مشاوره حقوقی خانواده

قانون چند همسری مردان مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

قانون چند همسری مردان در ایران

در ایران، قانون مدنی به طور صریح چند همسری مردان را نپذیرفته است.

ماده 1041 قانون مدنی می‌گوید: «مرد نمی‌تواند با زنی دیگر ازدواج کند مگر آنکه زن اول او طلاق گرفته باشد یا فوت کرده باشد.»

ماده 17 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 نیز می‌گوید: «هر مردی که با داشتن همسر دائمی، زن دیگری را به عقد خود درآورد، مرتکب جرم شده است و به مجازات حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود.»

با این حال، در قانون مدنی، استثناهایی برای چند همسری مردان در نظر گرفته شده است.

ماده 17 قانون حمایت از خانواده می‌گوید: «مرد می‌تواند با اجازه دادگاه در موارد زیر با زن دوم ازدواج کند:**

 1. عدم تمکین زن: اگر زن بدون دلیل موجه از تمکین شوهر خود امتناع کند و به حکم دادگاه تمکین نکند، مرد می‌تواند با اجازه دادگاه زن دوم اختیار کند.
 2. نارضایتی زن از زندگی مشترک: اگر زن از زندگی با شوهر خود ناراضی باشد و به حکم دادگاه راضی به ادامه زندگی مشترک نشود، مرد می‌تواند با اجازه دادگاه زن دوم اختیار کند.
 3. بیماری صعب العلاج زن: اگر زن به بیماری صعب العلاج مبتلا باشد و نتواند وظایف زناشویی خود را انجام دهد، مرد می‌تواند با اجازه دادگاه زن دوم اختیار کند.
 4. عقیم بودن زن: اگر زن عقیم باشد و نتواند بچه دار شود، مرد می‌تواند با اجازه دادگاه زن دوم اختیار کند.
 5. ترک زندگی توسط زن: اگر زن بدون دلیل موجه زندگی مشترک را ترک کند و به رغم حکم دادگاه به منزل بازنگردد، مرد می‌تواند با اجازه دادگاه زن دوم اختیار کند.

مراحل قانونی چند همسری مردان:

 1. اثبات یکی از شرایط قانونی: مرد باید به دادگاه خانواده ثابت کند که یکی از شرایط قانونی چند همسری در مورد او صدق می‌کند.
 2. دریافت اجازه از دادگاه: مرد باید با ارائه مدارک و شواهد به دادگاه خانواده، اجازه چند همسری را از دادگاه دریافت کند.
 3. ثبت ازدواج دوم: پس از دریافت اجازه از دادگاه، مرد می‌تواند با زن دوم خود به طور رسمی ازدواج کند.

نکاتی که باید در نظر داشت:

 • حتی در صورت وجود شرایط قانونی، چند همسری در ایران امری پسندیده نیست و می‌تواند پیامدهای منفی برای زن، شوهر و فرزندان داشته باشد.
 • قبل از تصمیم به چند همسری، باید به طور کامل در مورد آن فکر کرد و از همه راه‌های حل اختلاف استفاده کرد.
 • زن اول می‌تواند در صورت تمایل، از حق طلاق خود استفاده کند.
 • فرزندان حاصل از ازدواج دوم، مانند فرزندان حاصل از ازدواج اول، از حقوق قانونی برخوردار هستند.

در ایران، چند همسری مردان به طور کلی تحت شرایط زیر مجاز است:

1. رضایت همسر اول:

بر اساس ماده 16 قانون مدنی ایران، مرد نمی تواند بدون رضایت همسر اول خود همسر دوم اختیار کند. مگر آنکه در عقد نکاح شرط شده باشد که هر وقت مرد بخواهد می تواند همسر دوم اختیار کند.

2. توانایی مالی:

مرد باید توانایی مالی کافی برای اداره و تامین نفقه چند همسر و فرزندان آنها را داشته باشد.

3. عدالت:

مرد باید در حقوق و تکالیف بین همسران خود عدالت را رعایت کند. این شامل عدالت در تمکین، نفقه، مسکن و سایر حقوق و تکالیف زناشویی می شود.

4. عدم وجود مانع شرعی:

برخی از افراد از نظر شرعی مجاز به تعدد زوجات نیستند. به عنوان مثال، مردی که ناتوان از پرداخت نفقه همسران خود باشد، یا مردی که به دلیل بیماری یا ناتوانی جسمی قادر به ایفای وظایف زناشویی نباشد، از نظر شرعی مجاز به تعدد زوجات نیست.

مراحل قانونی چند همسری در ایران:

برای چند همسری در ایران، مرد باید مراحل زیر را طی کند:

 1. دریافت مجوز از دادگاه: مرد باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و درخواست چند همسری بدهد. دادگاه با بررسی شرایط و مدارک مرد، در صورت احراز شرایط قانونی، به او مجوز چند همسری می دهد.
 2. ثبت ازدواج: پس از دریافت مجوز از دادگاه، مرد می تواند با همسر دوم خود در دفترخانه ازدواج به طور رسمی ازدواج کند.

