی و اختیار باشد.
 • رضایت باید معنای داشته باشد، یعنی طرفین باید قصد واقعی معاوضه را داشته باشند.

ارکان فرعی عقد معاوضه:

علاوه بر ارکان اصلی، ارکان فرعی دیگری نیز در عقد معاوضه وجود دارند که می‌توانند بر ماهیت و شرایط عقد اثر بگذارند، از جمله:

 • شرط: شرط عبارت است از تعهدی که یکی از طرفین به نفع خود یا شخص ثالث در عقد شرط می‌کند.
 • اجل: اجل عبارت است از تعیین وقت برای انجام تعهدات در عقد.
 • خیارات: خیارات حق فسخ عقد به یکی از طرفین یا هر دوی آنها در شرایطی خاص است.

نکات مهم:

 • در عقد معاوضه، تملک عوضین به طور همزمان و با انشای عقد صورت می‌گیرد.
 • در صورت عدم تسلیم یکی از عوضین توسط یکی از طرفین، طرف مقابل می‌تواند از حق خیار فسخ استفاده کند.
 • عقد معاوضه از عقود لازم است، به این معنی که طرفین نمی‌توانند به طور یکجانبه از آن فسخ کنند و برای فسخ آن باید به دلایل قانونی و از طریق مراجع قضایی اقدام کنند.

اقسام عقد معاوضه:

عقد معاوضه به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. عقود معوضه عینی:

در این نوع عقود، مبادله دو مال یا دو منفعت صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، طرفی که یک مال یا منفعت را به طرف دیگر می‌دهد، در مقابل آن مال یا منفعت دیگری را از او دریافت می‌کند.

موارد زیر از جمله عقود معوضه عینی هستند:

 • بیع (خرید و فروش): مبادله مال به عوض (قیمت)
 • مبادله: مبادله مال به مال
 • صلح: مبادله حق به حق یا حق به مال
 • استصناع: ساختن چیزی به سفارش دیگری در مقابل عوض
 • مضاربه: سرمایه گذاری در تجارت در مقابل سهم از سود

2. عقود معوضه غیرعینی:

در این نوع عقود، مبادله یک مال یا منفعت با تعهد به انجام یک عمل صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، طرفی که یک مال یا منفعت را به طرف دیگر می‌دهد، در مقابل آن تعهد به انجام یک عمل را از او دریافت می‌کند.

موارد زیر از جمله عقود معوضه غیرعینی هستند:

 • وکالت: واگذاری انجام کاری به دیگری در مقابل اجرت
 • وعده: تعهد به انجام کاری در آینده در مقابل عوض
 • حواله: انتقال دین به دیگری در مقابل عوض
 • رهن: وثیقه گذاشتن مال در مقابل تعهد

نکات مهم:

 • تمایز بین عقود معوضه عینی و غیرعینی در برخی موارد دشوار است و به تفسیر حقوقدانان بستگی دارد.
 • عقود معوضه از جمله عقود لازم هستند، یعنی طرفین نمی‌توانند به طور یک طرفه از آن فسخ کنند.
 • در عقود معوضه، عوض (آنچه در مقابل مال یا منفعت داده می‌شود) باید معادل ارزش آن باشد.

موارد بطلان عقد معاوضه

در قانون مدنی ایران، بطلان عقد به معنای عدم نفوذ و اعتبار آن از ابتدا است. به عبارت دیگر، عقد باطل از همان ابتدا هیچ اثری ندارد و طرفین نمی‌توانند به واسطه آن برای یکدیگر ایجاد حق یا تعهد کنند.

عقد معاوضه نیز مانند سایر عقود، در شرایطی ممکن است باطل باشد. بطلان عقد معاوضه در موارد زیر رخ می‌دهد:

1. فقدان شرایط اساسی صحت عقد:

 • برای اینکه هر عقدی، از جمله عقد معاوضه، صحیح و نافذ باشد، باید شرایط اساسی صحت عقد وجود داشته باشد. این شرایط عبارتند از:
  • اهلیت طرفین: طرفین عقد باید اهلیت کامل داشته باشند، یعنی بالغ، عاقل و رشید باشند.
  • قصد و رضای طرفین: عقد باید با قصد و رضای کامل طرفین معامله انجام شود.
  • معین بودن موضوع و عوض عقد: موضوع و عوض عقد باید معین و مشخص باشند.
  • مشروعیت موضوع و عوض عقد: موضوع و عوض عقد باید مشروع و مطابق با قانون و شرع باشد.

در صورتی که هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، عقد معاوضه باطل خواهد بود.

2. وجود موانع قانونی:

 • قانونگذار برای برخی از اشخاص، معاملات خاصی را ممنوع کرده است.
 • در صورت انجام این معاملات، آنها باطل خواهند بود.
 • به عنوان مثال، معامله بین زن و شوهر در خصوص اموال مشترک آنها باطل است.

3. غبن:

 • غبن به معنای ضرر و زیان آشکار یکی از طرفین معامله است.
 • در صورتی که در یکی از عقود معوض، یکی از طرفین در معامله غبن فاحش (ضرر و زیان بسیار زیاد) داشته باشد، می‌تواند به بطلان عقد استناد کند.

4. تدلیس:

 • تدلیس به معنای فریب دادن طرف مقابل معامله برای انجام معامله است.
 • در صورتی که یکی از طرفین معامله، طرف دیگر را با توسل به حیله و نیرنگ فریب داده و او را به انجام معامله راضی کند، می‌تواند به بطلان عقد استناد کند.

5. اشتباه:

 • اشتباه در عقد به معنای عدم تطابق اراده باطنی با اراده ظاهری است.
 • در صورتی که یکی از طرفین عقد در موضوع یا عوض آن دچار اشتباه شود، می‌تواند به بطلان عقد استناد کند.

6. اكراه:

 • اكراه به معنای اجبار و الزام شخص به انجام معامله تحت فشار و تهدید است.
 • در صورتی که یکی از طرفین معامله تحت اكراه به انجام معامله راضی شود، می‌تواند به بطلان عقد استناد کند.

7. شرط خلاف قانون یا شرع:

 • درج شرطی در عقد که مخالف قانون یا شرع باشد، موجب بطلان آن شرط و در نهایت بطلان عقد می‌شود.

8. عدم رعایت تشریفات قانونی:

 • در برخی از معاملات، قانون تشریفات خاصی را برای انجام آنها پیش‌بینی کرده است.
 • عدم رعایت این تشریفات می‌تواند موجب بطلان عقد شود.

اثبات بطلان عقد معاوضه:

 • اثبات بطلان عقد معاوضه بر عهده کسی است که به بطلان آن استناد می‌کند.
 • این شخص باید با ارائه دلایل و مستندات، بطلان عقد را به اثبات برساند.

مرجع رسیدگی به دعوای بطلان عقد معاوضه:

 • دعوای بطلان عقد معاوضه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع عقد است.

توجه: مطالب ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و مشاوره حقوقی محسوب نمی‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بطلان عقد معاوضه و شرایط آن، باید به وکیل متخصص مراجعه کنید.

مرجع رسیدگی به دعوای بطلان عقد معاوضه

مرجع رسیدگی به دعوای بطلان عقد معاوضه به دلایل مختلفی بستگی دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:

1. موضوع معاوضه:

 • اگر موضوع معاوضه املاک و مستغلات باشد: دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی به دعوای بطلان عقد معاوضه خواهد بود.
 • اگر موضوع معاوضه اموال منقول باشد: در این حالت، خواهان می‌تواند در دادگاه محل سکونت خود یا محل سکونت خوانده و یا در دادگاه محل وقوع عقد به طرح دعوا بپردازد.

2. ثمن و مثمن:

 • اگر ثمن و مثمن هر دو وجه نقد باشد: در این حالت، خواهان می‌تواند در دادگاه محل سکونت خود یا محل سکونت خوانده و یا در دادگاه محل وقوع عقد به طرح دعوا بپردازد.
 • اگر ثمن و مثمن هر دو غیر وجه نقد باشد: در این حالت، دادگاه محل وقوع عقد صالح به رسیدگی به دعوای بطلان عقد معاوضه خواهد بود.
 • اگر ثمن وجه نقد و مثمن غیر وجه نقد باشد: در این حالت، خواهان می‌تواند در دادگاه محل سکونت خود یا محل سکونت خوانده و یا در دادگاه محل وقوع عقد به طرح دعوا بپردازد.

3. صلاحیت ذاتی:

 • دعوای بطلان عقد معاوضه در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های عمومی حقوقی است.

نکات:

 • در صورتی که خواهان مدعی بطلان عقد معاوضه به دلیل فسخ باشد، باید به دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع فسخ مراجعه کند.
 • در دعاوی مربوط به بطلان عقد معاوضه، حضور هر دو طرف در دادگاه الزامی است.
 • خواهان دعوای بطلان عقد معاوضه باید دلایل و مستندات لازم را برای اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه دهد.

اثبات بطلان عقد معاوضه در ایران:

برای اثبات بطلان عقد معاوضه در ایران، باید به دلایل و شرایط قانونی اشاره کرد.

دلایل بطلان عقد معاوضه:

 • اهلیت طرفین: برای انعقاد هر عقدی، طرفین باید اهلیت لازم را داشته باشند.
 • رضایت طرفین: رضایت طرفین در معاملات شرط صحت آنهاست.
 • معین بودن عوض و معوض: عوض و معوض در عقد معاوضه باید معین و مشخص باشد.
 • مشروعیت عوض و معوض: عوض و معوض در عقد معاوضه باید مشروع باشد.
 • قصد و رضا: انعقاد عقد معاوضه باید با قصد و رضا طرفین باشد.

شرایط اثبات بطلان عقد معاوضه:

 • اثبات فقدان یکی از شرایط صحت عقد: برای اثبات بطلان عقد معاوضه، باید فقدان یکی از شرایط صحت عقد مانند اهلیت، رضایت، معین بودن عوض و معوض، مشروعیت عوض و معوض، و قصد و رضا ثابت شود.
 • ارائه دلایل و مستندات: برای اثبات فقدان هر یک از شرایط صحت عقد، باید دلایل و مستندات کافی ارائه شود.
 • اقرار طرف مقابل: یکی از راه‌های اثبات بطلان عقد معاوضه، اقرار طرف مقابل به بطلان آن است.
 • شهادت شهود: در برخی موارد، می‌توان با شهادت شهود بطلان عقد معاوضه را ثابت کرد.
 • کارشناسی: در مواردی که نیاز به بررسی تخصصی باشد، می‌توان از نظر کارشناسی استفاده کرد.

مرجع رسیدگی به دعوای بطلان عقد معاوضه:

دعوای بطلان عقد معاوضه در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود.

مراحل اثبات بطلان عقد معاوضه:

 1. تنظیم دادخواست: اولین قدم، تنظیم دادخواست و ارائه آن به دادگاه عمومی حقوقی است.
 2. اخذ وقت رسیدگی: پس از ثبت دادخواست، دادگاه وقت رسیدگی را تعیین می‌کند و به طرفین دعوا ابلاغ می‌کند.
 3. رسیدگی در دادگاه: در روز رسیدگی، طرفین دعوا در دادگاه حاضر شده و دلایل و مستندات خود را ارائه می‌کنند.
 4. صدور حکم: پس از رسیدگی و بررسی دلایل و مستندات، دادگاه حکم خود را صادر می‌کند.

نکات:

 • اثبات بطلان عقد معاوضه فرآیندی پیچیده و تخصصی است و توصیه می‌شود برای انجام این کار از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.
 • مدارک و مستندات کافی برای اثبات بطلان عقد معاوضه بسیار مهم است.
 • در صورت اثبات بطلان عقد معاوضه، عقد باطل شده و طرفین به وضعیت قبل از عقد باز می‌گردند.

موارد مشابه:

 • فسخ عقد
 • خیارات
 • بطلان عقد نکاح

تذکر:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و مشاوره حقوقی محسوب نمی‌شود.
 • برای اثبات بطلان عقد معاوضه حتماً با یک وکیل متخصص مشورت کنید.

موارد زیر از جمله عقود معوضه غیرعینی هستند:

1. صلح:

صلح عقدی است که به موجب آن، طرفین در مورد حق یا مالی که مورد اختلاف آنها است، با یکدیگر سازش می‌کنند.

در صلح، عوض، مال یا حقی است که یکی از طرفین به دیگری می‌دهد تا از حق یا مالی که مورد اختلاف آنها است، صرف نظر کند.

صلح می‌تواند معوض یا مجانی باشد.

صلح معوض، صلحی است که در آن، هر دو طرف در قبال تعهدی که می‌کنند، عوضی دریافت می‌کنند.

صلح غیرعینی، صلحی است که در آن، عوض، مال یا حقی است که قابل رؤیت و لمس نیست.

برخی از مصادیق صلح غیرعینی عبارتند از:

 • صلح در مورد حق انتفاع
 • صلح در مورد حق ارتفاق
 • صلح در مورد تعهدات

2. هبه معوضه:

هبه عقدی است که به موجب آن، یک نفر مالکیت عین را به صورت مجانی به دیگری منتقل می‌کند.

هبه می‌تواند معوض یا مجانی باشد.

هبه معوض، هبه‌ای است که در آن، گیرنده هبه در قبال مال یا حقی که دریافت می‌کند، تعهدی به هبه‌دهنده انجام می‌دهد.

هبه غیرعینی، هبه‌ای است که در آن، عوض، مال یا حقی است که قابل رؤیت و لمس نیست.

برخی از مصادیق هبه غیرعینی عبارتند از:

 • هبه تعهد
 • هبه حق انتفاع
 • هبه حق ارتفاق

3. معاوضه غیرعینی:

معاوضه عقدی است که به موجب آن، هر یک از دو نفر، مالکیت عین را به دیگری منتقل می‌کند تا از عین متعلق به وی تملک کند.

معاوضه می‌تواند معوض یا مجانی باشد.

معاوضه معوض، معاوضه‌ای است که در آن، هر دو طرف در قبال مالی که به دیگری می‌دهند، مالی دریافت می‌کنند.

معاوضه غیرعینی، معاوضه‌ای است که در آن، عوض، مال یا حقی است که قابل رؤیت و لمس نیست.

برخی از مصادیق معاوضه غیرعینی عبارتند از:

 • معاوضه تعهد
 • معاوضه حق انتفاع
 • معاوضه حق ارتفاق

نکات:

 • در تمام عقود معوضه غیرعینی، عوض، مال یا حقی است که قابل رؤیت و لمس نیست.
 • عوض در عقود معوضه غیرعینی می‌تواند تعهد، حق انتفاع، حق ارتفاق و یا سایر حقوق غیرمادی باشد.
 • احکام مربوط به عقود معوضه غیرعینی در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل بیان شده است.

دیدگاهتان را بنویسید