مشاوره حقوقی اداره کار

قرارداد کارآموزی مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

قرارداد کارآموزی

قرارداد کارآموزی نوعی توافق بین کارفرما و کارآموز است که به موجب آن، کارفرما متعهد به آموزش مهارت‌های خاص به کارآموز و کارآموز متعهد به انجام تعهدات مشخصی در قبال کارفرما می‌شود.

مفاد اصلی یک قرارداد کارآموزی:

 • مشخصات طرفین: نام و نام خانوادگی، آدرس و شماره تماس کارفرما و کارآموز
 • موضوع قرارداد: نوع مهارت یا شغلی که قرار است آموزش داده شود
 • مدت قرارداد: تاریخ شروع و پایان دوره کارآموزی
 • تعهدات کارفرما:
  • ارائه آموزش‌های لازم به کارآموز
  • پرداخت حقوق یا دستمزد به کارآموز (در صورت توافق)
  • تامین امکانات و تجهیزات آموزشی لازم
  • صدور گواهی پایان دوره کارآموزی در صورت موفقیت کارآموز
 • تعهدات کارآموز:
  • حضور منظم در دوره‌های آموزشی
  • انجام تکالیف و تمرینات مربوطه
  • رعایت مقررات انضباطی محل کار
  • جبران خسارات وارده به کارفرما در صورت قصور یا تخلف
 • حقوق و مزایای کارآموز:
  • حقوق یا دستمزد (در صورت توافق)
  • بیمه تامین اجتماعی (در صورت توافق)
  • استفاده از امکانات رفاهی (در صورت توافق)
 • حل و فصل اختلافات: نحوه حل و فصل اختلافات احتمالی بین کارفرما و کارآموز

انواع قرارداد کارآموزی:

 • کارآموزی با حقوق: در این نوع قرارداد، کارفرما علاوه بر ارائه آموزش، به کارآموز حقوق یا دستمزد نیز پرداخت می‌کند.
 • کارآموزی بدون حقوق: در این نوع قرارداد، کارفرما فقط متعهد به ارائه آموزش است و به کارآموز حقوق یا دستمزدی پرداخت نمی‌کند.
 • کارآموزی همراه با کار: در این نوع قرارداد، کارآموز در حین دوره کارآموزی، بخشی از وقت خود را به کار در محل کارفرما اختصاص می‌دهد.

نکات مهم در مورد قرارداد کارآموزی:

 • قبل از امضای قرارداد، مفاد آن را به دقت مطالعه و بررسی کنید.
 • در صورت عدم تمایل به امضای قرارداد، به هیچ وجه تحت فشار قرار نگیرید.
 • در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال، از کارفرما یا یک مشاور حقوقی سوال کنید.
 • یک نسخه از قرارداد را برای خودتان نگه دارید.

نکات حقوقی قرارداد کارآموزی در ایران

قرارداد کارآموزی نوعی قرارداد بین کارفرما و کارآموز است که به منظور آموزش مهارت‌های خاص به کارآموز و کسب تجربه کاری برای او منعقد می‌شود. این قرارداد از نظر حقوقی تابع مقررات قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوط به کار است.

نکات مهمی که باید در تنظیم و اجرای قرارداد کارآموزی مورد توجه قرار گیرد:

1. طرفین قرارداد:

 • کارفرما: کارفرما باید شخصی حقیقی یا حقوقی باشد که دارای صلاحیت قانونی برای انعقاد قرارداد باشد.
 • کارآموز: کارآموز باید فردی باشد که به سن قانونی کار رسیده باشد و از نظر جسمی و روحی سالم باشد.

2. موضوع قرارداد:

 • موضوع قرارداد کارآموزی باید آموزش مهارت‌های خاص به کارآموز و کسب تجربه کاری برای او باشد.
 • مهارت‌های آموزشی باید به طور دقیق و مشخص در قرارداد قید شود.

3. مدت قرارداد:

 • مدت قرارداد کارآموزی باید به طور مشخص در قرارداد قید شود.
 • حداکثر مدت قرارداد کارآموزی 3 سال است.

4. تعهدات کارفرما:

 • پرداخت مبلغی به عنوان حق الزحمه به کارآموز
 • آموزش مهارت‌های مورد نظر به کارآموز
 • فراهم کردن امکانات لازم برای آموزش و انجام کار
 • بیمه کردن کارآموز

5. تعهدات کارآموز:

 • انجام تعهدات آموزشی و کاری خود
 • رعایت مقررات انضباطی محل کار
 • حفظ اسرار کارفرما

6. فسخ قرارداد:

 • قرارداد کارآموزی در شرایطی مانند تخلف یکی از طرفین از تعهدات خود، فوت کارآموز، پایان یافتن مدت قرارداد و فورس ماژور قابل فسخ است.

7. حل و فصل اختلافات:

 • در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و کارآموز، طرفین می‌توانند به مراجع حل و فصل اختلافات مانند اداره کار و امور اجتماعی یا مراجع قضایی مراجعه کنند.

نکات تکمیلی:

 • مبلغ حق الزحمه کارآموز باید متناسب با مهارت‌های آموزشی و شرایط کار باشد.
 • کارفرما موظف است که شرایط ایمنی و بهداشت کار را برای کارآموز فراهم کند.
 • کارآموز از شمول مقررات مربوط به کارگر مانند مرخصی استعلاقی و مرخصی استحقاقی برخوردار نیست.
 • در صورتیکه کارآموز پس از اتمام دوره کارآموزی در همان کارگاه به کار ادامه دهد، به عنوان کارگر محسوب می‌شود و از حقوق و مزایای مربوط به کارگر برخوردار خواهد شد.

