مشاوره حقوقي

مجازات شهادت دروغ و کذب به چه صورت می‌باشد؟

مشاوره حقوقی آنلاین

مجازات شهادت دروغ در قانون مجازات اسلامی ایران:

ماده 650: “هر کس در دادگاه و نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.”

شرایط تحقق جرم شهادت دروغ:

 • ادای شهادت در دادگاه یا نزد مقامات رسمی: شهادت دروغ فقط در صورتی جرم محسوب می‌شود که در دادگاه یا نزد مقامات رسمی مانند ضابطان دادگستری یا دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
 • علم به دروغ بودن شهادت: شاهد باید علم به دروغ بودن شهادتش داشته باشد.
 • قصد اضرار به غیر: شاهد باید قصد اضرار به طرفین دعوا یا مقامات رسمی را داشته باشد.

مجازات شهادت کذب در فقه:

 • در فقه نیز شهادت دروغ حرام و گناهی بزرگ محسوب می‌شود.
 • مجازات شهادت کذب در فقه به نظر فقهاختلف دارد، اما غالباً شامل تعزیر، قصاص و دیه می‌شود.

آثار و تبعات شهادت دروغ:

 • ابطال حکم قضایی: در صورت اثبات دروغ بودن شهادت، حکم قضایی که بر اساس آن صادر شده است، باطل خواهد شد.
 • ضمانت ضرر و زیان: شاهد دروغ باید ضرر و زیانی را که به طرفین دعوا یا مقامات رسمی وارد کرده است، جبران کند.
 • تبعات کیفری: شهادت دروغ می‌تواند منجر به مجازات حبس و جزای نقدی برای شاهد دروغ شود.

نکات مهم:

 • اثبات دروغ بودن شهادت: اثبات دروغ بودن شهادت بر عهده کسی است که مدعی آن است.
 • صلاحیت رسیدگی: رسیدگی به جرم شهادت دروغ در صلاحیت دادگاه کیفری است.

برای آگاهی دقیق از مجازات شهادت دروغ و شرایط آن، باید به یک وکیل یا متخصص حقوقی مراجعه کنید.

 

توجه:

 • این اطلاعات فقط برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای دریافت مشاوره حقوقی در مورد مجازات شهادت دروغ، باید به یک وکیل متخصص مراجعه کنید.

شهادت دروغ

شهادت دروغ در اسلام و قانون جرم محسوب می‌شود و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است.

تعریف:

شهادت دروغ به معنای ادای شهادت خلاف واقع در مراجع قضایی یا اداری است.

مجازات:

 • مجازات در قانون:
  • حبس: مجازات شهادت دروغ در قانون مجازات اسلامی، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال است.
  • جزای نقدی: علاوه بر حبس، قاضی می‌تواند مرتکب را به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم کند.
 • مجازات در شرع:
  • گناه کبیره: شهادت دروغ از گناهان کبیره محسوب می‌شود.
  • قصاص: در صورت اثبات ضرر و زیان به واسطه شهادت دروغ، قصاص نفس یا عضو بر حسب مورد قابل اجرا است.

موارد اثبات شهادت دروغ:

 • اقرار: اقرار خود فرد به دروغ بودن شهادتش.
 • شهادت: شهادت دو شاهد عادل بر دروغ بودن شهادتش.
 • علم قاضی: علم قاضی به دروغ بودن شهادت.

آثار و تبعات:

 • ابطال حکم: در صورت اثبات دروغ بودن شهادت، حکمی که بر اساس آن صادر شده است باطل می‌شود.
 • ضمانت ضرر و زیان: در صورت اثبات ضرر و زیان به واسطه شهادت دروغ، فرد متضرر می‌تواند از شاهد دروغگو مطالبه خسارت کند.
 • تردید در سایر شهادات: شهادت دروغ در مورد سایر شهادات فرد نیز ایجاد تردید می‌کند.

توصیه:

 • پرهیز از شهادت دروغ: به دلیل حرمت شرعی و مجازات قانونی، از شهادت دروغ به شدت پرهیز کنید.
 • احتیاط در شهادت: در صورت عدم علم و یقین به موضوع، از شهادت دادن خودداری کنید.
 • مسئولیت خطیر: شهادت امانتی خطیر است و باید با دقت و درستی انجام شود.

مجازات شهادت دروغ در قانون مجازات اسلامی ایران:

ماده 650: “هر کس در دادگاه و نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.”

شرایط تحقق جرم شهادت دروغ:

 • ادای شهادت در دادگاه یا نزد مقامات رسمی: شهادت دروغ فقط در صورتی جرم محسوب می‌شود که در دادگاه یا نزد مقامات رسمی مانند ضابطان دادگستری یا دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
 • علم به دروغ بودن شهادت: شاهد باید علم به دروغ بودن شهادتش داشته باشد.
 • قصد اضرار به غیر: شاهد باید قصد اضرار به طرفین دعوا یا مقامات رسمی را داشته باشد.

مجازات شهادت کذب در فقه:

 • در فقه نیز شهادت دروغ حرام و گناهی بزرگ محسوب می‌شود.
 • مجازات شهادت کذب در فقه به نظر فقهاختلف دارد، اما غالباً شامل تعزیر، قصاص و دیه می‌شود.

آثار و تبعات شهادت دروغ:

 • ابطال حکم قضایی: در صورت اثبات دروغ بودن شهادت، حکم قضایی که بر اساس آن صادر شده است، باطل خواهد شد.
 • ضمانت ضرر و زیان: شاهد دروغ باید ضرر و زیانی را که به طرفین دعوا یا مقامات رسمی وارد کرده است، جبران کند.
 • تبعات کیفری: شهادت دروغ می‌تواند منجر به مجازات حبس و جزای نقدی برای شاهد دروغ شود.

نکات مهم:

 • اثبات دروغ بودن شهادت: اثبات دروغ بودن شهادت بر عهده کسی است که مدعی آن است.
 • صلاحیت رسیدگی: رسیدگی به جرم شهادت دروغ در صلاحیت دادگاه کیفری است.

برای آگاهی دقیق از مجازات شهادت دروغ و شرایط آن، باید به یک وکیل یا متخصص حقوقی مراجعه کنید.

آثار و تبعات شهادت دروغ

شهادت دروغ، علاوه بر گناه کبیره بودن، عواقب و تبعات منفی متعددی در دنیای واقعی به دنبال دارد.

آثار حقوقی:

 • ابطال حکم: در صورت اثبات دروغ بودن شهادت، حکمی که بر اساس آن صادر شده است باطل می‌شود.
 • ضمانت ضرر و زیان: در صورت اثبات ضرر و زیان به واسطه شهادت دروغ، فرد متضرر می‌تواند از شاهد دروغگو مطالبه خسارت کند.
 • مجازات:
  • حبس: مجازات شهادت دروغ در قانون مجازات اسلامی، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال است.
  • جزای نقدی: علاوه بر حبس، قاضی می‌تواند مرتکب را به پرداخت جزای نقدی از ۲۵ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال نیز محکوم کند.
 • تردید در سایر شهادات: شهادت دروغ در مورد سایر شهادات فرد نیز ایجاد تردید می‌کند.

آثار اجتماعی:

 • از بین رفتن اعتماد: شهادت دروغ اعتماد عمومی را از بین می‌برد و به روابط اجتماعی آسیب می‌رساند.
 • ایجاد دشمنی: شهادت دروغ می‌تواند منجر به ایجاد دشمنی و کینه بین افراد شود.
 • آسیب به نظم عمومی: شهادت دروغ نظم عمومی جامعه را مختل می‌کند و به عدالت لطمه می‌زند.

آثار روحی و روانی:

 • اضطراب و نگرانی: فردی که شهادت دروغ می‌دهد، ممکن است دچار اضطراب و نگرانی شود.
 • احساس گناه: شهادت دروغ می‌تواند باعث ایجاد حس گناه و پشیمانی در فرد شود.
 • آسیب به سلامت روان: در موارد شدید، شهادت دروغ می‌تواند به سلامت روان فرد آسیب برساند.

توصیه:

 • پرهیز از شهادت دروغ: به دلیل حرمت شرعی، مجازات قانونی و عواقب ناگوار اجتماعی و روانی، از شهادت دروغ به شدت پرهیز کنید.
 • احتیاط در شهادت: در صورت عدم علم و یقین به موضوع، از شهادت دادن خودداری کنید.
 • مسئولیت خطیر: شهادت امانتی خطیر است و باید با دقت و درستی انجام شود.

 

توجه:

 • این اطلاعات فقط برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای دریافت مشاوره حقوقی در مورد مجازات شهادت دروغ، باید به یک وکیل متخصص مراجعه کنید.