مشاوره حقوقي

مجازات تهمت و افترا

مشاور حقوقی آنلاین

مجازات تهمت و افترا در ایران

توهین و افترا در قانون ایران جرم محسوب می‌شود و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده است.

انواع توهین و افترا:

 • توهین ساده: توهین به اشخاص بدون ذکر صفات و جهات خصوصی، توهین ساده محسوب می‌شود.
 • افترا: نسبت دادن اعمال و اوصاف خلاف واقع به کسی به قصد تشویش اذهان عمومی یا ضرر رساندن به شخصیت او، افترا تلقی می‌شود.

مجازات توهین و افترا:

 • مجازات توهین ساده: جزای نقدی از یک تا شش میلیون ریال یا حبس تا دو ماه یا هر دو
 • مجازات افترا: حبس از دو تا شش ماه و یا جزای نقدی از پنج میلیون تا پانزده میلیون ریال

تشديد مجازات:

 • در صورتی که توهین یا افترا با الفاظ رکیک یا در اماکن عمومی انجام شود، مجازات مرتکب شدیدتر خواهد بود.
 • همچنین اگر توهین یا افترا به کارمندان دولتی در حین انجام وظیفه باشد، مجازات مرتکب تشدید می‌شود.

اثبات توهین و افترا:

 • برای اثبات توهین یا افترا، شهادت شهود یا ادله دیگر مانند ضبط صوت یا تصویر لازم است.
 • صرف اقرار متهم کافی برای اثبات جرم نیست.

نحوه طرح شکایت:

 • برای طرح شکایت بابت توهین یا افترا، باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و شکایت خصوصی مطرح کنید.

اثبات توهین و افترا در ایران

توهین و افترا جرم هستند و در قانون مجازات اسلامی برای آنها مجازات تعیین شده است. برای اثبات توهین و افترا و پیگیری قانونی آن، باید مدارک و شواهد کافی جمع آوری کرد.

مصادیق توهین:

 • فوش و ناسزا گفتن: استفاده از الفاظ زشت و رکیک به قصد تحقیر و کوچک کردن شخص دیگر.
 • تمسخر و استهزا: خندیدن به کسی به قصد آزار و اذیت او.
 • نسبت دادن صفات ناپسند: به کسی نسبت ناروا دادن و او را به کارهای زشت متهم کردن.
 • تهدید: ترساندن و ایجاد وحشت در شخص دیگر.

مصادیق افترا:

 • نسبت دادن جرم یا گناه به کسی: ادعای اینکه شخص دیگری مرتکب جرم یا گناهی شده است، در حالی که این ادعا صحت ندارد.
 • انتشار مطالب خلاف واقع: شایعه پراکنی و انتشار اكاذيب به قصد تخریب شخصیت و آبروی کسی.

نحوه اثبات توهین و افترا:

 • شهادت شهود: اگر توهین یا افترا در حضور دیگران رخ داده باشد، می توان از شهادت آنها برای اثبات آن استفاده کرد.
 • فیلم یا عکس: اگر توهین یا افترا از طریق فضای مجازی یا سایر بسترهای الکترونیکی صورت گرفته باشد، می توان از فیلم یا عکس آن به عنوان مدرک استفاده کرد.
 • پیامک یا ایمیل: اگر توهین یا افترا از طریق پیامک یا ایمیل صورت گرفته باشد، می توان از آنها به عنوان مدرک استفاده کرد.
 • قرار کارشناسی: در برخی موارد، قاضی ممکن است دستور به انجام قرار کارشناسی صادر کند تا صحت و سقم موضوع بررسی شود.

مرجع رسیدگی:

 • مرجع صالح برای رسیدگی به جرم توهین و افترا، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است.

مجازات توهین و افترا:

 • مجازات توهین ساده، حبس تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد.
 • مجازات توهین همراه با قذف، حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا دو میلیون ریال می باشد.
 • مجازات افترا، حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا دو میلیون ریال می باشد.

نکات مهم:

 • برای اثبات توهین و افترا، باید مدارک و شواهد کافی جمع آوری کرد.
 • در صورت تمایل به پیگیری قانونی توهین و افترا، باید به وکیل مجرب مراجعه کرد.
 • توهین و افترا از جمله جرایمی هستند که قابل گذشت هستند، به این معنی که شاکی می تواند از حق خود صرف نظر کند و از پیگیری قانونی آن خودداری کند.

