مشاوره حقوقي

مالکیت مبیع و ثمن مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

مالکیت مبیع و ثمن در عقد بیع در حقوق ایران

مالکیت مبیع:

 • به محض انعقاد عقد بیع صحیح، مالکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود، حتی اگر مبیع در زمان انعقاد عقد در تصرف بایع یا شخص ثالث باشد.
 • بایع دیگر حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی در مبیع را ندارد و مشتری می‌تواند از او مطالبه تسلیم مبیع را بنماید.
 • اگر بایع بعد از انعقاد عقد بیع، مبیع را به شخص ثالثی منتقل کند، این انتقال باطل است و مشتری می‌تواند از بایع مطالبه خسارات کند.

ثمن:

 • ثمن عوض مبیع است و باید معلوم و مشخص باشد.
 • ثمن می‌تواند پول نقد، کالا یا هر چیز دیگری باشد که طرفین توافق کنند.
 • اگر ثمن پول نقد باشد، باید وجه رایج مملکت باشد.
 • اگر ثمن به صورت کالا باشد، باید نوع، جنس و مقدار آن به طور دقیق مشخص شود.
 • مشتری موظف است ثمن را به بایع پرداخت کند، حتی اگر مبیع را هنوز دریافت نکرده باشد.
 • اگر مشتری از پرداخت ثمن امتناع کند، بایع می‌تواند از او مطالبه ثمن کند یا از تسلیم مبیع به او خودداری نماید.

نکات:

 • در برخی موارد، ممکن است ثمن به صورت نسیه تعیین شود. در اینگونه موارد، مشتری موظف است ثمن را در موعد مقرر به بایع پرداخت کند.
 • اگر ثمن به صورت نسیه تعیین شده باشد و مشتری در موعد مقرر ثمن را پرداخت نکند، بایع می‌تواند از او مطالبه خسارات دیرکرد کند.
 • در صورت فوت بایع قبل از دریافت ثمن، ثمن به ورثه او تعلق می‌گیرد.

مالکیت مبیع در عقد بیع

در عقد بیع (خرید و فروش) که یکی از عقود معین در حقوق ایران است، مالکیت مبیع از لحاظ زمان و شرایط انتقال، دارای اوضاع و احکامی است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم:

زمان انتقال مالکیت:

 • در بیع معین: در بیع معین که مبیع (مال مورد معامله) معلوم و موجود باشد، مالکیت مبیع با انعقاد عقد و به طور فوری به خریدار منتقل می‌شود.

ماده 362 قانون مدنی در این خصوص بیان می‌دارد: “به مجرد انعقاد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.”

 • در بیع کلی: در بیع کلی که مبیع معلوم نیست و یا موجود نیست، مالکیت با تعیین مبیع و تسلیم آن به خریدار منتقل می‌شود.

ماده 363 قانون مدنی در این خصوص بیان می‌دارد: “در بیع کلی به مجرد انعقاد عقد مشتری مالک ثمن می‌شود و بایع مالک مبیع نمی‌شود مگر بعد از تعیین و تسلیم.”

شرایط انتقال مالکیت:

 • اهلیت طرفین: برای انتقال مالکیت مبیع، خریدار و فروشنده باید اهلیت لازم برای انعقاد عقد را داشته باشند.
 • صحت عقد: عقد بیع باید از نظر ارکان و شرایط اساسی صحیح باشد تا مالکیت به طور قانونی منتقل شود.
 • عدم شرط فضولی: در عقد بیع نباید شرط فضولی وجود داشته باشد. به این معنی که کسی مال دیگری را بدون اذن و رضایت او بفروشد.
 • عدم ربا: در عقد بیع نباید ربا وجود داشته باشد.
 • عدم خیارات: در عقد بیع نباید خیارات مانع از انتقال مالکیت باشد.

آثار انتقال مالکیت:

 • خریدار پس از انتقال مالکیت، می‌تواند بر مبیع تصرفات حقوقی مانند رهن، هبه و بیع انجام دهد.
 • مسئولیت خطر تلف یا نقص مبیع از زمان انتقال مالکیت به عهده خریدار است.
 • فروشنده پس از انتقال مالکیت، دیگر مالک مبیع محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند نسبت به آن ادعای مالکیت کند.

توجه:

 • در برخی موارد خاص، ممکن است انتقال مالکیت مبیع با شرایطی متفاوت از آنچه گفته شد صورت گیرد. به عنوان مثال، در بیع شرط، انتقال مالکیت معلق به تحقق شرطی می‌شود که در عقد قید شده است.
 • در صورت بروز اختلاف در مورد مالکیت مبیع، می‌توان به مراجع قضایی ذی‌صلاحیت مراجعه کرد.

 

توجه: مطالب ارائه شده در این پاسخ فقط جنبه‌ی اطلاع‌رسانی دارد و به منزله مشاوره حقوقی نیست. برای دریافت مشاوره حقوقی در مورد مالکیت مبیع و سایر مسائل مرتبط با عقد بیع، باید به یک وکیل یا کارشناس حقوقی ذی‌صلاحیت مراجعه کنید.

مالکیت ثمن در عقد بیع

در عقد بیع، ثمن به پولی گفته می‌شود که خریدار در قبال مبیع به بایع می‌پردازد.

مالکیت ثمن در عقد بیع به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. مالکیت ثمن قبل از تحویل مبیع:

 • اصل: بر اساس اصل، قبل از تحویل مبیع به مشتری، ثمن متعلق به بایع است.
 • استثنائات: در برخی موارد، قبل از تحویل مبیع به مشتری، ثمن متعلق به مشتری می‌شود. این موارد عبارتند از:
  • بیع معاطات: در بیع معاطات، با توافق طرفین بر مبیع و ثمن، عقد بیع منعقد می‌شود و از همان لحظه، ثمن متعلق به مشتری می‌شود.
  • بیع به شرط صلح: در بیع به شرط صلح، بایع مبیع را به مشتری می‌فروشد و در ضمن شرط می‌کند که اگر دعوایی بین آنها در مورد مبیع وجود داشته باشد، به صلح و سازش خاتمه یابد. در این نوع بیع، ثمن از همان لحظه انعقاد عقد متعلق به مشتری می‌شود.
  • بیع خیاری: در بیع خیاری، مشتری حق فسخ عقد را برای مدت معینی دارد. در این نوع بیع، اگر مشتری در مدت خیار از حق فسخ خود استفاده نکند، ثمن از همان لحظه انعقاد عقد متعلق به او می‌شود.

2. مالکیت ثمن بعد از تحویل مبیع:

 • اصل: بر اساس اصل، بعد از تحویل مبیع به مشتری، ثمن متعلق به او می‌شود.
 • استثنائات: در برخی موارد، بعد از تحویل مبیع به مشتری، ثمن همچنان متعلق به بایع باقی می‌ماند. این موارد عبارتند از:
  • بیع نسیه: در بیع نسیه، ثمن به صورت نقد به بایع پرداخت نمی‌شود و خریدار متعهد می‌شود که در موعد مقرری ثمن را به بایع بپردازد. در این نوع بیع، تا زمانی که ثمن به بایع پرداخت نشود، همچنان متعلق به او خواهد بود.
  • بیع به شرط ثمن: در بیع به شرط ثمن، بایع مبیع را به مشتری می‌فروشد و در ضمن شرط می‌کند که ثمن مبیع در آینده تعیین شود. در این نوع بیع، تا زمانی که ثمن مبیع تعیین و پرداخت نشود، همچنان متعلق به بایع خواهد بود.

نکاتی در مورد مالکیت ثمن:

 • در صورتی که ثمن به صورت نقد به بایع پرداخت شود، از همان لحظه پرداخت، متعلق به او می‌شود.
 • در صورتی که ثمن به صورت چک یا سفته به بایع پرداخت شود، از زمانی که چک یا سفته قابل وصول شود، متعلق به او می‌شود.
 • در صورتی که ثمن به صورت حواله یا برات به بایع پرداخت شود، از زمانی که حواله یا برات به ذینفع پرداخت شود، متعلق به او می‌شود.

مالکیت ثمن قبل از تحویل مبیع

در قانون مدنی ایران، در خصوص مالکیت ثمن قبل از تحویل مبیع، دو نظریه کلی وجود دارد:

نظریه اول:

بر اساس این نظریه، با انعقاد عقد بیع، ثمن به ملک مشتری و مبیع به ملک بایع در می‌آید. به عبارت دیگر، از لحظه وقوع عقد، مشتری مالک ثمن و بایع مالک مبیع می‌شود.

مبنای این نظریه:

 • اصل تسامح: در معاملات، اصل بر تسامح است، به این معنا که هر یک از طرفین می‌توانند در تصرف مال خود (ثمن یا مبیع) صبر کنند تا زمانی که طرف مقابل تعهد خود را انجام دهد.
 • قاعده تملیک به مجرد وقوع عقد: بر اساس این قاعده، با انعقاد عقد، مالکیت مورد معامله به خریدار منتقل می‌شود، حتی اگر هنوز آن را تصرف نکرده باشد.

استثنائات:

 • شرط قبض: طرفین می‌توانند در ضمن عقد شرط کنند که تا زمانی که مبیع به مشتری تحویل داده نشده است، ثمن به ملک او در نیاید.
 • حواله: در معامله حواله، حواله دهنده (کسی که پول را می‌دهد) تا زمانی که حواله گیرنده (کسی که پول را دریافت می‌کند) آن را به طلبکار نپردازد، مالک ثمن باقی می‌ماند.

نظریه دوم:

بر اساس این نظریه، مالکیت ثمن تا زمانی که مبیع به مشتری تحویل داده نشده است، به او منتقل نمی‌شود.

مبنای این نظریه:

 • قاعده خیار: در معاملات، برای هر یک از طرفین خیار فسخ وجود دارد. به این معنا که می‌توانند تا زمانی که معامله را نهایی نکرده‌اند، از آن منصرف شوند.
 • عدم انتقال منافع: تا زمانی که مبیع به مشتری تحویل داده نشده است، منافع آن متعلق به بایع است.

استثنائات:

 • قبض ثمن: اگر مشتری ثمن را قبض کند، مالک آن می‌شود، حتی اگر مبیع هنوز به او تحویل داده نشده باشد.
 • حواله: در معامله حواله، حواله گیرنده (کسی که پول را دریافت می‌کند) از همان لحظه قبض ثمن، مالک آن می‌شود.

مالکیت ثمن بعد از تحویل مبیع

در حقوق ایران، پس از تحویل مبیع به خریدار، ثمن به طور کامل به بایع تعلق می‌گیرد و مالکیت آن به او منتقل می‌شود.

دلایل این امر:

 • با تحویل مبیع به خریدار، تعهدات اصلی بایع (انتقال مالکیت مبیع) به طور کامل انجام می‌شود.
 • در مقابل، تعهد اصلی خریدار (پرداخت ثمن) نیز باید به طور کامل انجام شود.
 • تعلق ثمن به بایع بعد از تحویل مبیع، یک اصل کلی در حقوق ایران است و در قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است.

موارد استثنا:

 • در برخی موارد خاص، ممکن است ثمن بعد از تحویل مبیع به بایع تعلق نگیرد.
 • برای مثال:
  • اگر مبیع معیوب باشد و خریدار از دریافت آن امتناع کند، تا زمانی که عیب رفع نشود، ثمن به بایع تعلق نمی‌گیرد.
  • اگر مبیع مستحق للغیر درآید، یعنی متعلق به شخص دیگری باشد، خریدار می‌تواند ثمن را به بایع مسترد کند و از او مطالبه خسارت کند.

نکات تکمیلی:

 • در صورت اختلاف بین بایع و خریدار در خصوص ثمن بعد از تحویل مبیع، می‌توانند به مراجع قضایی یا داوری مراجعه کنند.
 • برای بررسی دقیق وضعیت ثمن در هر مورد خاص، باید به یک وکیل یا کارشناس حقوقی مراجعه کرد.

 

انتقال مالکیت مبیع در عقد بیع در حقوق ایران

مراحل انتقال مالکیت مبیع در عقد بیع:

 1. انعقاد عقد بیع: اولین مرحله انتقال مالکیت مبیع، انعقاد عقد بیع صحیح است. برای انعقاد عقد بیع صحیح، باید شرایطی از جمله اهلیت طرفین، معلوم و مشخص بودن مبیع و ثمن، و رضایت طرفین وجود داشته باشد.

 2. تسلیم مبیع: پس از انعقاد عقد بیع، بایع موظف است مبیع را به مشتری تسلیم دهد. تسلیم مبیع به معنای انتقال تصرف مبیع به مشتری است.

انواع تسلیم مبیع عبارتند از:

 • تسلیم مادی: در این نوع تسلیم، بایع مبیع را به طور فیزیکی به مشتری تحویل می‌دهد.
 • تسلیم حکمى: در این نوع تسلیم، بایع با انجام اقدامی، حکم تصرف مبیع را به مشتری منتقل می‌کند.
 • تسلیم حقوقی: در این نوع تسلیم، بایع با انجام اقدامی، حقوق مربوط به مبیع را به مشتری منتقل می‌کند.
 1. قبض مبیع توسط مشتری: پس از تسلیم مبیع توسط بایع، مشتری موظف است آن را قبض کند. قبض مبیع به معنای تصرف در مبیع و تحت اختیار درآوردن آن است.

آثار انتقال مالکیت مبیع:

 • از بین رفتن حق حبس بایع: با انتقال مالکیت مبیع به مشتری، حق حبس بایع از بین می‌رود. حق حبس حقی است که به موجب آن، بایع می‌تواند از تسلیم مبیع به مشتری خودداری کند تا زمانی که مشتری ثمن را به طور کامل پرداخت کند.

 • ضمان عیب و عهد براء شدن مبیع: با انتقال مالکیت مبیع به مشتری، مبیع از ضمان عیب و عهد براء می‌شود. به این معنی که اگر مبیع دارای عیب یا نقصی باشد، مشتری می‌تواند آن را به بایع برگرداند و ثمن را پس بگیرد.

 • مسئولیت خطر تلف مبیع: با انتقال مالکیت مبیع به مشتری، مسئولیت خطر تلف مبیع از بایع به مشتری منتقل می‌شود. به این معنی که اگر مبیع قبل از تسلیم به مشتری تلف شود، مشتری مسئول جبران خسارات خواهد بود.

نکته:

 • در برخی موارد، ممکن است مبیع در زمان انعقاد عقد بیع موجود نباشد، اما بایع تعهد کند که آن را در آینده به مشتری تحویل دهد. در اینگونه موارد، عقد بیع صحیح است، اما بایع موظف است که مبیع را در موعد مقرر به مشتری تحویل دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *