مشاوره حقوقي

مشاوره حقوقی جعل

مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره حقوقی جعل

جعل در قانون ایران، به معنای ساختن یا تغییر یک سند یا نوشته به قصد فریب و سوء استفاده است. جعل جرم محسوب می‌شود و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

انواع جعل:

 • جعل سند رسمی: جعل اسنادی که از طرف مأموران دولتی در مقام یا به اعتبار مقام صادر می‌شود.
 • جعل سند عادی: جعل اسنادی که از طرف اشخاص عادی تنظیم می‌شود.
 • جعل مهر: جعل مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی.
 • جعل امضاء: جعل امضاء اشخاص حقیقی.

مجازات جعل:

مجازات جعل، بسته به نوع جعل و میزان ضرر و زیان وارده به شخص یا اشخاص دیگر، متفاوت خواهد بود.

 • مجازات جعل سند رسمی: حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون تومان.
 • مجازات جعل سند عادی: حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پانصد هزار تا سه میلیون تومان.
 • مجازات جعل مهر: مجازات جعل سند عادی.
 • مجازات جعل امضاء: مجازات جعل سند عادی.

نحوه طرح شکایت جعل:

 • اگر شما قربانی جعلی هستید، می‌توانید با مراجعه به دایره آگاهی یا دادسرای محل وقوع جرم، از شخص جعل کننده شکایت کنید.
 • هنگام طرح شکایت، باید مدارک و مستندات لازم مبنی بر وقوع جعل را ارائه کنید.
 • پس از ثبت شکایت، پرونده شما توسط مأموران قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت اثبات جعل، برای متهم حکم صادر خواهد شد.

نکات مهم:

 • جعل جرمی عمومی است و هر کسی می‌تواند از جاعل شکایت کند، حتی اگر ضرری به او وارد نشده باشد.
 • برای اثبات جعل، باید دلایل و مستندات کافی وجود داشته باشد.
 • جعل از جمله جرایمی است که مشمول مرور زمان نمی‌شود و لذا در هر زمانی می‌توان از جاعل شکایت کرد.
 • برای طرح شکایت جعل و پیگیری حقوق خود، حتماً از یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری کمک بگیرید.

جعل در ایران:

جعل در ایران به معنای تغییر یا دگرگونی در سند و نوشته یا هر چیز دیگری که آن را به دروغ یا تزویر که در واقع خلاف واقعیت را بیان کردن یا نشان دادن است، محسوب شده و با هدف تبدیل کردن زشتی به نیکو یا سوء استفاده از مالکیت یا منفعت دیگری به نفع خود تعریف می شود و به عبارتی اعتباری دروغین به چیزی یا شیء دیگری که از اصل آن به دروغ به آن نسبت داده می شود.

جعل جرم است و در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است.

انواع جعل:

 • جعل مادی: در این نوع جعل، ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه دار می شود.
 • جعل معنوی: در این نوع جعل، محتوای نوشته یا سند بدون اینکه ظاهری از آن خدشه دار شود، تغییر می یابد.

مصادیق جعل:

 • جعل سند: مانند جعل اسناد سجلی، جعل اسناد مالی، جعل اسناد ملکی
 • جعل مهر و امضا: جعل مهر و امضا اشخاص حقیقی و حقوقی
 • جعل اسکناس و اوراق بهادار: مانند جعل چک، جعل سفته، جعل برات
 • جعل رای و نظریه: جعل رای دادگاه، جعل نظریه کارشناسی

مجازات جعل:

مجازات جعل در قانون مجازات اسلامی، بسته به نوع جعل و شدت و گستردگی آن متفاوت است.

 • مجازات جعل مادی: حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون تومان
 • مجازات جعل معنوی: حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پانصد هزار تا دو میلیون تومان

در برخی موارد، مجازات جعل می تواند اشداد مجازات مانند حبس ابد یا اعدام باشد.

اثبات جعل:

اثبات جعل بر عهده مدعی العموم یا شاکی خصوصی است. برای اثبات جعل می توان از دلایل مختلفی مانند نظر کارشناسی، گواهی شهود و اظهارات متهم استفاده کرد.

مرجع رسیدگی به جرم جعل:

رسیدگی به جرم جعل در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است.

 

 

 

انواع جعل در قانون مجازات اسلامی ایران:

جعل در قانون مجازات اسلامی ایران به دو دسته کلی تقسیم می شود:

1. جعل مادی:

جعل مادی عبارت است از تغییر در اسناد یا اوراق به نحوی که موجب ضرر برای اشخاص یا جامعه شود.

اقسام جعل مادی:

 • جعل سند: عبارت است از تغییر در یک سند رسمی یا غیررسمی به نحوی که موجب ضرر برای اشخاص یا جامعه شود.
 • جعل امضاء یا مهر: عبارت است از تقلید امضاء یا مهر دیگری به نحوی که موجب ضرر برای اشخاص یا جامعه شود.
 • جعل نوشته: عبارت است از نوشتن مطلبی به نام دیگری به نحوی که موجب ضرر برای اشخاص یا جامعه شود.

مجازات جعل مادی:

مجازات جعل مادی در قانون مجازات اسلامی ایران به شرح زیر است:

 • جعل سند رسمی: 6 ماه تا 3 سال حبس و جبران خسارت
 • جعل سند غیررسمی: 6 ماه تا 2 سال حبس و جبران خسارت
 • جعل امضاء یا مهر: 1 تا 3 سال حبس و جبران خسارت
 • جعل نوشته: 6 ماه تا 2 سال حبس و جبران خسارت

2. جعل معنوی:

جعل معنوی عبارت است از القاء یا تلقین صحت به یک سند یا نوشته با علم به بطلان آن.

اقسام جعل معنوی:

 • انتساب سند یا نوشته به غیرصاحب آن: عبارت است از اینکه کسی سندی یا نوشته ای را به دیگری نسبت دهد، در حالی که آن سند یا نوشته متعلق به او نیست.
 • تغییر در محتویات سند یا نوشته: عبارت است از اینکه کسی در محتویات یک سند یا نوشته تغییر دهد، در حالی که آن سند یا نوشته سالم بوده است.

مجازات جعل معنوی:

مجازات جعل معنوی در قانون مجازات اسلامی ایران به شرح زیر است:

 • انتساب سند یا نوشته به غیرصاحب آن: 1 تا 3 سال حبس و جبران خسارت
 • تغییر در محتویات سند یا نوشته: 6 ماه تا 2 سال حبس و جبران خسارت

نکته:

 • در جرم جعل، علم و قصد مرتکب به ضرر رساندن به دیگری شرط است.
 • جعل در اسناد و اوراق دولتی و عمومی از جرایم سنگین محسوب می شود.

موارد بطلان جعل:

 • عدم علم و قصد مرتکب
 • عدم وقوع ضرر
 • رضایت صاحب سند یا نوشته

 

مجازات جعل در قانون مجازات اسلامی ایران:

مجازات جعل در قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس نوع و شدت جرم متفاوت است. به طور کلی، جعل به دو دسته کلی تقسیم می شود:

1. جعل اسناد عادی:

 • جعل سند عادی با علم به جعلی بودن:
  • حبس از 3 ماه تا 1 سال یا جزای نقدی از 3 میلیون تا 15 میلیون ریال
 • استفاده از سند عادی مجعول:
  • حبس از 1 ماه تا 6 ماه یا جزای نقدی از 1 میلیون تا 5 میلیون ریال

2. جعل اسناد رسمی:

 • جعل یا الحاق یا تغییر یا تحریف در اوراق و اسناد و مهر یا امضای مقامات یا اشخاصی که در اسناد رسمی حق امضاء دارند:
  • حبس از 3 تا 10 سال
 • استفاده از سند رسمی مجعول:
  • حبس از 1 تا 5 سال

نکته:

 • در برخی موارد، مجازات جعل اشد از موارد فوق خواهد بود. به عنوان مثال، جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه به اعتبار مقام آنان، حبس از 3 تا 15 سال خواهد داشت.
 • قانون مجازات اسلامی برای برخی از مصادیق خاص جعل، مانند جعل اسکناس، تمبر، مهر یا علامت قانونی، احکام و مجازات های جداگانه ای نیز در نظر گرفته است.
 • دادگاه در تعیین مجازات جرم جعل، علاوه بر نوع و شدت جرم، به سایر اوضاع و احوال مانند سابقه کیفری، انگیزه جرم و میزان خسارات وارده به بزه دیده نیز توجه خواهد کرد.

 

 

 

 

مصادیق جعل در قانون ایران

جعل در قانون ایران به معنای تغییر در یک سند یا نوشته به قصد فریب و سوء استفاده است.

انواع جعل:

 • جعل مادی: در جعل مادی، ظاهر و صورت سند یا نوشته تغییر می‌کند.
  • مثال: تغییر تاریخ، امضاء یا مهر در یک سند
 • جعل معنوی: در جعل معنوی، محتوای سند یا نوشته تغییر می‌کند.
  • مثال: افزودن یا حذف عبارتی از یک سند

مصادیق جعل مادی:

 • خراشیدن یا تراشیدن: با استفاده از ابزارهایی مانند تیغ یا چاقو، قسمتی از نوشته یا امضاء را از بین بردن.
 • الحاق: اضافه کردن نوشته یا امضاء به یک سند یا نوشته.
 • تغییر: تغییر دادن نوشته یا امضاء در یک سند یا نوشته.
 • تبدیل: تبدیل یک نوشته یا امضاء به نوشته یا امضای دیگر.
 • محو کردن: از بین بردن تمام یا قسمتی از نوشته یا امضاء در یک سند یا نوشته.

مصادیق جعل معنوی:

 • تغییر محتوی سند: تغییر دادن متن یا عبارات یک سند.
 • اضافه کردن مطلب: افزودن مطلبی به یک سند که در اصل وجود نداشته است.
 • حذف مطلب: حذف مطلبی از یک سند که در اصل وجود داشته است.
 • تغییر تاریخ: تغییر دادن تاریخ یک سند.
 • تغییر مکان: تغییر دادن مکان یک سند.

مجازات جعل:

مجازات جعل در قانون ایران بر اساس نوع جعل و نوع سند یا نوشته تعیین می‌شود.

 • جعل در اسناد و اوراق رسمی: مجازات جعل در اسناد و اوراق رسمی حبس از یک تا ده سال و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال است.
 • جعل در اسناد عادی: مجازات جعل در اسناد عادی حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار تا سه میلیون ریال است.

نکات:

 • جعل جرمی کیفری است و مرجع رسیدگی به آن دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.
 • برای اثبات جعل باید دلایل و مدارک کافی ارائه شود.
 • جعل می‌تواند عواقب وخیمی برای مرتکب به دنبال داشته باشد، بنابراین از انجام آن خودداری کنید.

جعل سند در قانون ایران

جعل سند در قانون ایران، به معنای ساختن یا تغییر یک سند یا نوشته به قصد فریب و سوء استفاده است.

جعل جرم محسوب می‌شود و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

انواع جعل:

 • جعل سند رسمی: جعل اسنادی که از طرف مأموران دولتی در مقام یا به اعتبار مقام صادر می‌شود. (مانند شناسنامه، سند ازدواج، سند مالکیت)
 • جعل سند عادی: جعل اسنادی که از طرف اشخاص عادی تنظیم می‌شود. (مانند چک، سفته، قولنامه)
 • جعل مهر: جعل مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی.
 • جعل امضاء: جعل امضاء اشخاص حقیقی.

مجازات جعل:

مجازات جعل، بسته به نوع جعل و میزان ضرر و زیان وارده به شخص یا اشخاص دیگر، متفاوت خواهد بود.

مجازات جعل سند رسمی:

 • حبس از یک تا پنج سال
 • جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون تومان

مجازات جعل سند عادی:

 • حبس از شش ماه تا دو سال
 • جزای نقدی از پانصد هزار تا سه میلیون تومان

مجازات جعل مهر و امضاء:

 • مجازات جعل سند عادی

نحوه طرح شکایت جعل:

 • اگر شما قربانی جعلی هستید، می‌توانید با مراجعه به دایره آگاهی یا دادسرای محل وقوع جرم، از شخص جعل کننده شکایت کنید.
 • هنگام طرح شکایت، باید مدارک و مستندات لازم مبنی بر وقوع جعل را ارائه کنید.
 • پس از ثبت شکایت، پرونده شما توسط مأموران قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت اثبات جعل، برای متهم حکم صادر خواهد شد.

نکات مهم:

 • جعل جرمی عمومی است و هر کسی می‌تواند از جاعل شکایت کند، حتی اگر ضرری به او وارد نشده باشد.
 • برای اثبات جعل، باید دلایل و مستندات کافی وجود داشته باشد.
 • جعل از جمله جرایمی است که مشمول مرور زمان نمی‌شود و لذا در هر زمانی می‌توان از جاعل شکایت کرد.
 • برای طرح شکایت جعل و پیگیری حقوق خود، حتماً از یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری کمک بگیرید.

جعل امضا در ایران:

جعل امضا یکی از انواع جعل است که در آن فردی بدون مجوز و رضایت صاحب امضا، اقدام به امضای او در اسناد و نوشته‌ها می‌کند.

جعل امضا جرم است و در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است.

مصادیق جعل امضا:

 • جعل امضای اشخاص حقیقی: مانند جعل امضای پدر یا مادر در برگه‌های امتحانی، جعل امضای همسر در قراردادها
 • جعل امضای اشخاص حقوقی: مانند جعل امضای مدیر شرکت در چک‌ها، جعل امضای رئیس اداره در نامه‌ها

مجازات جعل امضا:

مجازات جعل امضا در قانون مجازات اسلامی، بسته به نوع جعل، شدت و گستردگی آن و همچنین میزان خسارتی که به بار آمده است متفاوت است.

 • مجازات کلی جعل امضا: حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون تومان
 • مجازات جعل امضا در اسناد رسمی: حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی از دو میلیون تا بیست میلیون تومان

در برخی موارد، مجازات جعل امضا می تواند اشداد مجازات مانند حبس ابد یا اعدام باشد.

اثبات جعل امضا:

اثبات جعل امضا بر عهده مدعی العموم یا شاکی خصوصی است. برای اثبات جعل امضا می توان از دلایل مختلفی مانند نظر کارشناسی، گواهی شهود، مقایسه امضای جعلی با نمونه‌های امضای واقعی و اظهارات متهم استفاده کرد.

مرجع رسیدگی به جرم جعل امضا:

رسیدگی به جرم جعل امضا در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است.

پیشگیری از جعل امضا:

برای پیشگیری از جعل امضا می توان اقدامات مختلفی انجام داد، از جمله:

 • استفاده از امضای الکترونیکی
 • مراقبت از اسناد و اوراق بهادار
 • عدم امضای اسناد و اوراق بدون بررسی دقیق
 • اظهارنظر کارشناس در خصوص اصالت امضا

مجازات جعل در قانون مجازات اسلامی ایران:

مجازات جعل در قانون مجازات اسلامی ایران به نوع جعل و شرایط ارتکاب آن بستگی دارد. به طور کلی، جعل به دو دسته کلی جعل مادی و جعل معنوی تقسیم می شود:

1. مجازات جعل مادی:

 • جعل سند رسمی: 6 ماه تا 3 سال حبس و جبران خسارت (ماده 523 قانون مجازات اسلامی)
 • جعل سند غیررسمی: 6 ماه تا 2 سال حبس و جبران خسارت (ماده 536 قانون مجازات اسلامی)
 • جعل امضاء یا مهر: 1 تا 3 سال حبس و جبران خسارت (ماده 525 قانون مجازات اسلامی)
 • جعل نوشته: 6 ماه تا 2 سال حبس و جبران خسارت (ماده 530 قانون مجازات اسلامی)

نکته:

 • در برخی موارد، مجازات جعل مادی شدیدتر خواهد بود. به عنوان مثال، جعل اسکناس، چک پول، اوراق بهادار و … از جرایم سنگین محسوب شده و مجازات آن 5 تا 10 سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش اسمی اسکناس، چک پول یا اوراق بهادار خواهد بود (ماده 526 قانون مجازات اسلامی).

2. مجازات جعل معنوی:

 • انتساب سند یا نوشته به غیرصاحب آن: 1 تا 3 سال حبس و جبران خسارت (ماده 532 قانون مجازات اسلامی)
 • تغییر در محتویات سند یا نوشته: 6 ماه تا 2 سال حبس و جبران خسارت (ماده 531 قانون مجازات اسلامی)

عوامل مشدد مجازات:

 • جعل در اسناد و اوراق دولتی و عمومی
 • جعل در اسناد و اوراق بانکی
 • جعل در اسناد و اوراق مربوط به اموال و اسناد اشخاص
 • تکرار جرم جعل

عوامل تخفیف مجازات:

 • پشیمانی و اظهار ندامت بعد از وقوع جرم
 • جبران خسارت وارده به بزه دیده
 • کمک به کشف جرم و دستگیری متهمان

نکته:

 • در صورت وجود هر یک از عوامل مشدد یا مخفف، قاضی در تعیین مجازات جرم جعل به آنها توجه خواهد کرد.

موارد بطلان جعل:

 • عدم علم و قصد مرتکب
 • عدم وقوع ضرر
 • رضایت صاحب سند یا نوشته