مشاوره حقوقی نفقه

مشاوره حقوقی اجرت المثل زن در ایام زوجیت

مشاوره حقوقی رایگان شبانه روزی

اجرت المثل زن در ایام زوجیت

اجرت المثل زن در ایام زوجیت به معنای دستمزد یا پاداشی است که به زوجه تعلق می‌گیرد در صورتی که در طول زندگی زناشویی کارهایی را انجام داده باشد که شرعاً و عرفاً بر عهده او نبوده است.

مبنای قانونی اجرت المثل زن در ایام زوجیت:

 • ماده 336 قانون مدنی: این ماده مقرر می‌دارد: “هرگاه زن در خانه شوهر کارهایی را انجام دهد که شرعاً و عرفاً بر عهده او نبوده و از انجام آن امتناع کند، مستحق اجرت المثل خواهد بود.”
 • استناد به رویه قضایی: در رویه قضایی نیز به طور متعدد بر حق زن در مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل تأکید شده است.

شرایط تعلق اجرت المثل به زن:

 • انجام کارهای غیرشرعی و غیرعرفی: زن فقط در صورتی مستحق اجرت المثل خواهد بود که کارهایی را انجام داده باشد که شرعاً و عرفاً بر عهده او نبوده است. کارهایی که شرعاً و عرفاً بر عهده زن است، مانند آشپزی، شستشو و نگهداری از فرزندان، مشمول اجرت المثل نخواهد بود.
 • عدم اجبار زن به انجام کارها: زن باید کارها را به میل و رضایت خود انجام داده باشد و از انجام آنها امتناع نکرده باشد. در صورتی که زن به اجبار یا اکراه کارهایی را انجام داده باشد، مستحق اجرت المثل نخواهد بود.
 • اثبات انجام کارها: زن باید انجام کارهایی را که مدعی اجرت المثل آنها است، اثبات کند. این امر می‌تواند از طریق شهادت شهود، گواهی اهل محل، یا سایر ادله اثباتی انجام شود.
 • تعیین میزان اجرت المثل: میزان اجرت المثل با توجه به نوع کار انجام شده، مهارت و تخصص زن، اوضاع و احوال زمان و مکان و سایر, توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.

نحوه مطالبه اجرت المثل:

زن برای مطالبه اجرت المثل می‌تواند به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و دادخواست مطالبه اجرت المثل تقدیم کند. دادگاه پس از رسیدگی به پرونده و بررسی اسناد و مدارک، در صورت اثبات انجام کارها توسط زن و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت اجرت المثل به او صادر خواهد کرد.

نکات مهم:

 • اجرت المثل زن در ایام زوجیت، حقی است که شرع و قانون به او اعطا کرده است و زن می‌تواند برای استیفای این حق از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
 • در بسیاری از موارد، زوجین در خصوص میزان اجرت المثل به توافق می‌رسند و نیازی به مراجعه به دادگاه نیست.
 • برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در مورد اجرت المثل زن در ایام زوجیت و شرایط آن، باید به قانون مدنی، رویه قضایی و سایر منابع حقوقی مرتبط مراجعه کنید.
 • در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در خصوص اجرت المثل زن در ایام زوجیت، باید از یک وکیل مجرب کمک بگیرید.

قانون اجرت المثل زن در ایام زوجیت

در قانون ایران، زوجه در شرایطی مستحق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت خواهد بود.

شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت:

 • انجام کار منزل توسط زوجه:
  • زوجه باید در طول زندگی مشترک، کارهایی را در منزل انجام داده باشد که شرعاً به عهده او نبوده و برای آن عرفاً اجرت المثل باشد.
 • عدم قصد تبرع:
  • زوجه باید کارهای منزل را با قصد تبرع انجام نداده باشد. به عبارت دیگر، باید ثابت کند که انتظار دریافت دستمزد برای انجام این کارها را داشته است.
 • اذن شوهر:
  • در صورتی که زوجه برای انجام کارهای منزل به اذن شوهر نیاز داشته باشد، باید این اذن را از او گرفته باشد.
 • عدم تمکین خاص:
  • زوجه باید در طول زندگی مشترک تمکین خاص شوهر را به نحو مطلوب انجام داده باشد.
 • تقاضای اجرت المثل:
  • زوجه باید برای دریافت اجرت المثل ایام زوجیت، دادخواست به دادگاه خانواده ارائه کند.

میزان اجرت المثل:

میزان اجرت المثل ایام زوجیت توسط کارشناس رسمی دادگستری با توجه به:

 • نوع کار انجام شده:
  • نوع کارهایی که زوجه در منزل انجام داده است (مانند آشپزی، نظافت، نگهداری از فرزندان و …)
 • مهارت زوجه:
  • میزان مهارت و تخصص زوجه در انجام کارهای منزل
 • وضعیت اقتصادی و اجتماعی زوجین:
  • سطح درآمد و تمکن مالی زوج
 • محل زندگی:
  • هزینه زندگی در محل زندگی زوجین

تعیین می شود.

نکات مهم:

 • اجرت المثل ایام زوجیت حق مستقلی برای زوجه است و ارتباطی به مهریه ندارد.
 • زوجه می تواند همزمان با طلاق یا بعد از آن برای دریافت اجرت المثل ایام زوجیت دادخواست ارائه کند.
 • اگر زوجین در طول زندگی مشترک در خصوص اجرت المثل توافق کرده باشند، این توافق بر اجرت المثل قانونی تقدم خواهد داشت.

 

 

 

شرایط تعلق اجرت المثل به زن در ایران

در قانون ایران، تحت شرایطی به زن اجرت المثل ایام زوجیت تعلق می‌گیرد. اجرت المثل به معنای اجرت یا مزد المثل کار انجام شده است.

ماده 336 قانون مدنی در این خصوص اعلام می دارد:

“در صورتی که بعد از وقوع عقد نکاح، زن از وظایف خود در مقابل شوهر امتناع کند، مستحق هیچ گونه نفقه، مهریه و سایر حقوق مالی نخواهد بود. و اگر شوهر از وظایف خود در مقابل زن امتناع کند زن مستحق اجرت المثل کارهایی خواهد بود که برای شوهر انجام داده است.”

بنابراین، برای تعلق اجرت المثل به زن، دو شرط اساسی باید وجود داشته باشد:

1. تمکین خاص:

 • زن باید تمکین خاص خود را از شوهر به جا آورده باشد. تمکین خاص به معنای تمکین جنسی زن از شوهر است.

2. عدم تمکین عام:

 • زن باید از تمکین عام خود از شوهر امتناع کرده باشد. تمکین عام به معنای انجام وظایف زناشویی و امور منزل توسط زن است.

در صورتی که هر دو شرط فوق وجود داشته باشد، به زن اجرت المثل ایام زوجیت تعلق می‌گیرد.

میزان اجرت المثل:

 • میزان اجرت المثل توسط دادگاه با توجه به اوضاع و احوال و عرف و عادت و شغل و مهارت زن تعیین می شود.
 • زن می تواند برای تعیین اجرت المثل، از کارشناس رسمی دادگستری نیز استفاده کند.

نکات مهم:

 • اجرت المثل فقط در دوران زوجیت قابل مطالبه است و بعد از طلاق قابل مطالبه نمی باشد.
 • در صورتی که زن به دلیل عدم پرداخت نفقه از تمکین عام خودداری کند، مستحق اجرت المثل نخواهد بود.
 • برای مطالبه اجرت المثل، زن باید به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تقدیم کند.

 

 

 

 

نحوه مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی

اجرت المثل ایام زناشویی به پولی گفته می‌شود که زوجه در قبال تمکین و انجام وظایف زناشویی خود به شوهر، مستحق دریافت آن است. این حق زمانی به زوجه تعلق می‌گیرد که شوهر بدون دلیل موجه او را از تمکین منع کند و یا او را طلاق دهد.

شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی:

 • اثبات وقوع عقد نکاح: ابتدا باید وقوع عقد نکاح بین زوجین به اثبات برسد.
 • اثبات تمکین زوجه: زوجه باید ثابت کند که در طول زندگی مشترک تمکین داشته و به وظایف زناشویی خود عمل کرده است.
 • اثبات عدم تمکین زوج: زوجه باید ثابت کند که شوهر بدون دلیل موجه او را از تمکین منع کرده است.
 • تعیین مدت تمکین: مدت زمانی که زوجه تمکین کرده و شوهر او را از تمکین منع کرده است، باید مشخص شود.
 • تعیین مبلغ اجرت المثل: مبلغ اجرت المثل با توجه به وضعیت مالی زوج، شأن و منزلت زوجه، و مدت زمان تمکین تعیین می‌شود.

نحوه مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی:

 • طرح دادخواست: زوجه باید با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، خواستار مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی شود.
 • اثبات مدعیات: زوجه باید مدعیات خود را با ارائه دلایل و مدارک به اثبات برساند.
 • رسیدگی دادگاه: دادگاه به دلایل و مدارک ارائه شده توسط طرفین رسیدگی می‌کند و در صورت احراز شرایط، حکم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی به نفع زوجه صادر می‌کند.

نکات مهم:

 • اجرت المثل ایام زناشویی حق مستقلی برای زوجه است و نیاز به مطالبه آن توسط وی دارد.
 • اگر زوجه در طول زندگی مشترک ناشزه بوده باشد، مستحق اجرت المثل ایام زناشویی نخواهد بود.
 • مبلغ اجرت المثل ایام زناشویی توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
 • در صورت عدم تمکین زوج، زوجه می‌تواند علاوه بر مطالبه اجرت المثل، تقاضای طلاق نیز بکند.

توصیه می‌شود برای مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی، از یک وکیل یا کارشناس حقوقی مجرب کمک بگیرید.

مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی

مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی فرآیندی قانونی است که طی آن، زوجه می‌تواند در صورت اثبات انجام کارهایی که شرعاً و عرفاً بر عهده او نبوده، از زوج خود تقاضای دریافت اجرت المثل (پاداش) نماید.

مراحل مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی:

 1. تطبیق شرایط: زن باید شرایط قانونی لازم برای مطالبه اجرت المثل را احراز کند. این شرایط عبارتند از:
  • انجام کارهای غیرشرعی و غیرعرفی: زن فقط در قبال انجام کارهایی که شرعاً و عرفاً بر عهده او نبوده، مستحق اجرت المثل خواهد بود.
  • عدم اجبار زن به انجام کارها: زن باید کارها را به میل و رضایت خود انجام داده باشد و از انجام آنها امتناع نکرده باشد.
  • اثبات انجام کارها: زن باید انجام کارهایی را که مدعی اجرت المثل آنها است، اثبات کند.
 2. جمع آوری مدارک: زن باید مدارک لازم برای اثبات انجام کارها را جمع آوری کند. این مدارک می‌تواند شامل شهادت شهود، گواهی اهل محل، لیست کارهای انجام شده، فاکتورها و receipts, و سایر relevant evidence, باشد.
 3. تنظیم دادخواست: زن باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی را تنظیم و به همراه مدارک به دادگاه ارائه کند.
 4. رسیدگی در دادگاه: دادگاه پس از بررسی دادخواست و مدارک، در صورت نیاز، از زوج نیز دعوت به hearing, می‌کند و به اظهارات طرفین گوش می‌دهد.
 5. صدور حکم: در نهایت، دادگاه با توجه به evidence, ارائه شده و legal considerations, حکم خود را صادر می‌کند. در صورت اثبات انجام کارها توسط زن و احراز شرایط قانونی، دادگاه زوج را به پرداخت اجرت المثل به او محکوم خواهد کرد.

نکات مهم:

 • مهلت طرح دعوی: مطابق قانون، مهلت طرح دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی، دو سال از تاریخ طلاق یا بذل مهریه است.
 • توافق زوجین: در بسیاری از موارد، زوجین در خصوص میزان اجرت المثل به توافق می‌رسند و نیازی به مراجعه به دادگاه نیست.

 

 

یافتن وکیل برای مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی

در صورتی که قصد دارید برای مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی وکیل بگیرید، به نکات زیر توجه کنید:

1. انتخاب وکیل متخصص:

 • برای انجام امور حقوقی مربوط به مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی، باید به وکیلی مراجعه کنید که در این زمینه تخصص و تجربه کافی داشته باشد.
 • وکیل باید با قوانین و مقررات مربوط به خانواده، حقوق زن و همچنین با رویه قضایی در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی به طور کامل آشنا باشد.

2. بررسی سوابق وکیل:

 • قبل از انتخاب وکیل، سوابق و تجربیات او را در زمینه دعاوی خانواده و مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی بررسی کنید.
 • می‌توانید از سایر موکلین وکیل در مورد عملکرد و کیفیت کار او نظرخواهی کنید.

3. مشاوره با وکیل:

 • قبل از عقد قرارداد با وکیل، با او به طور کامل مشورت کنید و در مورد جزئیات پرونده خود، از جمله مدت زمان زناشویی، وظایف انجام شده توسط شما در منزل، وضعیت اقتصادی و اجتماعی همسرتان و هر گونه دلایل و مستندات دیگری که ممکن است در پرونده شما موثر باشد، با او صحبت کنید.

4. انعقاد قرارداد وکیل:

 • پس از انتخاب وکیل، با او قرارداد کتبی منعقد کنید.
 • در قرارداد وکیل، باید شرح وظایف وکیل، تعهدات او، نحوه پرداخت حق‌الوکاله و سایر شرایط مورد توافق طرفین به طور کامل قید شود.

منابع برای یافتن وکیل:

 • کانون وکلای دادگستری:
  • می‌توانید با مراجعه به وب سایت کانون وکلای دادگستری استان خود، لیست وکلای متخصص در امور خانواده و مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی را دریافت کنید.
 • مرکز وکلای قوه قضائیه:
  • مرکز وکلای قوه قضائیه نیز وکلای متخصص در امور خانواده و مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی را به مراجعین معرفی می‌کند.
 • معرفی از طریق دوستان و آشنایان:
  • می‌توانید از دوستان و آشنایانی که قبلاً برای مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی از وکیل استفاده کرده‌اند، معرفی بخواهید.

هزینه وکیل:

هزینه وکیل برای مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی به عوامل مختلفی مانند پیچیدگی پرونده، مدت زمان زناشویی، میزان اجرت المثل و سابقه کار وکیل بستگی دارد.

نکاتی که باید در هنگام مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی به آنها توجه کنید:

 • برای مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی، باید به دادگاه خانواده محل سکونت خود دادخواست ارائه کنید.
 • در دادخواست باید مدت زمان زناشویی، وظایف انجام شده توسط شما در منزل و هر گونه دلایل و مستنداتی که دارید را به طور کامل ذکر کنید.
 • اثبات انجام کار منزل و عدم قصد تبرع بر عهده شماست.
 • می توانید از شهود، لیست خرید، یا هر گونه مدرک دیگری برای اثبات ادعای خود استفاده کنید.
 • حکم نهایی دادگاه در خصوص اجرت المثل ایام زناشویی، لازم الاجرا بوده و همسرتان موظف به پرداخت آن خواهد بود.

میزان اجرت المثل زن در زمان زناشویی

میزان اجرت المثل زن در زمان زناشویی توسط کارشناس رسمی دادگستری با توجه به معیارهای مختلفی تعیین می شود. این معیارها عبارتند از:

 • نوع کار انجام شده: نوع کارهایی که زوجه در منزل انجام داده است (مانند آشپزی، نظافت، نگهداری از فرزندان و …)
 • مهارت زوجه: میزان مهارت و تخصص زوجه در انجام کارهای منزل
 • وضعیت اقتصادی و اجتماعی زوجین: سطح درآمد و تمکن مالی زوج
 • محل زندگی: هزینه زندگی در محل زندگی زوجین
 • مدت زمان زناشویی:
 • مدت زمان تمکین:
 • سن زوجه:
 • تحصیلات زوجه:
 • تعداد فرزندان:
 • شرایط خاص زندگی مشترک:

کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین میزان اجرت المثل، all of these factors را در نظر خواهد گرفت و با توجه به آنها نظر خود را اعلام خواهد کرد.

نکات مهم:

 • اجرت المثل ایام زوجیت حق مستقلی برای زوجه است و ارتباطی به مهریه ندارد.
 • زوجه می تواند همزمان با طلاق یا بعد از آن برای دریافت اجرت المثل ایام زوجیت دادخواست ارائه کند.
 • اگر زوجین در طول زندگی مشترک در خصوص اجرت المثل توافق کرده باشند، این توافق بر اجرت المثل قانونی تقدم خواهد داشت.
 • برای مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی، باید به دادگاه خانواده محل سکونت خود دادخواست ارائه کنید.
 • در دادخواست باید مدت زمان زناشویی، وظایف انجام شده توسط شما در منزل و هر گونه دلایل و مستنداتی که دارید را به طور کامل ذکر کنید.
 • اثبات انجام کار منزل و عدم قصد تبرع بر عهده شماست.
 • می توانید از شهود، لیست خرید، یا هر گونه مدرک دیگری برای اثبات ادعای خود استفاده کنید.
 • حکم نهایی دادگاه در خصوص اجرت المثل ایام زناشویی، لازم الاجرا بوده و همسرتان موظف به پرداخت آن خواهد بود.