مشاوره حقوقی خانواده

مسئولیت در برابر فرزند حاصل از صیغه موقت

مشاوره حقوقی

مسئولیت در برابر فرزند حاصل از صیغه موقت در ایران

در ایران، طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1399، پدر و مادر در قبال فرزند حاصل از صیغه موقت، مسئولیت مشترک دارند.

این به معنای آن است که:

 • پدر: موظف به پرداخت نفقه، مهریه و حضانت فرزند در صورت توافق با مادر و یا حکم دادگاه است.
 • مادر: موظف به تربیت و نگهداری از فرزند است.

نکات مهم:

 • ثبت نام: برای اثبات نسب فرزند حاصل از صیغه موقت، ثبت نام فرزند در دفاتر ثبت احوال ضروری است.
 • رضایت مادر: برای ثبت نام فرزند، رضایت مادر الزامی است.
 • نام پدر: در صورت تمایل مادر، نام پدر در شناسنامه فرزند ثبت می‌شود.
 • محرمیت: پس از انقضای مدت صیغه، مادر و پدر به یکدیگر محرم نخواهند بود.

مسئولیت های قانونی:

 • پرداخت نفقه: پدر موظف است طبق حکم دادگاه، نفقه فرزند را به طور منظم به مادر پرداخت کند.
 • پرداخت مهریه: در صورت تعیین مهریه در عقد موقت، پدر موظف به پرداخت آن به مادر خواهد بود.
 • حضانت: در صورت عدم توافق مادر و پدر در خصوص حضانت فرزند، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت فرزند، در مورد حضانت او تصمیم‌گیری خواهد کرد.
 • تربیت و نگهداری: مادر موظف به تربیت و نگهداری از فرزند خود است.

قوانین فرزند حاصل از صیغه در ایران:

قوانین مربوط به فرزند حاصل از صیغه در ایران بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 و آیین نامه های مربوطه تعیین می شود.

نام خانوادگی:

 • فرزند حاصل از صیغه که پدرش او را به رسمیت شناخته باشد، نام خانوادگی پدر را خواهد داشت.
 • در صورتی که پدر فرزند را به رسمیت نشناسد، انتخاب نام خانوادگی برای فرزند بر عهده مادر است.

ارث:

 • فرزند حاصل از صیغه که پدرش او را به رسمیت شناخته باشد، از پدر و مادر خود ارث می برد.
 • در صورتی که پدر فرزند را به رسمیت نشناسد، فرزند فقط از مادر خود ارث می برد.

حضانت:

 • حضانت فرزند حاصل از صیغه که پدرش او را به رسمیت شناخته باشد، معمولاً با مادر است، مگر اینکه دادگاه خلاف آن را ثابت کند.
 • در صورتی که پدر فرزند را به رسمیت نشناسد، حضانت فرزند به طور کامل با مادر خواهد بود.

مسئولیت های پدر:

 • پدر فرزند حاصل از صیغه که او را به رسمیت شناخته باشد، موظف به پرداخت نفقه فرزند است.
 • پدر فرزند حاصل از صیغه که او را به رسمیت شناخته باشد، موظف به پرداخت هزینه های تحصیل و تربیت فرزند است.

نکات مهم:

 • ثبت نام فرزند حاصل از صیغه در شناسنامه پدر، با توجه به شرایط و مدارک ارائه شده، توسط اداره ثبت احوال انجام می شود.
 • برای رسمیت شناختن فرزند حاصل از صیغه، پدر باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند و اقدام به ثبت نام فرزند به نام خود نماید.
 • در صورت فوت پدر یا عدم تمایل او به رسمیت شناختن فرزند، مادر می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، نسبت به اثبات نسب فرزند اقدام کند.

 

بدنیا آمدن فرزند در ازدواج موقت در ایران

در ایران، بدنیا آمدن فرزند در ازدواج موقت تبعات حقوقی و اجتماعی مختلفی دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:

1. نسب فرزند:

 • طبق ماده 782 قانون مدنی، نسب فرزند مشروع کسی است که از زن متأهل متولد شده باشد، حتی اگر شوهر او آن را انکار کند.
 • از آنجایی که ازدواج موقت نوعی ازدواج شرعی محسوب می‌شود، فرزند متولد شده از این نوع ازدواج نیز مشروع است و نسب او به پدر و مادر قانونی خود می‌رسد.

2. ولایت و حضانت فرزند:

 • طبق ماده 1158 قانون مدنی، حضانت فرزند تا سن 7 سالگی با مادر است.
 • پس از 7 سالگی، حضانت فرزند با پدر است، مگر آنکه دادگاه تشخیص دهد که حضانت فرزند با مادر به صلاح اوست.
 • در مورد فرزند متولد شده از ازدواج موقت، حضانت فرزند تا سن 7 سالگی با مادر است.
 • پس از 7 سالگی، پدر حق دارد برای حضانت فرزند به دادگاه مراجعه کند. دادگاه با توجه به مصلحت فرزند، در مورد حضانت او تصمیم‌گیری خواهد کرد.

3. ارثیه:

 • فرزند متولد شده از ازدواج موقت مانند سایر فرزندان، از پدر و مادر خود ارث می‌برد.
 • میزان ارثیه فرزند از پدر و مادر در قانون مدنی مشخص شده است.

4. نام خانوادگی:

 • طبق ماده 998 قانون مدنی، نام خانوادگی فرزند باید نام پدر او باشد.
 • در مورد فرزند متولد شده از ازدواج موقت، نام خانوادگی فرزند نیز باید نام پدر او باشد.

5. نفقه:

 • طبق ماده 1195 قانون مدنی، زن در دوران بارداری مستحق نفقه است، حتی اگر طلاق گرفته باشد.
 • این نفقه تا زمانی که زوجه به شوهر رجوع نکرده یا زایمان نکرده و یا شوهر جدید اختیار نکرده باشد، به او تعلق می‌گیرد.
 • در مورد زن متولد شده از ازدواج موقت، او نیز در دوران بارداری مستحق نفقه از پدر فرزند خود است.

نکات مهم:

 • ازدواج موقت در ایران تابع احکام شرعی است و باید توسط یک فرد روحانی مجاز انجام شود.
 • در هنگام ازدواج موقت، باید شرایط و مدت ازدواج به طور دقیق در عقدنامه قید شود.
 • ثبت ازدواج موقت در دفترخانه اجباری نیست، اما برای اثبات حقوق زن و فرزند در آینده می‌تواند مفید باشد.
 • در صورت بروز اختلاف در مورد فرزند متولد شده از ازدواج موقت، باید به مراجع قضایی مراجعه کرد.

 

 

شرایط حقوقی بارداری زن در ازدواج موقت در ایران

بارداری زن در ازدواج موقت در ایران، تبعات حقوقی و اجتماعی مختلفی دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:

1. نفقه:

 • طبق ماده 1195 قانون مدنی، زن در دوران بارداری مستحق نفقه است، حتی اگر طلاق گرفته باشد.
 • این نفقه تا زمانی که زوجه به شوهر رجوع نکرده یا زایمان نکرده و یا شوهر جدید اختیار نکرده باشد، به او تعلق می‌گیرد.
 • در مورد زن متولد شده از ازدواج موقت، او نیز در دوران بارداری مستحق نفقه از پدر فرزند خود است.
 • میزان نفقه در دوران بارداری توسط دادگاه با توجه به شرایط زوجه و شوهر تعیین می‌شود.

2. حضانت فرزند:

 • طبق ماده 1158 قانون مدنی، حضانت فرزند تا سن 7 سالگی با مادر است.
 • پس از 7 سالگی، حضانت فرزند با پدر است، مگر آنکه دادگاه تشخیص دهد که حضانت فرزند با مادر به صلاح اوست.
 • در مورد فرزند متولد شده از ازدواج موقت، حضانت فرزند تا سن 7 سالگی با مادر است.
 • پس از 7 سالگی، پدر حق دارد برای حضانت فرزند به دادگاه مراجعه کند. دادگاه با توجه به مصلحت فرزند، در مورد حضانت او تصمیم‌گیری خواهد کرد.

3. نام خانوادگی:

 • طبق ماده 998 قانون مدنی، نام خانوادگی فرزند باید نام پدر او باشد.
 • در مورد فرزند متولد شده از ازدواج موقت، نام خانوادگی فرزند نیز باید نام پدر او باشد.

4. ارثیه:

 • فرزند متولد شده از ازدواج موقت مانند سایر فرزندان، از پدر و مادر خود ارث می‌برد.
 • میزان ارثیه فرزند از پدر و مادر در قانون مدنی مشخص شده است.

5. سقط جنین:

 • سقط جنین در ایران جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد.
 • با این حال، در برخی موارد استثنایی، سقط جنین با مجوز دادگاه و با رعایت شرایط شرعی و پزشکی امکان‌پذیر است.
 • زن باردار در ازدواج موقت نیز مانند سایر زنان باردار، در شرایطی که سلامتی او یا جنین در خطر باشد، می‌تواند با مجوز دادگاه و با رعایت شرایط شرعی و پزشکی، اقدام به سقط جنین کند.

نکات مهم:

 • ازدواج موقت در ایران تابع احکام شرعی است و باید توسط یک فرد روحانی مجاز انجام شود.
 • در هنگام ازدواج موقت، شرایط و مدت ازدواج باید به طور دقیق در عقدنامه قید شود.
 • ثبت ازدواج موقت در دفترخانه اجباری نیست، اما برای اثبات حقوق زن و فرزند در آینده می‌تواند مفید باشد.
 • در صورت بروز اختلاف در مورد فرزند متولد شده از ازدواج موقت، باید به مراجع قضایی مراجعه کرد.

تذکرات:

 • اطلاعات ارائه شده در این پاسخ به صورت خلاصه و جهت آشنایی عمومی بوده و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود.
 • برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در خصوص شرایط حقوقی بارداری زن در ازدواج موقت، باید به قانون مدنی و نظر متخصصان حقوقی مراجعه کرد.