مجازات توهین و افترا در ایران

توهین و افترا دو جرم جداگانه در قانون ایران هستند که هر کدام مجازات خاص خود را دارند.

توهین:

 • تعریف: توهین عبارت است از هر نوع فحاشی و استعمال الفاظ رکیک که به قصد توهین به شخص یا اشخاص معین به کار برده شود.
 • مجازات: مجازات توهین به شلاق تا ۷۴ ضربه و یا حبس تا یک ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال می باشد.
 • شرایط تشدید مجازات: در برخی موارد، مجازات توهین شدیدتر خواهد شد، از جمله:
  • توهین به مقامات دولتی: توهین به مقامات دولتی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، علاوه بر مجازات های فوق، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از پانصد هزار تا دو میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.
  • توهین با انگیزه های غیر اخلاقی: توهین با انگیزه های غیر اخلاقی از قبیل نژادپرستی، قوم گرایی، جنسیت، گرایش جنسی، مذهب و … مشمول مجازات های سنگین تری خواهد شد.

افترا:

 • تعریف: افترا عبارت است از نسبت دادن جرم یا جنحه به کسی به قصد خدشه دار کردن شخصیت او، اعم از اینکه جرم یا جنحه واقع شده باشد یا نه.
 • مجازات: مجازات افترا حبس از یک ماه تا شش ماه و یا شلاق تا ۷۴ ضربه و یا جزای نقدی از پانصد هزار تا دو میلیون ریال می باشد.
 • شرایط تشدید مجازات: در برخی موارد، مجازات افترا شدیدتر خواهد شد، از جمله:
  • افترا به مقامات دولتی: افترا به مقامات دولتی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، علاوه بر مجازات های فوق، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از دو میلیون تا پنج میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.
  • افترا با انتشار وسیع: اگر افترا از طریق مطبوعات، صدا و سیما یا وسایل دیگر مثل فضای مجازی منتشر شود، علاوه بر مجازات های فوق، مرتکب به حبس از دو تا سه سال و یا جزای نقدی از پنج میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

توجه:

 • اثبات قصد: در جرم افترا، اثبات قصد انتساب جرم یا جنحه به شخص به قصد خدشه دار کردن شخصیت او ضروری است.
 • صورت گرفتن جرم یا جنحه: در جرم افترا، ضروری نیست که جرم یا جنحه ای واقع شده باشد، فقط کافی است که به شخص نسبت داده شود.
 • حق شفاعت: هر کس حق دارد در مقام شفاعت از خود یا دیگری در برابر مقامات قضایی یا اداری و یا در محضر اشخاصی که به عنوان ذی حق یا گواه حاضر هستند، جرم یا جنحه ای را به کسی نسبت دهد، مشروط به اینکه قصد اضرار به آن شخص را نداشته باشد و در صورت اثبات خلاف آن، به مجازات افترا محکوم خواهد شد.

توصیه:

 • در صورت مواجهه با توهین یا افترا، برای احقاق حقوق خود باید به مراجع قضایی مراجعه کنید.
 • از اقدام به توهین یا افترا به دیگران خودداری کنید، زیرا این جرایم می توانند مجازات های سنگینی برای شما به دنبال داشته باشند.

قوانین توهین و افترا در ایران:

در نظام حقوقی ایران، توهین و افترا دو جرم مجزا محسوب می شوند که هر کدام تعاریف، مجازات ها و شرایط خاص خود را دارند.

توهین:

 • تعریف: توهین به هر نوع فحاشی، ناسزاگویی و یا نسبت دادن اوصاف ناپسند به شخص حقیقی، اعم از اینکه به صورت شفاهی یا کتبی انجام شود، اطلاق می گردد.
 • مجازات: توهین ساده، یعنی توهین بدون قید و شرط، بر اساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات
  می شود.
 • شرایط تشدید مجازات: توهین در برخی شرایط مشمول مجازات های شدیدتری می شود، از جمله:
  • توهین به اشخاصی که به موجب قانون محترم هستند مانند قضات، مامورین دولتی در حین انجام وظیفه، و …
  • توهین با انگیزه های دینی، قومی، نژادی و …
  • توهین در اماکن عمومی

افترا:

 • تعریف: افترا به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا ضرر رساندن به شخصیت افراد اطلاق می گردد.
 • مجازات: بر اساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی، هرکس به دیگری نسبت جرم یا فساد یا سوء رفتار که موجب حد قذف یا مجازات دیگر نباشد ، به قصد اضرار به او چنانچه آن عمل در نظر قانون جرم شناخته شود، علاوه بر مجازات عمل مزبور به حبس از یک تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
 • شرایط: برای تحقق جرم افترا، باید سه شرط زیر وجود داشته باشد:
  • انتساب جرم یا فساد یا سوء رفتار به شخص: افترا زمانی اتفاق می افتد که فردی به دیگری نسبت جرم، فساد یا سوء رفتاری بدهد که در قانون جرم محسوب شود.
  • نشر اکاذیب: ادعای مطرح شده باید کذب و دروغ باشد.
  • سوء نیت: اثبات سوء نیت در جرم افترا ضروری است، یعنی باید ثابت شود که فرد قصد تضرر رساندن به شخصیت و یا آبروی
  • موارد تشدید مجازات: افترا در برخی شرایط مشمول مجازات های شدیدتری می شود، از جمله:
   • افترا به اشخاصی که به موجب قانون محترم هستند مانند قضات، مامورین دولتی در حین انجام وظیفه، و …
   • افترا با انگیزه های دینی، قومی، نژادی و …
   • افترا در اماکن عمومی

تفاوت توهین و افترا:

 • ماهیت: توهین به نوع بیان و نسبت دادن اوصاف ناپسند به شخص اطلاق می شود، در حالی که افترا به نشر اکاذیب به قصد ضرر رساندن به شخصیت افراد
 • مجازات: مجازات توهین به طور کلی از مجازات افترا خفیف تر است.
 • اثبات: اثبات توهین ساده تر از اثبات افترا است، زیرا در توهین نیازی به اثبات صحت یا کذب بودن اظهارات نیست.

موارد قابل ذکر:

 • توهین و افترا می توانند از طریق جهات مختلفی از جمله شکایت خصوصی، توسط مدعی العموم و یا در جریان رسیدگی به سایر جرایم پیگیری شوند.
 • بهترین راه برای دفاع در برابر اتهام توهین و افترا، ارائه مستندات و شواهدی است که نشان دهنده بی گناهی شما باشد.
 • در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص، می توانید به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید.

.

مجازات توهین ساده در ایران

توهین ساده در قانون ایران جرم محسوب می‌شود و برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است.

تعریف توهین ساده:

توهین ساده عبارت است از توهین به اشخاص بدون ذکر صفات و جهات خصوصی آنها. به عبارت دیگر، هرگاه فردی به دیگری توهین کند، بدون آنکه به طور خاص به اوصاف و خصوصیات شخصی او اشاره کند، مرتکب توهین ساده شده است.

مصادیق توهین ساده:

 • فحاشی و ناسزاگویی
 • تمسخر و استهزا
 • توهین به قومیت، نژاد یا مذهب افراد
 • استفاده از الفاظ رکیک و نامناسب

مجازات توهین ساده:

طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی، مجازات توهین ساده جزای نقدی از یک تا شش میلیون ریال یا حبس تا دو ماه یا هر دو می باشد.

قاضی در تعیین مجازات، موارد زیر را در نظر می‌گیرد:

 • شدت توهین
 • سابقه مرتکب
 • وضعیت اجتماعی و خانوادگی طرفین

توجه:

 • اگر توهین در اماکن عمومی انجام شود، مجازات مرتکب شدیدتر خواهد بود.
 • همچنین اگر توهین به کارمندان دولتی در حین انجام وظیفه باشد، مجازات مرتکب تشدید می‌شود.

نحوه طرح شکایت:

 • برای طرح شکایت بابت توهین ساده، باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و شکایت خصوصی مطرح کنید.
 • اثبات توهین ساده با شهادت شهود یا ادله دیگر مانند ضبط صوت یا تصویر امکان پذیر است.
 • صرف اقرار متهم کافی برای اثبات جرم نیست.