مشاوره حقوقي

مالکیت ما فی الذمه چیست مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مالکیت ما فی الذمه در قانون مدنی ایران

مالکیت ما فی الذمه یکی از اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران است. به موجب این قاعده، زمانی که دائن و مدیون در یک شخص جمع شوند، تعهد ساقط و دین ادا می‌شود.

شرایط مالکیت ما فی الذمه:

 • اتحاد داین و مدیون: برای تحقق مالکیت ما فی الذمه، باید داین و مدیون در یک شخص جمع شوند. به این معنی که یک نفر همزمان هم طلبکار و هم بدهکار باشد.
 • معین بودن دین: دین موضوع مالکیت ما فی الذمه باید معین و مشخص باشد.
 • قابلیت انتقال دین: دین موضوع مالکیت ما فی الذمه باید قابل انتقال باشد.
 • عدم مانع قانونی: برای تحقق مالکیت ما فی الذمه، نباید مانع قانونی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر دینی به نفع شخص ثالثی وثیقه‌گذاری شده باشد، مالکیت ما فی الذمه در مورد آن دین امکان‌پذیر نیست.

آثار مالکیت ما فی الذمه:

 • سقوط تعهد: با تحقق مالکیت ما فی الذمه، تعهد ساقط و دین ادا می‌شود.
 • زوال حق رجوع: با سقوط تعهد، حق رجوع داین نیز از بین می‌رود. به این معنی که داین دیگر نمی‌تواند طلب خود را از مدیون مطالبه کند.

موارد تحقق مالکیت ما فی الذمه:

 • ارث: اگر شخصی از مورث خود طلب داشته باشد و پس از فوت مورث، وارث او شود، طلب او به مالکیت او در می‌آید و دین ساقط می‌شود.
 • وصیت: اگر شخصی وصیت کند که طلب خود را به مدیون ببخشد، با فوت موصی و قبول وصیت توسط مدیون، طلب به مالکیت مدیون در می‌آید و دین ساقط می‌شود.
 • هبه: اگر داین طلب خود را به مدیون هبه کند، با قبول هبه توسط مدیون، طلب به مالکیت او در می‌آید و دین ساقط می‌شود.
 • مفاصاحساب: اگر داین و مدیون با یکدیگر مفاصاحساب کنند و هر یک دین خود را به دیگری ببخشد، مالکیت ما فی الذمه تحقق می‌یابد و تعهدات ساقط می‌شوند.

مالکیت ما فی الذمه در فقه امامیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در ابواب مختلف فقه از جمله ارث، وصیت، ایقاعات و عقود مورد بحث قرار گرفته است.

 

 

مالکیت ما فی الذمه در قانون مدنی ایران

مالکیت ما فی الذمه یکی از اَسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران است.

منظور از مالکیت ما فی الذمه این است که شخص همزمان هم طلبکار و هم بدهکار یک چیز باشد.

در این حالت، تعهد تا میزان دین ساقط می‌شود.

به عبارت دیگر، چون شخص نمی‌تواند همزمان هم به خودش بدهکار و هم طلبکار باشد، دین و طلب تا آن مقداری که در سهم الارث او قرار گرفته است، ساقط می‌شود.

شرایط مالکیت ما فی الذمه:

 • وجود دو وصف طلبکاری و بدهکاری در یک شخص: این شرط اساسی مالکیت ما فی الذمه است. به عبارت دیگر، شخص باید هم طلبکار و هم بدهکار یک چیز باشد.
 • معین بودن مورد دین: مورد دین باید معین و مشخص باشد.
 • وجود رابطه حقوقی بین طلبکار و بدهکار: بین طلبکار و بدهکار باید رابطه حقوقی وجود داشته باشد، مانند رابطه ناشی از عقد بیع، اجاره، ارث و…
 • تعلق دین به ما فی الذمه: دین باید به ما فی الذمه تعلق داشته باشد. به عبارت دیگر، مورد دین باید چیزی باشد که در ذمه شخص باشد، مانند سهم الارث.

موارد مالکیت ما فی الذمه:

 • مورد ارث: اگر وارثی هم به مورث خود بدهکار باشد و هم از او ارث ببرد، تا میزان دین خود از ارث سهم می‌برد و به بقیۀ ورثه پرداخت نمی‌کند.
 • مورد وصیت: اگر وصی هم به مورث خود بدهکار باشد و هم از او وصیت ببرد، تا میزان دین خود از وصیت سهم می‌برد و به بقیۀ وراث پرداخت نمی‌کند.
 • مورد شرکت: اگر شریک هم به شرکت بدهکار باشد و هم از شرکت سهم ببرد، تا میزان دین خود از سهم خود در شرکت کسر می‌شود.

آثار مالکیت ما فی الذمه:

 • سقوط تعهد تا میزان دین: با وقوع مالکیت ما فی الذمه، تعهد تا میزان دین ساقط می‌شود.
 • بری شدن ذمه مدیون: با وقوع مالکیت ما فی الذمه، ذمه مدیون تا میزان دین بری می‌شود.
 • انتقال دین به ما فی الذمه: با وقوع مالکیت ما فی الذمه، دین به ما فی الذمه منتقل می‌شود.

تفاوت مالکیت ما فی الذمه با تهاتر:

 • در مالکیت ما فی الذمه، دو وصف طلبکاری و بدهکاری در یک شخص جمع می‌شوند.
 • در تهاتر، دو دین در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و تا میزان دین‌هایشان از بین می‌روند.

مثالی از مالکیت ما فی الذمه:

فرض کنید شخصی به نام “علی” به پدر خود 10 میلیون تومان بدهکار است. پدر علی فوت می‌کند و در وصیت‌نامه خود 20 میلیون تومان به علی وصیت می‌کند. در این مثال، علی هم به پدر خود بدهکار است و هم از او وصیت می‌برد.

با وقوع مالکیت ما فی الذمه، 10 میلیون تومان از دین علی ساقط می‌شود و او فقط 10 میلیون تومان از وصیت پدر خود را دریافت می‌کند.

توجه:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ، صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مالکیت ما فی الذمه، می‌توانید به قانون مدنی و یا به یک وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

 

 

موارد مالکیت ما فی الذمه در قانون ایران

مالکیت ما فی الذمه یکی از اقسام سقوط تعهدات در قانون ایران است.

در این حالت، دو وصف داین و مدیون در یک شخص جمع می‌شوند و به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص رخ می‌دهد.

این اتحاد قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد.

موارد مالکیت ما فی الذمه در قانون مدنی ایران به شرح زیر است:

1. وراثت:

 • اگر مدیون فوت کند و دین او به یکی از وراث او برسد، ذمه او بری می‌شود.
 • به عنوان مثال، اگر پدری به فرزند خود 100 هزار تومان بدهکار باشد و فوت کند، این دین به نفع فرزند او ساقط می‌شود.

2. هبه:

 • اگر دائن طلب خود را به مدیون هبه کند، ذمه مدیون بری می‌شود.
 • به عنوان مثال، اگر شخصی به دوست خود 100 هزار تومان بدهکار باشد و طلب خود را به او ببخشد، دیگر نیازی به پرداخت آن ندارد.

3. صلح:

 • اگر طرفین تعهد با یکدیگر صلح کنند، ذمه مدیون بری می‌شود.
 • صلح عقدی است که به موجب آن، طرفین دعوای خود را منتهی می‌کنند.

4. مزارعه:

 • اگر مالک زمین را به زارع اجاره دهد و در مقابل
  اجاره به او سهمی از محصول بدهد، مالک مالک ما فی الذمه خود (سهم خود از محصول) می‌شود.
 • به عنوان مثال، اگر مالکی زمینی را به زارع اجاره دهد و در مقابل اجاره، یک سوم محصول را به او بدهد، مالک مالک ما فی الذمه خود (یک سوم محصول) می‌شود.

5. شرکت:

 • اگر شرکا سود شرکت را به نسبت سهم خود بردارند، شرکت مالک ما فی الذمه خود (سود) می‌شود.
 • به عنوان مثال، اگر شرکتی با دو شریک 50% – 50% تشکیل شود و سود سالانه آن 100 میلیون تومان باشد، هر یک از شرکا 50 میلیون تومان (نسبت سهم خود) را برداشته و شرکت مالک ما فی الذمه خود (50 میلیون تومان دیگر) می‌شود.

نکات مهم:

 • مالکیت ما فی الذمه فقط در تعهدات عینی اتفاق می‌افتد.
 • در تعهدات بینی (تعهداتی که موضوع آنها انجام عمل است) مالکیت ما فی الذمه وجود ندارد.
 • برای آگاهی بیشتر از شرایط و آثار مالکیت ما فی الذمه می‌توان به مواد 300 تا 305 قانون مدنی، منابع حقوقی مربوطه و نظرات حقوقدانان مراجعه کرد.

شرایط مالکیت ما فی الذمه در قانون مدنی ایران

مالکیت ما فی الذمه یکی از اَسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران است. در این حالت، ذمه مدیون از دینی که بر عهده اوست بری می‌شود.

شرایط مالکیت ما فی الذمه عبارتند از:

1. اجتماع دو وصف داین و مدیون در یک شخص:

 • برای تحقق مالکیت ما فی الذمه، دو وصف داین (طلبکار) و مدیون (بدهکار) باید در یک شخص جمع شوند. به عبارت دیگر، شخص هم طلبکار و هم بدهکار باشد.
 • این امر می‌تواند به دو صورت اتفاق بیفتد:
  • وراثت: اگر شخصی از متوفی طلبی داشته باشد و پس از فوت متوفی، وراثت او را به ارث ببرد، در این صورت مالک ما فی الذمه خود می‌شود.
  • تملک عین معوض: اگر شخصی مال معوض دینی که بر عهده اوست را تملک کند، در این صورت مالک ما فی الذمه خود می‌شود.

2. معین بودن مورد تعهد:

 • مورد تعهد باید معین و قابل تشخیص باشد.
 • به عنوان مثال، اگر شخصی 100 هزار تومان از پدر خود طلب دارد و پس از فوت پدر، 100 هزار تومان از ماترک به او می‌رسد، در این صورت مالک ما فی الذمه خود می‌شود.

3. اجتماع دو وصف در یک دارایی:

 • دو وصف داین و مدیون باید در یک دارایی جمع شوند.
 • به عنوان مثال، اگر شخصی 100 هزار تومان از پدر خود طلب دارد و پس از فوت پدر، 100 هزار تومان از ماترک به او می‌رسد، در این صورت مالک ما فی الذمه خود می‌شود، زیرا هر دو وصف داین و مدیون در ماترک پدر که یک دارایی است، جمع شده‌اند.

آثار مالکیت ما فی الذمه:

 • بری شدن ذمه مدیون: با تحقق مالکیت ما فی الذمه، ذمه مدیون از دینی که بر عهده اوست بری می‌شود. به عبارت دیگر، مدیون دیگر نیازی به پرداخت دین به خود ندارد.
 • انقضای تعهد: با مالکیت ما فی الذمه، تعهد نیز منقضی می‌شود. به عبارت دیگر، دیگر تکلیفی بر عهده مدیون برای انجام تعهد وجود ندارد.

نکات:

 • مالکیت ما فی الذمه فقط در مورد تعهدات دینی اعمال می‌شود و در مورد تعهدات عینی (مانند تعهد به تسلیم عین) کاربرد ندارد.
 • مالکیت ما فی الذمه فقط در مورد دیونی که طبع استحقاق دارند اعمال می‌شود و در مورد دیونی که طبع استحقاق ندارند (مانند دین وجه التزام) کاربرد ندارد.
 • در صورت تحقق مالکیت ما فی الذمه، سایر وثایق و تضمینات دین نیز از بین می‌روند.

توجه: این فقط یک خلاصه ی کلی از شرایط مالکیت ما فی الذمه در قانون مدنی ایران است و برای کسب اطلاعات دقیق و مشاوره حقوقی در مورد این موضوع باید به وکیل دادگستری یا یک متخصص حقوقی مورد اعتماد مراجعه کنید.

موارد تحقق مالکیت ما فی الذمه

مالکیت ما فی الذمه، یکی از اسباب سقوط تعهدات در حقوق ایران است که در آن دو عنوان داین (طلبکار) و مدیون (بدهکار) در یک شخص جمع می شوند.

برای تحقق مالکیت ما فی الذمه، سه شرط اساسی لازم است که در پاسخ قبلی به آنها اشاره شد.

در این پاسخ، به برخی از موارد تحقق مالکیت ما فی الذمه بر اساس این سه شرط می پردازیم:

1. اجتماع دو صفت داین و مدیون در یک شخص به صورت قهری:

 • وراثت: در صورت فوت متوفی، اگر یکی از وراث، طلبکار متوفی نیز باشد، مالکیت ما فی الذمه تحقق می یابد. به عنوان مثال، اگر پدری 100 هزار تومان به پسر خود بدهکار باشد و فوت کند، 100 هزار تومان از ماترک او به پسرش می رسد. در این حالت، پسر هم طلبکار (بابت طلب 100 هزار تومانی) و هم بدهکار (بابت ماترک پدر) است و مالکیت ما فی الذمه تحقق می یابد.
 • وصیت: در صورتی که شخص وصیت کند که دیون او از ماترک او پرداخت شود، اگر یکی از وراث، طلبکار متوفی نیز باشد، مالکیت ما فی الذمه تحقق می یابد.

2. اجتماع دو صفت داین و مدیون در یک شخص به صورت اختیاری:

 • هبه طلب: اگر طلبکاری طلب خود را به مدیون هبه کند، مالکیت ما فی الذمه تحقق می یابد. به عنوان مثال، اگر شخصی 100 هزار تومان به دوست خود بدهکار باشد و طلب خود را به او هبه کند، مالکیت ما فی الذمه تحقق می یابد و دین 100 هزار تومانی ساقط می شود.
 • صلح: اگر داین و مدیون با یکدیگر صلح کنند و در صلح نامه، دین را به مدیون ببخشند، مالکیت ما فی الذمه تحقق می یابد.

3. اجتماع دین و متعلق آن در یک مال:

 • مالکیت مشاع: اگر داین و مدیون در یک مال مشاع شریک باشند، به نسبت سهم خود در آن مال، مالکیت ما فی الذمه تحقق می یابد. به عنوان مثال، اگر دو نفر در زمینی شریک باشند و یکی از آنها 100 هزار تومان به دیگری بدهکار باشد، به نسبت سهم خود در زمین، مالکیت ما فی الذمه تحقق می یابد.
 • مالکیت عین و منافع: اگر داین مالک عین و مدیون مالک منافع آن باشد، مالکیت ما فی الذمه تحقق می یابد. به عنوان مثال، اگر شخصی ملکی را به دیگری اجاره دهد و مستاجر به موجر 100 هزار تومان بدهکار باشد، مالکیت ما فی الذمه تحقق می یابد.

نکات:

 • در صورت وجود وثیقه برای دین، مالکیت ما فی الذمه فقط تا میزان ارزش وثیقه اثر دارد.
 • مالکیت ما فی الذمه شامل دیونی که به نفع شخص ثالث باشد، نمی شود.
 • برای اثبات تحقق مالکیت ما فی الذمه، باید به مدارک و شواهد کافی استناد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *