مشاوره حقوقي

مجازات مال خری مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مجازات مالخری در قانون ایران

مالخری در قانون ایران جرم محسوب می‌شود و برای آن مجازات تعیین شده است.

ماده 662 قانون مجازات اسلامی در این خصوص اعلام می‌دارد:

“هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”

نکات مهم در مورد مجازات مالخری:

 • علم و اطلاع: برای اثبات جرم مالخری، باید علم و اطلاع مالخر از مسروقه بودن مال اثبات شود.
 • قرائن اطمینان‌آور: در صورتی که قرائن و شواهدی وجود داشته باشد که نشان دهد مالخر به مسروقه بودن مال آگاه بوده، حتی اگر علم و اطلاع قطعی وجود نداشته باشد، جرم مالخری محقق می‌شود.
 • نحوه تحصیل، مخفی یا قبول کردن یا مورد معامله قرار دادن مال: مجازات مالخری شامل تمام اقداماتی می‌شود که مالخر برای تصاحب مال مسروقه انجام می‌دهد، از جمله خرید، فروش، معاوضه، رهن، هبه و غیره.
 • میزان مجازات: مجازات مالخری حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق است. دادگاه با توجه به شرایط جرم و شخص مجرم میزان مجازات را در این میزان تعیین می‌کند.

موارد تشدید مجازات مالخری:

 • مال مسروقه سلاح یا مهمات باشد.
 • مال مسروقه از جمله اموال عمومی باشد.
 • مالخر سابقه محکومیت کیفری داشته باشد.
 • مالخر از اشخاصی باشد که امین مال محسوب می‌شوند، مانند کارکنان دولت، متصدیان حمل و نقل و انبارداران.

تخفیف مجازات مالخری:

 • در صورتی که مالخر قبل از تعقیب و یا صدور کیفرستان به مقامات قضایی اعلام کند و یا مال مسروقه را به صاحب آن مسترد کند، در مجازات او تخفیف داده می‌شود.
 • قاضی می‌تواند با توجه به شرایط مخففه قانون مجازات اسلامی، مجازات مالخر را تا یک چهارم کاهش دهد.

 

 

حکم مالخری در قانون ایران:

مالخری، به معنای خرید یا تحصیل مال مسروقه، جرمی است که در قانون مجازات اسلامی ایران مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است.

ماده 662 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد:

“هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”

عناصر و ارکان جرم مالخری:

 • رکن مادی:
  • فعل مرتکب: شامل تحصیل، مخفی کردن، قبول یا معامله مال مسروقه است.
  • مال: مالی که موضوع جرم سرقت قرار گرفته است.
 • رکن معنوی:
  • علم و اطلاع: علم و آگاهی مرتکب به مسروقه بودن مال.
  • سوء نیت: سوء نیت در ارتکاب جرم، به قصد بهر‌ه‌مندی از منافع حاصل از مال مسروقه.

مجازات مالخری:

طبق ماده 662 قانون مجازات اسلامی، مجازات مالخری حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق است.

نکته:

 • در برخی موارد، مجازات مالخری مشدد می‌شود. به عنوان مثال، اگر مال مسروقه سلاح، مهمات، مواد مخدر یا اوراق بهادار باشد، یا اگر مرتکب از مستخدمین دولتی باشد، مجازات جرم مالخری افزایش می‌یابد.

آثار حقوقی مالخری:

 • استرداد مال مسروقه: مال مسروقه باید به صاحب اصلی آن استرداد شود.
 • خسارات: مالخر علاوه بر مجازات حبس و شلاق، به پرداخت خسارات وارده به صاحب مال نیز محکوم خواهد شد.

پیشگیری از مالخری:

 • خودداری از خرید و فروش اموال بدون سند و مدرک:
 • احراز مالکیت و سلامت معامله قبل از خرید:
 • عدم معامله با افراد ناشناس و مشکوک:
 • همکاری با مراجع قانونی در صورت مشاهده موارد مشکوک:

 

 

عناصر و ارکان جرم مالخری در ایران

مالخری در اصطلاح حقوقی به خرید یا تحصیل مال مسروقه یا مال حرام گفته می‌شود.

قانون مجازات اسلامی در مواد 661 تا 665 به جرم مالخری و مجازات آن پرداخته است.

عناصر و ارکان جرم مالخری عبارتند از:

**1. ** علم به مسروقه یا حرام بودن مال: **

 • مرتکب باید در هنگام خرید یا تحصیل مال، علم به مسروقه یا حرام بودن آن داشته باشد.
 • اثبات علم مرتکب به مسروقه یا حرام بودن مال، بر عهده مقامات قضایی است.

**2. ** سوء نیت: **

 • مرتکب باید سوء نیت داشته باشد و قصد سوء استفاده از مال مسروقه یا حرام را داشته باشد.

**3. ** ارتباط فعل و نتیجه: **

 • بین اقدام مرتکب (خرید یا تحصیل مال) و نتیجه آن (مالکیت مال مسروقه یا حرام) باید ارتباط مستقیم وجود داشته باشد.

**4. ** موضوع جرم: **

 • موضوع جرم مالخری مال مسروقه یا حرام است.
 • مال مسروقه، مالی است که از طریق سرقت به دست آمده باشد.
 • مال حرام، مالی است که به دست آوردن آن از طرق غیرقانونی و خلاف شرع باشد.

مجازات مالخری:

مجازات مالخری در قانون مجازات اسلامی به نوع و ارزش مال مسروقه یا حرام بستگی دارد.

 • مجازات مالخری اموال عمومی: حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش مال است.
 • مجازات مالخری اموال غیرعمومی: حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش مال است.