مشاوره حقوقي

مشاوره حقوقی جرم تخریب

مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره حقوقی جرم تخریب در ایران

تخریب یکی از جرایم علیه اموال و اشخاص است که در قانون مجازات اسلامی ایران مورد بحث قرار گرفته است. مطابق ماده 617 این قانون، هرکس عمداً به اموال یا اشیاء متعلق به غیر اعم از دولتی یا غیر دولتی تخریب یا تلف کند، مرتکب جرم تخریب شده و به مجازات حبس از دو تا پنج سال و یا پرداخت دیه یا ارش محکوم می‌شود.

عناصر جرم تخریب:

 • عنصر مادی: رفتار مجرمانه شامل عمل تخریب یا تلف کردن اموال یا اشیاء متعلق به غیر است.
 • عنصر معنوی: سوء نیت عام و خاص در این جرم شرط است. سوء نیت عام به معنای علم و آگاهی مرتکب به فعل ارتکابی و سوء نیت خاص به معنای قصد تخریب یا تلف کردن مال غیر است.

مواردی که مشمول جرم تخریب نمی‌شوند:

 • تخریبی که در مقام دفاع مشروع انجام شود.
 • تخریبی که با رضایت صاحب مال انجام شود.
 • تخریبی که ناشی از اعمال حاکمیت مانند تخریب املاک ناامن باشد.

مجازات جرم تخریب:

مجازات جرم تخریب طبق ماده 617 قانون مجازات اسلامی، حبس از دو تا پنج سال و یا پرداخت دیه یا ارش است. میزان دیه یا ارش با توجه به نوع و شدت تخریب و ارزش مال تعیین می‌شود.

نحوه طرح شکایت:

 • اگر مالک یا ذینفع قصد طرح شکایت از جرم تخریب را داشته باشد، باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کند و شکوائیه ارائه دهد.
 • در شکوائیه باید مشخصات شاکی و متهم، مشخصات مال تخریب شده، نحوه و زمان وقوع جرم و هرگونه دلایل و مستندات مربوط به جرم ذکر شود.
 • پس از ثبت شکایت، دادستان تحقیقات مقدماتی را آغاز می‌کند و در صورت اثبات جرم، متهم را به دادگاه ارجاع می‌دهد.

نقش وکیل در جرم تخریب:

مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری می‌تواند به شما در موارد زیر کمک کند:

 • طرح شکایت به صورت صحیح و کامل
 • جمع آوری دلایل و مستندات لازم
 • حضور در جلسات بازجویی و دادرسی
 • دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی
 • تعیین میزان دیه یا ارش

حکم تخریب اموال غیر در ایران

تخریب اموال غیر، جرمی است که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است.

ماده 617 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد:

هرکس عمداً به اموال یا نوشته متعلق به غیر یا به اسناد و مهر یا علامت رسمی دولتی که در حفظ او سپرده شده است، به منظور اضرار رساندن به صاحب آن یا به منظور اخفاء یا از بین بردن آن، تفلی یا مفقود یا به آنها ضرر برساند، به حبس از دو تا پنج سال یا دیه یا ارش محکوم می‌شود.

عناصر و ارکان جرم تخریب اموال غیر:

 • عنصر مادی: عمل تخریب، اعم از تفلی، مفقود کردن یا وارد کردن ضرر به اموال غیر.
 • عنصر معنوی: سوء نیت خاص مرتکب، به منظور اضرار رساندن به صاحب مال یا به منظور اخفاء یا از بین بردن آن.
 • رابطه سببیت: بین عمل ارتکابی و ضرر یا زیان وارده به صاحب مال.

مجازات تخریب اموال غیر:

 • حبس از دو تا پنج سال
 • دیه یا ارش (معادل خسارت وارده به صاحب مال)

تخفیف مجازات:

در برخی موارد، قانونگذار برای جرم تخریب اموال غیر، تخفیف مجازات در نظر گرفته است، از جمله:

 • صغر سن: در صورت ارتکاب جرم توسط افراد نابالغ، با توجه به سن و میزان رشد آنها، مجازات تخفیف پیدا می‌کند.
 • جنون: در صورت ارتکاب جرم توسط افراد مجنون، مجازات آنها به اقدامات تأمینی و تربیتی مناسب تبدیل می‌شود.
 • اولین بار بودن جرم: در صورت اثبات اینکه جرم برای اولین بار ارتکاب شده است، قاضی می‌تواند در مجازات تخفیف قائل شود.

نحوه طرح شکایت:

 • برای طرح شکایت بابت تخریب اموال غیر، باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با تنظیم شکواییه، مدارک و مستندات لازم را ارائه کنید.
 • پس از ثبت شکایت، پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع می‌شود و تحقیقات لازم در خصوص جرم انجام می‌شود.
 • در صورت اثبات جرم، متهم به دادگاه کیفری ارجاع و در آنجا محاکمه خواهد شد.

مجازات جرم تخریب در ایران

مجازات جرم تخریب در ایران بسته به نوع تخریب، میزان خسارت وارده و شرایطی که جرم در آن ارتکاب یافته است، متفاوت خواهد بود.

قانون مجازات اسلامی در مواد مختلف به جرم تخریب و مجازات آن پرداخته است.

مهمترین مواد قانونی مربوط به جرم تخریب عبارتند از:

 • ماده 617: هر کس که مالک عین باشد، حق دارد از متصرف آن که بدون رضای او یا خلاف قانون تصرف کرده است، استرداد آن را به نحوی که در این فصل مقرر است مطالبه کند.
 • ماده 618: هرگاه کسی بدون رضای صاحب مال یا به خلاف قانون در مال دیگری تصرف کند و تصرف او به قهر و غلبه باشد، متصرف غاصب محسوب و ضامن کلی است.
 • ماده 619: هر کس که عمداً و به طور غیرمجاز، اموال غیر را به منظور ایراد ضرر به صاحب آن تخریب یا اتلاف کند، به حبس از دو تا پنج سال و پرداخت دیه یا ارش از اموال خود به نفع صاحب مال محکوم می‌شود.
 • ماده 620: هر کس که به منظور اخاذی یا تهدید، اموال غیر را به طور غیرمجاز تخریب یا اتلاف کند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده (619)، به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شود.
 • ماده 621: هر کس که عالماً و عامداً، اموال عمومی یا دولتی را تخریب یا اتلاف کند، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت غرامت به نفع دولت محکوم می‌شود.

علاوه بر این مواد، در قوانین دیگری نیز به جرم تخریب و مجازات آن اشاره شده است، از جمله:

 • قانون مجازات جرایم رایانه‌ای: این قانون برای تخریب اطلاعات و داده‌ها در رایانه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای مجازات تعیین کرده است.
 • قانون حفاظت از محیط زیست: این قانون برای تخریب محیط زیست و منابع طبیعی مجازات تعیین کرده است.

نکات مهم:

 • در صورت اثبات جرم تخریب، مرتکب علاوه بر مجازات حبس، به پرداخت دیه یا ارش به نفع صاحب مال نیز محکوم خواهد شد.
 • میزان دیه یا ارش بر اساس نوع و شدت تخریب و همچنین نظر کارشناس تعیین می‌شود.
 • در برخی موارد، علاوه بر مجازات حبس و دیه، مرتکب به پرداخت سایر خسارات وارده به صاحب مال نیز محکوم می‌شود.

 

 

 

قوانین جرم تخریب در ایران:

تخریب یکی از جرایم علیه اموال و اشخاص در قانون مجازات اسلامی ایران است. این جرم به دو دسته کلی تخریب عمدی و تخریب غیرعمدی تقسیم می‌شود.

تخریب عمدی:

 • ماده 617 قانون مجازات اسلامی: هرکس عمداً به اموال یا اسناد یا نوشته متعلق به غیر یا به نوشته یا سند متعلق به خود که در دست دیگری است، به منظور ایراد ضرر به آن شخص یا به منظور استفاده غیرقانونی از آن، ضرر قابل توجهی وارد کند، مرتکب جرم تخریب می‌شود و به حبس از دو تا پنج سال و پرداخت دیه یا ارش محکوم می‌شود.
 • ماده 618 قانون مجازات اسلامی: هرکس عالماً و عامداً اشیاء یا اموال یا نوشته های متعلق به مقامات و کارمندان دولتی را که به عنوان وظیفه در حفظ آنها هستند، تخریب کند یا بگرداند به حبس از سه تا ده سال و پرداخت دیه یا ارش محکوم می شود.

تخریب غیرعمدی:

 • ماده 619 قانون مجازات اسلامی: هرکس به طور غیرعمدی به اموال یا اسناد یا نوشته متعلق به غیر یا به نوشته یا سند متعلق به خود که در دست دیگری است، ضرر قابل توجهی وارد کند، ضامن آن خواهد بود.
 • نحوه مطالبه خسارت: در تخریب غیرعمدی، صاحب مال می تواند برای مطالبه خسارت خود به دادگاه صلح محل وقوع جرم مراجعه کند.

نکات مهم:

 • برای اثبات جرم تخریب، باید سوء نیت عام و خاص مرتکب اثبات شود.
 • سوء نیت عام، یعنی علم و آگاهی مرتکب به فعل مجرمانه خود.
 • سوء نیت خاص، یعنی قصد و انگیزه مرتکب از ارتکاب جرم.
 • در تخریب عمدی، علاوه بر سوء نیت عام و خاص، باید ضرر قابل توجهی نیز به مال یا سند یا نوشته وارد شده باشد.
 • میزان ضرر با توجه به نوع مال، ارزش آن و اوضاع و احوال قضایی تعیین می‌شود.
 • در صورتیکه تخریب منجر به نقص عضو یا قتل شود، مجازات شدیدتری برای مرتكب در نظر گرفته خواهد شد.

توصیه:

 • اگر قصد دارید برای جرم تخریب شکایت کنید، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.
 • وکیل شما می تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده شما، شما را در خصوص نحوه طرح شکایت، جمع آوری مدارک و مستندات، و لایحه دفاعیه راهنمایی نماید.

حکم تخریب غیرعمدی در قانون ایران

تخریب غیرعمدی در قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود، اما مجازات آن با تخریب عمدی متفاوت است.

ماده 618 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد:

هرکس در اثر بی‌احتیاطی یا رعایت نکردن مقررات ایمنی، اموال یا نوشته متعلق به غیر یا به اسناد و مهر یا علامت رسمی دولتی که در حفظ او سپرده شده است را تلف یا مفقود یا به آنها ضرر برساند، به پرداخت دیه یا ارش محکوم می‌شود.

مقایسه تخریب عمدی و غیرعمدی:

عنصر تخریب عمدی تخریب غیرعمدی
سوء نیت عام و خاص عام
مجازات حبس از دو تا پنج سال و یا پرداخت دیه یا ارش پرداخت دیه یا ارش

نکات مهم:

 • اثبات سوء نیت در تخریب غیرعمدی: اثبات سوء نیت عام در تخریب غیرعمدی کافی است و نیازی به اثبات سوء نیت خاص نیست.
 • میزان دیه یا ارش: میزان دیه یا ارش در تخریب غیرعمدی با توجه به نوع و شدت تخریب و ارزش مال تعیین می‌شود.
 • مسئولیت مدنی: علاوه بر مجازات کیفری، مرتکب تخریب غیرعمدی در برابر صاحب مال مسئولیت مدنی نیز دارد و موظف به پرداخت خسارات وارده به او است.

راه‌های اثبات تخریب غیرعمدی:

 • شهادت شهود: شهادت افرادی که شاهد وقوع جرم بوده‌اند.
 • کارشناسی: نظر کارشناس در خصوص نوع و شدت تخریب و ارزش مال.
 • فیلم یا عکس: فیلم یا عکس از محل جرم.
 • مستندات دیگر: هرگونه مدرک و سندی که نشان دهنده وقوع تخریب غیرعمدی باشد.

طرح شکایت:

 • اگر مالک یا ذینفع قصد طرح شکایت از جرم تخریب غیرعمدی را داشته باشد، باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کند و شکوائیه ارائه دهد.
 • در شکوائیه باید مشخصات شاکی و متهم، مشخصات مال تخریب شده، نحوه و زمان وقوع جرم و هرگونه دلایل و مستندات مربوط به جرم ذکر شود.
 • پس از ثبت شکایت، دادستان تحقیقات مقدماتی را آغاز می‌کند و در صورت اثبات جرم، متهم را به دادگاه ارجاع می‌دهد.

نقش وکیل:

مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری می‌تواند به شما در موارد زیر کمک کند:

 • طرح شکایت به صورت صحیح و کامل
 • جمع آوری دلایل و مستندات لازم
 • حضور در جلسات بازجویی و دادرسی
 • دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی
 • تعیین میزان دیه یا ارش

حکم تخریب عمدی در قانون ایران

تخریب عمدی، جرمی است که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است. این جرم زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی به طور عمدی و با سوء نیت، اموال متعلق به غیر را از بین ببرد یا به آنها صدمه بزند.

ماده 617 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد:

هر کس عمداً به اموال یا نوشته متعلق به غیر یا به اسناد و مهر یا علامت رسمی دولتی که در حفظ او سپرده شده است، به منظور اضرار رساندن به صاحب آن یا به منظور اخفاء یا از بین بردن آن، تفلی یا مفقود یا به آنها ضرر برساند، به حبس از دو تا پنج سال یا دیه یا ارش محکوم می‌شود.

عناصر و ارکان جرم تخریب عمدی:

 • عنصر مادی: عمل تخریب، اعم از تفلی، مفقود کردن یا وارد کردن ضرر به اموال غیر.
 • عنصر معنوی: سوء نیت خاص مرتکب، به منظور اضرار رساندن به صاحب مال یا به منظور اخفاء یا از بین بردن آن.
 • رابطه سببیت: بین عمل ارتکابی و ضرر یا زیان وارده به صاحب مال.

مجازات تخریب عمدی:

 • حبس از دو تا پنج سال
 • دیه یا ارش (معادل خسارت وارده به صاحب مال)

تشدید مجازات:

در برخی موارد، قانونگذار برای جرم تخریب عمدی، تشدید مجازات در نظر گرفته است، از جمله:

 • تخریب اموال عمومی: در صورت تخریب اموال عمومی، مجازات مرتکب به حبس از سه تا ده سال افزایش می‌یابد.
 • تخریب اماکن مذهبی: در صورت تخریب اماکن مذهبی، مجازات مرتکب به حبس از پنج تا ده سال افزایش می‌یابد.

نحوه طرح شکایت:

 • برای طرح شکایت بابت تخریب عمدی، باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با تنظیم شکواییه، مدارک و مستندات لازم را ارائه کنید.
 • پس از ثبت شکایت، پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع می‌شود و تحقیقات لازم در خصوص جرم انجام می‌شود.
 • در صورت اثبات جرم، متهم به دادگاه کیفری ارجاع و در آنجا محاکمه خواهد شد.

تفاوت تخریب عمدی و غیرعمدی:

تخریب عمدی زمانی اتفاق می‌افتد که شخص به طور عمدی و با سوء نیت قصد تخریب اموال غیر را داشته باشد. اما تخریب غیرعمدی زمانی رخ می‌دهد که شخص بدون سوء نیت و به طور ناخواسته به اموال غیر صدمه بزند.

موارد عدم تحقق جرم تخریب عمدی:

 • رضایت صاحب مال: اگر صاحب مال رضایت صریح یا ضمنی خود را به تخریب اموالش اعلام کند، جرم تخریب عمدی محقق نمی‌شود.
 • اقدام در جهت حفظ جان یا مال: اگر شخصی برای حفظ جان یا مال خود یا دیگری اقدام به تخریب اموال غیر کند، جرم تخریب عمدی محقق نمی‌شود.