نکات مهم:

 • در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط فوق، چند همسری مرد غیرقانونی بوده و مجازات هایی برای متخلف در نظر گرفته شده است.
 • زن اول می تواند در صورت عدم رضایت به چند همسری شوهر خود، به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق کند.
 • در صورت طلاق یا فوت یکی از همسران، مرد می تواند تا زمانی که عده زن تمام نشده است، همسر جدید اختیار کند.

چند همسری مردان در ایران: شرایط قانونی و شرعی

در ایران، چند همسری مردان تحت شرایطی مجاز است. این شرایط در قانون مدنی و احکام شرعی تعیین شده است.

شرایط قانونی چند همسری مردان در ایران:

 • اخذ مجوز از دادگاه: مطابق ماده 16 قانون مدنی، مردی که متأهل است، نمی‌تواند با زن دیگری ازدواج کند مگر آنکه از دادگاه خانواده مجوز بگیرد.
 • رضایت همسر اول: برای اخذ مجوز چند همسری از دادگاه، رضایت همسر اول الزامی است.
 • تمکن مالی: مرد باید از تمکن مالی کافی برای اداره زندگی چند همسر و فرزندان آنها برخوردار باشد.
 • عدالت: مرد باید توانایی عدالت و برابری بین همسران خود را از نظر عاطفی و مالی داشته باشد.
 • موارد استثنایی: در برخی موارد، حتی بدون رضایت همسر اول، دادگاه ممکن است به مرد مجوز چند همسری بدهد. این موارد عبارتند از:
  • نزدیکی به زن: اگر زن به دلیل بیماری یا ناتوانی جسمی نتواند نیازهای جنسی شوهر خود را برآورده کند.
  • نازایی: اگر زن نازا باشد و امید به باروری او وجود نداشته باشد.
  • ترک زندگی توسط زن: اگر زن بدون دلیل شرعی و قانونی زندگی مشترک را ترک کند.

شرایط شرعی چند همسری مردان در ایران:

 • احکام شرعی نیز در مورد چند همسری مردان وجود دارد.
 • طبق احکام شرعی، یک مرد مسلمان می‌تواند تا چهار همسر دائمی داشته باشد.
 • در ازدواج موقت، هیچ محدودیتی برای تعداد همسران وجود ندارد.
 • مرد مسلمان موظف است با تمام همسران خود عدالت و برابری را رعایت کند. این عدالت باید در تمام زمینه‌ها، از جمله نفقه، مسکن، لباس و رابطه عاطفی، برقرار باشد.

محدودیت های چند همسری مردان در ایران:

 • با وجود شرایط قانونی و شرعی برای چند همسری، این موضوع در ایران با محدودیت هایی نیز مواجه است.
 • بسیاری از زنان ایرانی با چند همسری مخالف هستند و آن را ظلم به زنان می‌دانند.
 • قوانین مربوط به چند همسری در ایران به نفع مردان است و از حقوق زنان به طور کامل حمایت نمی‌کند.
 • در عمل، بسیاری از مردان ایرانی بدون داشتن شرایط قانونی و شرعی اقدام به چند همسری می‌کنند.

 

در ایران، چند همسری مردان به طور کلی مجاز است، اما با شرایط و محدودیت‌هایی همراه است.

مبنای قانونی:

 • ماده 1041 قانون مدنی: “مرد می تواند با رعایت شرایط ذیل تا چهار زن دائمه اختیار کند:”
  • استطاعت مالی: مرد باید توانایی مالی کافی برای تامین نفقه و نیازهای همسران و فرزندان خود را داشته باشد.
  • رضایت همسران قبلی: مرد برای ازدواج مجدد باید رضایت همسران قبلی خود را جلب کند. مگر اینکه در عقد نکاح شرط عدم تعدد زوجات درج شده باشد.
  • عدالت: مرد باید بتواند بین همسران خود عدالت را رعایت کند، هم از نظر عاطفی و هم از نظر مادی.

محدودیت‌ها:

 • ممنوعیت تعدد زوجات در برخی موارد:
  • مردی که به دلیل ناتوانی جنسی قادر به ایفای وظایف زناشویی خود نباشد، حق ازدواج مجدد ندارد.
  • مردی که به فساد اخلاق مشهور باشد، حق ازدواج مجدد ندارد.
  • مردی که سابقه ترک نفقه داشته باشد، حق ازدواج مجدد ندارد.
 • اختیارات دادگاه:
  • در صورت عدم رضایت همسران قبلی، دادگاه می تواند با بررسی شرایط، به مرد اجازه ازدواج مجدد بدهد یا ندهد.
  • در صورت عدم رعایت عدالت بین همسران، هر یک از همسران می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند.

ملاحظات:

 • چند همسری در ایران رواج چندانی ندارد و بسیاری از افراد آن را مغایر با ارزش های اخلاقی و اجتماعی می دانند.
 • زنان ایرانی در حال حاضر از حقوق و آزادی های بیشتری نسبت به گذشته برخوردار هستند و می توانند در مورد ازدواج خود و شرایط آن تصمیم گیری کنند.
 • تعدد زوجات می تواند مشکلات و چالش های زیادی را برای خانواده ها به وجود آورد، از جمله مشکلات عاطفی، اقتصادی و اجتماعی.

دیدگاهتان را بنویسید