انواع قرارداد کارآموزی در ایران

در قانون کار ایران، سه نوع قرارداد کارآموزی پیش بینی شده است:

1. قرارداد کارآموزی توام با کار:

 • این رایج ترین نوع قرارداد کارآموزی است که بین کارفرما و نوجوانی که کمتر از 15 سال و بیشتر از 18 سال سن دارد منعقد می شود.
 • در این نوع قرارداد، کارآموز در کنار کار، آموزش های لازم را نیز فرا می گیرد.
 • حداکثر ساعات کار کارآموز در روز 6 ساعت است و کارآموزان از مزایای قانون کار مانند بیمه و تعطیلات برخوردار خواهند بود.

2. قرارداد کارآموزی افراد شاغل:

 • این نوع قرارداد برای افرادی که شاغل هستند و قصد ارتقای مهارت خود را دارند منعقد می شود.
 • در این نوع قرارداد، فرد شاغل در ساعات فراغت خود به مرکز آموزشی مراجعه می کند و آموزش های لازم را فرا می گیرد.
 • هزینه ی این نوع قرارداد به عهده ی فرد شاغل است.

3. قرارداد کارآموزی افراد غیر شاغل:

 • این نوع قرارداد برای افرادی که شاغل نیستند و قصد یادگیری یک مهارت را دارند منعقد می شود.
 • در این نوع قرارداد، فرد غیر شاغل به طور تمام وقت به مرکز آموزشی مراجعه می کند و آموزش های لازم را فرا می گیرد.
 • هزینه ی این نوع قرارداد به عهده ی فرد غیر شاغل است.

نکات مشترک بین انواع قرارداد کارآموزی:

 • حداقل مدت زمان یک دوره کارآموزی 3 ماه و حداکثر 2 سال است.
 • قرارداد کارآموزی باید به صورت کتبی منعقد شود و شرایط و تعهدات طرفین در آن قید گردد.
 • کارآموزان از مزایایی مانند بیمه و تعطیلات برخوردار خواهند بود.

موارد فسخ قرارداد کارآموزی:

 • فوت کارآموز
 • از کار افتادگی دائم کارآموز
 • عدم رعایت تعهدات توسط کارفرما یا کارآموز

قوانین مربوط به قرارداد کارآموزی:

 • مواد 7 تا 11 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
 • آئین نامه نحوه انجام کارآموزی در کارگاه ها

قوانین مربوط به قرارداد کارآموزی در ایران

قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه نحوه انجام کارآموزی در کارگاه ها دو منبع اصلی قوانین مربوط به قرارداد کارآموزی در ایران هستند.

مهمترین نکات این قوانین عبارتند از:

 • انواع قرارداد کارآموزی:
  • قرارداد کارآموزی توام با کار: بین کارفرما و نوجوانی که کمتر از 15 سال و بیشتر از 18 سال سن دارد منعقد می شود.
  • قرارداد کارآموزی افراد شاغل: برای افرادی که شاغل هستند و قصد ارتقای مهارت خود را دارند منعقد می شود.
  • قرارداد کارآموزی افراد غیر شاغل: برای افرادی که شاغل نیستند و قصد یادگیری یک مهارت را دارند منعقد می شود.
 • شرایط انعقاد قرارداد:
  • قرارداد کارآموزی باید به صورت کتبی منعقد شود.
  • در قرارداد باید مشخصات طرفین، مدت زمان کارآموزی، تعهدات طرفین، مزد کارآموز و سایر شرایط لازم قید گردد.
  • کارآموز باید حداقل 15 سال سن داشته باشد.
 • تعهدات کارفرما:
  • پرداخت مزد به کارآموز
  • آموزش مهارت های لازم به کارآموز
  • فراهم کردن محیط کار مناسب و امن برای کارآموز
  • بیمه کردن کارآموز
 • تعهدات کارآموز:
  • رعایت نظم و انضباط در محل کار
  • انجام دقیق وظایف محوله
  • شرکت در دوره های آموزشی
 • مزایای کارآموز:
  • بیمه
  • تعطیلات
  • مزد
 • موارد فسخ قرارداد:
  • فوت کارآموز
  • از کار افتادگی دائم کارآموز
  • عدم رعایت تعهدات توسط کارفرما یا کارآموز

قوانین مربوط به بازرسی از کارگاه ها:

 • بازرسان کار موظفند از کارگاه هایی که در آنها کارآموزان مشغول به کار هستند بازرسی کنند.
 • بازرسان کار باید از رعایت قوانین و مقررات مربوط به کارآموزی در این کارگاه ها اطمینان حاصل کنند.

مراجع حل اختلاف:

 • در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و کارآموز، می توان به مراجع حل اختلاف کار مراجعه کرد.

نکات مهم:

 • کارفرمایان موظفند قبل از انعقاد قرارداد کارآموزی با مرکز توسعه مهارت های فنی و حرفه ای هماهنگی لازم را انجام دهند.
 • کارآموزان می توانند از خدمات مشاوره ای مراکز توسعه مهارت های فنی و حرفه ای استفاده کنند.

قوانین مربوط به قرارداد کارآموزی دائماً در حال تغییر و تحول است. بنابراین، برای کسب اطلاعات دقیق و به روز در خصوص قرارداد کارآموزی، می توانید به مراجع ذیصلاح مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید