مشاوره حقوقی قراردادها

فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن در قانون مدنی ایران

در قانون مدنی ایران، عدم پرداخت ثمن می‌تواند در برخی موارد زمینه فسخ معامله را فراهم کند.

شرایط فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن:

 • وجود شرط ضمن عقد: اولین شرطی که برای فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن وجود دارد، این است که شرطی در ضمن عقد برای آن در نظر گرفته شده باشد. به عبارت دیگر، در متن قرارداد باید قید شده باشد که در صورت عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر، خریدار حق فسخ معامله را دارد.

 • تعیین موعد برای پرداخت ثمن: شرط دوم این است که در قرارداد برای پرداخت ثمن موعد تعیین شده باشد.

 • اعلام فسخ توسط فروشنده: پس از گذشت موعد مقرر برای پرداخت ثمن، فروشنده باید به طور کتبی مراتب فسخ معامله را به خریدار اعلام کند.

 • عدم پرداخت ثمن توسط خریدار: 当然، شرط اصلی فسخ معامله این است که خریدار در موعد مقرر ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نکند.

اثبات عدم پرداخت ثمن:

 • فروشنده برای اثبات عدم پرداخت ثمن می‌تواند از مدارک و دلایل مختلفی مانند چک برگشتی، گواهی عدم پرداخت از بانک، شهادت شهود و … استفاده کند.

آثار فسخ معامله:

 • فسخ معامله به معنای از بین رفتن آثار عقد است.

 • در این حالت، گویی معامله‌ای انجام نشده است و طرفین به وضعیت قبل از معامله باز می‌گردند.

 • فروشنده می‌تواند مال مورد معامله را به خریدار دیگری بفروشد.

 • خریدار موظف به استرداد مال مورد معامله به فروشنده است.

نکات مهم:

 • فسخ معامله یک اقدام حقوقی است و باید از طریق مراجع قانونی انجام شود.

 • توصیه می‌شود که برای فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن از مشاوره حقوقی استفاده شود.

شرایط فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن در قانون ایران

در قانون مدنی ایران، شرایطی برای فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن در نظر گرفته شده است که به شرح زیر است:

1. شرط ضمن عقد:

طرفین معامله می‌توانند در ضمن عقد، شرطی راجع به فسخ معامله در صورت عدم پرداخت ثمن درج کنند. در این صورت، اگر خریدار ثمن را در موعد مقرر پرداخت نکند، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند.

ماده 237 قانون مدنی: “هر شرطی که بین طرفین در ضمن عقد یا بعد از آن شرط شود، باطال است، مگر آنکه شرط خلاف مقصود عقد نباشد و مرضی طرفین باشد.”

2. انقضای موعد مقرر برای پرداخت ثمن:

اگر در عقد، موعدی برای پرداخت ثمن تعیین شده باشد و خریدار در آن موعد ثمن را پرداخت نکند، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند.

ماده 398 قانون مدنی: “هرگاه در ضمن عقد، برای انجام تعهد، زمانی معین شده باشد، متعهد موظف است که تعهد خود را در آن زمان انجام دهد.”

3. استنکاف خریدار از دریافت مبیع:

اگر خریدار از دریافت مبیع امتناع کند، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند.

ماده 521 قانون مدنی: “اگر بیع فضولی باشد و صاحب مال آن را اجازه ندهد و ثمن را هم ندهد، مشتری حق فسخ خواهد داشت.”

4. عدم تأدیه ثمن در صورت تقسیط:

اگر ثمن معامله به صورت اقساطی تعیین شده باشد و خریدار یکی از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند.

ماده 522 قانون مدنی: “اگر ثمن معامله نقد نباشد و به اقساط مقرر شده باشد و مشتری یکی از اقساط را در موعد مقرر نپردازد، حق فسخ برای بایع حاصل می‌شود.”

نکته:

 • در صورت فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن، فروشنده می‌تواند مبیع را به شخص ثالث بفروشد و اگر ثمن معامله دوم از ثمن معامله اول کمتر باشد، خریدار باید ما به التفاوت را به فروشنده بپردازد.
 • در برخی موارد، ممکن است خریدار به دلیل عذر موجه نتواند ثمن را در موعد مقرر پرداخت کند. در این صورت، دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، به خریدار مهلت دیگری برای پرداخت ثمن بدهد.

اثبات عدم پرداخت ثمن در معاملات

در معاملات، اثبات عدم پرداخت ثمن (قیمت معامله) توسط خریدار، می‌تواند برای فروشنده دارای مزایای مختلفی از جمله استرداد مال، فسخ معامله و مطالبه خسارت باشد.

راه‌های اثبات عدم پرداخت ثمن:

 • مدارک کتبی:
  • قرارداد: در قرارداد باید مبلغ ثمن، نحوه پرداخت آن و موعد مقرر برای پرداخت قید شده باشد.
  • رسید: رسیدهای پرداختی، سفته‌ها و چک‌های برگشتی می‌توانند به عنوان مدرک عدم پرداخت ثمن مورد استفاده قرار گیرند.
  • اسناد بانکی: در معاملاتی که ثمن از طریق حساب بانکی پرداخت می‌شود، می‌توان از پرینت حساب بانکی برای اثبات عدم واریز وجه استفاده کرد.
 • شهادت شهود:
  • اگر شهودی وجود داشته باشند که در جریان معامله و نحوه پرداخت ثمن بوده‌اند، می‌توان از شهادت آنها در دادگاه استفاده کرد.
 • اقرار:
  • اگر خریدار به صورت کتبی یا شفاهی عدم پرداخت ثمن را اقرار کند، این اقرار می‌تواند به عنوان مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.
 • کارشناسی:
  • در برخی موارد، ممکن است لازم باشد از یک کارشناس برای بررسی اسناد و مدارک و اظهارنظر در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت ثمن استفاده شود.

نکات مهم:

 • برای اثبات عدم پرداخت ثمن، باید از مدارک و قرائن کافی استفاده کرد.
 • در صورتی که مدارک و قرائن کافی برای اثبات عدم پرداخت ثمن وجود نداشته باشد، دعوای فروشنده در دادگاه پذیرفته نخواهد شد.
 • برای طرح دعوای اثبات عدم پرداخت ثمن، باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع عقد یا محل سکونت خوانده (خریدار) مراجعه کرد.
 • در این دعاوا، فروشنده خواهان و خریدار خوانده خواهد بود.
 • پس از طرح دعوا، دادگاه به ادعای طرفین رسیدگی می‌کند و در نهایت با توجه به مدارک و قرائن ارائه شده، حکم صادر خواهد کرد.

توصیه:

 • برای حفظ حقوق خود در معاملات، حتما از قرارداد کتبی استفاده کنید و در آن مبلغ ثمن، نحوه پرداخت آن و موعد مقرر برای پرداخت را به طور مشخص قید کنید.
 • رسیدهای پرداختی را به دقت نگهداری کنید.
 • در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، در اسرع وقت برای احقاق حقوق خود به مراجع قانونی مراجعه کنید.

این اطلاعات صرفا جهت آگاهی عمومی ارائه شده و به هیچ وجه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی باشد. برای بررسی دقیق پرونده خود و دریافت مشاوره حقوقی در خصوص اثبات عدم پرداخت ثمن، حتما با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در امور حقوقی ملکی مشورت نمایید.

مراحل فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت در ایران

فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن یا سایر تعهدات، تابع شرایط و قواعدی در قانون مدنی ایران و رویه قضایی است که در ادامه به شرح آنها می‌پردازیم:

مراحل کلی فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت عبارتند از:

1. ارسال اظهارنامه:

اولین قدم برای فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت، ارسال اظهارنامه به طرف مقابل است.

در این اظهارنامه باید موارد زیر ذکر شود:

 • اعلام فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت
 • مهلت تعیین شده برای پرداخت (معمولاً 10 روز)
 • ذکر آدرس و شماره تماس برای ارسال پاسخ

2. انقضای مهلت:

اگر طرف مقابل در مهلت تعیین شده در اظهارنامه، نسبت به پرداخت ثمن یا سایر تعهدات خود اقدام نکند، فسخ معامله به طور قانونی محقق می‌شود.

3. طرح دعوی در دادگاه:

در برخی موارد، ممکن است لازم باشد که برای فسخ معامله و احقاق حقوق خود به دادگاه مراجعه کنید.

این امر در صورتی ضرورت دارد که طرف مقابل منکر فسخ معامله باشد یا از پرداخت وجه خودداری کند.

4. رسیدگی در دادگاه:

دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد طرفین، حکم خود را صادر می‌کند.

در صورتی که دادگاه فسخ معامله را محرز بداند، حکم به فسخ معامله و استرداد ثمن یا سایر تعهدات به نفع خواهان صادر خواهد کرد.

نکات مهم:

 • برای ارسال اظهارنامه می‌توانید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کنید.
 • متن اظهارنامه باید دقیق و حقوقی باشد، لذا توصیه می‌شود برای تنظیم آن از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.
 • در صورت طرح دعوی در دادگاه، حضور وکیل در جلسات دادرسی می‌تواند به شما در دفاع از حقوق خود کمک کند.

شرایط فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت:

 • وجود شرط فسخ در قرارداد: اولین شرط فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت، وجود شرط فسخ در قرارداد است.

به این معنی که باید در متن قرارداد قید شده باشد که در صورت عدم پرداخت ثمن یا سایر تعهدات در موعد مقرر، حق فسخ معامله برای طرف مقابل وجود دارد.

 • عدم پرداخت ثمن یا سایر تعهدات: شرط دوم فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت، احراز عدم پرداخت ثمن یا سایر تعهدات در موعد مقرر است.

برای اثبات این امر، می‌توان از اسناد و مدارکی مانند چک برگشتی، گواهی عدم پرداخت، یا صورتجلسه تنظیمی با حضور شهود استفاده کرد.

موارد عدم امکان فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت:

 • پرداخت ثمن یا سایر تعهدات قبل از صدور حکم فسخ: اگر طرف مقابل قبل از صدور حکم فسخ معامله، نسبت به پرداخت ثمن یا سایر تعهدات خود اقدام کند، فسخ معامله منتفی می‌شود.
 • اعسار و بضاعت نداشتن طرف مقابل: در صورتی که ثابت شود طرف مقابل توانایی مالی پرداخت ثمن یا سایر تعهدات خود را ندارد، دادگاه ممکن است به جای فسخ معامله، به او مهلت بدهد یا شرایط دیگری را برای پرداخت تعیین کند.

منابع:

 • ماده 393 قانون مدنی
 • رویه قضایی

تذکر: قوانین مربوط به فسخ معامله ممکن است در طول زمان تغییر کند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا مشاوره در مورد پرونده خاص خود، باید با یک وکیل متخصص در امور قراردادها مشورت کنید.

در اینجا به برخی از سوالات متداول در مورد فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت پاسخ می‌دهیم:

1. در چه مواردی می‌توان معامله را به دلیل عدم پرداخت فسخ کرد؟

همانطور که در بالا ذکر شد، برای فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت، دو شرط اساسی وجود دارد: وجود شرط فسخ در قرارداد و عدم پرداخت ثمن یا سایر تعهدات در موعد مقرر.

2. اگر در قرارداد شرط فسخ وجود نداشته باشد، چه می‌توان کرد؟

در این صورت، امکان فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت به مراتب دشوارتر است.

با این حال، در برخی موارد ممکن است با توسل به سایر قواعد حقوقی، مانند عسر و حرج یا غبن، بتوان فسخ معامله را از دادگاه تقاضا کرد.

نحوه فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت

فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت وجه یا ثمن معامله، در شرایطی امکان‌پذیر است که:

 • در قرارداد یا سند معامله، شرطی مبنی بر فسخ در صورت عدم پرداخت ثمن معامله ذکر شده باشد.
 • برای خریدار، مهلت مناسبی برای پرداخت ثمن معامله تعیین شده باشد و خریدار در این مهلت از پرداخت ثمن خودداری کند.

مراحل فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت:

1. ارسال اظهارنامه:

 • اولین قدم برای فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت، ارسال اظهارنامه به خریدار است.
 • در اظهارنامه باید مراتب فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله به خریدار ابلاغ شود.
 • در اظهارنامه باید به خریدار مهلت مناسبی برای پرداخت ثمن معامله داده شود.

2. مراجعه به دادگاه:

 • در صورتی که خریدار پس از دریافت اظهارنامه، ثمن معامله را پرداخت نکند، می‌توان با مراجعه به دادگاه و طرح دعوای فسخ معامله، نسبت به فسخ معامله اقدام کرد.
 • در دادگاه، باید مدارک و مستندات لازم از جمله قرارداد یا سند معامله، اظهارنامه ارسال شده به خریدار و دلایل عدم پرداخت ثمن معامله ارائه شود.

3. رأی دادگاه:

 • در صورتی که قاضی دادگاه دلایل ارائه شده را کافی تشخیص دهد، حکم به فسخ معامله صادر می‌کند.
 • با صدور حکم فسخ معامله، معامله منفسخ شده و طرفین به وضعیت قبل از معامله باز می‌گردند.

نکات مهم:

 • در برخی موارد، ممکن است در قرارداد یا سند معامله، شرطی مبنی بر فسخ در صورت عدم پرداخت ثمن معامله ذکر نشده باشد. در اینگونه موارد، فسخ معامله از طریق دادگاه و با اثبات عدم تمایل خریدار به پرداخت ثمن معامله امکان‌پذیر است.
 • در صورت تمایل می‌توانید برای فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت، از وکیل نیز کمک بگیرید.
 • هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل بر عهده خواهان خواهد بود.

شرایط فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت

فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت، زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از طرفین معامله به تعهد خود در خصوص پرداخت وجه یا ثمن معامله عمل نکند و طرف مقابل به همین دلیل حق فسخ معامله را برای خود داشته باشد.

شرایط لازم برای فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت:

 • وجود شرط صلح: در قرارداد باید شرطی وجود داشته باشد که به طرف مقابل در صورت عدم پرداخت ثمن معامله، حق فسخ دهد. این شرط می‌تواند به صورت ضمنی یا صریح در قرارداد قید شده باشد.
 • اعلام فسخ: طرف ذینفع (کسی که حق فسخ دارد) باید مراتب فسخ را به طرف مقابل (متعهد به پرداخت) به صورت کتبی (معمولاً از طریق اظهارنامه) اعلام کند.
 • تعیین مهلت: در برخی موارد، در قرارداد برای پرداخت ثمن معامله، مهلت تعیین می‌شود. در این صورت، اگر متعهد در مهلت مقرر وجه را پرداخت نکند، حق فسخ برای طرف مقابل ایجاد می‌شود.
 • اثبات عدم پرداخت: طرف ذینفع باید عدم پرداخت ثمن معامله توسط متعهد را به اثبات برساند.

نکاتی در مورد فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت:

 • در صورتی که در قرارداد شرط فسخ به دلیل عدم پرداخت قید نشده باشد، فسخ معامله از طریق دادگاه و با اثبات عدم پرداخت و وجود شرایط قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.
 • اگر متعهد بعد از اعلام فسخ توسط طرف ذینفع، وجه را پرداخت کند، فسخ معامله منتفی می‌شود.
 • در برخی موارد، ممکن است در قرارداد برای طرف متعهد، حق فسخ به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله در نظر گرفته شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید