مشاوره حقوقي

محاسبه دیه دست مشاوره حقوقی

مشاور حقوقی آنلاین

محاسبه دیه دست در قانون مجازات اسلامی ایران به نوع آسیب و سال وقوع جرم بستگی دارد.

در سال 1404، دیه کامل انسان معادل 6 میلیارد تومان است. دیه دست به شرح زیر محاسبه می شود:

قطع کامل دست:

 • از مفصل مچ به بالا: نصف دیه کامل، یعنی 3 میلیارد تومان
 • از مچ به پایین: یک سوم دیه کامل، یعنی 2 میلیارد تومان

قطع انگشتان:

 • هر بند انگشت به جز شست: یک سوم دیه آن انگشت
 • هر بند انگشت شست: نصف دیه شست

فلج عضو:

 • فلج کامل: دو سوم دیه آن عضو
 • فلج نسبی: ارش (تعیین میزان خسارت توسط کارشناس)

دررفتگی مفصل:

 • بدون نقص عضو: ارش
 • با نقص عضو: دو سوم دیه آن عضو
 • با نقص عضو و درمان بدون عیب: چهار پنجم دو سوم دیه آن عضو

نکات مهم:

 • دیه مذکور برای مرد مسلمان است. دیه زن مسلمان نصف و دیه افراد غیر مسلمان به نسبت دین و مذهب آنها متفاوت است.
 • مبالغ ذکر شده دیه نقدی هستند. دیه اقساطی نصف دیه نقدی است.
 • برای محاسبه دقیق دیه دست در مورد خاص خود، باید به یک وکیل یا کارشناس حقوقی مراجعه کنید.

 

دیه دست در قانون مجازات اسلامی ایران به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

دیه کامل دست:

 • قطع کامل دست: اگر دست از مفصل مچ به بالا قطع شود، دیه کامل به آن تعلق می‌گیرد. دیه کامل در سال 1403 معادل 66 هزار مثقال طلای ناب یا معادل آن است. (مطابق با ماده 562 قانون مجازات اسلامی)
 • از بین بردن کارکرد کامل دست: اگر دست به نحوی آسیب ببیند که کارکرد کامل خود را از دست بدهد، حتی اگر قطع نشده باشد، دیه کامل به آن تعلق می‌گیرد. (مطابق با ماده 563 قانون مجازات اسلامی)

دیه جزئی دست:

 • قطع یا از بین بردن انگشتان: دیه هر انگشت به طور جداگانه در قانون تعیین شده است. به عنوان مثال، دیه انگشت شست نصف دیه کامل دست است. (مطابق با مواد 642 تا 645 قانون مجازات اسلامی)
 • قطع یا از بین بردن بند انگشتان: دیه هر بند انگشت نیز به طور جداگانه در قانون تعیین شده است. (مطابق با مواد 642 تا 645 قانون مجازات اسلامی)
 • شکستگی، دررفتگی و زخم: دیه شکستگی، دررفتگی و زخم دست نیز با توجه به نوع و شدت آسیب در قانون تعیین شده است. (مطابق با مواد 652 تا 661 قانون مجازات اسلامی)

نکات مهم:

 • دیه زن و مرد در موارد مشابه برابر است. (مطابق با ماده 565 قانون مجازات اسلامی)
 • دیه مسلمان و غیرمسلمان در موارد مشابه برابر نیست. (مطابق با ماده 566 قانون مجازات اسلامی)
 • دیه افراد نابالغ دو برابر دیه افراد بالغ است. (مطابق با ماده 567 قانون مجازات اسلامی)
 • پرداخت دیه بر عهده‌ی جانی یا قاتل است. (مطابق با ماده 568 قانون مجازات اسلامی)